【ギリシア語】ヨハネによる福音書第12章【文語発音表記】

ヨハネによる福音書 第12章
(ギリシア語 文語高低ピッチ式発音表記)

The Gospel According to John Chapter 12
(Greek literary pitch phonetic notation)

Το Kατά Ιωάννην Ευαγγέλιον Κεφάλαιο 12
(Ελληνική λογοτεχνική ύψος φωνητική σημειογραφία)

12:1 それから、過ぎ越しの六日前、イエスはベタニヤに来た。そこは、イエスが死んだ者たちの中から起こさせたラザロがいた所である。
12:1 Jesus, then, six days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus raised from out of the dead ones.
12:1 Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς.

   Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν,
【    ンヌ  エエ      ヘエンヌ    パア  ンヌ  エイ  ベエニインヌ  
  [  ho  oyn  ieesoys  pro  heks  heemeroon  toy  paaskʰa  eeltʰen  eis  beetʰaniian  ]
   ὅπου ἦν Λάζαρος,
【  ポい  ンヌ  アア  
  [  hopoy  een  laazdaros  ]
   ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς.
【  ンヌ  エエゲインヌ    ンヌ  エエ  
  [  hon  eegeiren  ek  nekroon  ieesoys  ]

12:2 それで彼らは彼のためにそこで夕食を用意した。マルタが給仕していたが、ラザロは彼と共に食卓に着いていた者たちの一人であった。
12:2 So they made him a dinner there, and Martha served, but Lazarus was one of the ones reclining at the table with him.
12:2 ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει, ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ·

   ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ,
【  ポイエエンヌ  ンヌ  アいオイ  ンヌ    
  [  epoieesan  oyn  aytooi  deipnon  ekei  ]
   καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει,
【  カイ  ヘエ  マアウル  エエネイ  
  [  kai  hee  maartʰa  dieekonei  ]
   ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ•
【      アア    ンヌ    ンヌ  ケイノオンヌ  いいンヌ  アいオイ  
  [  ho  de  laazdaros  heis  een  ek  toon  anakeimenoon  syyn  aytooi  ]

12:3 そこでマリヤは、高価な純粋なナルド香油一ポンドを取り、イエスの両足に塗り、自分の髪で彼の両足をぬぐった。家は香油の香りでいっぱいになった。
12:3 Mary, therefore, took a pound of ointment of pure nard, very valuable, and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. Now the house was filled with the odor of the ointment.
12:3 ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.

   ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς
【  ヘエ  ンヌ  アア    イインヌ  いいロい  ナアウルドい    
  [  hee  oyn  mariaam  laboysa  liitran  myyroy  naardoy  pistikees  ]
   πολυτίμου
【  イイモい  
  [  polytiimoy  ]
   ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ
【  エエエインヌ  トい      エエ  
  [  eeleipsen  toys  podas  toy  ieesoy  ]
   καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ•
【  カイ  ンヌ    イインヌ  アい  トい    アい  
  [  kai  eksemaksen  tais  tʰriksiin  aytees  toys  podas  aytoy  ]
   ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.
【  ヘエ    オイキイ  エエロオエエ          いいロい  
  [  hee  de  oikiia  epleerootʰee  ek  tees  osmees  toy  myyroy  ]

12:4 しかし、彼の弟子の一人で、彼を引き渡そうとしていたイスカリオテのユダが言った。
12:4 But Judas of Iscariot, one of his disciples (the one who was going to deliver him up) said,
12:4 λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι·

   λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,
【  ゲイ    オい    オオテエ    ンヌ  エエンヌ  アい  
  [  legei  de  ioydas  ho  iskariootees  heis  toon  matʰeetoon  aytoy  ]
   ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι•
【    オオンヌ  アいンヌ  ナイ  
  [  ho  melloon  ayton  paradidonai  ]

12:5 「なぜこの香油を三百デナリで売って、貧しい人々に与えなかったのか」。
12:5 “Why was this ointment not sold for three hundred denarii and given to the poor?”
12:5 Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;

   Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων
【  アア  イイ      いいンヌ  オい  ラアエエ  イイオオンヌ  デエリイオオンヌ  
  [  diaa  tii  toyto  to  myyron  oyk  epraatʰee  triakosiioon  deenariioon  ]
   καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;
【  カイ  エエ  トオ  
  [  kai  edotʰee  ptookʰois  ]

12:6 ところで、彼がこのことを言ったのは、貧しい人々のことを気にかけていたからではなく、彼が盗人であり、金箱を持っていたが、そこに入れられるものをごまかしていたからであった。
12:6 But this he said not because he cared concerning the poor, but because he was a thief, and having the money box, he bore what was put into it.
12:6 εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλʼ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.

   εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ
【  ンヌ      オい  
  [  eipen  de  toyto  oykʰ  ]
   ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ,
【    リイ  ンヌ  トオンヌ  ンヌ  アいオイ  
  [  hoti  perii  toon  ptookʰoon  emelen  aytooi  ]
   ἀλλʼ ὅτι κλέπτης ἦν
【      テエ  ンヌ  
  [  all  hoti  kleptees  een  ]
   καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.
【  カイ    オオンヌ  オオンヌ  タア    バアンヌ  
  [  kai  to  gloossokomon  ekʰoon  taa  ballomena  ebaastazden  ]

12:7 それでイエスは言った。「彼女をそのままにしておきなさい。彼女はわたしの埋葬の日のためにこのことを守ったのだから。
12:7 Jesus, therefore, said, “Let her be, so that she may keep it for the day of my burial.
12:7 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· Ἄφες αὐτήν, ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό·

   εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς•
【  ンヌ  ンヌ    エエ  
  [  eipen  oyn  ho  ieesoys  ]
   Ἄφες αὐτήν,
【  アア  アいテエンヌ  
  [  aapʰes  ayteen  ]
   ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό•
【  イイ  エイ  テエンヌ  ヘエンヌ      モい  テエレエセエイ  アい  
  [  hiina  eis  teen  heemeran  toy  entapʰiasmoy  moy  teereeseei  ayto  ]

12:8 あなたがたには、貧しい人々はいつでも一緒にいるが、わたしはいつでもいるわけではないからです」。
12:8 For the poor you have always with you, but me you do not have always.
12:8 τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθʼ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

   τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθʼ ἑαυτῶν,
【  トい  トオオい  ガアウル  パア      アいンヌ  
  [  toys  ptookʰoys  gaar  paantote  ekʰete  metʰ  heaytoon  ]
   ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.
【      オい  パア    
  [  eme  de  oy  paantote  ekʰete  ]

12:9 それで、ユダヤ人たちからなる大群衆は、彼がそこにいるのを知って、やって来た。それはイエスのためだけでなく、死んだ者たちの中から起こさせたラザロを見るためでもあった。
12:9 Then, a large crowd of the Jews knew that he was there, and they came not only because of Jesus, but so that they might also see Lazarus, whom he raised from out of dead ones.
12:9 Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλʼ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.

   Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων
【  ノオ  ンヌ    いい    ンヌ  オいダイオオンヌ  
  [  egnoo  oyn  okʰlos  polyys  ek  toon  ioydaioon  ]
   ὅτι ἐκεῖ ἐστιν,
【      ンヌ  
  [  hoti  ekei  estin  ]
   καὶ ἦλθον οὐ
【  カイ  ンヌ  オい  
  [  kai  eeltʰon  oy  ]
   διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον,
【  アア  ンヌ  エエンヌ  ンヌ  
  [  diaa  ton  ieesoyn  monon  ]
   ἀλλʼ ἵνα
【    イイ  
  [  all  hiina  ]
   καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.
【  カイ  ンヌ  アアンヌ  イイドオンヌ  ンヌ  エエゲインヌ    ンヌ  
  [  kai  ton  laazdaron  iidoosin  hon  eegeiren  ek  nekroon  ]

12:10 しかし祭司長たちは、ラザロをも殺そうと相談した。
12:10 Yet the chief priests also consulted that they should kill Lazarus also,
12:10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν,

   ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς
【  ボいエい    ホイ  ウル  
  [  eboyleysanto  de  hoi  arkʰiereis  ]
   ἵνα
【  イイ  
  [  hiina  ]
   καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν,
【  カイ  ンヌ  アアンヌ  テイノオンヌ  
  [  kai  ton  laazdaron  apokteinoosin  ]

12:11 彼のために多くのユダヤ人たちが去って行き、イエスを信じたからであった。
12:11 for many of the Jews went because of him, and believed in Jesus.
12:11 ὅτι πολλοὶ διʼ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.

   ὅτι πολλοὶ διʼ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων
【    オイ    アいンヌ  ンヌ  ンヌ  オいダイオオンヌ  
  [  hoti  polloi  di  ayton  hypeegon  toon  ioydaioon  ]
   καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.
【  カイ  ピイテいンヌ  エイ  ンヌ  エエンヌ  
  [  kai  epiisteyon  eis  ton  ieesoyn  ]

12:12 次の日、祭りに来ていた大群衆は、イエスがエルサレムに来られることを聞いて、
12:12 On the next day, the great crowd, which had come to the festival, hearing that Jesus is coming to Jerusalem,
12:12 Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,

   Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν,
【  エイ  パいンヌ      いい    オオンヌ  エイ  テエンヌ  ウルテエンヌ  
  [  teei  epayrion  ho  okʰlos  polyys  ho  eltʰoon  eis  teen  heorteen  ]
   ἀκούσαντες
【  コい  
  [  akoysantes  ]
   ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,
【    ウルタイ    エエ  エイ    
  [  hoti  erkʰetai  ho  ieesoys  eis  hierosolyma  ]

12:13 しゅろの木の枝を取り、彼を出迎えるために出て行き、叫んだ。「ホサナ、主の名において来る者に祝福れ、イスラエルの王に」。
12:13 took branches of palm trees and went to meet him, and cried out, “Hosanna! Blessed is the one coming in the name of the Lord, even the king of Israel!”
12:13 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἐκραύγαζον· Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.

   ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων
【  ンヌ  タア    ンヌ  オイニイコオンヌ  
  [  elabon  taa  baia  toon  pʰoiniikoon  ]
   καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ,
【  カイ  ンヌ  エイ  パアテエンヌ  アいオイ  
  [  kai  ekseeltʰon  eis  hypaanteesin  aytooi  ]
   καὶ ἐκραύγαζον•
【  カイ  ラいンヌ  
  [  kai  ekraygazdon  ]
   Ὡσαννά,
【  ホオナア  
  [  hoosannaa  ]
   εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου,
【  エいゲエ    ウル  ンヌ    リイオい  
  [  eylogeemenos  ho  erkʰomenos  en  onomati  kyriioy  ]
   καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.
【  カイ    エい    エエ  
  [  kai  ho  basileys  toy  israeel  ]

12:14 イエスは、子ろばを見つけて、それに座った。こう書いてあるとおりである。
12:14 But Jesus, finding a little donkey, sat on it, just as it is written,
12:14 εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπʼ αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραμμένον·

   εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπʼ αὐτό,
【  ヘいロオンヌ      エエ  ナアンヌ  カアンヌ    アい  
  [  heyroon  de  ho  ieesoys  onaarion  ekaatʰisen  ep  ayto  ]
   καθώς ἐστιν γεγραμμένον•
【  オオ  ンヌ  ンヌ  
  [  katʰoos  estin  gegrammenon  ]

12:15 「シオンの娘よ、恐れてはならない。見よ、あなたの王が来る。ろばの子に座って」。
12:15 “Do not be afraid, daughter of Zion! Behold, your king comes sitting on a foal of a donkey.
12:15 Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.

   Μὴ φοβοῦ,
【  メエ    
  [  mee  pʰoboy  ]
   θυγάτηρ Σιών•
【  ガアテエウル  オオンヌ  
  [  tʰygaateer  sioon  ]
   ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται,
【  ドい    エい  ソい  ウルタイ  
  [  idoy  ho  basileys  soy  erkʰetai  ]
   καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.
【  エエ  ピイ  ンヌ  ノい  
  [  katʰeemenos  epii  poolon  onoy  ]

12:16 彼の弟子たちはこれらの事を初めには理解しなかったが、イエスが栄光を受けた時、これらの事が彼について書かれていたこと、また自分たちが彼にこれらの事を行なったということを思い出した。
12:16 These things his disciples did not know at first, but when Jesus was glorifed, then they were reminded that these things had been written about him and they did these things to him.
12:16 ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον, ἀλλʼ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπʼ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.

   ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον,
【    オい  ノオンヌ  アい  ホイ  エエタイ    ンヌ  
  [  tayta  oyk  egnoosan  aytoy  hoi  matʰeetai  to  prooton  ]
   ἀλλʼ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν
【      サアエエ  エエ    ネエエエンヌ  
  [  all  hote  edoksaastʰee  ieesoys  tote  emneestʰeesan  ]
   ὅτι ταῦτα ἦν ἐπʼ αὐτῷ γεγραμμένα
【      ンヌ    アいオイ    
  [  hoti  tayta  een  ep  aytooi  gegrammena  ]
   καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.
【  カイ    ポイエエンヌ  アいオイ  
  [  kai  tayta  epoieesan  aytooi  ]

12:17 それで、彼がラザロを墓から呼び出して死んだ者たちの中から起こさせた時に、彼と共にいた群衆は証しをした。
12:17 Therefore, the crowd that was with him when he called Lazarus out of the tomb and raised him out of dead ones was testifying.
12:17 ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετʼ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.

   ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετʼ αὐτοῦ
【  ウルいいレイ  ンヌ        ホオンヌ    アい  
  [  emartyyrei  oyn  ho  okʰlos  ho  hoon  met  aytoy  ]
   ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου
【    ンヌ  アアンヌ  オオネエンヌ      ネエメイオい  
  [  hote  ton  laazdaron  epʰooneesen  ek  toy  mneemeioy  ]
   καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.
【  カイ  エエゲインヌ  アいンヌ    ンヌ  
  [  kai  eegeiren  ayton  ek  nekroon  ]

12:18 この理由のためにも、群衆は彼を迎えに出た。彼がこのしるしを行なったことを聞いたからである。
12:18 Because of this also the crowd met him, for they heard that he had done this sign.
12:18 διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.

   διὰ τοῦτο
【  アア    
  [  diaa  toyto  ]
   καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος
【  カイ  ペエテエンヌ  アいオイ      
  [  kai  hypeenteesen  aytooi  ho  okʰlos  ]
   ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.
【    エエコいンヌ    アいンヌ  ポイエエナイ    セエンヌ  
  [  hoti  eekoysan  toyto  ayton  pepoieekenai  to  seemeion  ]

12:19 それでパリサイ人たちは互いに言い合った。「あなたがたが何も成し遂げていないのを見なさい。見よ、世界は彼を追って行ってしまった」。
12:19 Therefore, the Pharisees said to one another, “You see that you are benefiting nothing. Behold, the world has gone after him.”
12:19 οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς· Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν· ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.

   οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς•
【  ホイ  ンヌ  オイ  ンヌ    アいトい  
  [  hoi  oyn  pʰarisaioi  eipan  pros  heaytoys  ]
   Θεωρεῖτε
【  オオ  
  [  tʰeooreite  ]
   ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν•
【    オい  オオ  オいンヌ  
  [  hoti  oyk  oopʰeleite  oyden  ]
   ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.
【  イイ      ピイソオ  アい  ンヌ  
  [  iide  ho  kosmos  opiisoo  aytoy  apeeltʰen  ]

12:20 ところで、祭りで礼拝するために上って来た者たちの中に、あるギリシャ人たちがいた。
12:20 Now there were some Greeks among those going up in order that they might worship at the festival.
12:20 Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ·

   Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων
【  ンヌ    エエ      ンヌ  バイトオンヌ  
  [  eesan  de  helleenes  tines  ek  toon  anabainontoon  ]
   ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ•
【  イイ  ネエソオンヌ  ンヌ  エイ  ウルエイ  
  [  hiina  proskyneesoosin  en  teei  heorteei  ]

12:21 それでこれらの者たちは、ガリラヤのベツサイダ出身のピリポのところに来て、「イエスにお目にかかりたいのですが」と言って彼に頼んだ。
12:21 These, therefore, came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and asked him saying, “Lord, we want to see Jesus.”
12:21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.

   οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας,
【  トイ  ンヌ  ンヌ  イイポオイ  オイ    ベエサイダア    アイ  
  [  hoytoi  oyn  proseeltʰon  pʰiliippooi  tooi  apo  beetʰsaidaa  tees  galilaias  ]
   καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες•
【  カイ  エエロオトオンヌ  アいンヌ    
  [  kai  eerootoon  ayton  legontes  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.
【  ンヌ  ンヌ  エエンヌ  ンヌ  
  [  tʰelomen  ton  ieesoyn  idein  ]

12:22 ピリポはやって来てアンデレに話し、アンデレとピリポは来て、彼らはイエスに話した。
12:22 Philip goes and tells Andrew. Andrew and Philip go and tell Jesus.
12:22 ἔρχεται ὁ Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ· ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ.

   ἔρχεται ὁ Φίλιππος
【  ウルタイ    イイ  
  [  erkʰetai  ho  pʰiilippos  ]
   καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ•
【  カイ  ゲイ  オイ  アアイ  
  [  kai  legei  tooi  andreaai  ]
   ἔρχεται Ἀνδρέας
【  ウルタイ    
  [  erkʰetai  andreas  ]
   καὶ Φίλιππος
【  カイ  イイ  
  [  kai  pʰiilippos  ]
   καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ.
【  カイ  ゴいンヌ  オイ  エエ  
  [  kai  legoysin  tooi  ieesoy  ]

12:23 しかしイエスは彼らに答えて言った。「人の息子が栄光を受ける時が来た。
12:23 Jesus answers them saying, “The hour has come that the Son of Man should be glorified.
12:23 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων· Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

   ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων•
【      エエ  リイタイ  アい  ゴオンヌ  
  [  ho  de  ieesoys  apokriinetai  aytois  legoon  ]
   Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα
【  エエンヌ  ヘエ  ホオ  
  [  eleelytʰen  hee  hoora  ]
   ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
【  イイ  エイ    いイ    ロオポい  
  [  hiina  doksastʰeei  ho  hyios  toy  antʰroopoy  ]

12:24 まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。一粒の小麦は地に落ちて死ななければ、それはそのままで残る。しかしそれが死ぬなら、多くの実を結ぶ。
12:24 Amen, amen, I say to you, unless a kernel of grain, falling into the ground, should die, it abides alone. But if it should die, it bears much fruit.
12:24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
【  メエンヌ  メエンヌ  ゴオ  ンヌ  
  [  ameen  ameen  legoo  hymiin  ]
   ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ,
【  アアンヌ  メエ        イイトい  ソオンヌ  エイ  テエンヌ  ンヌ  アアネエイ  
  [  eaan  mee  ho  kokkos  toy  siitoy  pesoon  eis  teen  geen  apotʰaaneei  ]
   αὐτὸς μόνος μένει•
【  アい    ネイ  
  [  aytos  monos  menei  ]
   ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ,
【  アアンヌ    アアネエイ  
  [  eaan  de  apotʰaaneei  ]
   πολὺν καρπὸν φέρει.
【  いいンヌ  ウルンヌ  レイ  
  [  polyyn  karpon  pʰerei  ]

12:25 自分の魂を愛している者はそれを滅ぼす。この世界において自分の魂を憎む者は、それを保って世渡る命に至るだろう。
12:25 The one who is fond of his soul loses it, and the one who hates his soul in this world will keep it for life age-during.
12:25 ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.

   ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν,
【    ンヌ  テエンヌ  エエンヌ  アい  いいエイ  アいテエンヌ  
  [  ho  pʰiloon  teen  psykʰeen  aytoy  apollyyei  ayteen  ]
   καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ
【  カイ    ンヌ  テエンヌ  エエンヌ  アい  ンヌ  オイ  モオイ  トいトオイ  
  [  kai  ho  misoon  teen  psykʰeen  aytoy  en  tooi  kosmooi  toytooi  ]
   εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.
【  エイ  ドオエエンヌ  アイオオンヌ  アアセイ  アいテエンヌ  
  [  eis  zdooeen  aioonion  pʰylaaksei  ayteen  ]

12:26 誰でもわたしに仕えるなら、その者はわたしについて来なさい。わたしがいる所、そこにわたしに仕える者もいることになる。誰でもわたしに仕えるなら、父はその者を尊ばれる。
12:26 If anyone should serve me, let him follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone should serve me, the Father will honor him.
12:26 ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ.

   ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ ἐμοὶ ἀκολουθείτω,
【  アアンヌ  モイ    エイ  モイ  オいエイトオ  
  [  eaan  emoi  tis  diakoneei  emoi  akoloytʰeitoo  ]
   καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ
【  カイ  ポい  エイミイ  ゴオ    
  [  kai  hopoy  eimii  egoo  ekei  ]
   καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται•
【  カイ    アア      タイ  
  [  kai  ho  diaakonos  ho  emos  estai  ]
   ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ.
【  アアンヌ    モイ  エイ  メエセイ  アいンヌ    テエウル  
  [  eaan  tis  emoi  diakoneei  timeesei  ayton  ho  pateer  ]

12:27 今、わたしの魂は騒いでいる。わたしは何と言おうか。父よ、わたしをこの時から救ってください。しかし、このゆえにわたしはこの時に至ったのです。
12:27 Now is my soul disturbed, and what should I say, ‘Father, save me out of this hour’? But on account of this I have come to this hour.
12:27 Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.

   Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται,
【  ンヌ  ヘエ  エエ  モい  タアタイ  
  [  nyyn  hee  psykʰee  moy  tetaaraktai  ]
   καὶ τί εἴπω;
【  カイ  イイ  エイポオ  
  [  kai  tii  eipoo  ]
   πάτερ,
【  パアウル  
  [  paater  ]
   σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης.
【  ンヌ        ホオ  タいテエ  
  [  sooson  me  ek  tees  hooras  taytees  ]
   ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.
【  アア  アア    ンヌ  エイ  テエンヌ  ホオンヌ  タいテエンヌ  
  [  allaa  diaa  toyto  eeltʰon  eis  teen  hooran  tayteen  ]

12:28 父よ、あなたのみ名の栄光をお示しください」。すると天から声があった。「わたしはその栄光を現わした。そして再び栄光を現わそう」。
12:28 Father, glorify your name.” Then a voice came out of heaven, “I have glorified it and will glorify it again.”
12:28 πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω.

   πάτερ,
【  パアウル  
  [  paater  ]
   δόξασόν σου τὸ ὄνομα.
【  ンヌ  ソい      
  [  doksason  soy  to  onoma  ]
   ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ•
【  ンヌ  ンヌ  オオネエ      オい  
  [  eeltʰen  oyn  pʰoonee  ek  toy  oyranoy  ]
   καὶ ἐδόξασα
【  カイ    
  [  kai  edoksasa  ]
   καὶ πάλιν δοξάσω.
【  カイ  パアンヌ  サアソオ  
  [  kai  paalin  doksaasoo  ]

12:29 そのため、そこに立っていた群衆がそれを聞いて、「雷が鳴ったのだ」と言った。他の者たちは、「み使いが彼に話したのだ」と言った。
12:29 Therefore, the crowd, which stood and heard it, said, “Thunder had come.” Others said, “An angel has spoken to him.”
12:29 ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι· ἄλλοι ἔλεγον· Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν.

   ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς
【    ンヌ      トオ  
  [  ho  oyn  okʰlos  ho  hestoos  ]
   καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι•
【  カイ  コい  ンヌ  テエンヌ  ナイ  
  [  kai  akoysas  elegen  bronteen  gegonenai  ]
   ἄλλοι ἔλεγον•
【  アアオイ  ンヌ  
  [  aalloi  elegon  ]
   Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν.
【  アア  アいオイ  アアエエンヌ  
  [  aaŋgelos  aytooi  lelaaleeken  ]

12:30 イエスは答えて言った。「この声は、わたしのためではなく、あなたがたのために生じたのです。
12:30 Jesus answered and said, “Not for my sake has this voice come, but for your sake.
12:30 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Οὐ διʼ ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ διʼ ὑμᾶς.

   ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
【  リイエエ  エエ  
  [  apekriitʰee  ieesoys  ]
   καὶ εἶπεν•
【  カイ  ンヌ  
  [  kai  eipen  ]
   Οὐ διʼ ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν
【  オい      ヘエ  オオネエ  ハいテエ  ンヌ  
  [  oy  di  eme  hee  pʰoonee  haytee  gegonen  ]
   ἀλλὰ διʼ ὑμᾶς.
【  アア      
  [  allaa  di  hymaas  ]

12:31 今は、この世界の裁きの時です。今、この世界の支配者は追い出されるのです。
12:31 Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out.
12:31 νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω·

   νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου,
【  ンヌ  リイ  イインヌ    モい  トいトい  
  [  nyyn  kriisis  estiin  toy  kosmoy  toytoy  ]
   νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω•
【  ンヌ    アアウルオオンヌ    モい  トいトい  エエエエタイ  ソオ  
  [  nyyn  ho  aarkʰoon  toy  kosmoy  toytoy  ekbleetʰeesetai  eksoo  ]

12:32 そしてわたしは、地から上げられるなら、すべての人をわたし自身に引き寄せるだろう」。
12:32 And I, if I should be lifted up out of the earth, I will draw all to myself.”
12:32 κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.

   κἀγὼ
【  ゴオ  
  [  kagoo  ]
   ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς,
【  アアンヌ  ソオ        
  [  eaan  hypsootʰoo  ek  tees  gees  ]
   πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.
【  パア  いいソオ    マいンヌ  
  [  paantas  helkyysoo  pros  emayton  ]

12:33 彼はこう言って、自分がどんな死に方で死のうとしているかを示すためです。
12:33 But this he said, signifying by what death he was going to die.
12:33 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν.

   τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν.
【      ンヌ  セエマイノオンヌ  ポイオオイ  ナアトオイ  エエンヌ  ネエイケインヌ  
  [  toyto  de  elegen  seemainoon  poiooi  tʰanaatooi  eemellen  apotʰneeiskein  ]

12:34 それで群衆は彼に答えた。「わたしたちは律法から、キリストが世に渡ってとどまることを聞いています。あなたが、『人の息子は上げられねばならない』と言われるのはどうしてですか。この人の息子とは誰なのですか」。
12:34 The crowd, therefore, answered him, “We have heard out of the law that the Christ abides for the age, and how are you saying that the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man?”
12:34 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος· Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου;

   ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος•
【  リイエエ  ンヌ  アいオイ      
  [  apekriitʰee  oyn  aytooi  ho  okʰlos  ]
   Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου
【  ヘエ  エエコいンヌ      モい  
  [  heemeis  eekoysamen  ek  toy  nomoy  ]
   ὅτι ὁ χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα,
【        ネイ  エイ  ンヌ  アイ  
  [  hoti  ho  kʰristos  menei  eis  ton  aioona  ]
   καὶ πῶς λέγεις σὺ
【  カイ    ゲイ  いい  
  [  kai  poos  legeis  syy  ]
   ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;
【      ソオナイ  ンヌ  いインヌ    ロオポい  
  [  hoti  dei  hypsootʰeenai  ton  hyion  toy  antʰroopoy  ]
   τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου;
【  イイ  ンヌ      いイ    ロオポい  
  [  tiis  estin  hoytos  ho  hyios  toy  antʰroopoy  ]

12:35 それでイエスは彼らに言った。「もう少しの間、光はあなたがたの間にある。闇があなたがたに追いつかないために、自分たちに光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は、自分がどこへ行くのかを知らない。
12:35 Jesus, therefore, said to them, “Yet a little time the light is among you. Walk while you have the light, lest darkness should overtake you, and the one walking in the darkness does not know where he goes.
12:35 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ, καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει.

   εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς•
【  ンヌ  ンヌ  アい    エエ  
  [  eipen  oyn  aytois  ho  ieesoys  ]
   Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστιν.
【    ンヌ  ンヌ      ンヌ  ンヌ  ンヌ  
  [  eti  mikron  ronon  to  pʰoos  en  hymiin  estin  ]
   περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε,
【    ホオ        
  [  peripateite  hoos  to  pʰoos  ekʰete  ]
   ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ,
【  イイ  メエ  イイ    アアベエイ  
  [  hiina  mee  skotiia  hymaas  katalaabeei  ]
   καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει.
【  カイ    ンヌ  ンヌ  エイ  イイアアイ  オい  ンヌ    パアゲイ  
  [  kai  ho  peripatoon  en  teei  skotiiaai  oyk  oiden  poy  hypaagei  ]

12:36 あなたがたが光の息子たちとなるために、自分たちに光があるうちに光を信じなさい」。イエスはこれらの事を言ってから立ち去り、彼らから身を隠した。
12:36 While you have the light, believe in the light, so that you may become sons of the light. Jesus said these things, and going away, was hidden from them.
12:36 ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπʼ αὐτῶν.

   ὡς τὸ φῶς ἔχετε,
【  ホオ        
  [  hoos  to  pʰoos  ekʰete  ]
   πιστεύετε εἰς τὸ φῶς,
【  テい  エイ      
  [  pisteyete  eis  to  pʰoos  ]
   ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε.
【  イイ  いイオイ  オオ  ネエ  
  [  hiina  hyioi  pʰootos  geneestʰe  ]
   Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς,
【    アアエエンヌ  エエ  
  [  tayta  elaaleesen  ieesoys  ]
   καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπʼ αὐτῶν.
【  カイ  オオンヌ  ウリいいベエ    アいンヌ  
  [  kai  apeltʰoon  ekryybee  ap  aytoon  ]

12:37 しかし、彼は彼らの前で多くのしるしを行なったのに、彼らは彼らを信じなかった。
12:37 Yet, he having done so many signs before them, they did not believe in him,
12:37 τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν,

   τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν
【      アい  セエ  ポイエエ  ンヌ  アいンヌ  
  [  tosayta  de  aytoy  seemeia  pepoieekotos  emprostʰen  aytoon  ]
   οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν,
【  オい  ピイテいンヌ  エイ  アいンヌ  
  [  oyk  epiisteyon  eis  ayton  ]

12:38 それは、預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼はこう言った。「主よ、誰がわたしたちの知らせを信じたでしょうか。誰に主のみ腕が示されたでしょうか」。
12:38 that the word of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he said, “Lord, who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord been revealed?”
12:38 ἵνα ὁ λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν· Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;

   ἵνα ὁ λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν•
【  イイ      エエオい    エエトい  エエロオエイ  ンヌ  ンヌ  
  [  hiina  ho  logos  eesaioy  toy  propʰeetoy  pleerootʰeei  hon  eipen  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν;
【  イイ  ピイテいンヌ  エイ  エイ  ヘエンヌ  
  [  tiis  epiisteysen  teei  akoeei  heemoon  ]
   καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;
【  カイ    イイオオンヌ  リイオい  イイ  いいエエ  
  [  kai  ho  brakʰiioon  kyriioy  tiini  apekalyypʰtʰee  ]

