【ギリシア語】ヨハネによる福音書第4章【文語発音表記】

ヨハネによる福音書 第4章
(ギリシア語 文語高低ピッチ式発音表記)

The Gospel According to John Chapter 4
(Greek literary pitch phonetic notation)

Το Kατά Ιωάννην Ευαγγέλιον Κεφάλαιο 4
(Ελληνική λογοτεχνική ύψος φωνητική σημειογραφία)

4:1 さて、イエスがヨハネより多くの弟子を作ってバプテスマしていることがパリサイ人たちが聞き、それをイエスが知ったとき―
4:1 When, therefore, Jesus knew that the Pharisees heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John
4:1 Ὡς οὖν ἔγνω ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάννης—

   Ὡς οὖν ἔγνω ὁ Ἰησοῦς
【  ホオ  ンヌ  ノオ    エエ  
  [  hoos  oyn  egnoo  ho  ieesoys  ]
   ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι
【    エエコいンヌ  ホイ  オイ  
  [  hoti  eekoysan  hoi  pʰarisaioi  ]
   ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ
【    エエ  エイ  エエタア  ポイ  
  [  hoti  ieesoys  pleionas  matʰeetaas  poiei  ]
   καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάννης—
【  カイ  イイデイ  ヘエ  オオアアネエ  
  [  kai  baptiizdei  hee  iooaannees  ]

4:2 しかしイエス自身がバプテスマすことはせず、彼の弟子たちがそうしていたのだが―
4:2 (although Jesus himself was not baptizing, but his disciples),
4:2 καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ—

   καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν
【  カイトイ  エエ  アい  オい  バアンヌ  
  [  kaitoige  ieesoys  aytos  oyk  ebaaptizden  ]
   ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ—
【    ホイ  エエタイ  アい  
  [  all  hoi  matʰeetai  aytoy  ]

4:3 彼はユダヤを去り、またガリラヤへ行った。
4:3 he left Judea and came away again into Galilee.
4:3 ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

   ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν
【  ンヌ  テエンヌ  オいダインヌ  
  [  apʰeeken  teen  ioydaian  ]
   καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
【  カイ  ンヌ  パアンヌ  エイ  テエンヌ  アインヌ  
  [  kai  apeeltʰen  paalin  eis  teen  galilaian  ]

4:4 しかし、彼はサマリヤを通過しなければならなかった。
4:4 But it was necessary for him to pass through Samaria.
4:4 ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας.

   ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι
【  デイ    アいンヌ  ウルアイ  
  [  edei  de  ayton  dierkʰestʰai  ]
   διὰ τῆς Σαμαρείας.
【  アア    レイ  
  [  diaa  tees  samareias  ]

4:5 そこで、ヤコブが自分の息子ヨセフに与えた土地の近くにある、スカルと呼ばれるサマリヤの町に来た。
4:5 He came, therefore, to a city of Samaria called Sychar, near the piece of land that Jacob had given to his son Joseph.
4:5 ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχὰρ πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ τῷ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ·

   ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας
【  ウルタイ  ンヌ  エイ  ンヌ    レイ  
  [  erkʰetai  oyn  eis  polin  tees  samareias  ]
   λεγομένην Συχὰρ
【  ネエンヌ  アアウル  
  [  legomeneen  sykʰaar  ]
   πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ τῷ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ•
【  エエイインヌ    オオリイオい    ドオンヌ  コオ  オイ  オオセエ  オイ  いイオイ  アい  
  [  pleesiion  toy  kʰooriioy  ho  edooken  iakoob  tooi  ioosee  tooi  hyiooi  aytoy  ]

4:6 ヤコブの泉はそこにあった。それでイエスは、旅のために疲れていたので、そのまま泉のそばに座った。第六時ごろであった。
4:6 Now Jacob’s spring was there. Jesus, therefore, having become wearied from the journey, sat down thus at the spring. It was about the sixth hour.
4:6 ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡς ἕκτη.

   ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ.
【  ンヌ      ペエゲエ    コオ  
  [  een  de  ekei  peegee  toy  iakoob  ]
   ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας
【    ンヌ  エエ  コオ      ドイリイ  
  [  ho  oyn  ieesoys  kekopiakoos  ek  tees  hodoiporiias  ]
   ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ•
【    ホいトオ  ピイ  エイ  ペエエイ  
  [  ekatʰezdeto  hoytoos  epii  teei  peegeei  ]
   ὥρα ἦν ὡς ἕκτη.
【  ホオ  ンヌ  ホオ  テエ  
  [  hoora  een  hoos  hektee  ]

4:7 一人のサマリヤの女が水をくみに来た。イエスは彼女に言った。「わたしに飲ませてください」。
4:7 A woman from out of Samaria came to draw water. Jesus says to her, “Give me to drink,”
4:7 Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Δός μοι πεῖν·

   Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ.
【  ウルタイ  ネエ      レイ  サイ  いいドオウル  
  [  erkʰetai  gynee  ek  tees  samareias  antleesai  hyydoor  ]
   λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς•
【  ゲイ  アいエイ    エエ  
  [  legei  ayteei  ho  ieesoys  ]
   Δός μοι πεῖν•
【    モイ  ンヌ  
  [  dos  moi  pein  ]

4:8 彼の弟子たちは食物を買いに町へ行っていたからである。
4:8 for his disciples had gone away into the city in order that they might buy provisions.
4:8 οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν.

   οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν,
【  ホイ  ガアウル  エエタイ  アい  エエいいエインヌ  エイ  テエンヌ  ンヌ  
  [  hoi  gaar  matʰeetai  aytoy  apeleelyytʰeisan  eis  teen  polin  ]
   ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν.
【  イイ  アア  ラアソオンヌ  
  [  hiina  tropʰaas  agoraasoosin  ]

4:9 それでサマリヤの女は彼に言った。「ユダヤ人のあなたが、サマリヤ人の女のわたしから飲み物をお求めになるのはどうしてですか」。ユダヤ人はサマリヤ人と交際していないからである。
4:9 The Samaritan woman, therefore, says to him, “How do you, being a Jew, ask a drink from me, being a Samaritan woman?” (For the Jews have no dealings with the Samaritans.)
4:9 λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρῖτις· Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρʼ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρίταις.

   λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρῖτις•
【  ゲイ  ンヌ  アいオイ  ヘエ  ネエ  ヘエ    
  [  legei  oyn  aytooi  hee  gynee  hee  samariitis  ]
   Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρʼ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης;
【    いい  オい  ホオンヌ  ウル    ンヌ  アイ  ナイ  リイ  オいセエ  
  [  poos  syy  ioydaios  hoon  par  emoy  pein  aiteis  gynaikos  samariitidos  oysees  ]
   οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρίταις.
【  オい  ガアウル  タイ  オいオイ  リイタイ  
  [  oy  gaar  syŋkʰroontai  ioydaioi  samariitais  ]

4:10 イエスは答えて彼女に言った。「あなたが神の賜物を知り、そして、『わたしに飲ませてください』と言った者が誰なのかを知っていたなら、あなたは彼に求め、彼はあなたに生ける水を与えたことだろう」。
4:10 Jesus answered and said to her, “If you had known the gift of God and who it is who says to you, ‘Give me to drink,’ you would have asked him and he would have given you living water.”
4:10 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι· Δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν.

   ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
【  リイエエ  エエ  
  [  apekriitʰee  ieesoys  ]
   καὶ εἶπεν αὐτῇ•
【  カイ  ンヌ  アいエイ  
  [  kai  eipen  ayteei  ]
   Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ
【  エイ  エエイデイ  テエンヌ  ドオアアンヌ      
  [  ei  eeideis  teen  dooreaan  toy  tʰeoy  ]
   καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι•
【  カイ  イイ  ンヌ    ゴオンヌ  ソイ  
  [  kai  tiis  estin  ho  legoon  soi  ]
   Δός μοι πεῖν,
【    モイ  ンヌ  
  [  dos  moi  pein  ]
   σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν
【  いい  ハアンヌ  エエイテエ  アいンヌ  
  [  syy  haan  eeiteesas  ayton  ]
   καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν.
【  カイ  ドオンヌ  アアンヌ  ソイ  いいドオウル  ンヌ  
  [  kai  edooken  aan  soi  hyydoor  zdoon  ]

4:11 女は彼に言った。「主よ、あなたはくむ物をお持ちでなく、しかも井戸は深いのです。それで、あなたはその生ける水をどこから手に入れられるのですか。
4:11 The woman says to him, “Lord, you have no bucket and the well is deep. From where, therefore, do you have this living water?
4:11 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;

   λέγει αὐτῷ ἡ γυνή•
【  ゲイ  アいオイ  ヘエ  ネエ  
  [  legei  aytooi  hee  gynee  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   οὔτε ἄντλημα ἔχεις
【  オい  アアエエ  エイ  
  [  oyte  aantleema  ekʰeis  ]
   καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ•
【  カイ    ウル  イインヌ  いい  
  [  kai  to  rear  estiin  batʰyy  ]
   πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;
【  ンヌ  ンヌ  エイ    いいドオウル    ンヌ  
  [  potʰen  oyn  ekʰeis  to  hyydoor  to  zdoon  ]

4:12 あなたは、わたしたちの父ヤコブよりも偉いのですか。彼はわたしたちにこの井戸を与え、彼自身も飲み、彼の息子たちも、彼の家畜も、ここから飲んだのですが」。
4:12 You are not greater than our father Jacob, are you, who gave us the well, and he himself drank out of it, and his sons and his livestock?”
4:12 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ;

   μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ,
【  メエ  いい  メイドオンヌ        ヘエンヌ  コオ  
  [  mee  syy  meizdoon  ei  toy  patros  heemoon  iakoob  ]
   ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ
【    ドオンヌ  ヘエンヌ    ウル  
  [  hos  edooken  heemiin  to  rear  ]
   καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν
【  カイ  アい    アい  ンヌ  
  [  kai  aytos  eks  aytoy  epien  ]
   καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ
【  カイ  ホイ  いイオイ  アい  
  [  kai  hoi  hyioi  aytoy  ]
   καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ;
【  カイ  タア    アい  
  [  kai  taa  remmata  aytoy  ]

4:13 イエスは答えて彼女に言った。「この水を飲む者はみな再び渇く。
4:13 Jesus answered and said to her, “Everyone who drinks out of this water will thirst again.
4:13 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν·

   ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
【  リイエエ  エエ  
  [  apekriitʰee  ieesoys  ]
   καὶ εἶπεν αὐτῇ•
【  カイ  ンヌ  アいエイ  
  [  kai  eipen  ayteei  ]
   Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν•
【      ピイノオンヌ      いい  トいトい  セエセイ  パアンヌ  
  [  paas  ho  piinoon  ek  toy  hyydatos  toytoy  dipseesei  paalin  ]

4:14 しかし、わたしが与える水を飲む者は誰でも、決して世に渡って渇くことがない。そして、わたしが与える水は彼の内で、世に渡ってわき上がる水の泉となるだろう」。
4:14 But whoever drinks out of the water which I will give to him will never thirst for the age, but the water which I will give to him will become in him a spring of water springing up to life age-during.”
4:14 ὃς δʼ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.

