【ギリシア語】ヨハネによる福音書第8章【文語発音表記】

ヨハネによる福音書 第8章
(ギリシア語 文語高低ピッチ式発音表記)

The Gospel According to John Chapter 8
(Greek literary pitch phonetic notation)

Το Kατά Ιωάννην Ευαγγέλιον Κεφάλαιο 8
(Ελληνική λογοτεχνική ύψος φωνητική σημειογραφία)

8:1 しかしイエスはオリーブ山に行った。
8:1 But Jesus went to the Mount of Olives.
8:1 Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.

   Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
【  エエ    レいエエ  エイ      ンヌ  アインヌ  
  [  ieesoys  de  eporeytʰee  eis  to  oros  toon  elaioon  ]

8:2 さて、朝早く、彼は再び神殿に来た。そして民はみな彼のもとに来た。彼は座って彼らを教えた。
8:2 Now early in the morning he came again to the temple. And all the people came to him, and he sat down and taught them.
8:2 Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς.

   Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν,
【  ウルロい    パアンヌ    エイ    ンヌ  
  [  ortʰroy  de  paalin  paregeneto  eis  to  hieron  ]
   καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο•
【  カイ        エエウル  
  [  kai  paas  ho  laos  eerkʰeto  ]
   καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς.
【  カイ  イイ  イインヌ  アいトい  
  [  kai  katʰiisas  ediidasken  aytoys  ]

8:3 書記官たちとパリサイ人たちが、姦淫の場で捕まった女を彼のもとに連れて来た。彼女を真ん中に立たせて、
8:3 The scribes and the Pharisees brought to him a women caught in adultery. And standing her in the midst,
8:3 ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς αὐτὸν γυναῖκα ἐν μοιχείᾳ καταλήφθεισαν· καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ,

   ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς
【  アアゴいンヌ    ホイ    
  [  aagoysin  de  hoi  grammateis  ]
   καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς αὐτὸν γυναῖκα ἐν μοιχείᾳ καταλήφθεισαν•
【  カイ  ホイ  オイ    アいンヌ    ンヌ  モイエイアアイ  エエエインヌ  
  [  kai  hoi  pʰarisaioi  pros  ayton  gynaika  en  moikʰeiaai  kataleepʰtʰeisan  ]
   καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ,
【  カイ  テエ  アいテエンヌ  ンヌ  ソオイ  
  [  kai  steesantes  ayteen  en  mesooi  ]

8:4 ためすために彼に言った。「先生、わたしたちはこの女を姦淫の真っ最中に捕まった。
8:4 they said to him, testing him, “Teacher, this woman was caught in the act of adultery.
8:4 λέγουσιν αὐτῷ, πειράζοντες· Διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατελήφθη ἐπʼ αὐτοφόρῳ μοιχευομένη.

   λέγουσιν αὐτῷ,
【  ゴいンヌ  アいオイ  
  [  legoysin  aytooi  ]
   πειράζοντες•
【  ペイラア  
  [  peiraazdontes  ]
   Διδάσκαλε,
【  ダア  
  [  didaaskale  ]
   αὕτη ἡ γυνὴ κατελήφθη ἐπʼ αὐτοφόρῳ μοιχευομένη.
【  ハいテエ  ヘエ  ネエ  エエエエ    アいロオイ  モイエいネエ  
  [  haytee  hee  gynee  kateleepʰtʰee  ep  aytopʰorooi  moikʰeyomenee  ]

8:5 さて、モーセは律法の中で、このような者を石打ちにすることをわたしたちに命じました。それで、あなたは何と言いますか」。
8:5 Now in the law, Moses commanded us to stone such as these. Therefore, what do you say?”
8:5 ἐν δὲ τῷ νόμῳ Μωσῆς ἡμῖν ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθοβολεῖσθαι· σὺ οὖν τί λέγεις;

   ἐν δὲ τῷ νόμῳ Μωσῆς ἡμῖν ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθοβολεῖσθαι•
【  ンヌ    オイ  モオイ  モオ  ヘエンヌ  テイ  タア  トイアい  アイ  
  [  en  de  tooi  nomooi  moosees  heemiin  eneteilato  taas  toiaytas  litʰoboleistʰai  ]
   σὺ οὖν τί λέγεις;
【  いい  ンヌ  イイ  ゲイ  
  [  syy  oyn  tii  legeis  ]

8:6 彼らがそう言ったのは、彼をためして、彼を訴える口実を得るためであった。しかしイエスは身をかがめ、何も知らないふりをして、指で地面に書いていた。
8:6 But this they said tempting him in order that they might have something of which to accuse him. But Jesus, bending down, wrote on the ground with a finger, pretending not to notice.
8:6 τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας, τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν, μὴ προσποιούμενος.

   τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν,
【      ンヌ  ペイラア  アいンヌ  
  [  toyto  de  elegon  peiraazdontes  ayton  ]
   ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ.
【  イイ  オオンヌ  テエンヌ  アい  
  [  hiina  ekʰoosin  kateegorein  aytoy  ]
   ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας,
【      エエ  カアトオ  いい  
  [  ho  de  ieesoys  kaatoo  kyypsas  ]
   τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν,
【  オイ  いいオオイ  ンヌ  エイ  テエンヌ  ンヌ  
  [  tooi  daktyylooi  egrapʰen  eis  teen  geen  ]
   μὴ προσποιούμενος.
【  メエ  ポイオい  
  [  mee  prospoioymenos  ]

8:7 しかし彼らが問い続けると、彼は立ち上がって彼らに言った。「あなたがたの間で罪のない者が、彼女に向かって最初に石を投げなさい」。
8:7 But when they persisted in asking him, straightening up he said to them, “The one without sin among you, let him first cast the stone at her.”
8:7 ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνακύψας εἶπεν πρὸς αὐτούς· Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν, πρῶτον ἐπʼ αὐτὴν τὸν λίθον βαλέτω.

   ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν,
【  ホオ    ンヌ  ロオ  アいンヌ  
  [  hoos  de  epemenon  erootoontes  ayton  ]
   ἀνακύψας εἶπεν πρὸς αὐτούς•
【  いい  ンヌ    アいトい  
  [  anakyypsas  eipen  pros  aytoys  ]
   Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν,
【    マアウルテエ  ンヌ  
  [  ho  anamaarteetos  hymoon  ]
   πρῶτον ἐπʼ αὐτὴν τὸν λίθον βαλέτω.
【  ンヌ    アいテエンヌ  ンヌ  イインヌ  トオ  
  [  prooton  ep  ayteen  ton  liitʰon  baletoo  ]

8:8 そして再び身をかがめ、地面に書いていた。
8:8 And again bending down, he wrote on the ground.
8:8 καὶ πάλιν κάτω κύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν.

