【ギリシア語】ヨハネによる福音書第21章【文語発音表記】

ヨハネによる福音書 第21章
(ギリシア語 文語高低ピッチ式発音表記)

The Gospel According to John Chapter 21
(Greek literary pitch phonetic notation)

Το Kατά Ιωάννην Ευαγγέλιον Κεφάλαιο 21
(Ελληνική λογοτεχνική ύψος φωνητική σημειογραφία)

21:1 これらの事ののち、テベリヤの海で、再び自分を弟子たちにを現わした。彼はこのやり方で自分を現わした。
21:1 After these things, Jesus manifested himself again to the disciples at the sea of Tiberias. Now he manifested in this way.
21:1 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως.

   Μετὰ ταῦτα
【  タア    
  [  metaa  tayta  ]
   ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς
【  ロオンヌ  アいンヌ  パアンヌ    エエ    エエ  
  [  epʰaneroosen  heayton  paalin  ho  ieesoys  tois  matʰeetais  ]
   ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος•
【  ピイ    アアセエ    アア  
  [  epii  tees  tʰalaassees  tees  tiberiaados  ]
   ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως.
【  ロオンヌ    ホいトオ  
  [  epʰaneroosen  de  hoytoos  ]

21:2 シモン・ペテロと、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナから来たナタナエル、ゼベダイの者たちと彼の弟子たちのうちのもう二人が一緒にいた。
21:2 Simon Peter and Thomas, who is called Didymus, and Nathanael from Cana of Galilee, and those of Zebedee, and two others from out of his disciples were together.
21:2 ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο.

   ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος
【  ンヌ    イイモオンヌ    
  [  eesan  homoy  siimoon  petros  ]
   καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος
【  カイ  オオ      イイ  
  [  kai  tʰoomaas  ho  legomenos  diidymos  ]
   καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας
【  カイ  エエ      ナア    アイ  
  [  kai  natʰanaeel  ho  apo  kanaa  tees  galilaias  ]
   καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου
【  カイ  ホイ    ダイオい  
  [  kai  hoi  toy  zdebedaioy  ]
   καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο.
【  カイ  アアオイ    ンヌ  エエンヌ  アい  いい  
  [  kai  aalloi  ek  toon  matʰeetoon  aytoy  dyyo  ]

21:3 シモン・ペテロが彼らに言った。「わたしは漁に行く」。彼らはペテロに言った。「わたしたちもあなたと共に行く」。彼らは出て行き、舟に乗り込んだ。その夜は何も捕れなかった。
21:3 Simon Peter says to them, “I am going fishing.” They say to him, “We also are coming with you.” They went out and got into the ship, and in that night they caught nothing.
21:3 λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος· Ὑπάγω ἁλιεύειν· λέγουσιν αὐτῷ· Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν.

   λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος•
【  ゲイ  アい  イイモオンヌ    
  [  legei  aytois  siimoon  petros  ]
   Ὑπάγω ἁλιεύειν•
【  パアゴオ  エいエインヌ  
  [  hypaagoo  halieyein  ]
   λέγουσιν αὐτῷ•
【  ゴいンヌ  アいオイ  
  [  legoysin  aytooi  ]
   Ἐρχόμεθα
【  ウル  
  [  erkʰometʰa  ]
   καὶ ἡμεῖς σὺν σοί.
【  カイ  ヘエ  いいンヌ  ソイ  
  [  kai  heemeis  syyn  soi  ]
   ἐξῆλθον
【  ンヌ  
  [  ekseeltʰon  ]
   καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον,
【  カイ  ベエンヌ  エイ    ンヌ  
  [  kai  enebeesan  eis  to  ploion  ]
   καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν.
【  カイ  ンヌ  ケイネエイ  エイ  イイ  ピインヌ  オいンヌ  
  [  kai  en  ekeineei  teei  nyktii  epiiasan  oyden  ]

21:4 しかし、すでに日が昇って来た時、イエスが浜辺に立ったが、弟子たちはそれがイエスだと分からなかった。
21:4 But when it is already becoming morning, Jesus stood on the beach. However, the disciples did not know that it is Jesus.
21:4 Πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν· οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.

   Πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν•
【  ロオ    エエデエ  ネエ  テエ  エエ  エイ  ンヌ  アインヌ  
  [  prooias  de  eedee  genomenees  estee  ieesoys  eis  ton  aigialon  ]
   οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ
【  オい  トイ  エエイデインヌ  ホイ  エエタイ  
  [  oy  mentoi  eeideisan  hoi  matʰeetai  ]
   ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.
【    エエ  ンヌ  
  [  hoti  ieesoys  estin  ]

21:5 それでイエスは彼らに言った。「小さい子供たち、何か食べる物があるか」。彼らは彼に「ありません」と答えた。
21:5 Jesus, therefore, says to them, “Little children, you do not have anything to eat, do you?” They answered him, “No.”
21:5 λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· Οὔ.

   λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς•
【  ゲイ  ンヌ  アい    エエ  
  [  legei  oyn  aytois  ho  ieesoys  ]
   Παιδία,
【  パイイイ  
  [  paidiia  ]
   μή τι προσφάγιον ἔχετε;
【  メエ    アアンヌ    
  [  mee  ti  prospʰaagion  ekʰete  ]
   ἀπεκρίθησαν αὐτῷ•
【  リイエエンヌ  アいオイ  
  [  apekriitʰeesan  aytooi  ]
   Οὔ.
【  オい  
  [  oy  ]

21:6 彼は彼らに言った。「網を舟の右側に投じなさい。そうすれば見つかるだろう」。それで彼らはそれを投じた。すると、多くの魚のために、彼らはもはやそれを引き上げることができなかった。
21:6 But he said to them, “Cast the net to the right parts of the ship, and you will find.” Therefore, they cast, and were no longer able to draw it from the multitude of fish.
21:6 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων.

   ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς•
【      ンヌ  アい  
  [  ho  de  eipen  aytois  ]
   Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον,
【  バア  エイ  タア  アア  レエ    オイオい    イインヌ  
  [  baalete  eis  taa  deksiaa  meree  toy  ploioy  to  diiktyon  ]
   καὶ εὑρήσετε.
【  カイ  ヘいレエ  
  [  kai  heyreesete  ]
   ἔβαλον οὖν,
【  ンヌ  ンヌ  
  [  ebalon  oyn  ]
   καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων.
【  カイ  オい  アい  いいサイ  イインヌ      エエオい  ンヌ  いいオオンヌ  
  [  kai  oyketi  ayto  helkyysai  iiskʰyon  apo  toy  pleetʰoys  toon  ikʰtʰyyoon  ]

21:7 それで、イエスが愛していた弟子がペテロに「主だ」と言った。そこでシモン・ペテロは、主だと聞くと、裸だったので上着をまとい、海の中に飛び込んだ。
21:7 Therefore, that disciple whom Jesus loved says to Peter, “It is the Lord!” Simon Peter, hearing that it is the Lord, girded around his outer garment (for he was naked), and cast himself into the sea.
21:7 λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ· Ὁ κύριός ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο, ἦν γὰρ γυμνός, καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν·

   λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ•
【  ゲイ  ンヌ    エエテエ    ンヌ  エエガア    エエ  オイ  ロオイ  
  [  legei  oyn  ho  matʰeetees  ekeinos  hon  eegaapa  ho  ieesoys  tooi  petrooi  ]
   Ὁ κύριός ἐστιν.
【    いい  ンヌ  
  [  ho  kyyrios  estin  ]
   Σίμων οὖν Πέτρος,
【  イイモオンヌ  ンヌ    
  [  siimoon  oyn  petros  ]
   ἀκούσας
【  コい  
  [  akoysas  ]
   ὅτι ὁ κύριός ἐστιν,
【      いい  ンヌ  
  [  hoti  ho  kyyrios  estin  ]
   τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο,
【  ンヌ  いいテエンヌ  ドオ  
  [  ton  ependyyteen  diezdoosato  ]
   ἦν γὰρ γυμνός,
【  ンヌ  ガアウル    
  [  een  gaar  gymnos  ]
   καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν•
【  カイ  ンヌ  アいンヌ  エイ  テエンヌ  アアンヌ  
  [  kai  ebalen  heayton  eis  teen  tʰaalassan  ]

21:8 しかし、ほかの弟子たちは(陸から遠くなく、二百キュビトほどだったので)、魚の入った網を引いて、小舟でやって来た。
21:8 But the other disciples came in the boat (for they were not far from land, but about two hundred cubits off), dragging the net of fish.
21:8 οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.

   οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον,
【  ホイ    アアオイ  エエタイ  オイ  オイリイオオイ  ンヌ  
  [  hoi  de  aalloi  matʰeetai  tooi  ploiariiooi  eeltʰon  ]
   οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς
【  オい  ガアウル  ンヌ  ラアンヌ        
  [  oy  gaar  eesan  makraan  apo  tees  gees  ]
   ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων,
【  アア  ホオ    ペエンヌ  イイオオンヌ  
  [  allaa  hoos  apo  peekʰoon  diakosiioon  ]
   σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.
【  いい    イインヌ  ンヌ  いいオオンヌ  
  [  syyrontes  to  diiktyon  toon  ikʰtʰyyoon  ]

21:9 そこで彼らが陸に上がると、そこに炭火があり、その上に魚が置いてあり、またパンがあるのを見た。
21:9 When, therefore, they got out on the land, they see a charcoal fire lying, and fish lying on it, and bread.
21:9 Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον.

   Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην
【  ホオ  ンヌ  ベエンヌ  エイ  テエンヌ  ンヌ  ポいンヌ  アアンヌ  ケイネエンヌ  
  [  hoos  oyn  apebeesan  eis  teen  geen  blepoysin  antʰrakiaan  keimeneen  ]
   καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον
【  カイ  サアンヌ  ケインヌ  
  [  kai  opsaarion  epikeimenon  ]
   καὶ ἄρτον.
【  カイ  アアウルンヌ  
  [  kai  aarton  ]

21:10 イエスは彼らに言った。「今捕った魚を少し持って来なさい」。
21:10 Jesus says to them, “Bring from out of the fish which you have now caught.”
21:10 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν.

   λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς•
【  ゲイ  アい    エエ  
  [  legei  aytois  ho  ieesoys  ]
   Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν.
【      ンヌ  リイオオンヌ  ンヌ  アア  ンヌ  
  [  eneŋkate  apo  toon  opsariioon  hoon  epiaasate  nyyn  ]

21:11 シモン・ペテロは舟に上がり、百五十三匹の大きな魚でいっぱいになった網を陸に引き寄せた。そして、それほど多かったが、網は裂けていなかった。
21:11 Simon Peter, therefore, went up and drew the net to land, full of great fish, one hundred fifty three. And there being so many, the net did not tear.
21:11 ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.

   ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος
【  ベエ  ンヌ  イイモオンヌ    
  [  anebee  oyn  siimoon  petros  ]
   καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν
【  カイ  ヘインヌ    イインヌ  エイ  テエンヌ  ンヌ  
  [  kai  heilkysen  to  diiktyon  eis  teen  geen  ]
   μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν•
【  ンヌ  いいオオンヌ  ガアオオンヌ  ンヌ  テエ  ンヌ  
  [  meston  ikʰtʰyyoon  megaaloon  hekaton  penteekonta  trioon  ]
   καὶ τοσούτων ὄντων
【  カイ  ソいトオンヌ  トオンヌ  
  [  kai  tosoytoon  ontoon  ]
   οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.
【  オい  イイエエ    イインヌ  
  [  oyk  eskʰiistʰee  to  diiktyon  ]

21:12 イエスは彼らに言った。「来て、朝の食事をしなさい」。弟子たちのうちの誰も、「あなたはどなたですか」とあえて尋ねる者はいなかった。主だと分かっていたからである。
21:12 Jesus says to them, “Come and have breakfast.” But no one among the disciples dared to ask him, “Who are you?” knowing that it is the Lord.
21:12 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν· Σὺ τίς εἶ; εἰδότες ὅτι ὁ κύριός ἐστιν.

   λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς•
【  ゲイ  アい    エエ  
  [  legei  aytois  ho  ieesoys  ]
   Δεῦτε ἀριστήσατε.
【    テエ  
  [  deyte  aristeesate  ]
   οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν•
【  オいデイ      ンヌ  エエンヌ  タアサイ  アいンヌ  
  [  oydeis  de  etolma  toon  matʰeetoon  eksetaasai  ayton  ]
   Σὺ τίς εἶ;
【  いい  イイ    
  [  syy  tiis  ei  ]
   εἰδότες
【  エイ  
  [  eidotes  ]
   ὅτι ὁ κύριός ἐστιν.
【      いい  ンヌ  
  [  hoti  ho  kyyrios  estin  ]

21:13 イエスは来て、パンを取り、彼らに与え、魚も同じようにした。
21:13 Jesus comes and takes the bread and gives it to them, and the fish likewise.
21:13 ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως.

   ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς
【  ウルタイ    エエ  
  [  erkʰetai  ho  ieesoys  ]
   καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον
【  カイ  バアネイ  ンヌ  アアウルンヌ  
  [  kai  lambaanei  ton  aarton  ]
   καὶ δίδωσιν αὐτοῖς,
【  カイ  イイドオンヌ  アい  
  [  kai  diidoosin  aytois  ]
   καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως.
【  カイ    サアンヌ  モイオオ  
  [  kai  to  opsaarion  homoioos  ]

21:14 イエスが死んだ者たちの中から起こされたのち、弟子たちに現われたのは、これで既に三度目である。
21:14 This is already the third time Jesus was manifested to the disciples, after being raised out of dead ones.
21:14 τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.

   τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς
【    エエデエ  リインヌ  ロオエエ    エエ    エエ  
  [  toyto  eedee  triiton  epʰanerootʰee  ho  ieesoys  tois  matʰeetais  ]
   ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.
【  ウルエイ    ンヌ  
  [  egertʰeis  ek  nekroon  ]

21:15 そこで彼らが朝食を済ませると、イエスはシモン・ペテロに言った、「ヨハネのシモンよ、あなたはこれら以上にわたしを愛しているか」。彼は彼に言った。「はい、主よ。わたしがあなたに愛情を抱いていることを、あなたは知っておられます」。イエスは彼に言った。「わたしの子羊たちを養いなさい」。
21:15 So when they ate breakfast, Jesus says to Simon Peter, “Simon of John, do you love me more than these?” He says to him, “Yes, Lord. You konw that I am fond of you.” He says to him, “Feed my lambs.”
21:15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς· Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ· Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· Βόσκε τὰ ἀρνία μου.

   Ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς•
【    ンヌ  エエリイテエンヌ  ゲイ  オイ  イイモオ  ロオイ    エエ  
  [  hote  oyn  eeriisteesan  legei  tooi  siimooni  petrooi  ho  ieesoys  ]
   Σίμων Ἰωάννου,
【  イイモオンヌ  オオアアノい  
  [  siimoon  iooaannoy  ]
   ἀγαπᾷς με πλέον τούτων;
【  アイ    ンヌ  トいトオンヌ  
  [  agapaais  me  pleon  toytoon  ]
   λέγει αὐτῷ•
【  ゲイ  アいオイ  
  [  legei  aytooi  ]
   Ναί,
【  ナイ  
  [  nai  ]
   κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   σὺ οἶδας
【  いい    
  [  syy  oidas  ]
   ὅτι φιλῶ σε.
【        
  [  hoti  pʰiloo  se  ]
   λέγει αὐτῷ•
【  ゲイ  アいオイ  
  [  legei  aytooi  ]
   Βόσκε τὰ ἀρνία μου.
【    タア  ウルニイ  モい  
  [  boske  taa  arniia  moy  ]

21:16 また二度目に彼は彼に言った。「ヨハネのシモンよ、あなたはわたしを愛しているか」。彼は彼に言った。「はい、主よ。わたしがあなたに愛情を抱いていることを、あなたは知っておられます」。イエスは彼に言った。「わたしの羊たちを飼いなさい」。
21:16 He says to him again a second time, “Simon of John, do you love me?” He says to him, “Yes, Lord. You know that I am fond of you.” He says to him, “Shepard my sheep.”
21:16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον· Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ· Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου.

   λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον•
【  ゲイ  アいオイ  パアンヌ  デいンヌ  
  [  legei  aytooi  paalin  deyteron  ]
   Σίμων Ἰωάννου,
【  イイモオンヌ  オオアアノい  
  [  siimoon  iooaannoy  ]
   ἀγαπᾷς με;
【  アイ    
  [  agapaais  me  ]
   λέγει αὐτῷ•
【  ゲイ  アいオイ  
  [  legei  aytooi  ]
   Ναί,
【  ナイ  
  [  nai  ]
   κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   σὺ οἶδας
【  いい    
  [  syy  oidas  ]
   ὅτι φιλῶ σε.
【        
  [  hoti  pʰiloo  se  ]
   λέγει αὐτῷ•
【  ゲイ  アいオイ  
  [  legei  aytooi  ]
   Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου.
【  ポイマイ  タア  タア  モい  
  [  poimaine  taa  probataa  moy  ]

21:17 三度目に彼は彼に言った。「ヨハネのシモンよ、あなたはわたしに愛情を抱いているか」。ペテロは、彼が三度目に「あなたはわたしに愛情を抱いているか」と言ったことで悲しんだ。そして彼は彼に言った。「主よ、あなたはすべてのことを知っておられます。わたしがあなたに愛情を抱いていることを、あなたは知っておられます」。イエスは彼に言った、「わたしの羊たちを養いなさい。
21:17 He says to him a third time, “Simon of John, are you fond of me?” Peter was distressed because he said to him a third time, “Are you fond of me?” And he said to him, “Lord, you know all things. You know that I am fond of you.” Jesus says to him, “Feed my sheep.
21:17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον· Σίμων Ἰωάννου, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον· Φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, πάντα σὺ οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Βόσκε τὰ πρόβατά μου.

   λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον•
【  ゲイ  アいオイ    リインヌ  
  [  legei  aytooi  to  triiton  ]
   Σίμων Ἰωάννου,
【  イイモオンヌ  オオアアノい  
  [  siimoon  iooaannoy  ]
   φιλεῖς με;
【      
  [  pʰileis  me  ]
   ἐλυπήθη ὁ Πέτρος
【  ペエエエ      
  [  elypeetʰee  ho  petros  ]
   ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον•
【    ンヌ  アいオイ    リインヌ  
  [  hoti  eipen  aytooi  to  triiton  ]
   Φιλεῖς με;
【      
  [  pʰileis  me  ]
   καὶ εἶπεν αὐτῷ•
【  カイ  ンヌ  アいオイ  
  [  kai  eipen  aytooi  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   πάντα σὺ οἶδας,
【  パア  いい    
  [  paanta  syy  oidas  ]
   σὺ γινώσκεις
【  いい  ノオケイ  
  [  syy  ginooskeis  ]
   ὅτι φιλῶ σε.
【        
  [  hoti  pʰiloo  se  ]
   λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς•
【  ゲイ  アいオイ    エエ  
  [  legei  aytooi  ho  ieesoys  ]
   Βόσκε τὰ πρόβατά μου.
【    タア  タア  モい  
  [  boske  taa  probataa  moy  ]

21:18 まことをもって、まことをもって、わたしはあなたに言っておく。あなたは若かったとき、自分で帯を締めて、自分の望む所を歩いた。しかし、年を取ると、あなたは手を伸ばし、ほかの者があなたに帯を締めて、自分の望まない所に連れて行くだろう」。
21:18 Amen, amen, I say to you, when you were young, you girded yourself and walked where you wanted. But when you may grow old, you will stretch out your hands, and another will gird you and will carry you where you do not want.
21:18 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι,
【  メエンヌ  メエンヌ  ゴオ  ソイ  
  [  ameen  ameen  legoo  soi  ]
   ὅτε ἦς νεώτερος,
【      オオ  
  [  hote  ees  neooteros  ]
   ἐζώννυες σεαυτὸν
【  ドオ  アいンヌ  
  [  ezdoonnyes  seayton  ]
   καὶ περιεπάτεις
【  カイ  パアテイ  
  [  kai  periepaateis  ]
   ὅπου ἤθελες•
【  ポい  エエ  
  [  hopoy  eetʰeles  ]
   ὅταν δὲ γηράσῃς,
【  ンヌ    ゲエラアセエイ  
  [  hotan  de  geeraaseeis  ]
   ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου,
【    タア  ラア  ソい  
  [  ekteneis  taas  kʰeiraas  soy  ]
   καὶ ἄλλος σε ζώσει
【  カイ  アア    ドオセイ  
  [  kai  aallos  se  zdoosei  ]
   καὶ οἴσει
【  カイ  オイセイ  
  [  kai  oisei  ]
   ὅπου οὐ θέλεις.
【  ポい  オい  エイ  
  [  hopoy  oy  tʰeleis  ]

