【ギリシア語】ヨハネによる福音書第11章【文語発音表記】

ヨハネによる福音書 第11章
(ギリシア語 文語高低ピッチ式発音表記)

The Gospel According to John Chapter 11
(Greek literary pitch phonetic notation)

Το Kατά Ιωάννην Ευαγγέλιον Κεφάλαιο 11
(Ελληνική λογοτεχνική ύψος φωνητική σημειογραφία)

11:1 さて、ある人が病気であった。マリヤと彼女の姉妹マルタの村、ベタニヤ出身のラザロである。
11:1 But a certain one was sick, Lazarus from Bethany, out of the village of Mary and her sister Martha.
11:1 Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.

   Ἦν δέ τις ἀσθενῶν,
【  ンヌ      ンヌ  
  [  een  de  tis  astʰenoon  ]
   Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας ἐκ τῆς κώμης Μαρίας
【  アア    ベエニイ      コオメエ  リイ  
  [  laazdaros  apo  beetʰaniias  ek  tees  koomees  mariias  ]
   καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.
【  カイ  マアウル      アい  
  [  kai  maartʰas  tees  adelpʰees  aytees  ]

11:2 主に香油を塗り、彼の両足を自分の髪でぬぐったのはこのマリヤであり、彼女の兄弟ラザロが病気であった。
11:2 But Mary was the one who anoited the Lord with perfume and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.
11:2 ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει.

   ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ
【  ンヌ    アア  ヘエ  エイ  ンヌ  いいンヌ  いいロオイ  
  [  een  de  mariaam  hee  aleipsasa  ton  kyyrion  myyrooi  ]
   καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς,
【  カイ  マア  トい    アい    イインヌ  アい  
  [  kai  ekmaaksasa  toys  podas  aytoy  tais  tʰriksiin  aytees  ]
   ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει.
【        アア  エエネイ  
  [  hees  ho  adelpʰos  laazdaros  eestʰenei  ]

11:3 それで姉妹たちは彼のもとに人を遣わして言った。「主よ、ご覧ください。あなたが愛情を抱いてくださっている者が病気です」。
11:3 Therefore, the sisters dispatched to him saying, “Lord, behold, the one of whom you are fond is sick.”
11:3 ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι· Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ.

   ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι•
【  テインヌ  ンヌ  ハイ  アイ    アいンヌ  ゴいサイ  
  [  apesteilan  oyn  hai  adelpʰai  pros  ayton  legoysai  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ.
【  イイ  ンヌ      
  [  iide  hon  pʰileis  astʰenei  ]

11:4 しかしイエスは聞いて言った。「この病気は死に至るものではなく、神の栄光のため、神の息子がそれによって栄光を受けるためのものです」。
11:4 But hearing it, Jesus said, “This sickness is not to death, but for the glory of God that the Son of God may be glorified through it.”
11:4 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλʼ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ διʼ αὐτῆς.

   ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν•
【  コい      エエ  ンヌ  
  [  akoysas  de  ho  ieesoys  eipen  ]
   Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον
【  ハいテエ  ヘエ  ネイ  オい  ンヌ    アアンヌ  
  [  haytee  hee  astʰeneia  oyk  estin  pros  tʰaanaton  ]
   ἀλλʼ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ
【    ウル    セエ      
  [  all  hyper  tees  doksees  toy  tʰeoy  ]
   ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ διʼ αὐτῆς.
【  イイ  エイ    いイ        アい  
  [  hiina  doksastʰeei  ho  hyios  toy  tʰeoy  di  aytees  ]

11:5 さて、イエスはマルタと彼女の姉妹とラザロを愛していた。
11:5 Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus.
11:5 ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον.

   ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν
【  エエガア      エエ  テエンヌ  マアウルンヌ  
  [  eegaapa  de  ho  ieesoys  teen  maartʰan  ]
   καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς
【  カイ  テエンヌ  エエンヌ  アい  
  [  kai  teen  adelpʰeen  aytees  ]
   καὶ τὸν Λάζαρον.
【  カイ  ンヌ  アアンヌ  
  [  kai  ton  laazdaron  ]

11:6 それで、彼が病気だと聞いたとき、自分のいた所に二日間とどまっていた。
11:6 When, therefore, he heard that he was sick, then he abode in the place in which he was two days.
11:6 ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας·

   ὡς οὖν ἤκουσεν
【  ホオ  ンヌ  エエコいンヌ  
  [  hoos  oyn  eekoysen  ]
   ὅτι ἀσθενεῖ,
【      
  [  hoti  astʰenei  ]
   τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας•
【    ンヌ  メインヌ  ンヌ  オイ  ンヌ  ポオイ  いい  ヘエ  
  [  tote  men  emeinen  en  hooi  een  topooi  dyyo  heemeras  ]

11:7 それから、そののち、彼は弟子たちに言った。「もう一度ユダヤに行こう」。
11:7 Then after this he said to the disciples, “Let us go into Judea again.”
11:7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς· Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν.

   ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς•
【  ペイ  タア    ゲイ    エエ  
  [  epeita  metaa  toyto  legei  tois  matʰeetais  ]
   Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν.
【  アアゴオンヌ  エイ  テエンヌ  オいダインヌ  パアンヌ  
  [  aagoomen  eis  teen  ioydaian  paalin  ]

11:8 弟子たちは彼に言った。「ラビ、たった今ユダヤ人たちはあなたを石打ちにしようとしたのに、またあそこに行こうとされるのですか」。
11:8 The disciples say to him, “Rabbi, the Jews just now sought to stone you, and are you going there again?”
11:8 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί· Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;

   λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί•
【  ゴいンヌ  アいオイ  ホイ  エエタイ  
  [  legoysin  aytooi  hoi  matʰeetai  ]
   Ῥαββί,
【  ウフビイ  
  [  rʰabbii  ]
   νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι,
【  ンヌ  デエトいンヌ    アアサイ  ホイ  オいオイ  
  [  nyyn  ezdeetoyn  se  litʰaasai  hoi  ioydaioi  ]
   καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;
【  カイ  パアンヌ  パアゲイ    
  [  kai  paalin  hypaageis  ekei  ]

11:9 イエスは答えた。「日中の十二時間があるではないか。誰でも日中に歩けば、つまずくことはない。この世界の光を見ているからです。
11:9 Jesus answered, “Are there not twelve hours in the day? If anyone should walk in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world.
11:9 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·

   ἀπεκρίθη Ἰησοῦς•
【  リイエエ  エエ  
  [  apekriitʰee  ieesoys  ]
   Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας;
【  オいイイ  ドオ  ライ  エインヌ    ヘエ  
  [  oykʰii  doodeka  hoorai  eisin  tees  heemeras  ]
   ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ,
【  アアンヌ    エイ  ンヌ  エイ  ヘエラアイ  
  [  eaan  tis  peripateei  en  teei  heemeraai  ]
   οὐ προσκόπτει,
【  オい  テイ  
  [  oy  proskoptei  ]
   ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει•
【          モい  トいトい  ペイ  
  [  hoti  to  pʰoos  toy  kosmoy  toytoy  blepei  ]

11:10 しかし、誰でも夜の間に歩けばつまずく。光が彼の内にないからです」。
11:10 But if anyone should walk in the night, he stumbles, because the light is not in him.
11:10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.

   ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί,
【  アアンヌ      エイ  ンヌ  エイ  イイ  
  [  eaan  de  tis  peripateei  en  teei  nyktii  ]
   προσκόπτει,
【  テイ  
  [  proskoptei  ]
   ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.
【        オい  ンヌ  ンヌ  アいオイ  
  [  hoti  to  pʰoos  oyk  estin  en  aytooi  ]

11:11 彼はこれらの事を言って、そののち、彼らに言った。「わたしたちの友ラザロは眠っている。しかしわたしは彼を眠りから覚ましに行く」。
11:11 He said these things, and after this, he says to them, “Our friend Lazarus is sleeping, but I go to awaken him out of sleep.”
11:11 ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς· Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.

   ταῦτα εἶπεν,
【    ンヌ  
  [  tayta  eipen  ]
   καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς•
【  カイ  タア    ゲイ  アい  
  [  kai  metaa  toyto  legei  aytois  ]
   Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται,
【  アア    イイ  ヘエンヌ  コイメエタイ  
  [  laazdaros  ho  pʰiilos  heemoon  kekoimeetai  ]
   ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.
【  アア  レいマイ  イイ  ニイソオ  アいンヌ  
  [  allaa  poreyomai  hiina  eksypniisoo  ayton  ]

11:12 それで彼の弟子たちは彼に言った。「主よ、眠っているのでしたら、救われるでしょう」。
11:12 The disciples, therefore, said to him, “Lord, if he is sleeping, he will be saved.”
11:12 εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ· Κύριε, εἰ κεκοίμηται σωθήσεται.

   εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ•
【  ンヌ  ンヌ  ホイ  エエタイ  アいオイ  
  [  eipan  oyn  hoi  matʰeetai  aytooi  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   εἰ κεκοίμηται σωθήσεται.
【  エイ  コイメエタイ  ソオエエタイ  
  [  ei  kekoimeetai  sootʰeesetai  ]

11:13 しかし、イエスは彼の死について話していたが、その者たちは眠って休息をとることについて話しているものだと思っていた。
11:13 But Jesus had spoken concerning his death. But those ones thought that he is speaking concerning the sleep of slumber.
11:13 εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει.

   εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.
【  エイレエケイ      エエ  リイ    ナアトい  アい  
  [  eireekei  de  ho  ieesoys  perii  toy  tʰanaatoy  aytoy  ]
   ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν
【  ノイ    ンヌ  
  [  ekeinoi  de  edoksan  ]
   ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει.
【    リイ    コイメエオオ    いいノい  ゲイ  
  [  hoti  perii  tees  koimeeseoos  toy  hyypnoy  legei  ]

11:14 そこでイエスはその時、彼らにはっきりと言った。「ラザロは死んだのです。
11:14 So, Jesus then said to them plainly, “Lazarus died.
11:14 τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ· Λάζαρος ἀπέθανεν,

   τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ•
【    ンヌ  ンヌ  アい    エエ  ウルレエイイアアイ  
  [  tote  oyn  eipen  aytois  ho  ieesoys  parreesiiaai  ]
   Λάζαρος ἀπέθανεν,
【  アア  ンヌ  
  [  laazdaros  apetʰanen  ]

11:15 わたしは、自分がそこにいなかったことを、あなたがたのために喜ぶ。それはあなたがたが信じるようになるためです。それでも、彼のところに行こう」。
11:15 and I am glad for your sake that I was not there, so that you should believe. But let us go to him.
11:15 καὶ χαίρω διʼ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν.

   καὶ χαίρω διʼ ὑμᾶς,
【  カイ  アイロオ      
  [  kai  kʰairoo  di  hymaas  ]
   ἵνα πιστεύσητε,
【  イイ  テいセエ  
  [  hiina  pisteyseete  ]
   ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ•
【    オい  エエメエンヌ    
  [  hoti  oyk  eemeen  ekei  ]
   ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν.
【  アア  アアゴオンヌ    アいンヌ  
  [  allaa  aagoomen  pros  ayton  ]

11:16 それで、デドモと呼ばるトマスが、仲間の弟子たちに言った。「わたしたちも行って、彼と共に死のう」。
11:16 Then Thomas, the one who is called Didymus, said to his fellow disciples, “Let us go also, so that we may be dying with him.
11:16 εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς· Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετʼ αὐτοῦ.

   εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς•
【  ンヌ  ンヌ  オオ      イイ    エエ  
  [  eipen  oyn  tʰoomaas  ho  legomenos  diidymos  tois  symmatʰeetais  ]
   Ἄγωμεν
【  アアゴオンヌ  
  [  aagoomen  ]
   καὶ ἡμεῖς
【  カイ  ヘエ  
  [  kai  heemeis  ]
   ἵνα ἀποθάνωμεν μετʼ αὐτοῦ.
【  イイ  アアノオンヌ    アい  
  [  hiina  apotʰaanoomen  met  aytoy  ]

11:17 そこでイエスが行ってみると、彼は墓の中にいてすでに四日たっていた。
11:17 Jesus, therefore, coming found him having been in the tomb four days already.
11:17 Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.

   Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.
【  オオンヌ  ンヌ    エエ  ンヌ  アいンヌ    エエデエ  ヘエ    ンヌ  オイ  ネエメイオオイ  
  [  eltʰoon  oyn  ho  ieesoys  heyren  ayton  tessaras  eedee  heemeras  ekʰonta  en  tooi  mneemeiooi  ]

11:18 ところで、ベタニヤはエルサレムに近く、およそ十五スタディオン離れていた。
11:18 Now Bethany was near Jerusalem, about fifteen stadia off.
11:18 ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε.

   ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε.
【  ンヌ    ヘエ  ベエニイ  いい  ンヌ  いいモオンヌ  ホオ    イイオオンヌ    
  [  een  de  hee  beetʰaniia  gyys  toon  hierosolyymoon  hoos  apo  stadiioon  dekapente  ]

11:19 多くのユダヤ人たちが、マルタとマリヤの所に来ていた。兄弟に関して彼女たちを慰めようとしてであった。
11:19 Now many of the Jews had come to Martha and Mary in order to comfort them concerning the brother.
11:19 πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ.

   πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρθαν
【  オイ      ンヌ  オいダイオオンヌ  エエいいエインヌ    テエンヌ  マアウルンヌ  
  [  polloi  de  ek  toon  ioydaioon  eleelyytʰeisan  pros  teen  maartʰan  ]
   καὶ Μαριὰμ
【  カイ  アア  
  [  kai  mariaam  ]
   ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ.
【  イイ  エエソオタイ  アいタア  リイ      
  [  hiina  paramytʰeesoontai  aytaas  perii  toy  adelpʰoy  ]

11:20 それで、マルタはイエスが来ていると聞くと、彼を出迎えに行った。しかしマリヤは家の中に座っていた。
11:20 Martha, therefore, when she heard that Jesus is coming, met him. But Mary was sitting in the house.
11:20 ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο.

   ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν
【  ヘエ  ンヌ  マアウル  ホオ  エエコいンヌ  
  [  hee  oyn  maartʰa  hoos  eekoysen  ]
   ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ•
【    エエ  ウルタイ  ペエテエンヌ  アいオイ  
  [  hoti  ieesoys  erkʰetai  hypeenteesen  aytooi  ]
   Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο.
【  リイ    ンヌ  オイ  オイコオイ    
  [  mariia  de  en  tooi  oikooi  ekatʰezdeto  ]

11:21 それでマルタはイエスに言った。「主よ、あなたがここにいてくださったなら、わたしの兄弟は死ななかったでしょう。
11:21 Martha, therefore, said to Jesus, “Lord, if you were here, my brother would not have died.
11:21 εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου·

   εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν•
【  ンヌ  ンヌ  ヘエ  マアウル    ンヌ  エエンヌ  
  [  eipen  oyn  hee  maartʰa  pros  ton  ieesoyn  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου•
【  エイ      オい  ハアンヌ  ンヌ      モい  
  [  ei  ees  hoode  oyk  haan  apetʰanen  ho  adelpʰos  moy  ]

11:22 今でもわたしは、あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなたにお与えになることを知っています」。
11:22 And even now I know that whatever you should ask God, God will give to you.”
11:22 καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι ὁ θεός.

   καὶ νῦν οἶδα
【  カイ  ンヌ    
  [  kai  nyyn  oida  ]
   ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι ὁ θεός.
【      ハアンヌ  アイテエセエイ  ンヌ  ンヌ  ドオセイ  ソイ      
  [  hoti  hosa  haan  aiteeseei  ton  tʰeon  doosei  soi  ho  tʰeos  ]

11:23 イエスは彼女に言った。「あなたの兄弟は起き上がるだろう」。
11:23 Jesus says to her, “Your brother will rise.”
11:23 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου.

   λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς•
【  ゲイ  アいエイ    エエ  
  [  legei  ayteei  ho  ieesoys  ]
   Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου.
【  テエタイ      ソい  
  [  anasteesetai  ho  adelpʰos  soy  ]

11:24 マルタは彼に言った。「わたしは、彼が最後の日の復活の時に起き上がることを知っています」。
11:24 Martha says to him, “I know that he will rise in the resurection in the last day.”
11:24 λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα· Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

   λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα•
【  ゲイ  アいオイ  ヘエ  マアウル  
  [  legei  aytooi  hee  maartʰa  ]
   Οἶδα
【    
  [  oida  ]
   ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
【    テエタイ  ンヌ  エイ  タアセイ  ンヌ  エイ  アアテエイ  ヘエラアイ  
  [  hoti  anasteesetai  en  teei  anastaasei  en  teei  eskʰaateei  heemeraai  ]

11:25 イエスは彼女に言った。「わたしは復活であり、命です。わたしを信じる者は、たとえ死んでも生きる。
11:25 Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. The one believing in me, even if he should die, he will live.
11:25 εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται,

   εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς•
【  ンヌ  アいエイ    エエ  
  [  eipen  ayteei  ho  ieesoys  ]
   Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις
【  ゴオ  エイ  ヘエ  ナア  
  [  egoo  eimi  hee  anaastasis  ]
   καὶ ἡ ζωή•
【  カイ  ヘエ  ドオエエ  
  [  kai  hee  zdooee  ]
   ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται,
【    テいオオンヌ  エイ    ハアンヌ  アアネエイ  デエタイ  
  [  ho  pisteyoon  eis  eme  khaan  apotʰaaneei  zdeesetai  ]

11:26 また、生きていてわたしを信じる者はすべて、世に渡って決して死なない。あなたはこれを信じるか」。
11:26 And everyone who lives and believes in me should by no means die for the age. Do you believe this?”
11:26 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα· πιστεύεις τοῦτο;

   καὶ πᾶς ὁ ζῶν
【  カイ      ンヌ  
  [  kai  paas  ho  zdoon  ]
   καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα•
【  カイ  テいオオンヌ  エイ    オい  メエ  アアネエイ  エイ  ンヌ  アイ  
  [  kai  pisteyoon  eis  eme  oy  mee  apotʰaaneei  eis  ton  aioona  ]
   πιστεύεις τοῦτο;
【  テいエイ    
  [  pisteyeis  toyto  ]

11:27 彼女は彼に言った。「はい、主よ。わたしはあなたが世界に来られるキリスト、神の息子であると信じております」。
11:27 She says to him, “Yes, Lord, I have believed that you are the Christ, the Son of God, who comes into the world.”
11:27 λέγει αὐτῷ· Ναί, κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.

   λέγει αὐτῷ•
【  ゲイ  アいオイ  
  [  legei  aytooi  ]
   Ναί,
【  ナイ  
  [  nai  ]
   κύριε•
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   ἐγὼ πεπίστευκα
【  ゴオ  ピイテい  
  [  egoo  pepiisteyka  ]
   ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.
【    いい          いイ        エイ  ンヌ  ンヌ  ウル  
  [  hoti  syy  ei  ho  kʰristos  ho  hyios  toy  tʰeoy  ho  eis  ton  kosmon  erkʰomenos  ]

11:28 そして、このことを言うと、彼女は去って行き、そっと自分の姉妹マリヤを呼んで言った。「先生が来ておられ、あなたを呼んでおられます」。
11:28 And saying this, she went and called Mary her sister secretly saying, “The Teacher is present and calls you.”
11:28 Καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα· Ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε.

   καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν
【  カイ    エイ  ンヌ  
  [  kai  toyto  eipoysa  apeeltʰen  ]
   καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα•
【  カイ  オオネエンヌ  アア  テエンヌ  エエンヌ  アい  アアラアイ  エイ  
  [  kai  epʰooneesen  mariaam  teen  adelpʰeen  aytees  laatʰraai  eipoysa  ]
   Ὁ διδάσκαλος πάρεστιν
【    ダア  パアンヌ  
  [  ho  didaaskalos  paarestin  ]
   καὶ φωνεῖ σε.
【  カイ  オオ    
  [  kai  pʰoonei  se  ]

11:29 この者はこれを聞くと、急いで立ち上がり、彼のもとに行った。
11:29 Now that one, when she heard, rose up swiftly and went to him.
11:29 ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν·

   ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ
【  ケイネエ    ホオ  エエコいンヌ  エエウルエエ  いい  
  [  ekeinee  de  hoos  eekoysen  eegertʰee  takʰyy  ]
   καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν•
【  カイ  エエウル    アいンヌ  
  [  kai  eerkʰeto  pros  ayton  ]

11:30 ところで、イエスはまだ村に入らないで、マルタが彼と会った場所にいた。
11:30 Now Jesus had not yet entered into the village, but was still in the place where Martha met him.
11:30 οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλʼ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα.

   οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην,
【  オいポオ    エエいいエイ    エエ  エイ  テエンヌ  コオメエンヌ  
  [  oypoo  de  eleelyytʰei  ho  ieesoys  eis  teen  koomeen  ]
   ἀλλʼ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ
【    ンヌ    ンヌ  オイ  ポオイ  
  [  all  een  eti  en  tooi  topooi  ]
   ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα.
【  ポい  ペエテエンヌ  アいオイ  ヘエ  マアウル  
  [  hopoy  hypeenteesen  aytooi  hee  maartʰa  ]

11:31 それで、家の中で彼女と共にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちは、急いで立ち上がって出て行くマリヤを見たとき、墓に行ってそこで泣こうとしているのだと思い、彼女について行った。
11:31 Therefore, the Jews who were with her in the house and were comforting her, seeing Mary, that she rose up quickly and went out, followed her, thinking that she is going to the tomb in order that she should weep there.
11:31 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετʼ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.

   οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετʼ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ
【  ホイ  ンヌ  オいオイ  ホイ      アい  ンヌ  エイ  オイキイアアイ  
  [  hoi  oyn  ioydaioi  hoi  ontes  met  aytees  en  teei  oikiiaai  ]
   καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν,
【  カイ  オいノイ  アいテエンヌ  
  [  kai  paramytʰoymenoi  ayteen  ]
   ἰδόντες τὴν Μαριὰμ
【    テエンヌ  アア  
  [  idontes  teen  mariaam  ]
   ὅτι ταχέως ἀνέστη
【    オオ  テエ  
  [  hoti  takʰeoos  anestee  ]
   καὶ ἐξῆλθεν,
【  カイ  ンヌ  
  [  kai  ekseeltʰen  ]
   ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες
【  エエオいエエンヌ  アいエイ    
  [  eekoloytʰeesan  ayteei  doksantes  ]
   ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον
【    パアゲイ  エイ    ネエンヌ  
  [  hoti  hypaagei  eis  to  mneemeion  ]
   ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.
【  イイ  アいセエイ    
  [  hiina  klayseei  ekei  ]

11:32 それでマリヤはイエスがいる所に来て、彼を見ると、彼の足もとにひれ伏して、彼に言った。「主よ、あなたがここにいてくださったなら、わたしの兄弟は死ななかったでしょう」。
11:32 Mary, therefore, when she came where Jesus was, seeing him, she falls at his feet, saying to him, “Lord, if you were here, my brother would not have died.”
11:32 ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός.

   ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν
【  ヘエ  ンヌ  アア  ホオ  ンヌ  
  [  hee  oyn  mariaam  hoos  eeltʰen  ]
   ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας,
【  ポい  ンヌ  エエ    アいンヌ  ンヌ  アい    トい    
  [  hopoy  een  ieesoys  idoysa  ayton  epesen  aytoy  pros  toys  podas  ]
   λέγουσα αὐτῷ•
【  ゴい  アいオイ  
  [  legoysa  aytooi  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός.
【  エイ      オい  アアンヌ  モい  ンヌ      
  [  ei  ees  hoode  oyk  aan  moy  apetʰanen  ho  adelpʰos  ]

11:33 それでイエスは、彼女が泣き、彼女と共に来たユダヤ人たちも泣いているのを見ると、霊においてうめき、また心を騒がせ、
11:33 Jesus, then, when he saw her weeping and the Jews who came with her weeping, groaned in spirit, and disturbed himself.
11:33 Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν,

   Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν
【  エエ  ンヌ  ホオ  ンヌ  アいテエンヌ  アイオいンヌ  
  [  ieesoys  oyn  hoos  eiden  ayteen  klaioysan  ]
   καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι
【  カイ  トい    アいエイ  オいダイオい  アイ  メエ  オイ  ネい  
  [  kai  toys  syneltʰontas  ayteei  ioydaioys  klaiontas  enebrimeesato  tooi  pneymati  ]
   καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν,
【  カイ  タアンヌ  アいンヌ  
  [  kai  etaaraksen  heayton  ]

11:34 そしてこう言った。「あなたがたは彼をどこに置いたのか」。彼らは彼に言った。「主よ、来て、ご覧ください」。
11:34 And he said, “Where have you placed him?” They say to him, “Lord, come and see.”
11:34 καὶ εἶπεν· Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ· Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε.

   καὶ εἶπεν•
【  カイ  ンヌ  
  [  kai  eipen  ]
   Ποῦ τεθείκατε αὐτόν;
【    エイ  アいンヌ  
  [  poy  tetʰeikate  ayton  ]
   λέγουσιν αὐτῷ•
【  ゴいンヌ  アいオイ  
  [  legoysin  aytooi  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   ἔρχου
【  ウルオい  
  [  erkʰoy  ]
   καὶ ἴδε.
【  カイ  イイ  
  [  kai  iide  ]

11:35 イエスは涙を流した。
11:35 Jesus wept.
11:35 ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς.

   ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς.
【  ダアウリンヌ    エエ  
  [  edaakrysen  ho  ieesoys  ]

11:36 それでユダヤ人たちは言った。「見よ、彼にどれほど愛情を抱いていたのでしょう」。
11:36 The Jews, therefore, said, “Behold, how fond he was of him.”
11:36 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν.

   ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι•
【  ンヌ  ンヌ  ホイ  オいオイ  
  [  elegon  oyn  hoi  ioydaioi  ]
   Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν.
【  イイ    イイエイ  アいンヌ  
  [  iide  poos  epʰiilei  ayton  ]

11:37 しかし、彼らのうちのある者たちは言った。「盲人の目を開けたこの人が、この者を死なないようにすることはできなかったのか」。
11:37 But some from among them said, “Could not this one who opened the eyes of the blind have made it so that this one should not have died?”
11:37 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν· Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ;

   τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν•
【        アいンヌ  ンヌ  
  [  tines  de  eks  aytoon  eipan  ]
   Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι
【  オい  いい      ノイ  トい  モい      ポイサイ  
  [  oyk  edyynato  hoytos  ho  anoiksas  toys  opʰtʰalmoys  toy  typʰloy  poieesai  ]
   ἵνα
【  イイ  
  [  hiina  ]
   καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ;
【  カイ    メエ  アアネエイ  
  [  kai  hoytos  mee  apotʰaaneei  ]

11:38 それでイエスは、再び自分の内でうめき、墓に来た。ところでそれは洞くつであって、それに石が置かれていた。
11:38 Jesus, therefore, again groaning in himself, comes to the tomb. But it was a cave, and a stone was laid on it.
11:38 Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπʼ αὐτῷ.

   Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον•
【  エエ  ンヌ  パアンヌ  モオ  ンヌ  アいオイ  ウルタイ  エイ    ネエンヌ  
  [  ieesoys  oyn  paalin  embrimoomenos  en  heaytooi  erkʰetai  eis  to  mneemeion  ]
   ἦν δὲ σπήλαιον,
【  ンヌ    ペエアインヌ  
  [  een  de  speelaion  ]
   καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπʼ αὐτῷ.
【  カイ  イイ  ケイ    アいオイ  
  [  kai  liitʰos  epekeito  ep  aytooi  ]

11:39 イエスは言った。「石を取りのけなさい」。死んでいた者の姉妹マルタが彼に言った。「主よ、もう臭くなっています。四日たちますから」。
11:39 Jesus says, “Take away the stone.” Martha, the sister of the one who had died, says to him, “Lord, he already smells. For it is the fourth day.”
11:39 λέγει ὁ Ἰησοῦς· Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα· Κύριε, ἤδη ὄζει, τεταρταῖος γάρ ἐστιν.