   καὶ πάλιν κάτω κύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν.
【  カイ  パアンヌ  カアトオ  いい  ンヌ  エイ  テエンヌ  ンヌ  
  [  kai  paalin  kaatoo  kyypsas  egrapʰen  eis  teen  geen  ]

8:9 これを聞くと彼らは良心に責められ、年長者から始めて一人また一人と出て行った。イエス一人が残され、女もその真ん中にいた。
8:9 Now upon hearing it, and being convicted by their consciences, they went out, one by one, beginning with the elders. And Jesus was left alone, the woman also being in the midst.
8:9 οἱ δέ, ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι, ἐξήρχοντο εἷς καθʼ εἷς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ κατελείφθη μόνος ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα.

   οἱ δέ,
【  ホイ    
  [  hoi  de  ]
   ἀκούσαντες,
【  コい  
  [  akoysantes  ]
   καὶ ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι,
【  カイ      ネイデエオオ  ノイ  
  [  kai  hypo  tees  syneideeseoos  eleŋkʰomenoi  ]
   ἐξήρχοντο εἷς καθʼ εἷς,
【  セエウル        
  [  ekseerkʰonto  heis  katʰ  heis  ]
   ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων•
【  ウルサアノイ    ンヌ  ロオンヌ  
  [  arksaamenoi  apo  toon  presbyteroon  ]
   καὶ κατελείφθη μόνος ὁ Ἰησοῦς,
【  カイ  エイエエ      エエ  
  [  kai  kateleipʰtʰee  monos  ho  ieesoys  ]
   καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα.
【  カイ  ヘエ  ネエ  ンヌ  ソオイ    
  [  kai  hee  gynee  en  mesooi  oysa  ]

8:10 イエスは立ち上がり、その女のほかに誰をも見なかった。彼は彼女を言った。「あなたのこの告訴人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか」。
8:10 But, straightening up and seeing no one except the woman, Jesus said to her, “Where are those your accusers? Does no one condemn you?”
8:10 ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς, καὶ μηδένα θεασάμενος πλὴν τὴς γυναικός, εἶπεν αὐτῇ· Ποῦ εἰσιν ἐκεῖνοι οἱ κατήγοροί σου; Οὐδείς σε κατέκρινεν;

   ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς,
【  いい      エエ  
  [  anakyypsas  de  ho  ieesoys  ]
   καὶ μηδένα θεασάμενος πλὴν τὴς γυναικός,
【  カイ  メエ  サア  エエンヌ  テエ  ナイ  
  [  kai  meedena  tʰeasaamenos  pleen  tees  gynaikos  ]
   εἶπεν αὐτῇ•
【  ンヌ  アいエイ  
  [  eipen  ayteei  ]
   Ποῦ εἰσιν ἐκεῖνοι οἱ κατήγοροί σου;
【    エインヌ  ノイ  ホイ  テエロイ  ソい  
  [  poy  eisin  ekeinoi  hoi  kateegoroi  soy  ]
   Οὐδείς σε κατέκρινεν;
【  オいデイ    ンヌ  
  [  oydeis  se  katekrinen  ]

8:11 彼女は言った。「誰も、主よ」。イエスは言った。「わたしもあなたを裁かない。行きなさい。もう罪を犯してはならない」。
8:11 But she said, “No one, Lord.” Now Jesus said, “Neither do I judge you. Go, and sin no more.”]]
8:11 ἡ δὲ εἶπεν· Οὐδείς, κύριε. εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς· Οὐδὲ ἐγώ σε κρίνω· πορεύου καὶ μηκέτι ἁμάρτανε.〛

   ἡ δὲ εἶπεν•
【  ヘエ    ンヌ  
  [  hee  de  eipen  ]
   Οὐδείς,
【  オいデイ  
  [  oydeis  ]
   κύριε.
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς•
【  ンヌ      エエ  
  [  eipen  de  ho  ieesoys  ]
   Οὐδὲ ἐγώ σε κρίνω•
【  オい  ゴオ    リイノオ  
  [  oyde  egoo  se  kriinoo  ]
   πορεύου
【  レいオい  
  [  poreyoy  ]
   καὶ μηκέτι ἁμάρτανε.⟧
【  カイ  メエ  マアウル  
  [  kai  meeketi  hamaartane  ]

8:12 それでイエスは再び彼らに話して言った。「わたしは世界の光です。わたしについて来る者は闇の中を歩くことがなく、命の光を持つだろう」。
8:12 Again, therefore, Jesus spoke to them saying, “I am the light of the world. The one following me will never walk in the darkness, but will have the light of life.”
8:12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων· Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλʼ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

   Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων•
【  パアンヌ  ンヌ  アい  アアエエンヌ    エエ  ゴオンヌ  
  [  paalin  oyn  aytois  elaaleesen  ho  ieesoys  legoon  ]
   Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου•
【  ゴオ  エイ        モい  
  [  egoo  eimi  to  pʰoos  toy  kosmoy  ]
   ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ,
【    オいンヌ  モイ  オい  メエ  テエセエイ  ンヌ  エイ  イイアアイ  
  [  ho  akoloytʰoon  emoi  oy  mee  peripateeseei  en  teei  skotiiaai  ]
   ἀλλʼ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.
【    セイ        ドオ  
  [  all  heksei  to  pʰoos  tees  zdooees  ]

8:13 それでパリサイ人たちは彼に言った。「あなたは自分について証しをしている。あなたの証しは真実ではない」。
8:13 The Pharisees said to him, “You testify concerning yourself. Your testimony is not true.”
8:13 εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι· Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς· ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής.

   εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι•
【  ンヌ  ンヌ  アいオイ  ホイ  オイ  
  [  eipon  oyn  aytooi  hoi  pʰarisaioi  ]
   Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς•
【  いい  リイ  アい  ウル  
  [  syy  perii  seaytoy  martyreis  ]
   ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής.
【  ヘエ  ウルリイ  ソい  オい  ンヌ  エエエエ  
  [  hee  martyriia  soy  oyk  estin  aleetʰees  ]

8:14 イエスは答えて彼らに言った。「たとえわたしが自分について証しをするとしても、わたしの証しは真実です。自分がどこから来たか、そしてどこへ行くかを知っているからです。しかしあなたがたはわたしがどこから来るか、またどこへ行くかを知らない。
8:14 Jesus answered and said to them, “And if I should be testifying concering myself, true is my testimony, because I know from where I came and where I go. But you do not know from where I come or where I go.”
8:14 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου, ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω· ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ ποῦ ὑπάγω.

   ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
【  リイエエ  エエ  
  [  apekriitʰee  ieesoys  ]
   καὶ εἶπεν αὐτοῖς•
【  カイ  ンヌ  アい  
  [  kai  eipen  aytois  ]
   Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ,
【  ハアンヌ  ゴオ  ウル  リイ  マい  
  [  khaan  egoo  martyroo  perii  emaytoy  ]
   ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου,
【  エエエエ  ンヌ  ヘエ  ウルリイ  モい  
  [  aleetʰees  estin  hee  martyriia  moy  ]
   ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον
【      ンヌ  ンヌ  
  [  hoti  oida  potʰen  eeltʰon  ]
   καὶ ποῦ ὑπάγω•
【  カイ    パアゴオ  
  [  kai  poy  hypaagoo  ]
   ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ ποῦ ὑπάγω.
【      オい  オイ  ンヌ  ウルマイ  ヘエ    パアゴオ  
  [  hymeis  de  oyk  oidate  potʰen  erkʰomai  hee  poy  hypaagoo  ]

8:15 あなたがたは肉によって裁く。わたしは誰をも裁かない。
8:15 You judge according to the flesh. I do not judge anyone.
8:15 ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα.

   ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε,
【    タア  テエンヌ  サアウル  リイ  
  [  hymeis  kataa  teen  saarka  kriinete  ]
   ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα.
【  ゴオ  オい  リイノオ  オい  
  [  egoo  oy  kriinoo  oydena  ]

8:16 しかし、わたしが裁くとしても、わたしの裁きは真実です。わたしはひとりではなく、わたしを遣わされた父と共にいるからです。
8:16 And even if I should judge, my judgment is true because I am not alone, but I and the Father who sent me.
8:16 καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλʼ ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ.

   καὶ
【  カイ  
  [  kai  ]
   ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ,
【  アアンヌ  リイノオ    ゴオ  
  [  eaan  kriinoo  de  egoo  ]
   ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν,
【  ヘエ  リイ  ヘエ  メエ  エエネエ  ンヌ  
  [  hee  kriisis  hee  emee  aleetʰinee  estin  ]
   ὅτι μόνος οὐκ εἰμί,
【      オい  エイミイ  
  [  hoti  monos  oyk  eimii  ]
   ἀλλʼ ἐγὼ
【    ゴオ  
  [  all  egoo  ]
   καὶ ὁ πέμψας με πατήρ.
【  カイ        テエウル  
  [  kai  ho  pempsas  me  pateer  ]

8:17 あなたがたの律法に、二人の人の証しは真実だと書いてある。
8:17 And even in your law it is written that the testimony of two people is true.
8:17 καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν.

   καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται
【  カイ  ンヌ  オイ  モオイ    オイ  ロオイ  タイ  
  [  kai  en  tooi  nomooi  de  tooi  hymeterooi  gegraptai  ]
   ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν.
【    いい  ロオポオンヌ  ヘエ  ウルリイ  エエエエ  ンヌ  
  [  hoti  dyyo  antʰroopoon  hee  martyriia  aleetʰees  estin  ]

8:18 わたしは自分について証しをする者であり、わたしを遣わされた父もわたしについて証しをしてくださる」。
8:18 I am the one who testifies concerning myself, and the Father who sent me testifies concerning me.
8:18 ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ.

   ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ
【  ゴオ  エイ    ウルンヌ  リイ  マい  
  [  egoo  eimi  ho  martyroon  perii  emaytoy  ]
   καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ.
【  カイ  ウル  リイ          テエウル  
  [  kai  martyrei  perii  emoy  ho  pempsas  me  pateer  ]

8:19 それで彼らは彼に言った。「あなたの父はどこにいるのか」。イエスは答えた。「あなたがたはわたしもわたしの父も知っていない。もしあなたがたがわたしを知っていたなら、わたしの父をも知っていただろう」。
8:19 Therefore, they said to him, “Where is your Father?” Jesus answered, “You have neither known me nor my Father. If you had known me, you would have also known my Father.
8:19 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· Ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε.

   ἔλεγον οὖν αὐτῷ•
【  ンヌ  ンヌ  アいオイ  
  [  elegon  oyn  aytooi  ]
   Ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου;
【    ンヌ    テエウル  ソい  
  [  poy  estin  ho  pateer  soy  ]
   ἀπεκρίθη Ἰησοῦς•
【  リイエエ  エエ  
  [  apekriitʰee  ieesoys  ]
   Οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα μου•
【  オい    オイ  オい  ンヌ    モい  
  [  oyte  eme  oidate  oyte  ton  patera  moy  ]
   εἰ ἐμὲ ᾔδειτε,
【  エイ    エエイデイ  
  [  ei  eme  eeideite  ]
   καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε.
【  カイ  ンヌ    モい  ハアンヌ  エエイデイ  
  [  kai  ton  patera  moy  haan  eeideite  ]

8:20 神殿の中で教えていたとき、宝物庫の所で、彼はこれらの言葉を語った。それでも、誰も彼を捕らえなかった。彼の時がまだ来ていなかったからである。
8:20 He spoke these words in the treasury while teaching in the temple. And no one seized him because his hour had not yet come.
8:20 ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ.

   ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ•
【    タア  ウフレエ  アアエエンヌ  ンヌ  オイ  キイオオイ  ダアコオンヌ  ンヌ  オイ  オイ  
  [  tayta  taa  rʰeemata  elaaleesen  en  tooi  gazdopʰylakiiooi  didaaskoon  en  tooi  hierooi  ]
   καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν,
【  カイ  オいデイ  ピインヌ  アいンヌ  
  [  kai  oydeis  epiiasen  ayton  ]
   ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ.
【    オいポオ  エエいいエイ  ヘエ  ホオ  アい  
  [  hoti  oypoo  eleelyytʰei  hee  hoora  aytoy  ]

8:21 それで彼は再び彼らに言った。「わたしは去って行く。そしてあなたがたはわたしを捜すが、自分の罪のうちに死ぬだろう。わたしが行く所に、あなたがたは来ることができない」。
8:21 Therefore, he said to them again, “I go away and you will seek me, and you will die in your sins. Where I go you cannot come.”
8:21 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς· Ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.

   Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς•
【  ンヌ  ンヌ  パアンヌ  アい  
  [  eipen  oyn  paalin  aytois  ]
   Ἐγὼ ὑπάγω
【  ゴオ  パアゴオ  
  [  egoo  hypaagoo  ]
   καὶ ζητήσετέ με,
【  カイ  デエテエ    
  [  kai  zdeeteesete  me  ]
   καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε•
【  カイ  ンヌ  エイ  ウルイイアアイ  ンヌ    
  [  kai  en  teei  hamartiiaai  hymoon  apotʰaneistʰe  ]
   ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.
【  ポい  ゴオ  パアゴオ    オい  いい  ンヌ  
  [  hopoy  egoo  hypaagoo  hymeis  oy  dyynastʰe  eltʰein  ]

8:22 それでユダヤ人たちは言った。「彼は自殺するつもりなのだろうか。『わたしが行く所に、あなたがたは来ることができない』と言うのだから」。
8:22 The Jews, therefore, said, “Will he not kill himself, because he says, ‘Where I go you cannot come’?”
8:22 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτὸν ὅτι λέγει· Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;

   ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι•
【  ンヌ  ンヌ  ホイ  オいオイ  
  [  elegon  oyn  hoi  ioydaioi  ]
   Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτὸν
【  メエ    アいンヌ  
  [  meeti  apoktenei  heayton  ]
   ὅτι λέγει•
【    ゲイ  
  [  hoti  legei  ]
   Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;
【  ポい  ゴオ  パアゴオ    オい  いい  ンヌ  
  [  hopoy  egoo  hypaagoo  hymeis  oy  dyynastʰe  eltʰein  ]

8:23 彼は彼らに言った。「あなたがたは下からの者だが、わたしは上からの者です。あなたがたはこの世界からの者だが、わたしはこの世界からの者ではない。
8:23 And he said to them, “You are from that which is below. I am from that which is above. You are from this world. I am not from this world.
8:23 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.

   καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς•
【  カイ  ンヌ  アい  
  [  kai  elegen  aytois  ]
   Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ,
【      ンヌ  カアトオ    
  [  hymeis  ek  toon  kaatoo  este  ]
   ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί•
【  ゴオ    ンヌ  アアノオ  エイミイ  
  [  egoo  ek  toon  aanoo  eimii  ]
   ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ,
【      トいトい    モい    
  [  hymeis  ek  toytoy  toy  kosmoy  este  ]
   ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.
【  ゴオ  オい  エイミイ      モい  トいトい  
  [  egoo  oyk  eimii  ek  toy  kosmoy  toytoy  ]

8:24 そのためわたしは、あなたがたは自分の罪のうちに死ぬだろうとあなたがたに言った。わたしがその者だと信じないなら、あなたがたは自分の罪のうちに死ぬからです」。
8:24 Therefore, I said to you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am, you will die in your sins.”
8:24 εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.

   εἶπον οὖν ὑμῖν
【  ンヌ  ンヌ  ンヌ  
  [  eipon  oyn  hymiin  ]
   ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν•
【      ンヌ    ウルイイアイ  ンヌ  
  [  hoti  apotʰaneistʰe  en  tais  hamartiiais  hymoon  ]
   ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε
【  アアンヌ  ガアウル  メエ  テいセエ  
  [  eaan  gaar  mee  pisteyseete  ]
   ὅτι ἐγώ εἰμι,
【    ゴオ  エイ  
  [  hoti  egoo  eimi  ]
   ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.
【    ンヌ    ウルイイアイ  ンヌ  
  [  apotʰaneistʰe  en  tais  hamartiiais  hymoon  ]

8:25 それで彼らは彼に言った。「あなたは誰なのか」。イエスは彼らに言った。「まさしくわたしが初めからあなたがたに言っているものです。
8:25 They said, therefore, to him, “Who are you?” Jesus said to them, “That which I have also been saying to you from the beginning.”
8:25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· Σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν;

   ἔλεγον οὖν αὐτῷ•
【  ンヌ  ンヌ  アいオイ  
  [  elegon  oyn  aytooi  ]
   Σὺ τίς εἶ;
【  いい  イイ    
  [  syy  tiis  ei  ]
   εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς•
【  ンヌ  アい    エエ  
  [  eipen  aytois  ho  ieesoys  ]
   Τὴν ἀρχὴν ὅ τι
【  テエンヌ  ウルエエンヌ      
  [  teen  arkʰeen  ho  ti  ]
   καὶ λαλῶ ὑμῖν;
【  カイ    ンヌ  
  [  kai  laloo  hymiin  ]

8:26 わたしには、あなたがたに関して言うべき、また裁くべきことがたくさんある。しかし、わたしを送られた方は真実であり、わたしはその方から聞いたことを世界に向かって話すのです」。
8:26 I have many things to speak and to judge concerning you, but the one who sent me is true, and that which I heard from him, these things I speak to the world.
8:26 πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλʼ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρʼ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον.

   πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν
【  アア  オオ  リイ  ンヌ  ンヌ  
  [  pollaa  ekʰoo  perii  hymoon  lalein  ]
   καὶ κρίνειν•
【  カイ  リイネインヌ  
  [  kai  kriinein  ]
   ἀλλʼ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν,
【          エエエエ  ンヌ  
  [  all  ho  pempsas  me  aleetʰees  estin  ]
   κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρʼ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον.
【  ゴオ  ハア  エエコい  ウル  アい      エイ  ンヌ  ンヌ  
  [  kagoo  haa  eekoysa  par  aytoy  tayta  laloo  eis  ton  kosmon  ]

8:27 彼らは、彼が父について彼らに話していることを理解しなかった。
8:27 They did not know that he spoke to them of the Father.
8:27 οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν.

   οὐκ ἔγνωσαν
【  オい  ノオンヌ  
  [  oyk  egnoosan  ]
   ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν.
【    ンヌ    アい  ンヌ  
  [  hoti  ton  patera  aytois  elegen  ]

8:28 それでイエスは言った。「あなたがたは、人の息子を挙げると、その時、わたしがその者であること、また、わたしが自分からは何も行なわず、父がわたしに教えてくださったとおりに、これらの事を話すことを知るだろう。
8:28 Jesus, therefore, said, “When you should lift up the Son of Man, then you will know that I am, and from myself I do nothing, but just as the Father taught me, these things I speak.
8:28 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπʼ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ.

   εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς•
【  ンヌ  ンヌ    エエ  
  [  eipen  oyn  ho  ieesoys  ]
   Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,
【  ンヌ  ソオセエ  ンヌ  いインヌ    ロオポい  
  [  hotan  hypsooseete  ton  hyion  toy  antʰroopoy  ]
   τότε γνώσεσθε
【    ノオ  
  [  tote  gnoosestʰe  ]
   ὅτι ἐγώ εἰμι,
【    ゴオ  エイ  
  [  hoti  egoo  eimi  ]
   καὶ ἀπʼ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν,
【  カイ    マい  ポイ  オいンヌ  
  [  kai  ap  emaytoy  poioo  oyden  ]
   ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ.
【  アア  オオ  イインヌ      テエウル      
  [  allaa  katʰoos  ediidaksen  me  ho  pateer  tayta  laloo  ]

8:29 わたしを送られた方はわたしと共におられる。彼はわたしをひとりで残してはおかれなかった。わたしはいつでもその方の喜ばれる事を行なうからです」。
8:29 And the one who sent me is with me. He has not left me alone, because I always do what is pleasing to him.
8:29 καὶ ὁ πέμψας με μετʼ ἐμοῦ ἐστιν· οὐκ ἀφῆκέν με μόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε.

