【ギリシア語】ヨハネによる福音書第6章【文語発音表記】

ヨハネによる福音書 第6章
(ギリシア語 文語高低ピッチ式発音表記)

The Gospel According to John Chapter 6
(Greek literary pitch phonetic notation)

Το Kατά Ιωάννην Ευαγγέλιον Κεφάλαιο 6
(Ελληνική λογοτεχνική ύψος φωνητική σημειογραφία)

6:1 これらの事ののち、イエスはガリラヤの、すなわちテベリヤ海の向こうへ行った。
6:1 After these things, Jesus went away to the other side of the sea of Galilee of Tiberias.
6:1 Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος.

   Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος.
【  タア    ンヌ    エエ  ンヌ    アアセエ    アイ    アア  
  [  metaa  tayta  apeeltʰen  ho  ieesoys  peran  tees  tʰalaassees  tees  galilaias  tees  tiberiaados  ]

6:2 しかし、大群衆が彼について行った。彼が病気の人たちに行なったしるしを見たからである。
6:2 Now a large crowd was following him, for they were seeing the signs which he was doing on the those who were sick.
6:2 ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων.

   ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς,
【  エエオいエイ    アいオイ    いい  
  [  eekoloytʰei  de  aytooi  okʰlos  polyys  ]
   ὅτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων.
【    オオロいンヌ  タア  セエ  ハア  ポイエイ  ピイ  ンヌ  ノいトオンヌ  
  [  hoti  etʰeooroyn  taa  seemeia  haa  epoiei  epii  toon  astʰenoyntoon  ]

6:3 イエスは山へ上って行き、弟子たちと共にそこに座った。
6:3 Now Jesus went up into the mountain, and there he sat down with his disciples.
6:3 ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

   ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς,
【  ンヌ    エイ      エエ  
  [  aneeltʰen  de  eis  to  oros  ieesoys  ]
   καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.
【  カイ    カアエエ  タア  ンヌ  エエンヌ  アい  
  [  kai  ekei  ekaatʰeeto  metaa  toon  matʰeetoon  aytoy  ]

6:4 さて、ユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づいていた。
6:4 Now near was the Passover, the festival of the Jews.
6:4 ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.

   ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα,
【  ンヌ    いい    パア  
  [  een  de  gyys  to  paaskʰa  ]
   ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.
【  ヘエ  ウルテエ  ンヌ  オいダイオオンヌ  
  [  hee  heortee  toon  ioydaioon  ]

6:5 それで、イエスは目を上げて、大群衆が自分のもとに来ているのを見ると、ピリポに言った。「彼らが食べられるように、どこでパンを買うだろうか」。
6:5 Jesus, therefore, lifting up the eyes and seeing that a large crowd was coming to him, says to Philip, “From where should we buy bread so that these may be eating?”
6:5 ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λέγει πρὸς Φίλιππον· Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι;

   ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς
【  パア  ンヌ  トい  モい    エエ  
  [  epaaras  oyn  toys  opʰtʰalmoys  ho  ieesoys  ]
   καὶ θεασάμενος
【  カイ  サア  
  [  kai  tʰeasaamenos  ]
   ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λέγει πρὸς Φίλιππον•
【    いい    ウルタイ    アいンヌ  ゲイ    イインヌ  
  [  hoti  polyys  okʰlos  erkʰetai  pros  ayton  legei  pros  pʰiilippon  ]
   Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους
【  ンヌ  ラアソオンヌ  アアウルトい  
  [  potʰen  agoraasoomen  aartoys  ]
   ἵνα φάγωσιν οὗτοι;
【  イイ  アアゴオンヌ  トイ  
  [  hiina  pʰaagoosin  hoytoi  ]

6:6 彼は彼をためすためにこのことを言った。自分がこれから何を行なうかを、ご自身は知っていたからである。
6:6 Now this he was saying to test him, for he himself knew what he was going to do.
6:6 τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν, αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν.

   τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν,
【      ンヌ  ペイラアドオンヌ  アいンヌ  
  [  toyto  de  elegen  peiraazdoon  ayton  ]
   αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν.
【  アい  ガアウル  エエイデイ  イイ  ンヌ  ポインヌ  
  [  aytos  gaar  eeidei  tii  emellen  poiein  ]

6:7 ピリポは彼に答えた。「みんなが少しずつ受け取るとしても、二百デナリ分のパンでも彼らのためには十分ではないでしょう」。
6:7 Philip answered him, “Two hundred denarii worth of bread is not sufficient for them that each take a little something.”
6:7 ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος· Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχύ τι λάβῃ.

   ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος•
【  リイエエ  アいオイ  イイ  
  [  apekriitʰee  aytooi  pʰiilippos  ]
   Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς
【  イイオオンヌ  デエリイオオンヌ  アアウルトイ  オい  ウルンヌ  アい  
  [  diakosiioon  deenariioon  aartoi  oyk  arkoysin  aytois  ]
   ἵνα ἕκαστος βραχύ τι λάβῃ.
【  イイ    いい    アアベエイ  
  [  hiina  hekastos  brakʰyy  ti  laabeei  ]

6:8 彼の弟子たちの一人、シモン・ペテロの兄弟アンデレが彼に言った。
6:8 One of his disciples, Andrew the brother of Simon Peter, says to him,
6:8 λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου·

   λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,
【  ゲイ  アいオイ      ンヌ  エエンヌ  アい  
  [  legei  aytooi  heis  ek  toon  matʰeetoon  aytoy  ]
   Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου•
【        イイモオ  ロい  
  [  andreas  ho  adelpʰos  siimoonos  petroy  ]

6:9 「ここに、大麦のパン五つと二匹の魚を持っている少年がいます。それでも、こんなに大勢の中でこれらが何になるでしょう」。
6:9 “There is a child here who has five loaves of barley bread and two fish. But what are these to so many?”
6:9 Ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους;

   Ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους
【  ンヌ  パイダアンヌ      エイ    アアウルトい  イイノい  
  [  estin  paidaarion  hoode  hos  ekʰei  pente  aartoys  kritʰiinoys  ]
   καὶ δύο ὀψάρια•
【  カイ  いい  サア  
  [  kai  dyyo  opsaaria  ]
   ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους;
【  アア    イイ  ンヌ  エイ  ソいトい  
  [  allaa  tayta  tii  estin  eis  tosoytoys  ]

6:10 イエスは言った。「人々を座らせなさい」。ところで、その場所には草がたくさんあった。そこで男たちは座ったが、その数はおよそ五千人であった。
6:10 Jesus said, “Make the people recline.” Now there was much grass in the place. So, the men reclined, about five thousand in number.
6:10 εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι.