   λέγει ὁ Ἰησοῦς•
【  ゲイ    エエ  
  [  legei  ho  ieesoys  ]
   Ἄρατε τὸν λίθον.
【  アア  ンヌ  イインヌ  
  [  aarate  ton  liitʰon  ]
   λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα•
【  ゲイ  アいオイ  ヘエ  エエ    エいテエ  マアウル  
  [  legei  aytooi  hee  adelpʰee  toy  teteleyteekotos  maartʰa  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   ἤδη ὄζει,
【  エエデエ  デイ  
  [  eedee  ozdei  ]
   τεταρταῖος γάρ ἐστιν.
【  ウル  ガアウル  ンヌ  
  [  tetartaios  gaar  estin  ]

11:40 イエスは彼女に言った。「信じれば神の栄光を見ると、わたしはあなたに言ったではないか」。
11:40 Jesus says to her, “Did I not say to you that if you should believe, you would see the glory of God?”
11:40 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ;

   λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς•
【  ゲイ  アいエイ    エエ  
  [  legei  ayteei  ho  ieesoys  ]
   Οὐκ εἶπόν σοι
【  オい  ンヌ  ソイ  
  [  oyk  eipon  soi  ]
   ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ;
【    アアンヌ  テいセエイ  セエイ  テエンヌ  ンヌ      
  [  hoti  eaan  pisteyseeis  opseei  teen  doksan  toy  tʰeoy  ]

11:41 そこで彼らは石を取りのけた。イエスは目を上げて言った。「父よ、わたしに耳を傾けてくださったことに感謝します。
11:41 Therefore, they took away the stone. But Jesus lifted up his eyes above and said, “Father, I thank you that you heard me.
11:41 ἦραν οὖν τὸν λίθον. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν· Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου,

   ἦραν οὖν τὸν λίθον.
【  ンヌ  ンヌ  ンヌ  イインヌ  
  [  eeran  oyn  ton  liitʰon  ]
   ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω
【      エエ  ンヌ  トい  モい  アアノオ  
  [  ho  de  ieesoys  eeren  toys  opʰtʰalmoys  aanoo  ]
   καὶ εἶπεν•
【  カイ  ンヌ  
  [  kai  eipen  ]
   Πάτερ,
【  パアウル  
  [  paater  ]
   εὐχαριστῶ σοι
【  エい  ソイ  
  [  eykʰaristoo  soi  ]
   ὅτι ἤκουσάς μου,
【    エエコいサア  モい  
  [  hoti  eekoysaas  moy  ]

11:42 わたしは、あなたがいつもわたしに耳を傾けてくださっていることを知っていました。しかし、周りに立っているこの群衆のために、わたしはこう言いました。あなたがわたしを遣わされたことを彼らが信じるためです」。
11:42 But I knew that you always here me. But because of the crowd standing around I said it, that they should believe that you dispatched me.
11:42 ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

   ἐγὼ δὲ ᾔδειν
【  ゴオ    エエイデインヌ  
  [  egoo  de  eeidein  ]
   ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις•
【    パア  モい  コいエイ  
  [  hoti  paantote  moy  akoyeis  ]
   ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον,
【  アア  アア  ンヌ  ンヌ  ンヌ    ンヌ  
  [  allaa  diaa  ton  okʰlon  ton  periestoota  eipon  ]
   ἵνα πιστεύσωσιν
【  イイ  テいソオンヌ  
  [  hiina  pisteysoosin  ]
   ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
【    いい    テイ  
  [  hoti  syy  me  apesteilas  ]

11:43 これらの事を言ってから、大声で叫んだ。「ラザロよ、出て来なさい」。
11:43 And, saying these things, he cried out with a loud voice, “Lazarus, come out!”
11:43 καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν· Λάζαρε, δεῦρο ἔξω.

   καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν•
【  カイ    エイポオンヌ  オオエイ  ガアエエイ  ラいンヌ  
  [  kai  tayta  eipoon  pʰooneei  megaaleei  ekraygasen  ]
   Λάζαρε,
【  アア  
  [  laazdare  ]
   δεῦρο ἔξω.
【    ソオ  
  [  deyro  eksoo  ]

11:44 死んでいた人が、手と足を覆い布で巻かれたまま出て来たのである。彼の顔も布で包まれていた。イエスは彼らに言った。「彼を解いて、そして彼を行かせなさい」。
11:44 The one who had died came out, bound feet and hands with binding material, and his face bound about with a handkerchief. Jesus says to them, “Loose him and let him go.”
11:44 ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν.

   ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας
【  ンヌ    ネエコオ    トい    
  [  ekseeltʰen  ho  tetʰneekoos  dedemenos  toys  podas  ]
   καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις,
【  カイ  タア    ケイリイアイ  
  [  kai  taas  kʰeiras  keiriiais  ]
   καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο.
【  カイ  ヘエ    アい  ソいリイオオイ    
  [  kai  hee  opsis  aytoy  soydariiooi  periededeto  ]
   λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς•
【  ゲイ  アい    エエ  
  [  legei  aytois  ho  ieesoys  ]
   Λύσατε αὐτὸν
【  いい  アいンヌ  
  [  lyysate  ayton  ]
   καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν.
【  カイ  アア  アいンヌ  パアゲインヌ  
  [  kai  aapʰete  ayton  hypaagein  ]

11:45 それで、マリヤのところに来てイエスの行なったことを見た多くのユダヤ人が、彼を信じた。
11:45 Therefore, many of the Jews, who came to Mary and saw that which he did, believed in him.
11:45 Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν·

   Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων,
【  オイ  ンヌ    ンヌ  オいダイオオンヌ  
  [  polloi  oyn  ek  toon  ioydaioon  ]
   οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ
【  ホイ      テエンヌ  アア  
  [  hoi  eltʰontes  pros  teen  mariaam  ]
   καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν,
【  カイ  サアノイ  ハア  ポイエエンヌ  
  [  kai  tʰeasaamenoi  haa  epoieesen  ]
   ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν•
【  ピイテいンヌ  エイ  アいンヌ  
  [  epiisteysan  eis  ayton  ]

11:46 しかし、彼らのうちの何人かはパリサイ人たちのところに去って行き、イエスが行なった事を彼らに話した。
11:46 But some of them went to the Pharisees and said to them that which Jesus did.
11:46 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς.

   τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους
【        アいンヌ  ンヌ    トい  サイオい  
  [  tines  de  eks  aytoon  apeeltʰon  pros  toys  pʰarisaioys  ]
   καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς.
【  カイ  ンヌ  アい  ハア  ポイエエンヌ  エエ  
  [  kai  eipan  aytois  haa  epoieesen  ieesoys  ]

11:47 それで、祭司長たちとパリサイ人たちはサンヘドリンを招集して言った。「わたしたちは何をしているのだ。この人が多くのしるしを行なっているというのに。
11:47 The chief priests and the Pharisees, therefore, gathered the Sanhedrin and said, “What are we doing? For this man does many signs.”
11:47 συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον· Τί ποιοῦμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα;

   συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς
【  ネエンヌ  ンヌ  ホイ  ウル  
  [  syneegagon  oyn  hoi  arkʰiereis  ]
   καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον,
【  カイ  ホイ  オイ  ンヌ  
  [  kai  hoi  pʰarisaioi  synedrion  ]
   καὶ ἔλεγον•
【  カイ  ンヌ  
  [  kai  elegon  ]
   Τί ποιοῦμεν
【  イイ  ポインヌ  
  [  tii  poioymen  ]
   ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα;
【        アアロオ  アア  ポイ  セエ  
  [  hoti  hoytos  ho  aantʰroopos  pollaa  poiei  seemeia  ]

11:48 わたしたちが彼をこのままほうっておくなら、みんなが彼を信じるだろう。そして、ローマ人たちがやって来て、わたしたちの場所も国民も奪い去ってしまうだろう」。
11:48 If we should leave him thus, all will believe in him, and the Romans will come and will take away both our place and nation.
11:48 ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος.

   ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως,
【  アアンヌ  ンヌ  アいンヌ  ホいトオ  
  [  eaan  apʰoomen  ayton  hoytoos  ]
   πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν,
【  パア  テいソいンヌ  エイ  アいンヌ  
  [  paantes  pisteysoysin  eis  ayton  ]
   καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι
【  カイ  エいタイ  ホイ  ウフロオオイ  
  [  kai  eleysontai  hoi  rʰoomaioi  ]
   καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν
【  カイ  ンヌ  ヘエンヌ  
  [  kai  aroysin  heemoon  ]
   καὶ τὸν τόπον
【  カイ  ンヌ  ンヌ  
  [  kai  ton  topon  ]
   καὶ τὸ ἔθνος.
【  カイ      
  [  kai  to  etʰnos  ]

11:49 しかし彼らのうちのある者、その年に祭司長であったカヤパが彼らに言った。「あなたがたは何も分かっていない。
11:49 But a certain one of them, Caiaphas, being the chief priest of that year, said to them, “You do not know anything,
11:49 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν,

   εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας,
【          アいンヌ  カイアア  
  [  heis  de  tis  eks  aytoon  kaiaapʰas  ]
   ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου,
【  ウルレい  ホオンヌ    アい  ケイノい  
  [  arkʰiereys  hoon  toy  eniaytoy  ekeinoy  ]
   εἶπεν αὐτοῖς•
【  ンヌ  アい  
  [  eipen  aytois  ]
   Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν,
【    オい  オイ  オいンヌ  
  [  hymeis  oyk  oidate  oyden  ]

11:50 そして、一人の人が民のために死んで、国民全体が滅びないことが、あなたがたにとって益になることを考えていない」。
11:50 neither do you consider that it is expedient for us that one man should die for the people and the whole nation should not perish.”
11:50 οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.

   οὐδὲ λογίζεσθε
【  オい  ギイ  
  [  oyde  logiizdestʰe  ]
   ὅτι συμφέρει ὑμῖν
【    レイ  ンヌ  
  [  hoti  sympʰerei  hymiin  ]
   ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ
【  イイ    アアロオ  アアネエイ  ウル      
  [  hiina  heis  aantʰroopos  apotʰaaneei  hyper  toy  laoy  ]
   καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.
【  カイ  メエ  ンヌ      エエタイ  
  [  kai  mee  holon  to  etʰnos  apoleetai  ]

11:51 ところで、彼はこれを自分から言ったのではなく、その年に祭司長であったので、このことを預言したのである。すなわち、イエスが国民のために死ぬことになること、
11:51 But this he did not speak from himself, but being chief priest of that year, he prophesied that Jesus was going to die for the nation,
11:51 τοῦτο δὲ ἀφʼ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους,

   τοῦτο δὲ ἀφʼ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν,
【        アい  オい  ンヌ  
  [  toyto  de  apʰ  heaytoy  oyk  eipen  ]
   ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν
【  アア  ウルレい  ホオンヌ    アい  ケイノい  エエテいンヌ  
  [  allaa  arkʰiereys  hoon  toy  eniaytoy  ekeinoy  epropʰeeteysen  ]
   ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους,
【    ンヌ  エエ  ネエイケインヌ  ウル    ノい  
  [  hoti  emellen  ieesoys  apotʰneeiskein  hyper  toy  etʰnoys  ]

11:52 また、それが国民のためだけではなく、散らされている神の子らを一つに集めるためでもあるということである。
11:52 and not for the nation only, but also that he should gather into one the scattered children of God.
11:52 καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλʼ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν.

   καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον,
【  カイ  オい  ウル    ノい  ンヌ  
  [  kai  oykʰ  hyper  toy  etʰnoys  monon  ]
   ἀλλʼ ἵνα
【    イイ  
  [  all  hiina  ]
   καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν.
【  カイ  タア        タア  ウル  ガアゲエイ  エイ  ンヌ  
  [  kai  taa  tekna  toy  tʰeoy  taa  dieskorpismena  synagaageei  eis  hen  ]

11:53 そこで彼らはその日以来、彼を殺そうと相談した。
11:53 Therefore, from that day, they consulted that they should kill him.
11:53 ἀπʼ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν.

   ἀπʼ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο
【    ケイネエ  ンヌ    ヘエ  ボいエい  
  [  ap  ekeinees  oyn  tees  heemeras  eboyleysanto  ]
   ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν.
【  イイ  テイノオンヌ  アいンヌ  
  [  hiina  apokteinoosin  ayton  ]

11:54 そのためイエスは、もはや公然とユダヤ人の間を歩かないで、そこから、荒野に近い地方、エフライムと呼ばれる町に行った。彼は弟子たちと共にそこにとどまっていた。
11:54 Therefore, Jesus no longer walked openly among the Jews, but went away from there to the region near to the wilderness, to a city called Ephraim, and there he abode with the disciples.
11:54 Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν.

   Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις,
【    ンヌ  エエ  オい  ウルレエイイアアイ  パアテイ  ンヌ    オいダイオイ  
  [  ho  oyn  ieesoys  oyketi  parreesiiaai  periepaatei  en  tois  ioydaiois  ]
   ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου,
【  アア  ンヌ  ンヌ  エイ  テエンヌ  オオンヌ  いい    レエモい  
  [  allaa  apeeltʰen  ekeitʰen  eis  teen  kʰooran  gyys  tees  ereemoy  ]
   εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν,
【  エイ  ライ  ネエンヌ  ンヌ  
  [  eis  epʰraim  legomeneen  polin  ]
   κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν.
【    メインヌ  タア  ンヌ  エエンヌ  
  [  kakei  emeinen  metaa  toon  matʰeetoon  ]

11:55 さて、ユダヤ人の過ぎ越しが近づいていた。多くの人が身を清めるために、過ぎ越しの前にその地方からエルサレムに上って行った。
11:55 But the Passover of the Jews was near, and many went up to Jerusalem from out of the region before the Passover, in order to purify themselves.
11:55 Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς.

   Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων,
【  ンヌ    いい    パア  ンヌ  オいダイオオンヌ  
  [  een  de  gyys  to  paaskʰa  toon  ioydaioon  ]
   καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα
【  カイ  ベエンヌ  オイ  エイ        オオ      パア  
  [  kai  anebeesan  polloi  eis  hierosolyma  ek  tees  kʰooras  pro  toy  paaskʰa  ]
   ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς.
【  イイ  ニイソオンヌ  アいトい  
  [  hiina  hagniisoosin  heaytoys  ]

11:56 それで彼らはイエスを捜し、神殿の中に立ちながら互いに言い合った。「あなたがたはどう思うか。彼は祭りに全然来ないのだろうか」。
11:56 They, therefore, sought Jesus and said with one another while standing in the temple, “What do you think? That he may by no means come to the festival?”
11:56 ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετʼ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες· Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;

   ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν
【  デエトいンヌ  ンヌ  ンヌ  エエンヌ  
  [  ezdeetoyn  oyn  ton  ieesoyn  ]
   καὶ ἔλεγον μετʼ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες•
【  カイ  ンヌ    エエオオンヌ  ンヌ  オイ  オイ  テエ  
  [  kai  elegon  met  alleeloon  en  tooi  hierooi  hesteekotes  ]
   Τί δοκεῖ ὑμῖν;
【  イイ    ンヌ  
  [  tii  dokei  hymiin  ]
   ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;
【    オい  メエ  エエイ  エイ  テエンヌ  ウルテエンヌ  
  [  hoti  oy  mee  eltʰeei  eis  teen  heorteen  ]

11:57 しかし、祭司長たちとパリサイ人たちは、誰でも彼がどこにいるかを知ったなら報告するように命じていた。彼を捕まえるためであった。
11:57 Now the chief priests and the Pharisees had given orders that if anyone should know where he is, he should report it, so that they might arrest him.
11:57 δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.

   δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς
【  ドオケインヌ    ホイ  ウル  
  [  dedookeisan  de  hoi  arkʰiereis  ]
   καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς
【  カイ  ホイ  オイ  アア  
  [  kai  hoi  pʰarisaioi  entolaas  ]
   ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ,
【  イイ  アアンヌ    オイ    ンヌ  メエいいセエイ  
  [  hiina  eaan  tis  gnooi  poy  estin  meenyyseei  ]
   ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.
【  ポオ  アアソオンヌ  アいンヌ  
  [  hopoos  piaasoosin  ayton  ]

 

(ロバートP.テリーと中根英登が共に原典、聖書文献学会ギリシア語新約聖書(SBLGNT)を翻訳しています。)
(Robert P. Terry and Nakane Hideto jointly translate the original text SBLGNT, the Society of Biblical Literature Greek New Testament.)
(Ροβέρτος Π. Τέρι και Νάκανε Ἴδετο μεταφράσει από κοινού το αρχικό κείμενο, η κοινωνία της βιβλικής λογοτεχνίας ελληνικής Καινής Διαθήκης.)