   καὶ ὁ πέμψας με μετʼ ἐμοῦ ἐστιν•
【  カイ            ンヌ  
  [  kai  ho  pempsas  me  met  emoy  estin  ]
   οὐκ ἀφῆκέν με μόνον,
【  オい  ンヌ    ンヌ  
  [  oyk  apʰeeken  me  monon  ]
   ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε.
【    ゴオ  タア  タア  アいオイ  ポイ  パア  
  [  hoti  egoo  taa  arestaa  aytooi  poioo  paantote  ]

8:30 彼がこれらの事を話していた時、多くの者が彼を信じた。
8:30 While he spoke these things, many believed in him.
8:30 ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.

   ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.
【    アい    オイ  ピイテいンヌ  エイ  アいンヌ  
  [  tayta  aytoy  laloyntos  polloi  epiisteysan  eis  ayton  ]

8:31 それでイエスは、自分を信じたそれらのユダヤ人たちに言った。「あなたがたがわたしの言葉にとどまるなら、あなたがたは本当にわたしの弟子です。
8:31 Jesus, therefore, said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples,
8:31 Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους· Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε,

   Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους•
【  ンヌ  ンヌ    エエ    トい  テい  アいオイ  オいダイオい  
  [  elegen  oyn  ho  ieesoys  pros  toys  pepisteykotas  aytooi  ioydaioys  ]
   ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ,
【  アアンヌ    メイネエ  ンヌ  オイ  ゴオイ  オイ  オイ  
  [  eaan  hymeis  meineete  en  tooi  logooi  tooi  emooi  ]
   ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε,
【  エエ  エエタイ  モい    
  [  aleetʰoos  matʰeetai  moy  este  ]

8:32 あなたがたは真理を知り、真理はあなたがたを自由にするだろう」。
8:32 and you will know the truth, and the truth will set you free.”
8:32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.

   καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν,
【  カイ  ノオ  テエンヌ  エエエインヌ  
  [  kai  gnoosestʰe  teen  aleetʰeian  ]
   καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.
【  カイ  ヘエ  エエエイ  エいロオセイ    
  [  kai  hee  aleetʰeia  eleytʰeroosei  hymaas  ]

8:33 彼らは彼に答えた。「わたしたちはアブラハムの子孫であり、決して誰かの奴隷になったこともない。『あなたがたは自由になる』と言うのはどうしてか」。
8:33 They answered him, “We are the seed of Abraham and have never at any time been enslaved to anyone. How do you say that ‘You will become free’?”
8:33 ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν· Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι Ἐλεύθεροι γενήσεσθε;

   ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν•
【  リイエエンヌ    アいンヌ  
  [  apekriitʰeesan  pros  ayton  ]
   Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν
【  ウル  アア  ンヌ  
  [  sperma  abraaam  esmen  ]
   καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε•
【  カイ  オいニイ  ドいエいンヌ  ポオ  
  [  kai  oydenii  dedoyleykamen  poopote  ]
   πῶς σὺ λέγεις
【    いい  ゲイ  
  [  poos  syy  legeis  ]
   ὅτι Ἐλεύθεροι γενήσεσθε;
【    エいロイ  ネエ  
  [  hoti  eleytʰeroi  geneesestʰe  ]

8:34 イエスは彼らに答えた。「まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。罪を犯す者はみな罪の奴隷です。
8:34 Jesus answered them, “Amen, amen, I say to you that everyone who commits sin is a slave of sin.
8:34 Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας·

   Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς•
【  リイエエ  アい    エエ  
  [  apekriitʰee  aytois  ho  ieesoys  ]
   Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
【  メエンヌ  メエンヌ  ゴオ  ンヌ  
  [  ameen  ameen  legoo  hymiin  ]
   ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας•
【        ポインヌ  テエンヌ  ウルイインヌ    ンヌ    ウルイイ  
  [  hoti  paas  ho  poioon  teen  hamartiian  doylos  estin  tees  hamartiias  ]

8:35 そして、奴隷は世に渡って家にとどまることはない。しかし息子は世に渡ってとどまる。
8:35 Now the slave does not abide in the house for the age. The son abides for the age.
8:35 ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

   ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα•
【        オい  ネイ  ンヌ  エイ  オイキイアアイ  エイ  ンヌ  アイ  
  [  ho  de  doylos  oy  menei  en  teei  oikiiaai  eis  ton  aioona  ]
   ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
【    いイ  ネイ  エイ  ンヌ  アイ  
  [  ho  hyios  menei  eis  ton  aioona  ]

8:36 だから、もし息子があなたがたを自由にするなら、あなたがたは本当に自由になるのです。
8:36 Therefore, if the son sets you free, you will be truly free.
8:36 ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε.

   ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ,
【  アアンヌ  ンヌ    いイ    エいロオセエイ  
  [  eaan  oyn  ho  hyios  hymaas  eleytʰerooseei  ]
   ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε.
【  トオ  エいロイ    
  [  ontoos  eleytʰeroi  esestʰe  ]

8:37 わたしはあなたがたがアブラハムの子孫であることを知っている。しかし、あなたがたはわたしを殺そうとしている。わたしの言葉があなたがたの内に場所を見いだせないからです。
8:37 I know that you are Abraham’s seed, but you seek to kill me, because my word has no place in you.
8:37 οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν.

   οἶδα
【    
  [  oida  ]
   ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε•
【    ウル  アア    
  [  hoti  sperma  abraaam  este  ]
   ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι,
【  アア  デエ    ナイ  
  [  allaa  zdeeteite  me  apokteinai  ]
   ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν.
【            オい  オオ  ンヌ  ンヌ  
  [  hoti  ho  logos  ho  emos  oy  kʰoorei  en  hymiin  ]

8:38 わたしは父のもとで見てきた事を話している。それであなたがたも父から聞いた事を行なっている」。
8:38 That which I have seen with the Father I speak, and you, therefore, do that which you heard from the Father.
8:38 ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε.

   ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ•
【  ハア  ゴオ  オオ  ラア  オイ  リイ    
  [  haa  egoo  heooraka  paraa  tooi  patrii  laloo  ]
   καὶ ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε.
【  カイ    ンヌ  ハア  エエコい  ラア      ポイ  
  [  kai  hymeis  oyn  haa  eekoysate  paraa  toy  patros  poieite  ]

8:39 彼らは答えて彼に言った。「わたしたちの父はアブラハムです」。イエスは彼らに言った。「もしあなたがたがアブラハムの子供であったなら、あなたがたはアブラハムのわざを行なうだろう。
8:39 They answered and said to him, “Our father is Abraham.” Jesus says to them, “If you are the children of Abraham, you would have done the works of Abraham.
8:39 Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε·

   Ἀπεκρίθησαν
【  リイエエンヌ  
  [  apekriitʰeesan  ]
   καὶ εἶπαν αὐτῷ•
【  カイ  ンヌ  アいオイ  
  [  kai  eipan  aytooi  ]
   Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν.
【    テエウル  ヘエンヌ  アア  ンヌ  
  [  ho  pateer  heemoon  abraaam  estin  ]
   λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς•
【  ゲイ  アい    エエ  
  [  legei  aytois  ho  ieesoys  ]
   Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε,
【  エイ      アア    
  [  ei  tekna  toy  abraaam  este  ]
   τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε•
【  タア  ウル    アア  ポイ  
  [  taa  erga  toy  abraaam  epoieite  ]

8:40 ところが今、あなたがたはわたしを、神から聞いた真理を語ってきた人を殺そうとしている。アブラハムはこのようなことをしなかった。
8:40 But now you seek to kill me, a man who has spoken to you the truth which I heard from God. This Abraham did not do.
8:40 νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν.

   νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι,
【  ンヌ    デエ    ナイ  
  [  nyyn  de  zdeeteite  me  apokteinai  ]
   ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ•
【  アアロオンヌ    テエンヌ  エエエインヌ  ンヌ  アアエエ  ヘエンヌ  エエコい  ラア      
  [  aantʰroopon  hos  teen  aleetʰeian  hymiin  lelaaleeka  heen  eekoysa  paraa  toy  tʰeoy  ]
   τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν.
【    アア  オい  ポイエエンヌ  
  [  toyto  abraaam  oyk  epoieesen  ]

8:41 あなたがたは自分たちの父のわざを行なっているのです」。彼らは彼に言った。「わたしたちは淫売によって生まれたのではない。わたしたちには一人の父、神がいるのです」。
8:41 You are doing the works of your father.” They said to him, “We were not born out of prostitution. One father we have, God!”
8:41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπαν αὐτῷ· Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν θεόν.

   ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν.
【    ポイ  タア  ウル      ンヌ  
  [  hymeis  poieite  taa  erga  toy  patros  hymoon  ]
   εἶπαν αὐτῷ•
【  ンヌ  アいオイ  
  [  eipan  aytooi  ]
   Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα•
【  ヘエ    ウルネイ  オい  ネエ  
  [  heemeis  ek  porneias  oy  gegenneemetʰa  ]
   ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν θεόν.
【      ンヌ  ンヌ  ンヌ  
  [  hena  patera  ekʰomen  ton  tʰeon  ]

8:42 イエスは彼らに言った。「もし神があなたがたの父であったなら、あなたがたはわたしを愛するだろう。わたしは神から出て来た、また来ているからです。わたしは自分から来たのではなく、その方がわたしを遣わされたのです。
8:42 Jesus said to them, “If God were your father, you would have loved me, for I came out of God and come. For neither came I from myself, but that one dispatched me.
8:42 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπʼ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλʼ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν.

   εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς•
【  ンヌ  アい    エエ  
  [  eipen  aytois  ho  ieesoys  ]
   Εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ,
【  エイ      テエウル  ンヌ  ンヌ  エエ  ハアンヌ    
  [  ei  ho  tʰeos  pateer  hymoon  een  eegapaate  haan  eme  ]
   ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον
【  ゴオ  ガアウル        ンヌ  
  [  egoo  gaar  ek  toy  tʰeoy  ekseeltʰon  ]
   καὶ ἥκω•
【  カイ  ヘエコオ  
  [  kai  heekoo  ]
   οὐδὲ γὰρ ἀπʼ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα,
【  オい  ガアウル    マい  エエ  
  [  oyde  gaar  ap  emaytoy  eleelytʰa  ]
   ἀλλʼ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν.
【        テインヌ  
  [  all  ekeinos  me  apesteilen  ]

8:43 あなたがたがわたしの話すことを理解しないのはなぜなのか。それはあなたがたがわたしの言葉を聞くことができないからです。
8:43 Because of what do you not understand my speech? Because you cannot hear my word.
8:43 διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν.

   διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε;
【  アア  イイ  テエンヌ  アアンヌ  テエンヌ  メエンヌ  オい  ノオ  
  [  diaa  tii  teen  laliaan  teen  emeen  oy  ginooskete  ]
   ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν.
【    オい  いい  コいエインヌ  ンヌ  ンヌ  ンヌ  ンヌ  
  [  hoti  oy  dyynastʰe  akoyein  ton  logon  ton  emon  ]

8:44 あなたがたは父、謗魔からの者であり、自分たちの父の欲望を行ないたいと思っている。その者は初めから人殺しであって、真理の内に立たない。彼の内には真理がないからです。彼が偽りを語るときには、彼自身のものに従って語る。彼は偽り者であり、偽りの父だからです。
8:44 You are out the Father, the Slanderer, and the desires of your father you want to do. That one was a murderer from the beginning, and did not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he speaks the lie, he speaks out of his own, for he is a liar and the father of it.
8:44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

   ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ
【            オい    
  [  hymeis  ek  toy  patros  toy  diaboloy  este  ]
   καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν.
【  カイ  タア  ミイ      ンヌ    ポインヌ  
  [  kai  taas  epitʰymiias  toy  patros  hymoon  tʰelete  poiein  ]
   ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπʼ ἀρχῆς,
【    ロオ  ンヌ    ウル  
  [  ekeinos  antʰroopoktonos  een  ap  arkʰees  ]
   καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν,
【  カイ  ンヌ  エイ  エエエイアアイ  オい  テエンヌ  
  [  kai  en  teei  aleetʰeiaai  oyk  esteeken  ]
   ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ.
【    オい  ンヌ  エエエイ  ンヌ  アいオイ  
  [  hoti  oyk  estin  aleetʰeia  en  aytooi  ]
   ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος,
【  ンヌ  エイ      
  [  hotan  laleei  to  pseydos  ]
   ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ,
【    ンヌ  イイオオンヌ    
  [  ek  toon  idiioon  lalei  ]
   ὅτι ψεύστης ἐστὶν
【    セいテエ  イインヌ  
  [  hoti  pseystees  estiin  ]
   καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.
【  カイ    テエウル  アい  
  [  kai  ho  pateer  aytoy  ]

8:45 しかし、わたしは真理を語るので、あなたがたはわたしを信じない。
8:45 But because I say the truth, you do not believe me.
8:45 ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι.