21:19 しかし、彼がこのことを言ったのは、ペテロがどんな死に方で神に栄光を帰するかを示すためであった。このことを言ってから、彼は言った。「わたしについて来なさい」。
21:19 But he said this signifying with what death he would glorify God. And saying this, he says to him, “Follow me.”
21:19 τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι.

   τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν.
【      ンヌ  セエマイノオンヌ  ポイオオイ  ナアトオイ  サアセイ  ンヌ  ンヌ  
  [  toyto  de  eipen  seemainoon  poiooi  tʰanaatooi  doksaasei  ton  tʰeon  ]
   καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ•
【  カイ    エイポオンヌ  ゲイ  アいオイ  
  [  kai  toyto  eipoon  legei  aytooi  ]
   Ἀκολούθει μοι.
【  オいエイ  モイ  
  [  akoloytʰei  moi  ]

21:20 ペテロは振り向いて、イエスの愛しておられた弟子が、ついて来るのを見た。その者は夕食の時に彼の胸にもたれて、「主よ、あなたを引き渡す者は、誰なのですか」と言った者でもあった。
21:20 Peter, turning about, sees the disciple whom Jesus loved following, who also leaned back on his chest at the dinner and said, “Lord, who is the one delivering you up?”
21:20 Ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν· Κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε;

   Ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος
【  エイ      
  [  epistrapʰeis  ho  petros  ]
   βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς
【  ペイ  ンヌ  エエテエンヌ  ンヌ  エエガア    エエ  
  [  blepei  ton  matʰeeteen  hon  eegaapa  ho  ieesoys  ]
   ἀκολουθοῦντα,
【  オい  
  [  akoloytʰoynta  ]
   ὃς
【    
  [  hos  ]
   καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ
【  カイ  ンヌ  ンヌ  オイ  デイノオイ  ピイ      アい  
  [  kai  anepesen  en  tooi  deipnooi  epii  to  steetʰos  aytoy  ]
   καὶ εἶπεν•
【  カイ  ンヌ  
  [  kai  eipen  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε;
【  イイ  ンヌ    ドい    
  [  tiis  estin  ho  paradidoys  se  ]

21:21 それでこの者を見て、ペテロはイエスに言った。「主よ、この者はどうなのですか」。
21:21 Therefore, seeing this one, Peter says to Jesus, “Lord, but what of this one?”
21:21 τοῦτον οὖν ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ· Κύριε, οὗτος δὲ τί;

   τοῦτον οὖν ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ•
【  ンヌ  ンヌ  ドオンヌ      ゲイ  オイ  エエ  
  [  toyton  oyn  idoon  ho  petros  legei  tooi  ieesoy  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   οὗτος δὲ τί;
【      イイ  
  [  hoytos  de  tii  ]

21:22 イエスは彼に言った。「わたしが来るまで彼がとどまることをわたしが望むとしても、それがあなたにとって何なのか。あなたはわたしについて来なさい」。
21:22 Jesus says to him, “If I should want him to abide until I come, what is it to you? You follow me.”
21:22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ μοι ἀκολούθει.

   λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς•
【  ゲイ  アいオイ    エエ  
  [  legei  aytooi  ho  ieesoys  ]
   ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι,
【  アアンヌ  アいンヌ  オオ  ネインヌ  オオ  ウルマイ  
  [  eaan  ayton  tʰeloo  menein  heoos  erkʰomai  ]
   τί πρὸς σέ;
【  イイ      
  [  tii  pros  se  ]
   σύ μοι ἀκολούθει.
【  いい  モイ  オいエイ  
  [  syy  moi  akoloytʰei  ]

21:23 それで、その弟子は死なないというこの言葉が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは、彼は死なないと彼に言ったのではなく、「わたしが来るまで彼がとどまることをわたしが望むとしても、それがあなたにとって何なのか」と言ったのである。
21:23 Therefore, this word came out to the brothers that that disciple is not dying. But Jesus did not say to him that he is not dying, but, “If I should want him to abide until I come, what is it to you?”
21:23 ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει ἀλλʼ· Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ;

   ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς
【  ンヌ  ンヌ        エイ  トい  オい  
  [  ekseeltʰen  oyn  hoytos  ho  logos  eis  toys  adelpʰoys  ]
   ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει.
【      エエテエ    オい  ネエイケイ  
  [  hoti  ho  matʰeetees  ekeinos  oyk  apotʰneeiskei  ]
   οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
【  オい  ンヌ    アいオイ    エエ  
  [  oyk  eipen  de  aytooi  ho  ieesoys  ]
   ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει
【    オい  ネエイケイ  
  [  hoti  oyk  apotʰneeiskei  ]
   ἀλλʼ•
【      
  [  all    ]
   ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι,
【  アアンヌ  アいンヌ  オオ  ネインヌ  オオ  ウルマイ  
  [  eaan  ayton  tʰeloo  menein  heoos  erkʰomai  ]
   τί πρὸς σέ;
【  イイ      
  [  tii  pros  se  ]

21:24 この者が、これらの事について証しをし、またこれらの事を書いた弟子である。わたしたちは、彼の証しが真実であることを知っている。
21:24 This is the disciple who is testifying concerning these things, and who wrote these things. And we know that his testimony is true.
21:24 Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ ὁ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν.

   Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων
【    ンヌ    エエテエ    ウルンヌ  リイ  トいトオンヌ  
  [  hoytos  estin  ho  matʰeetees  ho  martyroon  perii  toytoon  ]
   καὶ ὁ γράψας ταῦτα,
【  カイ    ラア    
  [  kai  ho  graapsas  tayta  ]
   καὶ οἴδαμεν
【  カイ  オインヌ  
  [  kai  oidamen  ]
   ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν.
【    エエエエ  アい  ヘエ  ウルリイ  イインヌ  
  [  hoti  aleetʰees  aytoy  hee  martyriia  estiin  ]

21:25 しかし、イエスが行なった事はほかにも多くあるが、もしいちいち書かれるとすれば、世界そのものでさえも、その書かれる書物を収めることはできないであろうと、わたしは思う。
21:25 But there are also many other things that Jesus did, which, if they should be written, one by one, I suppose that not even the world itself would contain the books that would be written.
21:25 ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθʼ ἕν, οὐδʼ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρήσειν τὰ γραφόμενα βιβλία.

   ἔστιν δὲ
【  ンヌ    
  [  estin  de  ]
   καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς,
【  カイ  アア  アア  ハア  ポイエエンヌ    エエ  
  [  kai  aalla  pollaa  haa  epoieesen  ho  ieesoys  ]
   ἅτινα
【  ハア  
  [  haatina  ]
   ἐὰν γράφηται καθʼ ἕν,
【  アアンヌ  ラアエエタイ    ンヌ  
  [  eaan  graapʰeetai  katʰ  hen  ]
   οὐδʼ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρήσειν τὰ γραφόμενα βιβλία.
【  オい  アいンヌ  マイ  ンヌ  ンヌ  オオレエセインヌ  タア    イイ  
  [  oyd  ayton  oimai  ton  kosmon  kʰooreesein  taa  grapʰomena  bibliia  ]

 

(ロバートP.テリーと中根英登が共に原典、聖書文献学会ギリシア語新約聖書(SBLGNT)を翻訳しています。)
(Ροβέρτος Π. Τέρι και Νάκανε Ἴδετο μεταφράσει από κοινού το αρχικό κείμενο, η κοινωνία της βιβλικής λογοτεχνίας ελληνικής Καινής Διαθήκης.)