12:39 こういうわけで、彼らは信じることができなかった。イザヤはまたこう言ったからである。
12:39 Because of this, they could not believe, for Isaiah said again,
12:39 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν ὅτι πάλιν εἶπεν Ἠσαΐας·

   διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν
【  アア    オい  エエいい  テいエインヌ  
  [  diaa  toyto  oyk  eedyynanto  pisteyein  ]
   ὅτι πάλιν εἶπεν Ἠσαΐας•
【    パアンヌ  ンヌ  エエ  
  [  hoti  paalin  eipen  eesaias  ]

12:40 「彼は彼らの目を盲目にし、彼らの心をかたくなにした。彼らが目で見ず、心で理解せず、立ち返らず、わたしが彼らをいやすことがないためである」。
12:40 “He has blinded their eyes and hardened their hearts, lest they should see with the eyes and should understand with the heart and should turn, and I would heal them.”
12:40 Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ στραφῶσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.

   Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς
【  いいオオンヌ  アいンヌ  トい  モい  
  [  tetyypʰlooken  aytoon  toys  opʰtʰalmoys  ]
   καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν,
【  カイ  ポオロオンヌ  アいンヌ  テエンヌ  ウルイインヌ  
  [  kai  epooroosen  aytoon  teen  kardiian  ]
   ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς
【  イイ  メエ  イイドオンヌ      
  [  hiina  mee  iidoosin  tois  opʰtʰalmois  ]
   καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ
【  カイ  エエソオンヌ  エイ  ウルイイアアイ  
  [  kai  noeesoosin  teei  kardiiaai  ]
   καὶ στραφῶσιν,
【  カイ  ンヌ  
  [  kai  strapʰoosin  ]
   καὶ ἰάσομαι αὐτούς.
【  カイ  アアマイ  アいトい  
  [  kai  iaasomai  aytoys  ]

12:41 イザヤがこれらの事を言ったのは、彼の栄光を見たからであって、彼について語ったのである。
12:41 These things Isaiah said because he saw his glory, and spoke concerning him.
12:41 ταῦτα εἶπεν Ἠσαΐας ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ.

   ταῦτα εἶπεν Ἠσαΐας
【    ンヌ  エエ  
  [  tayta  eipen  eesaias  ]
   ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ,
【    ンヌ  テエンヌ  ンヌ  アい  
  [  hoti  eiden  teen  doksan  aytoy  ]
   καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ.
【  カイ  アアエエンヌ  リイ  アい  
  [  kai  elaaleesen  perii  aytoy  ]

12:42 それでも、支配者の中にも、多くの者が彼を信じた。しかし、パリサイ人たちのために、彼らはそれを告白しなかった。会堂から追放されないようにするためであった。
12:42 Notwithstanding, however, many of the rulers also believed in him, but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should become put out of the synagogue.
12:42 ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται,

   ὅμως μέντοι
【  モオ  トイ  
  [  homoos  mentoi  ]
   καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν,
【  カイ    ンヌ  ウルトオンヌ  オイ  ピイテいンヌ  エイ  アいンヌ  
  [  kai  ek  toon  arkʰontoon  polloi  epiisteysan  eis  ayton  ]
   ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν
【  アア  アア  トい  サイオい  オい  ホオゴいンヌ  
  [  allaa  diaa  toys  pʰarisaioys  oykʰ  hoomologoyn  ]
   ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται,
【  イイ  メエ  ナアゴオゴイ  ノオタイ  
  [  hiina  mee  aposynaagoogoi  genoontai  ]

12:43 彼らは神の栄光よりも、人の栄光を愛したからである。
12:43 For they loved the glory of men more than the glory of God.
12:43 ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.

   ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων
【  エエガアペエンヌ  ガアウル  テエンヌ  ンヌ  ンヌ  ロオポオンヌ  
  [  eegaapeesan  gaar  teen  doksan  toon  antʰroopoon  ]
   μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.
【  ンヌ  エエウル  テエンヌ  ンヌ      
  [  maallon  eeper  teen  doksan  toy  tʰeoy  ]

12:44 イエスは叫んで言った。「わたしを信じる者は、わたしではなく、わたしを送られた方を信じている。
12:44 But Jesus cried out and said, “The one believing in me does not believe in me, but in the one who sent me,
12:44 Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν· Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με,

   Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν
【  エエ    ンヌ  
  [  ieesoys  de  ekraksen  ]
   καὶ εἶπεν•
【  カイ  ンヌ  
  [  kai  eipen  ]
   Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ
【    テいオオンヌ  エイ    オい  テいエイ  エイ    
  [  ho  pisteyoon  eis  eme  oy  pisteyei  eis  eme  ]
   ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με,
【  アア  エイ  ンヌ  タア    
  [  allaa  eis  ton  pempsantaa  me  ]

12:45 また、わたしを見る者はわたしを送られた方を見ている。
12:45 and the one who sees me sees the one who sent me.
12:45 καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με.

   καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με.
【  カイ    オオンヌ    オオ  ンヌ  タア    
  [  kai  ho  tʰeooroon  eme  tʰeoorei  ton  pempsantaa  me  ]

12:46 わたしは光として世界に来た。それは、わたしを信じる者がすべて、闇の中にとどまらないようにするためです。
12:46 I have come as a light into the world, that everyone who believes in me should not abide in darkness.
12:46 ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ.

   ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα,
【  ゴオ    エイ  ンヌ  ンヌ  エエ  
  [  egoo  pʰoos  eis  ton  kosmon  eleelytʰa  ]
   ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ.
【  イイ      テいオオンヌ  エイ    ンヌ  エイ  イイアアイ  メエ  メイネエイ  
  [  hiina  paas  ho  pisteyoon  eis  eme  en  teei  skotiiaai  mee  meineei  ]

12:47 誰かがわたしの言葉を聞いて、それを守らないとしても、わたしは彼を裁かない。わたしは世界を裁くためではなく、世界を救うために来たからです。
12:47 And if anyone should hear my words and should not keep them, I will not judge him. For I did not come that I should judge the world, but that I should save the world.
12:47 καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλʼ ἵνα σώσω τὸν κόσμον.

   καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων
【  カイ  アアンヌ  イイ  モい  コいセエイ  ンヌ  ウフレエマアトオンヌ  
  [  kai  eaan  tiis  moy  akoyseei  toon  rʰeemaatoon  ]
   καὶ μὴ φυλάξῃ,
【  カイ  メエ  アアセエイ  
  [  kai  mee  pʰylaakseei  ]
   ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν,
【  ゴオ  オい  リイノオ  アいンヌ  
  [  egoo  oy  kriinoo  ayton  ]
   οὐ γὰρ ἦλθον
【  オい  ガアウル  ンヌ  
  [  oy  gaar  eeltʰon  ]
   ἵνα κρίνω τὸν κόσμον
【  イイ  リイノオ  ンヌ  ンヌ  
  [  hiina  kriinoo  ton  kosmon  ]
   ἀλλʼ ἵνα σώσω τὸν κόσμον.
【    イイ  ソオソオ  ンヌ  ンヌ  
  [  all  hiina  soosoo  ton  kosmon  ]

12:48 わたしを拒み、わたしの言葉を受け入れない者には、彼を裁くものがある。わたしの話したその言葉が、最後の日に彼を裁くだろう。
12:48 The one who rejects me and does not receive my words has one that judges him. The word which I have spoken, that will judge him in the last day.
12:48 ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ·

   ὁ ἀθετῶν ἐμὲ
【    ンヌ    
  [  ho  atʰetoon  eme  ]
   καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν•
【  カイ  メエ  バアノオンヌ  タア  ウフレエタア  モい  エイ  ンヌ  リイ  アいンヌ  
  [  kai  mee  lambaanoon  taa  rʰeemataa  moy  ekʰei  ton  kriinonta  ayton  ]
   ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ•
【      ンヌ  アアエエ      アいンヌ  ンヌ  エイ  アアテエイ  ヘエラアイ  
  [  ho  logos  hon  elaaleesa  ekeinos  krinei  ayton  en  teei  eskʰaateei  heemeraai  ]

12:49 わたしは自分から話したのではなく、わたしを送られた父ご自身が、何を言うべきか、何を話すべきか、わたしに命令を与えられたからです。
12:49 For I have not spoken out of myself, but the Father himself who sent me has given me a commandment, what I should say and what I should speak.
12:49 ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλʼ ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω.

   ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα,
【    ゴオ    マい  オい  アアエエ  
  [  hoti  egoo  eks  emaytoy  oyk  elaaleesa  ]
   ἀλλʼ ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω
【          テエウル  アい  モイ  エエンヌ  ドオンヌ  イイ  エイポオ  
  [  all  ho  pempsas  me  pateer  aytos  moi  entoleen  dedooken  tii  eipoo  ]
   καὶ τί λαλήσω.
【  カイ  イイ  エエソオ  
  [  kai  tii  laleesoo  ]

12:50 わたしは、彼の命令が世渡る命であることを知っている。それゆえに、わたしが話していることは、ちょうど父がわたしに話されたように、そのとおりにわたしは話すからです」。
12:50 And I know that his commandment is life age-during. Therefore, that which I speak, just as the Father has said to me, thus I speak.
12:50 καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ, καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ πατήρ, οὕτως λαλῶ.

   καὶ οἶδα
【  カイ    
  [  kai  oida  ]
   ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν.
【    ヘエ  エエ  アい  ドオエエ  アイオオ  ンヌ  
  [  hoti  hee  entolee  aytoy  zdooee  aioonios  estin  ]
   ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ,
【  ハア  ンヌ  ゴオ    
  [  haa  oyn  egoo  laloo  ]
   καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ πατήρ,
【  オオ  エイレエンヌ  モイ    テエウル  
  [  katʰoos  eireeken  moi  ho  pateer  ]
   οὕτως λαλῶ.
【  ホいトオ    
  [  hoytoos  laloo  ]

 

(ロバートP.テリーと中根英登が共に原典、聖書文献学会ギリシア語新約聖書(SBLGNT)を翻訳しています。)
(Robert P. Terry and Nakane Hideto jointly translate the original text SBLGNT, the Society of Biblical Literature Greek New Testament.)
(Ροβέρτος Π. Τέρι και Νάκανε Ἴδετο μεταφράσει από κοινού το αρχικό κείμενο, η κοινωνία της βιβλικής λογοτεχνίας ελληνικής Καινής Διαθήκης.)