   ἐγὼ δὲ
【  ゴオ    
  [  egoo  de  ]
   ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω,
【    テエンヌ  エエエインヌ  ゴオ  
  [  hoti  teen  aleetʰeian  legoo  ]
   οὐ πιστεύετέ μοι.
【  オい  テい  モイ  
  [  oy  pisteyete  moi  ]

8:46 あなたがたのうちの誰が、わたしに罪があると責めるのか。わたしが真理を話しているなら、なぜあなたがたはわたしを信じないのか。
8:46 Who among you convicts me concerning sin? If I am telling the truth, because of what do you not believe me?
8:46 τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι;

   τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας;
【  イイ    ンヌ  エイ    リイ  ウルイイ  
  [  tiis  eks  hymoon  eleŋkʰei  me  perii  hamartiias  ]
   εἰ ἀλήθειαν λέγω,
【  エイ  エエエインヌ  ゴオ  
  [  ei  aleetʰeian  legoo  ]
   διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι;
【  アア  イイ    オい  テい  モイ  
  [  diaa  tii  hymeis  oy  pisteyete  moi  ]

8:47 神からの者は神の言葉を聞く。この理由であなたがたは聞かない。あなたがたが神からの者ではないからです」。
8:47 The one who is out of God hears the words of God. Because of this you do not hear, because you are not out of God.
8:47 ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ.

   ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει•
【    ホオンヌ        タア  ウフレエ      コいエイ  
  [  ho  hoon  ek  toy  tʰeoy  taa  rʰeemata  toy  tʰeoy  akoyei  ]
   διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε
【  アア      オい  コい  
  [  diaa  toyto  hymeis  oyk  akoyete  ]
   ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ.
【          オい    
  [  hoti  ek  toy  tʰeoy  oyk  este  ]

8:48 ユダヤ人たちは答えて彼に言った。「わたしたちが、あなたはサマリア人で、悪霊に取り憑かれていると言うのは正しいのではないか」。
8:48 The Jews answered and said to him, “Do we not say correctly that you are a Samaritan and have a demon?”
8:48 Ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ· Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρίτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις;

   Ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι
【  リイエエンヌ  ホイ  オいオイ  
  [  apekriitʰeesan  hoi  ioydaioi  ]
   καὶ εἶπαν αὐτῷ•
【  カイ  ンヌ  アいオイ  
  [  kai  eipan  aytooi  ]
   Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς
【  オい    ンヌ  ヘエ  
  [  oy  kaloos  legomen  heemeis  ]
   ὅτι Σαμαρίτης εἶ σὺ
【    リイテエ    いい  
  [  hoti  samariitees  ei  syy  ]
   καὶ δαιμόνιον ἔχεις;
【  カイ  ダインヌ  エイ  
  [  kai  daimonion  ekʰeis  ]

8:49 イエスは答えた。「わたしは悪魔に取り憑かれてはいない。わたしはわたしの父を敬うのに、あなたがたはわたしを軽蔑している。
8:49 Jesus answered, ” I do not have a demon, but I honor my Father, and you dishonor me.
8:49 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με.

   ἀπεκρίθη Ἰησοῦς•
【  リイエエ  エエ  
  [  apekriitʰee  ieesoys  ]
   Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω,
【  ゴオ  ダインヌ  オい  オオ  
  [  egoo  daimonion  oyk  ekʰoo  ]
   ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου,
【  アア    ンヌ    モい  
  [  allaa  timoo  ton  patera  moy  ]
   καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με.
【  カイ    マア    
  [  kai  hymeis  atimaazdete  me  ]

8:50 しかし、わたしは自分の栄光を求めない。求め、かつ裁く方がおられる。
8:50 But I do not seek my glory. There is one who seeks and judges.
8:50 ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.

   ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου•
【  ゴオ    オい  デエ  テエンヌ  ンヌ  モい  
  [  egoo  de  oy  zdeetoo  teen  doksan  moy  ]
   ἔστιν ὁ ζητῶν
【  ンヌ    デエンヌ  
  [  estin  ho  zdeetoon  ]
   καὶ κρίνων.
【  カイ  リイノオンヌ  
  [  kai  kriinoon  ]

8:51 まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。誰でもわたしの言葉を守るなら、その者は世に渡って決して死を見ることがない」。
8:51 Amen, amen, I say to you, if anyone should keep my word, he should by no means see death for the age.
8:51 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
【  メエンヌ  メエンヌ  ゴオ  ンヌ  
  [  ameen  ameen  legoo  hymiin  ]
   ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ,
【  アアンヌ    ンヌ  ンヌ  ンヌ  テエレエセエイ  
  [  eaan  tis  ton  emon  logon  teereeseei  ]
   θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.
【  アアンヌ  オい  メエ  オオレエセエイ  エイ  ンヌ  アイ  
  [  tʰaanaton  oy  mee  tʰeooreeseei  eis  ton  aioona  ]

8:52 ユダヤ人たちは彼に言った。「あなたが悪霊に取り憑かれていることが今こそ分かった。アブラハムは死に、預言者たちも死んだ。それなのにあなたは、『わたしの言葉を守るなら、その者は世に渡って決して死を味わうことがない』と言う。
8:52 The Jews said to him, “Now we know that you have a demon. Abraham died, and the prophets, and you say, ‘If anyone should keep my word, he should by no means taste of death for the age.’
8:52 εἶπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις· Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα·

   εἶπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι•
【  ンヌ  アいオイ  ホイ  オいオイ  
  [  eipon  aytooi  hoi  ioydaioi  ]
   Νῦν ἐγνώκαμεν
【  ンヌ  ノオンヌ  
  [  nyyn  egnookamen  ]
   ὅτι δαιμόνιον ἔχεις.
【    ダインヌ  エイ  
  [  hoti  daimonion  ekʰeis  ]
   Ἀβραὰμ ἀπέθανεν
【  アア  ンヌ  
  [  abraaam  apetʰanen  ]
   καὶ οἱ προφῆται,
【  カイ  ホイ  タイ  
  [  kai  hoi  propʰeetai  ]
   καὶ σὺ λέγεις•
【  カイ  いい  ゲイ  
  [  kai  syy  legeis  ]
   Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ,
【  アアンヌ    ンヌ  ンヌ  モい  テエレエセエイ  
  [  eaan  tis  ton  logon  moy  teereeseei  ]
   οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα•
【  オい  メエ  ゲいセエタイ  ナアトい  エイ  ンヌ  アイ  
  [  oy  mee  geyseetai  tʰanaatoy  eis  ton  aioona  ]