   εἶπεν ὁ Ἰησοῦς•
【  ンヌ    エエ  
  [  eipen  ho  ieesoys  ]
   Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν.
【  ポイエエ  トい  ロオポい  ンヌ  
  [  poieesate  toys  antʰroopoys  anapesein  ]
   ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ.
【  ンヌ    ウル  いい  ンヌ  オイ  ポオイ  
  [  een  de  kʰortos  polyys  en  tooi  topooi  ]
   ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι.
【  ンヌ  ンヌ  ホイ  アア  ンヌ  ンヌ  ホオ  イイオイ  
  [  anepesan  oyn  hoi  aandres  ton  aritʰmon  hoos  pentakiskʰiilioi  ]

6:11 イエスはパンを取り、感謝をささげてから、座っている者たちに配った。魚も同じようにして、人々が望むだけ配った。
6:11 Jesus, therefore, took the bread, and giving thanks, he distributed it to those reclining. Likewise also of the fish, as much as they wanted.
6:11 ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις, ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον.

   ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς
【  ンヌ  ンヌ  トい  アアウルトい    エエ  
  [  elaben  oyn  toys  aartoys  ho  ieesoys  ]
   καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις,
【  カイ  エいテエ  ドオンヌ    ケイノイ  
  [  kai  eykʰaristeesas  diedooken  tois  anakeimenois  ]
   ὁμοίως
【  モイオオ  
  [  homoioos  ]
   καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον.
【  カイ    ンヌ  リイオオンヌ  ンヌ  エエンヌ  
  [  kai  ek  toon  opsariioon  hoson  eetʰelon  ]

6:12 彼らが満腹すると、彼は自分の弟子たちに言った。「余った切れを集めて、何も失わないようにしなさい」。
6:12 Now when they were filled, he says to his disciples, “Gather the remaining fragments, lest some should be lost.”
6:12 ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται.

   ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ•
【  ホオ    エエエエンヌ  ゲイ    エエ  アい  
  [  hoos  de  enepleestʰeesan  legei  tois  matʰeetais  aytoy  ]
   Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα,
【  ガア  タア  セい  アア  
  [  synagaagete  taa  perisseysanta  klaasmata  ]
   ἵνα μή τι ἀπόληται.
【  イイ  メエ    エエタイ  
  [  hiina  mee  ti  apoleetai  ]

6:13 そこで彼らは集め、大麦のパン五つから出た切れで十二のかごを一杯にした。それは、食べた人々が残したものであった。
6:13 They gathered them, therefore, and filled twelve baskets of fragments of the five loaves of barley bread which were left over by those who had eaten.
6:13 συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν.

   συνήγαγον οὖν,
【  ネエンヌ  ンヌ  
  [  syneegagon  oyn  ]
   καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων
【  カイ  ンヌ  ドオ  イイノい  マアトオンヌ  
  [  kai  egemisan  doodeka  kopʰiinoys  klasmaatoon  ]
   ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν.
【    ンヌ    アアウルトオンヌ  ンヌ  イイノオンヌ  ハア  リイセいンヌ    ロオンヌ  
  [  ek  toon  pente  aartoon  toon  kritʰiinoon  haa  eperiisseysan  tois  bebrookosin  ]

6:14 そのため、彼の行なったしるしを見て、人々は言った。「これこそ本当に、世界に来ることになっている預言者です」。
6:14 The people, therefore, seeing the sign that he did, said that “This is truly the prophet which is coming into the world.”
6:14 οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν σημεῖον ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον.

   οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν σημεῖον ἔλεγον
【  ホイ  ンヌ  アアロオポイ      ポイエエンヌ  セエンヌ  ンヌ  
  [  hoi  oyn  aantʰroopoi  idontes  ho  epoieesen  seemeion  elegon  ]
   ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον.
【      ンヌ  エエ    エエテエ    ウル  エイ  ンヌ  ンヌ  
  [  hoti  hoytos  estin  aleetʰoos  ho  propʰeetees  ho  erkʰomenos  eis  ton  kosmon  ]

6:15 それでイエスは、彼らが、自分を王にするためとらえに来ようとしているのを知り、ただ一人で再び山へ退いた。
6:15 Jesus, therefore, knowing that they were going to come and seize him in order that they should make him king, withdrew again to the mountain by himself alone.
6:15 Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος.

   Ἰησοῦς οὖν γνοὺς
【  エエ  ンヌ  ノい  
  [  ieesoys  oyn  gnoys  ]
   ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι
【    オいンヌ  ウルアイ  
  [  hoti  melloysin  erkʰestʰai  ]
   καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν
【  カイ  ウルパアデインヌ  アいンヌ  
  [  kai  harpaazdein  ayton  ]
   ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος.
【  イイ  ポイエエソオンヌ    オオレエンヌ  パアンヌ  エイ      アい    
  [  hiina  poieesoosin  basilea  anekʰooreesen  paalin  eis  to  oros  aytos  monos  ]

6:16 夕方になった時、彼の弟子たちは海に下りて行った。
6:16 Now when it became evening, his disciples descended to the sea.
6:16 Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν,

   Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν,
【  ホオ    イイ    ベエンヌ  ホイ  エエタイ  アい  ピイ  テエンヌ  アアンヌ  
  [  hoos  de  opsiia  egeneto  katebeesan  hoi  matʰeetai  aytoy  epii  teen  tʰaalassan  ]

6:17 そして彼らは舟に乗り、海の向こう側のカペナウムに行きかけた。すでに暗くなっていたが,イエスはまだ彼らのところに来ていなかった。
6:17 And getting into the ship, they went to the other side of the sea to Capernaum. And it had already become dark, and Jesus had not yet come to them.
6:17 καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς,

   καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ.
【  カイ  バア  エイ  ンヌ  エエウル  ンヌ    アアセエ  エイ  ウルオい  
  [  kai  embaantes  eis  ploion  eerkʰonto  peran  tees  tʰalaassees  eis  kapʰarnaoym  ]
   καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει
【  カイ  イイ  エエデエ  ネイ  
  [  kai  skotiia  eedee  egegonei  ]
   καὶ οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς,
【  カイ  オいポオ  エエいいエイ    アいトい    エエ  
  [  kai  oypoo  eleelyytʰei  pros  aytoys  ho  ieesoys  ]

6:18 大風が吹いて、海は荒れていた。
6:18 And the sea was stirred up by the blowing of a great wind.
6:18 ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο.

   ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο.
【  ()    アア  モい  ガアオい    ゲイ  
  [  ()  te  tʰaalassa  anemoy  megaaloy  pneontos  diegeireto  ]

6:19 それで、二十五ないし三十スタディオンほどこいできたとき、彼らは海の上を歩いて舟に近づいて来るイエスを見て、恐ろしくなった。
6:19 Having, therefore, rowed about twenty-five or thirty stadia, they see Jesus walking on the sea and coming to be near the ship, and they were afraid.
6:19 ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν.

   ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα
【  エエ  ンヌ  ホオ  イイオい  エイ    ヘエ  アア  
  [  eleelakotes  oyn  hoos  stadiioys  eikosi  pente  hee  triaakonta  ]
   θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης
【  オオンヌ  ンヌ  エエンヌ    ピイ    アアセエ  
  [  tʰeooroysin  ton  ieesoyn  peripatoynta  epii  tees  tʰalaassees  ]
   καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον,
【  カイ  いい    オイオい  ンヌ  
  [  kai  gyys  toy  ploioy  ginomenon  ]
   καὶ ἐφοβήθησαν.
【  カイ  ベエエエンヌ  
  [  kai  epʰobeetʰeesan  ]

6:20 しかし彼は彼らに言った。「わたしです。恐れてはいけない」。
6:20 But he says to them, “It is I. Do not fear!”
6:20 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς· Ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε.

   ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς•
【      ゲイ  アい  
  [  ho  de  legei  aytois  ]
   Ἐγώ εἰμι,
【  ゴオ  エイ  
  [  egoo  eimi  ]
   μὴ φοβεῖσθε.
【  メエ    
  [  mee  pʰobeistʰe  ]

6:21 それで彼らは彼を舟の中に迎えようとした。すると、すぐに舟は彼らが向かっていた土地に着いた。
6:21 They wanted, therefore, to receive him into the ship, and immediately the ship came to be at the land to which they were going.
6:21 ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον.

   ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον,
【  エエンヌ  ンヌ  ンヌ  アいンヌ  エイ    ンヌ  
  [  eetʰelon  oyn  labein  ayton  eis  to  ploion  ]
   καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον.
【  カイ  エいオオ      ンヌ  ピイ      エイ  ヘエンヌ  ンヌ  
  [  kai  eytʰeoos  egeneto  to  ploion  epii  tees  gees  eis  heen  hypeegon  ]

6:22 次の日、海の向こう側に立っていた群衆は、そこに一そうの小舟のほかには小舟がなく、イエスが自分の弟子たちと一緒には舟に乗らないで彼の弟子たちだけが出て行ったことを見た。
6:22 On the following day, the crowd, standing on the other side of the sea, saw that no other boat was there except one, and that Jesus did not enter the ship with his disciples, but his disciples went away alone.
6:22 Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον·

   Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον
【  エイ  パいンヌ        テエコオ  ンヌ    アアセエ  ンヌ  
  [  teei  epayrion  ho  okʰlos  ho  hesteekoos  peran  tees  tʰalaassees  eidon  ]
   ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν,
【    オイアアンヌ  アア  オい  ンヌ    エイ  メエ  ンヌ  
  [  hoti  ploiaarion  aallo  oyk  een  ekei  ei  mee  hen  ]
   καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον
【  カイ    オい  ネインヌ    エエ  アい    エエ  エイ    ンヌ  
  [  kai  hoti  oy  syneiseeltʰen  tois  matʰeetais  aytoy  ho  ieesoys  eis  to  ploion  ]
   ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον•
【  アア  ノイ  ホイ  エエタイ  アい  ンヌ  
  [  allaa  monoi  hoi  matʰeetai  aytoy  apeeltʰon  ]

6:23 しかし、主が感謝をささげてから彼らがパンを食べた場所の近くに、テベリヤから数そうの小舟が来た。
6:23 But boats came out of Tiberias near the place where they ate the bread after the Lord gave thanks.
6:23 ἀλλὰ ἦλθεν πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου.

   ἀλλὰ ἦλθεν πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου
【  アア  ンヌ  オイアア    アア  いい    ポい  
  [  allaa  eeltʰen  ploiaaria  ek  tiberiaados  gyys  toy  topoy  ]
   ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου.
【  ポい  ンヌ  ンヌ  アアウルンヌ  エいテエ    リイオい  
  [  hopoy  epʰagon  ton  aarton  eykʰaristeesantos  toy  kyriioy  ]

6:24 それで群衆は、そこにイエスも彼の弟子たちもいないのを見ると、数そうの小舟に乗り、イエスを捜してカペナウムに来た。
6:24 When, therefore, the crowd saw that Jesus was not there, neither his disciples, they themselves got into the boats and came to Capernaum seeking Jesus.
6:24 ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν.

   ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος
【    ンヌ  ンヌ      
  [  hote  oyn  eiden  ho  okʰlos  ]
   ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ
【    エエ  オい  ンヌ    
  [  hoti  ieesoys  oyk  estin  ekei  ]
   οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
【  オい  ホイ  エエタイ  アい  
  [  oyde  hoi  matʰeetai  aytoy  ]
   ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια
【  ベエンヌ  アいトイ  エイ  タア  オイアア  
  [  enebeesan  aytoi  eis  taa  ploiaaria  ]
   καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν.
【  カイ  ンヌ  エイ  ウルオい  デエ  ンヌ  エエンヌ  
  [  kai  eeltʰon  eis  kapʰarnaoym  zdeetoyntes  ton  ieesoyn  ]

6:25 海の向こう側で彼を見つけると、彼らは彼に言った。「ラビ、いつここにおいでになったのですか」。
6:25 And, finding him on the other side of the sea, they said to him, “Rabbi, when did you come here?”
6:25 Καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ· Ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας;

   καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ•
【  カイ  ヘい  アいンヌ  ンヌ    アアセエ  ンヌ  アいオイ  
  [  kai  heyrontes  ayton  peran  tees  tʰalaassees  eipon  aytooi  ]
   Ῥαββί,
【  ウフビイ  
  [  rʰabbii  ]
   πότε ὧδε γέγονας;
【        
  [  pote  hoode  gegonas  ]

6:26 イエスは彼らに答えて言った。「まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。あなたがたがわたしを捜しているのは、しるしを見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。
6:26 Jesus answered them and said,” Amen, amen, I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the bread and were filled.
6:26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα ἀλλʼ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε·

   ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
【  リイエエ  アい    エエ  
  [  apekriitʰee  aytois  ho  ieesoys  ]
   καὶ εἶπεν•
【  カイ  ンヌ  
  [  kai  eipen  ]
   Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
【  メエンヌ  メエンヌ  ゴオ  ンヌ  
  [  ameen  ameen  legoo  hymiin  ]
   ζητεῖτέ με οὐχ
【  デエ    オい  
  [  zdeeteite  me  oykʰ  ]
   ὅτι εἴδετε σημεῖα
【    エイ  セエ  
  [  hoti  eidete  seemeia  ]
   ἀλλʼ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων
【      アア    ンヌ  アアウルトオンヌ  
  [  all  hoti  epʰaagete  ek  toon  aartoon  ]
   καὶ ἐχορτάσθητε•
【  カイ  ウルタアエエ  
  [  kai  ekʰortaastʰeete  ]

6:27 滅びる食物のためではなく、世渡る命へと残る食物のために働きなさい。それは人の息子があなたがたに与えるものです。神なる父がこの者に証印を押されたからです」。
6:27 Do not work for the food that perishes, but for the food that abides to life age-during, which the Son of Man will give you, for this one the Father, God, seals.
6:27 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει, τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός.

   ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην
【  ウルガア  メエ  テエンヌ  ンヌ  テエンヌ  ネエンヌ  
  [  ergaazdestʰe  mee  teen  broosin  teen  apollymeneen  ]
   ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον,
【  アア  テエンヌ  ンヌ  テエンヌ  ノいンヌ  エイ  ドオエエンヌ  アイオオンヌ  
  [  allaa  teen  broosin  teen  menoysan  eis  zdooeen  aioonion  ]
   ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει,
【  ヘエンヌ    いイ    ロオポい  ンヌ  ドオセイ  
  [  heen  ho  hyios  toy  antʰroopoy  hymiin  doosei  ]
   τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός.
【  ンヌ  ガアウル    テエウル  ラアンヌ      
  [  toyton  gaar  ho  pateer  espʰraagisen  ho  tʰeos  ]

6:28 それで彼らは彼に言った。「神のわざを行なうために、わたしたちは何をしたらよいでしょうか」。
6:28 They said to him, “What should we do that we might work the works of God?”
6:28 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ;

   εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν•
【  ンヌ  ンヌ    アいンヌ  
  [  eipon  oyn  pros  ayton  ]
   Τί ποιῶμεν
【  イイ  ポインヌ  
  [  tii  poioomen  ]
   ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ;
【  イイ  ウルドオ  タア  ウル      
  [  hiina  ergazdoometʰa  taa  erga  toy  tʰeoy  ]

6:29 イエスは答えて彼らに言った。「その方が遣わされた者を信じること、これが神のわざです」。
6:29 Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in the one whom that one dispatched.”
6:29 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος.

   ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς
【  リイエエ    エエ  
  [  apekriitʰee  ho  ieesoys  ]
   καὶ εἶπεν αὐτοῖς•
【  カイ  ンヌ  アい  
  [  kai  eipen  aytois  ]
   Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ
【    ンヌ    ウルンヌ      
  [  toyto  estin  to  ergon  toy  tʰeoy  ]
   ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος.
【  イイ  テいエエ  エイ  ンヌ  テインヌ    
  [  hiina  pisteyeete  eis  hon  apesteilen  ekeinos  ]

6:30 それで彼らは彼に言った。「わたしたちが見てあなたを信じるために、あなたはどんなしるしを行なわれるのですか。あなたはどんなわざを行なわれるのですか。
6:30 They said, therefore, to him, “What sign, therefore, do you do that we may see and may believe you? What do you work?
6:30 εἶπον οὖν αὐτῷ· Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ;

   εἶπον οὖν αὐτῷ•
【  ンヌ  ンヌ  アいオイ  
  [  eipon  oyn  aytooi  ]
   Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον,
【  イイ  ンヌ  ポイ  いい  セエンヌ  
  [  tii  oyn  poieis  syy  seemeion  ]
   ἵνα ἴδωμεν
【  イイ  イイドオンヌ  
  [  hiina  iidoomen  ]
   καὶ πιστεύσωμέν σοι;
【  カイ  テいソオンヌ  ソイ  
  [  kai  pisteysoomen  soi  ]
   τί ἐργάζῃ;
【  イイ  ウルガアデエイ  
  [  tii  ergaazdeei  ]

6:31 わたしたちの父祖たちは荒野でマナを食べました。『彼は天からパンを与えて彼らに食べさせた』と書いてあるとおりです」。
6:31 Our fathers ate the manna in the wilderness, just as it is written, ‘Bread out of heaven he gave them to eat.'”
6:31 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστιν γεγραμμένον· Ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν.

   οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ,
【  ホイ    ヘエンヌ    マア  ンヌ  ンヌ  エイ  レエモオイ  
  [  hoi  pateres  heemoon  to  maanna  epʰagon  en  teei  ereemooi  ]
   καθώς ἐστιν γεγραμμένον•
【  オオ  ンヌ  ンヌ  
  [  katʰoos  estin  gegrammenon  ]
   Ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν.
【  アアウルンヌ      オい  ドオンヌ  アい  ンヌ  
  [  aarton  ek  toy  oyranoy  edooken  aytois  pʰagein  ]

6:32 それでイエスは彼らに言った。「まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。あなたがたに天からのパンを与えたのはモーセではない。しかし、わたしの父はあなたがたに天からの真のパンを与えておられる。
6:32 Jesus, therefore, said to them, “Amen, amen, I say to you, not Moses has given you the bread out of heaven, but my Father gives you the true bread out of heaven.
6:32 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλʼ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν·

   εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς•
【  ンヌ  ンヌ  アい    エエ  
  [  eipen  oyn  aytois  ho  ieesoys  ]
   Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
【  メエンヌ  メエンヌ  ゴオ  ンヌ  
  [  ameen  ameen  legoo  hymiin  ]
   οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ,
【  オい  モオ  ドオンヌ  ンヌ  ンヌ  アアウルンヌ      オい  
  [  oy  mooysees  dedooken  hymiin  ton  aarton  ek  toy  oyranoy  ]
   ἀλλʼ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν•
【      テエウル  モい  イイドオンヌ  ンヌ  ンヌ  アアウルンヌ      オい  ンヌ  エエンヌ  
  [  all  ho  pateer  moy  diidoosin  hymiin  ton  aarton  ek  toy  oyranoy  ton  aleetʰinon  ]

6:33 神のパンは、天から下って来て、世界に命を与えるものだからです」。
6:33 For the bread of God is the one who descends out of heaven and gives life to the world.”
6:33 ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.

   ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
【    ガアウル  アアウル      ンヌ    バイノオンヌ      オい  
  [  ho  gaar  aartos  toy  tʰeoy  estin  ho  katabainoon  ek  toy  oyranoy  ]
   καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.
【  カイ  ドオエエンヌ  ドい  オイ  モオイ  
  [  kai  zdooeen  didoys  tooi  kosmooi  ]

6:34 それで彼らは彼に言った。「主よ、このパンをいつもわたしたちにお与えください」。
6:34 Therefore, they said to him, “Lord, always give us this bread!”
6:34 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον.

   εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν•
【  ンヌ  ンヌ    アいンヌ  
  [  eipon  oyn  pros  ayton  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον.
【  パア    ヘエンヌ  ンヌ  アアウルンヌ  ンヌ  
  [  paantote  dos  heemiin  ton  aarton  toyton  ]

6:35 イエスは彼らに言った。「わたしが命のパンです。わたしのところに来る者は決して飢えることがなく、わたしを信じる者はいつまでも決して渇くことがない。
6:35 Jesus said to them, “I am the bread of life. The one who comes to me should by no means be hungry, and the one who believes in me will never be thirsty at any time.
6:35 Εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε.

   Εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς•
【  ンヌ  アい    エエ  
  [  eipen  aytois  ho  ieesoys  ]
   Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς•
【  ゴオ  エイ    アアウル    ドオ  
  [  egoo  eimi  ho  aartos  tees  zdooees  ]
   ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ,
【    ウル      オい  メエ  ペイナアセエイ  
  [  ho  erkʰomenos  pros  eme  oy  mee  peinaaseei  ]
   καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε.
【  カイ    テいオオンヌ  エイ    オい  メエ  セエセイ  ポオ  
  [  kai  ho  pisteyoon  eis  eme  oy  mee  dipseesei  poopote  ]

6:36 しかし、わたしはあなたがたに言った。あなたがたはわたしを見たのに信じないと。
6:36 But I said to you that you have seen me and do not believe.
6:36 ἀλλʼ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε.

   ἀλλʼ εἶπον ὑμῖν
【    ンヌ  ンヌ  
  [  all  eipon  hymiin  ]
   ὅτι
【    
  [  hoti  ]
   καὶ ἑωράκατέ με
【  カイ  オオラア    
  [  kai  heooraakate  me  ]
   καὶ οὐ πιστεύετε.
【  カイ  オい  テい  
  [  kai  oy  pisteyete  ]

6:37 父がわたしにお与えになる者はみな、わたしのところに来る。わたしのところに来た者を、わたしは決して追い出しはしない。
6:37 All that which the Father gives to me will come to me, and the one coming to me I will never cast out.
6:37 πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω,

   πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει,
【  ンヌ    イイドオイインヌ  モイ    テエウル      ヘエセイ  
  [  paan  ho  diidoosiin  moi  ho  pateer  pros  eme  heeksei  ]
   καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω,
【  カイ  ンヌ  ウルンヌ      オい  メエ  バアオオ  ソオ  
  [  kai  ton  erkʰomenon  pros  me  oy  mee  ekbaaloo  eksoo  ]

6:38 わたしが天から下って来たのは、自分の意志ではなく、わたしを遣わした方のご意志を行なうためだからです。
6:38 Because I have come down from heaven not that I should do my will, but the will of the one who sent me.
6:38 ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με·

   ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ
【    ベエ      オい  オい  
  [  hoti  katabebeeka  apo  toy  oyranoy  oykʰ  ]
   ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν
【  イイ  ポイ    エエ    ンヌ  
  [  hiina  poioo  to  tʰeleema  to  emon  ]
   ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με•
【  アア    エエ        
  [  allaa  to  tʰeleema  toy  pempsantos  me  ]

6:39 わたしを遣わした方のご意志とは、彼がわたしに与えられたすべてのものをわたしが一つも失わずに、最後の日にそれを起こすことです。
6:39 This is the will of the one who sent me, that all which he has given to me, of it I should lose nothing, but I will raise it in the last day.
6:39 τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

   τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με
【      ンヌ    エエ        
  [  toyto  de  estin  to  tʰeleema  toy  pempsantos  me  ]
   ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ
【  イイ  ンヌ    ドオンヌ  モイ  メエ  ソオ    アい  
  [  hiina  paan  ho  dedooken  moi  mee  apolesoo  eks  aytoy  ]
   ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
【  アア  テエソオ  アい  エイ  アアテエイ  ヘエラアイ  
  [  allaa  anasteesoo  ayto  teei  eskʰaateei  heemeraai  ]

6:40 わたしの父のご意志とは、息子を見て彼を信じる者がみな世渡る命を持ち、わたしが最後の日にその者を起こすことです」。
6:40 For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him should have life age-during, and I will raise him in the last day.”
6:40 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

   τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου
【    ガアウル  ンヌ    エエ      モい  
  [  toyto  gaar  estin  to  tʰeleema  toy  patros  moy  ]
   ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν
【  イイ      オオンヌ  ンヌ  いインヌ  
  [  hiina  paas  ho  tʰeooroon  ton  hyion  ]
   καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον,
【  カイ  テいオオンヌ  エイ  アいンヌ  エエイ  ドオエエンヌ  アイオオンヌ  
  [  kai  pisteyoon  eis  ayton  ekʰeei  zdooeen  aioonion  ]
   καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
【  カイ  テエソオ  アいンヌ  ゴオ  エイ  アアテエイ  ヘエラアイ  
  [  kai  anasteesoo  ayton  egoo  teei  eskʰaateei  heemeraai  ]

6:41 それでユダヤ人たちは、彼が「わたしが天から下って来たパンだ」と言ったことで、彼に関してつぶやいた。
6:41 The Jews, therefore, murmured concerning him because he said, “I am the bread that descended out of heaven.”
6:41 Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν· Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ,

   Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ
【  ンヌ  ンヌ  ホイ  オいオイ  リイ  アい  
  [  egoŋgyzdon  oyn  hoi  ioydaioi  perii  aytoy  ]
   ὅτι εἶπεν•
【    ンヌ  
  [  hoti  eipen  ]
   Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ,
【  ゴオ  エイ    アアウル    バア      オい  
  [  egoo  eimi  ho  aartos  ho  katabaas  ek  toy  oyranoy  ]

6:42 彼らは言った。「これはヨセフの息子、イエスではないか。我々は彼の父と母を知っているではないか。『わたしは天から下って来た』と、どうして今言うのか」。
6:42 And they said, “Is this not Jesus the son of Joseph, whose father and mother we know?” How does he now say that “I have descended out of heaven?”
6:42 καὶ ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς νῦν λέγει ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;

   καὶ ἔλεγον•
【  カイ  ンヌ  
  [  kai  elegon  ]
   Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ,
【  オい    ンヌ  エエ    いイ  オオセエ  
  [  oykʰ  hoytos  estin  ieesoys  ho  hyios  ioosee  ]
   οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα
【    ヘエ  オインヌ  ンヌ    
  [  hoy  heemeis  oidamen  ton  patera  ]
   καὶ τὴν μητέρα;
【  カイ  テエンヌ  メエ  
  [  kai  teen  meetera  ]
   πῶς νῦν λέγει
【    ンヌ  ゲイ  
  [  poos  nyyn  legei  ]
   ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;
【        オい  ベエ  
  [  hoti  ek  toy  oyranoy  katabebeeka  ]

6:43 イエスは答えて彼らに言った。「互いにつぶやくのはやめなさい。
6:43 Jesus answered and said to them, “Do not murmur with one another.”
6:43 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Μὴ γογγύζετε μετʼ ἀλλήλων.

   ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
【  リイエエ  エエ  
  [  apekriitʰee  ieesoys  ]
   καὶ εἶπεν αὐτοῖς•
【  カイ  ンヌ  アい  
  [  kai  eipen  aytois  ]
   Μὴ γογγύζετε μετʼ ἀλλήλων.
【  メエ  いい    エエオオンヌ  
  [  mee  goŋgyyzdete  met  alleeloon  ]

6:44 わたしを送られた父が引き寄せてくださるのでなければ、誰もわたしのところに来ることはできない。そして、わたしは最後の日にその者を起こす。
6:44 No one can come to me unless the Father who sent me should draw him, and I will raise him in the last day.
6:44 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

   οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με
【  オいデイ  いいタイ  ンヌ      
  [  oydeis  dyynatai  eltʰein  pros  me  ]
   ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν,
【  アアンヌ  メエ    テエウル        いいセエイ  アいンヌ  
  [  eaan  mee  ho  pateer  ho  pempsas  me  helkyyseei  ayton  ]
   κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
【  ゴオ  テエソオ  アいンヌ  ンヌ  エイ  アアテエイ  ヘエラアイ  
  [  kagoo  anasteesoo  ayton  en  teei  eskʰaateei  heemeraai  ]

6:45 預言者たちの中に、『みなが神に教えられるだろう』と書いてある。それで、父から聞いて学んだ者はみなわたしのところへ来る。
6:45 It is written in the prophets, ‘And all will be taught of God.’ Everyone who hears from the Father and learns comes to me.
6:45 ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις· Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ· πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς ἐμέ.

   ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις•
【  ンヌ  ンヌ  ンヌ    エエタイ  
  [  estin  gegrammenon  en  tois  propʰeetais  ]
   καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ•
【  カイ  タイ  パア  トイ    
  [  kai  esontai  paantes  didaktoi  tʰeoy  ]
   πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς
【      コい  ラア      
  [  paas  ho  akoysas  paraa  toy  patros  ]
   καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς ἐμέ.
【  カイ  オオンヌ  ウルタイ      
  [  kai  matʰoon  erkʰetai  pros  eme  ]

6:46 神からの者のほかには、誰も父を見た者はいない。その者が父を見たのだ。
6:46 Not that anyone has seen the Father except the one who is from God. This one has seen the Father.
6:46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα.

   οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ,
【  オい    ンヌ    オオンヌ    エイ  メエ    ホオンヌ  ラア      
  [  oykʰ  hoti  ton  patera  heooraken  tis  ei  mee  ho  hoon  paraa  toy  tʰeoy  ]
   οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα.
【    オオンヌ  ンヌ    
  [  hoytos  heooraken  ton  patera  ]

6:47 まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。信じる者は世渡る命を持っている。
6:47 Amen, amen, I say to you that the one who believes has life age-during.
6:47 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
【  メエンヌ  メエンヌ  ゴオ  ンヌ  
  [  ameen  ameen  legoo  hymiin  ]
   ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον.
【    テいオオンヌ  エイ  ドオエエンヌ  アイオオンヌ  
  [  ho  pisteyoon  ekʰei  zdooeen  aioonion  ]

6:48 わたしは命のパンです。
6:48 I am the bread of life.
6:48 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς·

   ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς•
【  ゴオ  エイ    アアウル    ドオ  
  [  egoo  eimi  ho  aartos  tees  zdooees  ]

6:49 あなたがたの父祖たちは荒野でマナを食べたが、死んでしまった。
6:49 Your fathers ate the manna in the wilderness, and they died.
6:49 οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον·

   οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα
【  ホイ    ンヌ  ンヌ  ンヌ  エイ  レエモオイ    マア  
  [  hoi  pateres  hymoon  epʰagon  en  teei  ereemooi  to  maanna  ]
   καὶ ἀπέθανον•
【  カイ  ンヌ  
  [  kai  apetʰanon  ]

6:50 これは、誰でもそれから食べてなお死なないようにするために、天から下って来るパンです。
6:50 This is the bread that descends out of heaven that someone may eat out of it and should not die.
6:50 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ·

   οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων
【    ンヌ    アアウル        オい  バイノオンヌ  
  [  hoytos  estin  ho  aartos  ho  ek  toy  oyranoy  katabainoon  ]
   ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ
【  イイ      アい  アアゲエイ  
  [  hiina  tis  eks  aytoy  pʰaageei  ]
   καὶ μὴ ἀποθάνῃ•
【  カイ  メエ  アアネエイ  
  [  kai  mee  apotʰaaneei  ]

6:51 わたしは天から下って来た生けるパンです。誰でもこのパンから食べる者は世に渡って生きるだろう。そして、世界の命のためにわたしが与えるパンは、わたしの肉です」。
6:51 I am the living bread that descended out of heaven. If someone should eat out of this bread, he will live for the age, and the bread also that I will give for the life of the world is my flesh.
6:51 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μού ἐστιν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.

   ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς•
【  ゴオ  エイ    アアウル    ンヌ        オい  バア  
  [  egoo  eimi  ho  aartos  ho  zdoon  ho  ek  toy  oyranoy  katabaas  ]
   ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα,
【  アアンヌ    アアゲエイ    トいトい    アアウルトい  デエセイ  エイ  ンヌ  アイ  
  [  eaan  tis  pʰaageei  ek  toytoy  toy  aartoy  zdeesei  eis  ton  aioona  ]
   καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μού ἐστιν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.
【  カイ    アアウル    ンヌ  ゴオ  ドオソオ  ヘエ  サアウル  モい  ンヌ  ウル      モい  ドオ  
  [  kai  ho  aartos  de  hon  egoo  doosoo  hee  saarks  moy  estin  hyper  tees  toy  kosmoy  zdooees  ]

6:52 それでユダヤ人たちは互いに言い争って言った。「この者はどうやって自分の肉を我々に与えて食べさせることができるのか」。
6:52 The Jews, therefore, fought with one another saying, “How can this one give us his flesh to eat?”
6:52 Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα αὐτοῦ φαγεῖν;

   Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες•
【  マア  ンヌ    エエオい  ホイ  オいオイ    
  [  emaakʰonto  oyn  pros  alleeloys  hoi  ioydaioi  legontes  ]
   Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα αὐτοῦ φαγεῖν;
【    いいタイ    ヘエンヌ  ナイ  テエンヌ  サアウル  アい  ンヌ  
  [  poos  dyynatai  hoytos  heemiin  doynai  teen  saarka  aytoy  pʰagein  ]

6:53 それでイエスは彼らに言った。「まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。人の息子の肉を食べ、また、彼の血を飲まないなら、あなたがたは自分の内に命を持っていない。
6:53 Jesus, therefore, said to them, “Amen, amen, I say to you, unless you should eat the flesh of the Son of Man and should drink his blood, you have no life in youselves.”
6:53 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.

   εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς•
【  ンヌ  ンヌ  アい    エエ  
  [  eipen  oyn  aytois  ho  ieesoys  ]
   Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
【  メエンヌ  メエンヌ  ゴオ  ンヌ  
  [  ameen  ameen  legoo  hymiin  ]
   ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
【  アアンヌ  メエ  アアゲエ  テエンヌ  サアウル    いイ    ロオポい  
  [  eaan  mee  pʰaageete  teen  saarka  toy  hyioy  toy  antʰroopoy  ]
   καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα,
【  カイ  ピイエエ  アい      
  [  kai  piieete  aytoy  to  haima  ]
   οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
【  オい    ドオエエンヌ  ンヌ  アい  
  [  oyk  ekʰete  zdooeen  en  heaytois  ]

6:54 わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者は世渡る命を持っている。そして、わたしは彼を最後の日に起こす。
6:54 The one eating my flesh and drinking my blood has life age-during, and I will raise him in the last day.
6:54 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

   ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα
【    ロオゴオンヌ  モい  テエンヌ  サアウル  
  [  ho  troogoon  moy  teen  saarka  ]
   καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον,
【  カイ  ピイノオンヌ  モい      エイ  ドオエエンヌ  アイオオンヌ  
  [  kai  piinoon  moy  to  haima  ekʰei  zdooeen  aioonion  ]
   κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
【  ゴオ  テエソオ  アいンヌ  エイ  アアテエイ  ヘエラアイ  
  [  kagoo  anasteesoo  ayton  teei  eskʰaateei  heemeraai  ]

6:55 わたしの肉は真の食物であり、わたしの血は真の飲み物だからです。
6:55 For my flesh is true food, and my blood is true drink.
6:55 ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστι πόσις.

   ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστι βρῶσις,
【  ヘエ  ガアウル  サアウル  モい  エエエエ      
  [  hee  gaar  saarks  moy  aleetʰees  esti  broosis  ]
   καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστι πόσις.
【  カイ    マア  モい  エエエエ      
  [  kai  to  haimaa  moy  aleetʰees  esti  posis  ]

6:56 わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者はわたしの内にとどまっており、そしてわたしは彼の内にとどまっている。
6:56 The one who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him.
6:56 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ.

   ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα
【    ロオゴオンヌ  モい  テエンヌ  サアウル  
  [  ho  troogoon  moy  teen  saarka  ]
   καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ.
【  カイ  ピイノオンヌ  モい      ンヌ  モイ  ネイ  ゴオ  ンヌ  アいオイ  
  [  kai  piinoon  moy  to  haima  en  emoi  menei  kagoo  en  aytooi  ]

6:57 生ける父がわたしを遣わされ、わたしが父のゆえに生きているのと同じように、わたしを食べる者はわたしのゆえに生きるだろう。
6:57 Just as the living Father dispatched me and I live because of the Father, so also the one who eats me, that one will live because of me.
6:57 καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσει διʼ ἐμέ.

   καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ
【  オオ  テインヌ      ンヌ  テエウル  ゴオ    
  [  katʰoos  apesteilen  me  ho  zdoon  pateer  kagoo  zdoo  ]
   διὰ τὸν πατέρα,
【  アア  ンヌ    
  [  diaa  ton  patera  ]
   καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσει διʼ ἐμέ.
【  カイ    ロオゴオンヌ      デエセイ      
  [  kai  ho  troogoon  me  kakeinos  zdeesei  di  eme  ]

6:58 これは天から下って来たパンです。父祖たちが食べてもなお死んだようなものではない。このパンを食べる者は世に渡って生きるだろう」。
6:58 This is the bread that descended out of heaven, not as the fathers ate and died. The one who eats this bread will live for the age.
6:58 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.

   οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς,
【    ンヌ    アアウル      オい  バア  
  [  hoytos  estin  ho  aartos  ho  eks  oyranoy  katabaas  ]
   οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες
【  オい  オオ  ンヌ  ホイ    
  [  oy  katʰoos  epʰagon  hoi  pateres  ]
   καὶ ἀπέθανον•
【  カイ  ンヌ  
  [  kai  apetʰanon  ]
   ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.
【    ロオゴオンヌ  ンヌ  ンヌ  アアウルンヌ  デエセイ  エイ  ンヌ  アイ  
  [  ho  troogoon  toyton  ton  aarton  zdeesei  eis  ton  aioona  ]

6:59 カペナウムで教えていたとき、彼は会堂でこれらの事を言った。
6:59 These things he said, teaching in a synagogue in Capernaum.
6:59 ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ.

   ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ.
【    ンヌ  ンヌ  ゴオエイ  ダアコオンヌ  ンヌ  ウルオい  
  [  tayta  eipen  en  synagoogeei  didaaskoon  en  kapʰarnaoym  ]

6:60 それで彼の弟子のうち多くの者は、この事を聞いて言った。「これは、ひどい言葉だ。誰がこれを聞いていられようか」。
6:60 Many of his disciples, therefore, hearing it, said, “This saying is hard. Who can hear it?”
6:60 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν· Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;

   Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν•
【  オイ  ンヌ  コい    ンヌ  エエンヌ  アい  ンヌ  
  [  polloi  oyn  akoysantes  ek  toon  matʰeetoon  aytoy  eipan  ]
   Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος•
【  エエ  ンヌ        
  [  skleeros  estin  ho  logos  hoytos  ]
   τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;
【  イイ  いいタイ  アい  コいエインヌ  
  [  tiis  dyynatai  aytoy  akoyein  ]

6:61 しかしイエスは、自分の弟子たちがこのことでつぶやいているのを自分の内で知っていて、彼らに言った。「このことがあなたがたをつまずかせるのか。
6:61 But Jesus, knowing in himself that his disciples murmurmed concerning this, said to them, “Does this offend you?”
6:61 εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει;

   εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ
【  エイドオ      エエ  ンヌ  アいオイ  
  [  eidoos  de  ho  ieesoys  en  heaytooi  ]
   ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς•
【    いいドいンヌ  リイ  トいトい  ホイ  エエタイ  アい  ンヌ  アい  
  [  hoti  goŋgyyzdoysin  perii  toytoy  hoi  matʰeetai  aytoy  eipen  aytois  ]
   Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει;
【      イイデイ  
  [  toyto  hymaas  skandaliizdei  ]

6:62 それでは、人の息子が前にいた所へ上って行くのを見たならどうなのか。
6:62 If, then, you should see the Son of Man ascending where he was before?”
6:62 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον;

   ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα
【  アアンヌ  ンヌ  オオ  ンヌ  いインヌ    ロオポい  バイ  
  [  eaan  oyn  tʰeooreete  ton  hyion  toy  antʰroopoy  anabainonta  ]
   ὅπου ἦν τὸ πρότερον;
【  ポい  ンヌ    ンヌ  
  [  hopoy  een  to  proteron  ]

6:63 人を生かすものは霊です。肉は少しも益にならない。わたしがあなたがたに語った言葉は霊であり、命です。
6:63 The Spirit is what vivifies. The flesh benefits nothing. The words that I have spoken to you are spirit and are life.
6:63 τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν.

   τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν,
【    マア  ンヌ    ドオイポインヌ  
  [  to  pneymaa  estin  to  zdooiopoioyn  ]
   ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν•
【  ヘエ  サアウル  オい  オオ  オいンヌ  
  [  hee  saarks  oyk  oopʰelei  oyden  ]
   τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν
【  タア  ウフレエ  ハア  ゴオ  アアエエ  ンヌ  マア  ンヌ  
  [  taa  rʰeemata  haa  egoo  lelaaleeka  hymiin  pneymaa  estin  ]
   καὶ ζωή ἐστιν.
【  カイ  ドオエエ  ンヌ  
  [  kai  zdooee  estin  ]

6:64 しかし、あなたがたのうちのある者たちは信じていない」。というのは、イエスは初めから、誰が信じない者たちか、また誰が自分を引き渡す者かを知っていたからである。
6:64 But there are some of you who do not believe.” For Jesus knew from the beginning who they are who do not believe, and who it is who would deliver him up.
6:64 ἀλλὰ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν.

   ἀλλὰ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν.
【  アア  エイイインヌ    ンヌ    ホイ  オい  テいオいンヌ  
  [  allaa  eisiin  eks  hymoon  tines  hoi  oy  pisteyoysin  ]
   ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες
【  エエイデイ  ガアウル    ウル    エエ  イイ  エイイインヌ  ホイ  メエ  テい  
  [  eeidei  gaar  eks  arkʰees  ho  ieesoys  tiines  eisiin  hoi  mee  pisteyontes  ]
   καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν.
【  カイ  イイ  ンヌ    ドオソオンヌ  アいンヌ  
  [  kai  tiis  estin  ho  paradoosoon  ayton  ]

6:65 彼は言った。「このゆえに、わたしはあなたがたに、父が与えてくださったのでなければ、誰もわたしのところに来ることはできないと言ったのです」。
6:65 And he said, “Because of this I said to you that no one can come to me unless it should be given to him out of the Father.
6:65 καὶ ἔλεγεν· Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός.

   καὶ ἔλεγεν•
【  カイ  ンヌ  
  [  kai  elegen  ]
   Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν
【  アア    エイレエ  ンヌ  
  [  diaa  toyto  eireeka  hymiin  ]
   ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με
【    オいデイ  いいタイ  ンヌ      
  [  hoti  oydeis  dyynatai  eltʰein  pros  me  ]
   ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός.
【  アアンヌ  メエ  エイ  ンヌ  アいオイ        
  [  eaan  mee  eei  dedomenon  aytooi  ek  toy  patros  ]

6:66 このために、弟子のうち多くの者が後ろのものに退いて、もはや彼と共に歩かなかった。
6:66 Because of this many of his disciples went away to the things behind and no longer were walking with him.
6:66 Ἐκ τούτου πολλοὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετʼ αὐτοῦ περιεπάτουν.

   Ἐκ τούτου πολλοὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω
【    トいトい  オイ    ンヌ  エエンヌ  アい  ンヌ  エイ  タア  ピイソオ  
  [  ek  toytoy  polloi  ek  toon  matʰeetoon  aytoy  apeeltʰon  eis  taa  opiisoo  ]
   καὶ οὐκέτι μετʼ αὐτοῦ περιεπάτουν.
【  カイ  オい    アい  パアトいンヌ  
  [  kai  oyketi  met  aytoy  periepaatoyn  ]

6:67 それでイエスは十二人に言った。「あなたがたも去って行きたいと思っているわけではないだろう」。
6:67 Jesus, therefore, said to the twelve, “You also do not want to go away, do you?
6:67 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα· Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;

   εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα•
【  ンヌ  ンヌ    エエ    ドオ  
  [  eipen  oyn  ho  ieesoys  tois  doodeka  ]
   Μὴ
【  メエ  
  [  mee  ]
   καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;
【  カイ      パアゲインヌ  
  [  kai  hymeis  tʰelete  hypaagein  ]

6:68 シモン・ペテロが彼に答えた。「主よ、わたしたちは誰のところへ行きましょう。あなたは世渡る命の言葉を持っておられます。
6:68 Simon Peter answered him, “Lord, to whom shall we go? You have the words of life age-during.
6:68 ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις,

   ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος•
【  リイエエ  アいオイ  イイモオンヌ    
  [  apekriitʰee  aytooi  siimoon  petros  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα;
【    イイ  エい  
  [  pros  tiina  apeleysometʰa  ]
   ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις,
【  ウフレエ  ドオ  アイオオニイオい  エイ  
  [  rʰeemata  zdooees  aiooniioy  ekʰeis  ]

6:69 そしてわたしたちは、あなたが神の聖なる方であることを信じ、また知っております」。
6:69 And we have believed and have known that you are the Holy One of God.”
6:69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.

   καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν
【  カイ  ヘエ  テいンヌ  
  [  kai  heemeis  pepisteykamen  ]
   καὶ ἐγνώκαμεν
【  カイ  ノオンヌ  
  [  kai  egnookamen  ]
   ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
【    いい      ハア      
  [  hoti  syy  ei  ho  haagios  toy  tʰeoy  ]

6:70 イエスは彼らに答えた。「わたしがあなたがた十二人を選んだのではないか。それでも、あなたがたのうちの一人は謗魔です」。
6:70 Jesus answered them, “Did I not choose you, the twelve, and one of you is a slanderer.”
6:70 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν.

   ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς•
【  リイエエ  アい    エエ  
  [  apekriitʰee  aytois  ho  ieesoys  ]
   Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην;
【  オい  ゴオ    トい  ドオ  サアメエンヌ  
  [  oyk  egoo  hymaas  toys  doodeka  ekseleksaameen  ]
   καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν.
【  カイ    ンヌ    アア  ンヌ  
  [  kai  eks  hymoon  heis  diaabolos  estin  ]

6:71 ところで、彼はイスカリオテのシモンのユダに関して話したのであった。この者は、十二人の一人でありながら、彼を引き渡そうとしていたからである。
6:71 Now he spoke of Judas of Simon Iscariot, for this one was going to deliver him up, being one of the twelve.
6:71 ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου· οὗτος γὰρ ἔμελλεν παραδιδόναι αὐτόν, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα.

   ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου•
【  ンヌ    ンヌ  オいンヌ  イイモオ  オオトい  
  [  elegen  de  ton  ioydan  siimoonos  iskariootoy  ]
   οὗτος γὰρ ἔμελλεν παραδιδόναι αὐτόν,
【    ガアウル  ンヌ  ナイ  アいンヌ  
  [  hoytos  gaar  emellen  paradidonai  ayton  ]
   εἷς ἐκ τῶν δώδεκα.
【      ンヌ  ドオ  
  [  heis  ek  toon  doodeka  ]

 

(ロバートP.テリーと中根英登が共に原典、聖書文献学会ギリシア語新約聖書(SBLGNT)を翻訳しています。)
(Robert P. Terry and Nakane Hideto jointly translate the original text SBLGNT, the Society of Biblical Literature Greek New Testament.)
(Ροβέρτος Π. Τέρι και Νάκανε Ἴδετο μεταφράσει από κοινού το αρχικό κείμενο, η κοινωνία της βιβλικής λογοτεχνίας ελληνικής Καινής Διαθήκης.)