8:53 あなたは、わたしたちの父アブラハムより偉いのか。彼は死に、預言者たちも死んだ。あなたは自分を何者としているのか」。
8:53 You are not greater than our father Abraham, who died, are you? And the prophets died. Who are you making yourself to be?”
8:53 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ, ὅστις ἀπέθανεν; καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον· τίνα σεαυτὸν ποιεῖς;

   μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ,
【  メエ  いい  メイドオンヌ        ヘエンヌ  アア  
  [  mee  syy  meizdoon  ei  toy  patros  heemoon  abraaam  ]
   ὅστις ἀπέθανεν;
【    ンヌ  
  [  hostis  apetʰanen  ]
   καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον•
【  カイ  ホイ  タイ  ンヌ  
  [  kai  hoi  propʰeetai  apetʰanon  ]
   τίνα σεαυτὸν ποιεῖς;
【  イイ  アいンヌ  ポイ  
  [  tiina  seayton  poieis  ]

8:54 イエスは答えた。「もしわたしが自分に栄光を与えるなら、わたしの栄光はむなしいものです。わたしに栄光を与えてくださるのはわたしの父であって、あなたがたが自分の神だと言っているその方です。
8:54 Jesus answered, “If I should glorify myself, my glory is nothing. My Father is the one who glorifies me, of whom you say that he is your God.
8:54 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν· ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστιν,

   ἀπεκρίθη Ἰησοῦς•
【  リイエエ  エエ  
  [  apekriitʰee  ieesoys  ]
   ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν,
【  アアンヌ  ゴオ  サアソオ  マいンヌ  
  [  eaan  egoo  doksaasoo  emayton  ]
   ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν•
【  ヘエ    モい  オいンヌ  ンヌ  
  [  hee  doksa  moy  oyden  estin  ]
   ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με,
【  ンヌ    テエウル  モい    サアドオンヌ    
  [  estin  ho  pateer  moy  ho  doksaazdoon  me  ]
   ὃν ὑμεῖς λέγετε
【  ンヌ      
  [  hon  hymeis  legete  ]
   ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστιν,
【      ヘエンヌ  ンヌ  
  [  hoti  tʰeos  heemoon  estin  ]

8:55 あなたがたは彼を知っていないが、わたしは彼を知っている。もしわたしが彼を知らないと言うなら、わたしはあなたがたと同じように偽り者になるだろう。しかしわたしは彼を知っており、彼の言葉を守っている。
8:55 And you do not know him, but I know him. And if I should say that I do not know him, I would be a liar like you. But I know him and I keep his word.
8:55 καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν· κἂν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης· ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ.

   καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν,
【  カイ  オい  ノオ  アいンヌ  
  [  kai  oyk  egnookate  ayton  ]
   ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν•
【  ゴオ      アいンヌ  
  [  egoo  de  oida  ayton  ]
   κἂν εἴπω
【  ハアンヌ  エイポオ  
  [  khaan  eipoo  ]
   ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν,
【    オい    アいンヌ  
  [  hoti  oyk  oida  ayton  ]
   ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης•
【  マイ  モイ  ンヌ  セいテエ  
  [  esomai  homoios  hymiin  pseystees  ]
   ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν
【  アア    アいンヌ  
  [  allaa  oida  ayton  ]
   καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ.
【  カイ  ンヌ  ンヌ  アい  テエ  
  [  kai  ton  logon  aytoy  teeroo  ]

8:56 あなたがたの父アブラハムはわたしの日を見ることを喜んだ。彼はそれを見て歓喜した」。
8:56 Abraham your father rejoiced in order that he should see my day, and he saw and was glad.
8:56 Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη.

   Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο
【  アア    テエウル  ンヌ  エエアア  
  [  abraaam  ho  pateer  hymoon  eegalliaasato  ]
   ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν,
【  イイ  イイデエイ  テエンヌ  ヘエンヌ  テエンヌ  メエンヌ  
  [  hiina  iideei  teen  heemeran  teen  emeen  ]
   καὶ εἶδεν
【  カイ  ンヌ  
  [  kai  eiden  ]
   καὶ ἐχάρη.
【  カイ  アアレエ  
  [  kai  ekʰaaree  ]

8:57 それでユダヤ人たちは彼に言った。「あなたはまだ五十歳にもなっていないのに、アブラハムを見たことがあるのか」。
8:57 Therefore, the Jews, said to him, “You have not yet fifty years, and have you seen Abraham?”
8:57 εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν· Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας;

   εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν•
【  ンヌ  ンヌ  ホイ  オいオイ    アいンヌ  
  [  eipon  oyn  hoi  ioydaioi  pros  ayton  ]
   Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις
【  テエ  テエ  オいポオ  エイ  
  [  penteekonta  etee  oypoo  ekʰeis  ]
   καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας;
【  カイ  アア  オオ  
  [  kai  abraaam  heoorakas  ]

8:58 イエスは彼らに言った。「まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。アブラハムが存在する前からわたしはいるのです」。
8:58 Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, before Abraham came into being, I am.”
8:58 εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί.

   εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς•
【  ンヌ  アい  エエ  
  [  eipen  aytois  ieesoys  ]
   Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
【  メエンヌ  メエンヌ  ゴオ  ンヌ  
  [  ameen  ameen  legoo  hymiin  ]
   πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί.
【  リインヌ  アア  アイ  ゴオ  エイミイ  
  [  priin  abraaam  genestʰai  egoo  eimii  ]

8:59 そのため彼らは彼に投げつけるために石を拾い上げた。しかしイエスは隠され、神殿から出て行った。
8:59 Therefore, they picked up stones in order that they should cast at him. But Jesus was hidden and went out of the temple.
8:59 ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπʼ αὐτόν· Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ.

   ἦραν οὖν λίθους
【  ンヌ  ンヌ  イイオい  
  [  eeran  oyn  liitʰoys  ]
   ἵνα βάλωσιν ἐπʼ αὐτόν•
【  イイ  バアオオンヌ    アいンヌ  
  [  hiina  baaloosin  ep  ayton  ]
   Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη
【  エエ    ウリいいベエ  
  [  ieesoys  de  ekryybee  ]
   καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ.
【  カイ  ンヌ        
  [  kai  ekseeltʰen  ek  toy  hieroy  ]

 

(ロバートP.テリーと中根英登が共に原典、聖書文献学会ギリシア語新約聖書(SBLGNT)を翻訳しています。)
(Robert P. Terry and Nakane Hideto jointly translate the original text SBLGNT, the Society of Biblical Literature Greek New Testament.)
(Ροβέρτος Π. Τέρι και Νάκανε Ἴδετο μεταφράσει από κοινού το αρχικό κείμενο, η κοινωνία της βιβλικής λογοτεχνίας ελληνικής Καινής Διαθήκης.)