   ὃς δʼ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος
【      ハアンヌ  ピイエエイ      いい  
  [  hos  d  haan  piieei  ek  toy  hyydatos  ]
   οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ,
【    ゴオ  ドオソオ  アいオイ  
  [  hoy  egoo  doosoo  aytooi  ]
   οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα,
【  オい  メエ  セエセイ  エイ  ンヌ  アイ  
  [  oy  mee  dipseesei  eis  ton  aioona  ]
   ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος
【  アア    いいドオウル    ドオソオ  アいオイ  ネエタイ  ンヌ  アいオイ  ペエゲエ  いい  
  [  allaa  to  hyydoor  ho  doosoo  aytooi  geneesetai  en  aytooi  peegee  hyydatos  ]
   ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.
【  ノい  エイ  ドオエエンヌ  アイオオンヌ  
  [  hallomenoy  eis  zdooeen  aioonion  ]

4:15 女は彼に言った。「主よ、わたしにその水を下さい。わたしが渇くことがなく、ここにくみに来なくてもよいようにするためです」。
4:15 The woman says to him, “Lord, give me this water, that I may not thirst nor come here to draw.”
4:15 λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή· Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.

   λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή•
【  ゲイ    アいンヌ  ヘエ  ネエ  
  [  legei  pros  ayton  hee  gynee  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ,
【    モイ      いいドオウル  
  [  dos  moi  toyto  to  hyydoor  ]
   ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.
【  イイ  メエ    メエ  ウルオオマイ  アア  ンヌ  
  [  hiina  mee  dipsoo  meede  dierkʰoomai  entʰaade  antlein  ]

4:16 彼は彼女に言った。「行って、あなたの夫を呼んで、ここに来なさい」。
4:16 He says to her, “Go, call your husband and come here.”
4:16 Λέγει αὐτῇ· Ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε.

   Λέγει αὐτῇ•
【  ゲイ  アいエイ  
  [  legei  ayteei  ]
   Ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου
【  いい  オオネエンヌ  ンヌ  アア  ソい  
  [  hyypage  pʰooneeson  ton  aandra  soy  ]
   καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε.
【  カイ    アア  
  [  kai  eltʰe  entʰaade  ]

4:17 女は答えて彼に言った。「わたしには夫がありません」。イエスは彼女に言った。「『わたしには夫がない』とはよく言った。
4:17 The woman answered and said to him, “I do not have a husband.” Jesus says to her, “You said rightly that ‘I do not have a husband,’
4:17 ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Καλῶς εἶπας ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἔχω·

   ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ
【  リイエエ  ヘエ  ネエ  
  [  apekriitʰee  hee  gynee  ]
   καὶ εἶπεν αὐτῷ•
【  カイ  ンヌ  アいオイ  
  [  kai  eipen  aytooi  ]
   Οὐκ ἔχω ἄνδρα.
【  オい  オオ  アア  
  [  oyk  ekʰoo  aandra  ]
   λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς•
【  ゲイ  アいエイ    エエ  
  [  legei  ayteei  ho  ieesoys  ]
   Καλῶς εἶπας
【      
  [  kaloos  eipas  ]
   ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἔχω•
【    アア  オい  オオ  
  [  hoti  aandra  oyk  ekʰoo  ]

4:18 あなたには五人の夫がいたが、今いるのはあなたの夫ではない。それをあなたは正直に言った」。
4:18 for you have had five husbands, and the one whom you have now is not your husband. This you have said truthfully.”
4:18 πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας.

   πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες,
【    ガアウル  アア    
  [  pente  gaar  aandras  eskʰes  ]
   καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ•
【  カイ  ンヌ  ンヌ  エイ  オい  ンヌ  ソい  ネエウル  
  [  kai  nyyn  hon  ekʰeis  oyk  estin  soy  aneer  ]
   τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας.
【    エエ  エイレエ  
  [  toyto  aleetʰes  eireekas  ]

4:19 女は彼に言った。「主よ、わたしはあなたが預言者であると見ます。
4:19 The woman says to him, “Lord, I see that you are a prophet.
4:19 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ.

   λέγει αὐτῷ ἡ γυνή•
【  ゲイ  アいオイ  ヘエ  ネエ  
  [  legei  aytooi  hee  gynee  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   θεωρῶ
【  オオ  
  [  tʰeooroo  ]
   ὅτι προφήτης εἶ σύ.
【    エエテエ    いい  
  [  hoti  propʰeetees  ei  syy  ]

4:20 わたしたちの父祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなたがたは、礼拝すべき場所はエルサレムであると言います」。
4:20 Our fathers worshiped in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where it is necessary to worship.”
4:20 οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου προσκυνεῖν δεῖ.

   οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν•
【  ホイ    ヘエンヌ  ンヌ  オイ  レイ  トいトオイ  いいネエンヌ  
  [  hoi  pateres  heemoon  en  tooi  orei  toytooi  prosekyyneesan  ]
   καὶ ὑμεῖς λέγετε
【  カイ      
  [  kai  hymeis  legete  ]
   ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος
【    ンヌ  いいモイ  イインヌ      
  [  hoti  en  hierosolyymois  estiin  ho  topos  ]
   ὅπου προσκυνεῖν δεῖ.
【  ポい  ンヌ    
  [  hopoy  proskynein  dei  ]

4:21 イエスは彼女に言った。「女よ、わたしを信じなさい。あなたがたがこの山でもエルサレムでもないところで、父を礼拝する時が来る。
4:21 Jesus says to her, “Believe me, woman, that an hour is coming when neither in this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father.
4:21 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί.

   λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς•
【  ゲイ  アいエイ    エエ  
  [  legei  ayteei  ho  ieesoys  ]
   Πίστευέ μοι,
【  ピイテい  モイ  
  [  piisteye  moi  ]
   γύναι,
【  いいナイ  
  [  gyynai  ]
   ὅτι ἔρχεται ὥρα
【    ウルタイ  ホオ  
  [  hoti  erkʰetai  hoora  ]
   ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί.
【    オい  ンヌ  オイ  レイ  トいトオイ  オい  ンヌ  いいモイ  ネエ  オイ  リイ  
  [  hote  oyte  en  tooi  orei  toytooi  oyte  en  hierosolyymois  proskyneesete  tooi  patrii  ]

4:22 あなたがたは自分の知らないものを礼拝している。わたしたちは自分の知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から出るからです。
4:22 You worship that which you do not know. We worship that which we know, because salvation is out of the Jews.
4:22 ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν, ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν·

   ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε,
【        オい  オイ  
  [  hymeis  proskyneite  ho  oyk  oidate  ]
   ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν,
【  ヘエ  ンヌ    オインヌ  
  [  heemeis  proskynoymen  ho  oidamen  ]
   ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν•
【    ヘエ  ソオテエリイ    ンヌ  オいダイオオンヌ  イインヌ  
  [  hoti  hee  sooteeriia  ek  toon  ioydaioon  estiin  ]

4:23 しかし、真の礼拝者が霊と真理をもって父を礼拝する時が来ている。今がその時です。父は、ご自分をそのように礼拝する者たちを求めておられるのです。
4:23 But an hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father also seeks such to worship him.
4:23 ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ, καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν·

   ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα
【  アア  ウルタイ  ホオ  
  [  allaa  erkʰetai  hoora  ]
   καὶ νῦν ἐστιν,
【  カイ  ンヌ  ンヌ  
  [  kai  nyyn  estin  ]
   ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι
【    ホイ  エエノイ  ネエタイ  ネエソいンヌ  オイ  リイ  ンヌ  ネい  
  [  hote  hoi  aleetʰinoi  proskyneetai  proskyneesoysin  tooi  patrii  en  pneymati  ]
   καὶ ἀληθείᾳ,
【  カイ  エエエイアアイ  
  [  kai  aleetʰeiaai  ]
   καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν•
【  カイ  ガアウル    テエウル  トイオいトい  デエ  トい    アいンヌ  
  [  kai  gaar  ho  pateer  toioytoys  zdeetei  toys  proskynoyntas  ayton  ]

4:24 神は霊であるから、その方を礼拝する者たちは、霊と真理をもって礼拝しなければならない」。
4:24 God is a spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.”
4:24 πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.

   πνεῦμα ὁ θεός,
【        
  [  pneyma  ho  tʰeos  ]
   καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι
【  カイ  トい    アいンヌ  ンヌ  ネい  
  [  kai  toys  proskynoyntas  ayton  en  pneymati  ]
   καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.
【  カイ  エエエイアアイ    ンヌ  
  [  kai  aleetʰeiaai  dei  proskynein  ]

4:25 女は彼に言った。「わたしは、キリストと呼ばれるメシヤが来られることを知っています。その方が来られるときに、わたしたちにすべての事を告げてくださるでしょう」。
4:25 The woman says to him, “I know that Messiah is coming, who is called Christ. When that one should come, he will proclaim to us all things.”
4:25 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, ὁ λεγόμενος χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα.

   λέγει αὐτῷ ἡ γυνή•
【  ゲイ  アいオイ  ヘエ  ネエ  
  [  legei  aytooi  hee  gynee  ]
   Οἶδα
【    
  [  oida  ]
   ὅτι Μεσσίας ἔρχεται,
【    イイ  ウルタイ  
  [  hoti  messiias  erkʰetai  ]
   ὁ λεγόμενος χριστός•
【        
  [  ho  legomenos  kʰristos  ]
   ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος,
【  ンヌ  エエイ    
  [  hotan  eltʰeei  ekeinos  ]
   ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα.
【    ヘエンヌ  ハア  
  [  anaŋgelei  heemiin  haapanta  ]

4:26 イエスは彼女に言った。「あなたに話しているわたしが、その者です」。
4:26 Jesus says to her, “I am he, who am speaking to you.”
4:26 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι.

   λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς•
【  ゲイ  アいエイ    エエ  
  [  legei  ayteei  ho  ieesoys  ]
   Ἐγώ εἰμι,
【  ゴオ  エイ  
  [  egoo  eimi  ]
   ὁ λαλῶν σοι.
【    ンヌ  ソイ  
  [  ho  laloon  soi  ]

4:27 この時、彼の弟子たちが来た。彼らは、彼が女と話していることで不思議に思った。しかし、「何を求めておられるのですか」とか、「なぜ彼女と話しておられるのですか」とか言う者はいなかった。
4:27 And, upon this, his disciples came, and they marveled that he was speaking with a woman. However, no one said, “What do you seek?” or “Why are you speaking with her?”
4:27 Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπεν· Τί ζητεῖς; ἢ τί λαλεῖς μετʼ αὐτῆς;

   καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
【  カイ  ピイ  トいトオイ  ンヌ  ホイ  エエタイ  アい  
  [  kai  epii  toytooi  eeltʰan  hoi  matʰeetai  aytoy  ]
   καὶ ἐθαύμαζον
【  カイ  アいンヌ  
  [  kai  etʰaymazdon  ]
   ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει•
【    タア  ナイ  アアエイ  
  [  hoti  metaa  gynaikos  elaalei  ]
   οὐδεὶς μέντοι εἶπεν•
【  オいデイ  トイ  ンヌ  
  [  oydeis  mentoi  eipen  ]
   Τί ζητεῖς;
【  イイ  デエ  
  [  tii  zdeeteis  ]
   ἢ τί λαλεῖς μετʼ αὐτῆς;
【  ヘエ  イイ      アい  
  [  hee  tii  laleis  met  aytees  ]

4:28 そこで、女は自分の水がめを残し、町に行き、人々に言った。
4:28 The woman, therefore, left her water jar and went away into the city and says to the people,
4:28 ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις·

   ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ
【  ンヌ  ンヌ  テエンヌ  リインヌ  アい  ヘエ  ネエ  
  [  apʰeeken  oyn  teen  hydriian  aytees  hee  gynee  ]
   καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν
【  カイ  ンヌ  エイ  テエンヌ  ンヌ  
  [  kai  apeeltʰen  eis  teen  polin  ]
   καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις•
【  カイ  ゲイ    ロオポイ  
  [  kai  legei  tois  antʰroopois  ]

4:29 「来て、わたしのしたことを何もかも言い当てた人を見てください。この者がキリストではないでしょうか」。
4:29 “Come, see a man who told me all whatever I did. Is not this the Christ?”
4:29 Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα· μήτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός;

   Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα•
【    イイ  アアロオンヌ      モイ  パア    ポイエエ  
  [  deyte  iidete  aantʰroopon  hos  eipe  moi  paanta  hosa  epoieesa  ]
   μήτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός;
【  メエ    ンヌ      
  [  meeti  hoytos  estin  ho  kʰristos  ]

4:30 彼らは町から出て、彼のところにやって来た。
4:30 They came out of the city and were coming to him.
4:30 ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν.

   ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως
【  ンヌ      オオ  
  [  ekseeltʰon  ek  tees  poleoos  ]
   καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν.
【  カイ  エエウル    アいンヌ  
  [  kai  eerkʰonto  pros  ayton  ]

4:31 その間に、弟子たちは彼に尋ねて言った。「ラビ、食べてください」。
4:31 In the meantime the disciples were asking him, saying, “Rabbi, eat.”
4:31 Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· Ῥαββί, φάγε.

   Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες•
【  ンヌ  オイ  いい  エエロオトオンヌ  アいンヌ  ホイ  エエタイ    
  [  en  tooi  metaksyy  eerootoon  ayton  hoi  matʰeetai  legontes  ]
   Ῥαββί,
【  ウフビイ  
  [  rʰabbii  ]
   φάγε.
【  アア  
  [  pʰaage  ]

4:32 しかし彼は彼らに言った。「わたしには、あなたがたの知らない食物がある」。
4:32 But he said to them, “I have food to eat of which you do not know.”
4:32 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε.

   ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς•
【      ンヌ  アい  
  [  ho  de  eipen  aytois  ]
   Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε.
【  ゴオ  ンヌ  オオ  ンヌ  ヘエンヌ    オい  オイ  
  [  egoo  broosin  ekʰoo  pʰagein  heen  hymeis  oyk  oidate  ]

4:33 それで弟子たちは互いに言った。「誰かが彼に食べる物を持って来たのだろうか」。
4:33 The disciples, therefore, were saying to one another, “No one brought for him to eat, did they?”
4:33 ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους· Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν;

   ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους•
【  ンヌ  ンヌ  ホイ  エエタイ    エエオい  
  [  elegon  oyn  hoi  matʰeetai  pros  alleeloys  ]
   Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν;
【  メエ    エエンヌ  アいオイ  ンヌ  
  [  mee  tis  eeneŋken  aytooi  pʰagein  ]

4:34 イエスは彼らに言った。「わたしの食物とは、わたしを遣わした方のご意志を行ない、彼のみわざを成し遂げることです。
4:34 Jesus says to them, “My food is that I should do the will of the one who sent me, and should complete his work.
4:34 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον.

   λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς•
【  ゲイ  アい    エエ  
  [  legei  aytois  ho  ieesoys  ]
   Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν
【  ンヌ  マア  ンヌ  
  [  emon  broomaa  estin  ]
   ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με
【  イイ  ポイエエソオ    エエ        
  [  hiina  poieesoo  to  tʰeleema  toy  pempsantos  me  ]
   καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον.
【  カイ  エイオオソオ  アい    ウルンヌ  
  [  kai  teleioosoo  aytoy  to  ergon  ]

4:35 あなたがたは、『収穫が来るまでまだ四か月ある』と言うではないか。見よ、わたしはあなたがたに言う。自分の目を上げて、畑を見なさい。すでに収穫を待って白くなっている。
4:35 Do you not say that, ‘There is yet four months and the harvest comes’? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are white for harvest already.
4:35 οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι Ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν· ἤδη

   οὐχ ὑμεῖς λέγετε
【  オい      
  [  oykʰ  hymeis  legete  ]
   ὅτι Ἔτι τετράμηνός ἐστιν
【      ラアメエ  ンヌ  
  [  hoti  eti  tetraameenos  estin  ]
   καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται;
【  カイ      ウルタイ  
  [  kai  ho  tʰerismos  erkʰetai  ]
   ἰδοὺ λέγω ὑμῖν,
【  ドい  ゴオ  ンヌ  
  [  idoy  legoo  hymiin  ]
   ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν
【  パア  トい  モい  ンヌ  
  [  epaarate  toys  opʰtʰalmoys  hymoon  ]
   καὶ θεάσασθε τὰς χώρας
【  カイ  アア  タア  オオ  
  [  kai  tʰeaasastʰe  taas  kʰooras  ]
   ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν•
【    エいカイ  エインヌ    ンヌ  
  [  hoti  leykai  eisin  pros  tʰerismon  ]
   ἤδη
【  エエデエ  
  [  eedee  ]

4:36 刈り取る者は報酬を受け取って、世渡る命に至る実を集めている。種をまく者と刈り取る者とが共に喜ぶためです。
4:36 The one who reaps receives wages and gathers fruit to life age-during, that the one who sows and the one who reaps may rejoice together.
4:36 ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων.

   ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει
【    リイドオンヌ  ンヌ  バアネイ  
  [  ho  tʰeriizdoon  mistʰon  lambaanei  ]
   καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον,
【  カイ  ナアゲイ  ウルンヌ  エイ  ドオエエンヌ  アイオオンヌ  
  [  kai  synaagei  karpon  eis  zdooeen  aioonion  ]
   ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ
【  イイ    ペイロオンヌ    アイレエイ  
  [  hiina  ho  speiroon  homoy  kʰaireei  ]
   καὶ ὁ θερίζων.
【  カイ    リイドオンヌ  
  [  kai  ho  tʰeriizdoon  ]

4:37 このことにおいて、『一人はまき、もう一人は刈り取る』ということばは真実なのです。
4:37 For in this the saying is true, that ‘It is one who sows and another who reaps.’
4:37 ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς ὅτι Ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων·

   ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς
【  ンヌ  ガアウル  トいトオイ      イインヌ  エエ  
  [  en  gaar  toytooi  ho  logos  estiin  aleetʰinos  ]
   ὅτι Ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων
【    アア  イインヌ    ペイロオンヌ  
  [  hoti  aallos  estiin  ho  speiroon  ]
   καὶ ἄλλος ὁ θερίζων•
【  カイ  アア    リイドオンヌ  
  [  kai  aallos  ho  tʰeriizdoon  ]

4:38 わたしは、自分たちが労苦しなかったものを刈り取らせるために、あなたがたを遣わした。ほかの者たちが労苦したのであり、あなたがたは彼らの労苦の益にあずかっているのです」。
4:38 I dispatched you to reap that for which you have not worked. Others have worked, and you have entered into their work.”
4:38 ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασιν, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε.

   ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε•
【  ゴオ  テイ    リイデインヌ    オい    アア  
  [  egoo  apesteila  hymaas  tʰeriizdein  ho  oykʰ  hymeis  kekopiaakate  ]
   ἄλλοι κεκοπιάκασιν,
【  アアオイ  アアンヌ  
  [  aalloi  kekopiaakasin  ]
   καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε.
【  カイ    エイ  ンヌ  ンヌ  アいンヌ  エイエエいい  
  [  kai  hymeis  eis  ton  kopon  aytoon  eiseleelyytʰate  ]

4:39 その町の多くのサマリヤ人は、「この方はわたしのしたことを何もかも言い当てた」と証しした女の言葉のゆえに、彼を信じた。
4:39 Now out of that city many of the Samaritans believed in him because of the word of the woman, testifying that “He told me all whatever I did.”
4:39 Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαριτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι Εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα.

   Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαριτῶν
【        オオ  ケイネエ  オイ  ピイテいンヌ  エイ  アいンヌ  ンヌ  ンヌ  
  [  ek  de  tees  poleoos  ekeinees  polloi  epiisteysan  eis  ayton  toon  samaritoon  ]
   διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης
【  アア  ンヌ  ンヌ    ナイ  ウルロいセエ  
  [  diaa  ton  logon  tees  gynaikos  martyroysees  ]
   ὅτι Εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα.
【    ンヌ  モイ  パア  ハア  ポイエエ  
  [  hoti  eipen  moi  paanta  haa  epoieesa  ]

4:40 そこでサマリヤ人たちは彼のもとに来ると、自分たちのところに滞在するようにと頼んだ。彼はそこに二日滞在した。
4:40 When, therefore, the Samaritans came to him, they asked him to abide with them. And he abode there two days.
4:40 ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρʼ αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας.

   ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρῖται,
【  ホオ  ンヌ  ンヌ    アいンヌ  ホイ  タイ  
  [  hoos  oyn  eeltʰon  pros  ayton  hoi  samariitai  ]
   ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρʼ αὐτοῖς•
【  エエロオトオンヌ  アいンヌ  ナイ  ウル  アい  
  [  eerootoon  ayton  meinai  par  aytois  ]
   καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας.
【  カイ  メインヌ    いい  ヘエ  
  [  kai  emeinen  ekei  dyyo  heemeras  ]

4:41 彼の言葉のゆえに、さらに多くの人が信じた。
4:41 And many more believed because of his word.
4:41 καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ,

   καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν
【  カイ  オイ  エイオい  ピイテいンヌ  
  [  kai  pollooi  pleioys  epiisteysan  ]
   διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ,
【  アア  ンヌ  ンヌ  アい  
  [  diaa  ton  logon  aytoy  ]

4:42 彼らはその女に言った。「わたしたちは、もはやあなたの話のゆえに信じるのではない。わたしたち自身が聞いて、この方こそまことに世界の救い主であることを知ったのだから」。
4:42 And they said to the woman that “No longer because of your speaking do we believe, for we ourselves have heard, and we know that this is truly the Saviour of the world.”
4:42 τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου.

   τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον
【  エイ    ナイキイ  ンヌ  
  [  teei  te  gynaikii  elegon  ]
   ὅτι Οὐκέτι
【    オい  
  [  hoti  oyketi  ]
   διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν•
【  アア  テエンヌ  セエンヌ  アアンヌ  テいンヌ  
  [  diaa  teen  seen  laliaan  pisteyomen  ]
   αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν,
【  アいトイ  ガアウル  ケエンヌ  
  [  aytoi  gaar  akeekoamen  ]
   καὶ οἴδαμεν
【  カイ  オインヌ  
  [  kai  oidamen  ]
   ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου.
【      ンヌ  エエ    ソオテエウル    モい  
  [  hoti  hoytos  estin  aleetʰoos  ho  sooteer  toy  kosmoy  ]

4:43 二日の後、彼はそこから去ってガリラヤへ行った。
4:43 Now after the two days he came out of there into Galilee,
4:43 Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν·

   Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν•
【  タア    タア  いい  ヘエ  ンヌ  ンヌ  エイ  テエンヌ  アインヌ  
  [  metaa  de  taas  dyyo  heemeras  ekseeltʰen  ekeitʰen  eis  teen  galilaian  ]

4:44 イエス自身は、預言者が自分の故郷では敬われないということを証ししたからである。
4:44 for Jesus himself testified that a prophet has no honor in his own fatherland.
4:44 αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει.

   αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν
【  アい  ガアウル  エエ  ウルいいレエンヌ  
  [  aytos  gaar  ieesoys  emartyyreesen  ]
   ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει.
【    エエテエ  ンヌ  エイ  イイアアイ  リイ  メエンヌ  オい  エイ  
  [  hoti  propʰeetees  en  teei  idiiaai  patriidi  timeen  oyk  ekʰei  ]

4:45 そこでガリラヤに来ると、ガリラヤの人たちは彼を受け入れた。彼らも祭りに行ったので、彼が祭りの際にエルサレムで行なったすべての事を見ていたのである。
4:45 When, therefore, he came into Galilee, the Galileans received him, having seen all whatever he did in Jerusalem in the festival, for they themselves also came to the festival.
4:45 ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν.

   ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν,
【    ンヌ  ンヌ  エイ  テエンヌ  アインヌ  
  [  hote  oyn  eeltʰen  eis  teen  galilaian  ]
   ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι,
【    アいンヌ  ホイ  オイ  
  [  edeksanto  ayton  hoi  galilaioi  ]
   πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ,
【  パア  オオ    ポイエエンヌ  ンヌ  いいモイ  ンヌ  エイ  ウルエイ  
  [  paanta  heoorakotes  hosa  epoieesen  en  hierosolyymois  en  teei  heorteei  ]
   καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν.
【  カイ  アいトイ  ガアウル  ンヌ  エイ  テエンヌ  ウルテエンヌ  
  [  kai  aytoi  gaar  eeltʰon  eis  teen  heorteen  ]

4:46 それで彼は再びガリラヤのカナに行った。水をぶどう酒にした所である。ある王の役人がいて、彼の息子がカペナウムで病気になっていた。
4:46 He came again, therefore, into Cana of Galilee, where He made the water wine. And there was a certain royal official whose son was sick in Capernaum.
4:46 Ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ.

   Ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας,
【  ンヌ  ンヌ  パアンヌ  エイ  テエンヌ  ナア    アイ  
  [  eeltʰen  oyn  paalin  eis  teen  kanaa  tees  galilaias  ]
   ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον.
【  ポい  ポイエエンヌ    いいドオウル  ンヌ  
  [  hopoy  epoieesen  to  hyydoor  oinon  ]
   καὶ ἦν τις βασιλικὸς
【  カイ  ンヌ      
  [  kai  een  tis  basilikos  ]
   οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ.
【      いイ  エエネイ  ンヌ  ウルオい  
  [  hoy  ho  hyios  eestʰenei  en  kapʰarnaoym  ]

4:47 この人は、イエスがユダヤからガリラヤに来たことを聞くと、彼のもとに行き、下って来て自分の息子をいやしてくださるように頼んだ。その息子が死にそうだったからである。
4:47 This one, hearing that Jesus is coming out of Judea into Galilee, went to him and asked him that he may descend and may heal his son, for he was about to die.
4:47 οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν.

   οὗτος ἀκούσας
【    コい  
  [  hoytos  akoysas  ]
   ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν
【    エエ  ヘエケイ      オいダイ  エイ  テエンヌ  アインヌ  ンヌ    アいンヌ  
  [  hoti  ieesoys  heekei  ek  tees  ioydaias  eis  teen  galilaian  apeeltʰen  pros  ayton  ]
   καὶ ἠρώτα
【  カイ  エエロオ  
  [  kai  eeroota  ]
   ἵνα καταβῇ
【  イイ  エイ  
  [  hiina  katabeei  ]
   καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν,
【  カイ  アアセエタイ  アい  ンヌ  いインヌ  
  [  kai  iaaseetai  aytoy  ton  hyion  ]
   ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν.
【  エエンヌ  ガアウル  ネエイケインヌ  
  [  eemellen  gaar  apotʰneeiskein  ]

4:48 それでイエスは彼に言った。「あなたがたは、しるしや不思議なわざを見なければ、決して信じないだろう」。
4:48 Jesus, therefore, said to him, “Unless you should be seeing signs and wonders, you will never believe.”
4:48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε.

   εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν•
【  ンヌ  ンヌ    エエ    アいンヌ  
  [  eipen  oyn  ho  ieesoys  pros  ayton  ]
   ἐὰν μὴ σημεῖα
【  アアンヌ  メエ  セエ  
  [  eaan  mee  seemeia  ]
   καὶ τέρατα ἴδητε,
【  カイ    イイデエ  
  [  kai  terata  iideete  ]
   οὐ μὴ πιστεύσητε.
【  オい  メエ  テいセエ  
  [  oy  mee  pisteyseete  ]

4:49 その王の役人は彼に言った。「主よ、わたしの男の子が死ぬ前に下っていらしてください」。
4:49 The royal official says to him, “Lord, descend before my little boy dies!”
4:49 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός· Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου.

   λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός•
【  ゲイ    アいンヌ      
  [  legei  pros  ayton  ho  basilikos  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου.
【  タアベエ  リインヌ  ンヌ    パイイインヌ  モい  
  [  kataabeetʰi  priin  apotʰanein  to  paidiion  moy  ]

4:50 イエスは彼に言った。「行きなさい。あなたの息子は生きている」。その人は、イエスが自分に話した言葉を信じて、去って行った。
4:50 Jesus says to him, “Go, your son lives.” The man believed the word that Jesus spoke to him, and he went.
4:50 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Πορεύου· ὁ υἱός σου ζῇ. ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο.

   λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς•
【  ゲイ  アいオイ    エエ  
  [  legei  aytooi  ho  ieesoys  ]
   Πορεύου•
【  レいオい  
  [  poreyoy  ]
   ὁ υἱός σου ζῇ.
【    いイ  ソい  エイ  
  [  ho  hyios  soy  zdeei  ]
   ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
【  ピイテいンヌ    アアロオ  オイ  ゴオイ  ンヌ  ンヌ  アいオイ    エエ  
  [  epiisteysen  ho  aantʰroopos  tooi  logooi  hon  eipen  aytooi  ho  ieesoys  ]
   καὶ ἐπορεύετο.
【  カイ  レい  
  [  kai  eporeyeto  ]

4:51 彼が下って行く途中、彼の奴隷たちが彼に出会い、彼の男の子は生きていると言った。
4:51 Now when he was already descending, his slaves met him, saying that his boy is living.
4:51 ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι ὁ παῖς αὐτοῦ ζῇ.

   ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ λέγοντες
【  エエデエ    アい  バイ  ホイ  オイ  アい  ペエテエンヌ  アいオイ    
  [  eedee  de  aytoy  katabainontos  hoi  doyloi  aytoy  hypeenteesan  aytooi  legontes  ]
   ὅτι ὁ παῖς αὐτοῦ ζῇ.
【        アい  エイ  
  [  hoti  ho  pais  aytoy  zdeei  ]

4:52 そこで彼は、その良くなった時刻を彼らに尋ねた。それで彼らは彼に言った。「昨日の第七時に彼の熱が引きました」。
4:52 He, therefore, inquired from them the hour in which he got better. They said, therefore, to him that “Yesterday at the seventh hour the fever left him.”
4:52 ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρʼ αὐτῶν ἐν ᾗ κομψότερον ἔσχεν· εἶπαν οὖν αὐτῷ ὅτι Ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός.

   ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρʼ αὐτῶν ἐν ᾗ κομψότερον ἔσχεν•
【  いい  ンヌ  テエンヌ  ホオンヌ  ウル  アいンヌ  ンヌ  エイ  ンヌ  ンヌ  
  [  epyytʰeto  oyn  teen  hooran  par  aytoon  en  heei  kompsoteron  eskʰen  ]
   εἶπαν οὖν αὐτῷ
【  ンヌ  ンヌ  アいオイ  
  [  eipan  oyn  aytooi  ]
   ὅτι Ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός.
【      ホオンヌ  メエンヌ  ンヌ  アいンヌ      
  [  hoti  ekʰtʰes  hooran  hebdomeen  apʰeeken  ayton  ho  pyretos  ]

4:53 それで父親は、それが、「あなたの息子は生きる」とイエスが彼に言ったその時刻であったことを知った。こうして、彼自身と彼の家の者全体は信じた。
4:53 Therefore the father knew that it was in that hour in which Jesus said to him, “Your son is living.” And he himself believed, and his whole house.
4:53 ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ ὅτι ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ᾗ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὁ υἱός σου ζῇ, καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη.

   ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ
【  ノオ  ンヌ    テエウル  
  [  egnoo  oyn  ho  pateer  ]
   ὅτι ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ᾗ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς•
【    ケイネエイ  エイ  ホオラアイ  ンヌ  エイ  ンヌ  アいオイ    エエ  
  [  hoti  ekeineei  teei  hooraai  en  heei  eipen  aytooi  ho  ieesoys  ]
   Ὁ υἱός σου ζῇ,
【    いイ  ソい  エイ  
  [  ho  hyios  soy  zdeei  ]
   καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς
【  カイ  ピイテいンヌ  アい  
  [  kai  epiisteysen  aytos  ]
   καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη.
【  カイ  ヘエ  オイキイ  アい  エエ  
  [  kai  hee  oikiia  aytoy  holee  ]

4:54 これはまた、イエスがユダヤからガリラヤに出て来て行なわれた二番目のしるしである。
4:54 Now this, again, is a second sign Jesus did, coming out of Judea into Galilee.
4:54 τοῦτο δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

   τοῦτο δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς
【      パアンヌ  デいンヌ  セエンヌ  ポイエエンヌ    エエ  
  [  toyto  de  paalin  deyteron  seemeion  epoieesen  ho  ieesoys  ]
   ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
【  オオンヌ      オいダイ  エイ  テエンヌ  アインヌ  
  [  eltʰoon  ek  tees  ioydaias  eis  teen  galilaian  ]

 

(ロバートP.テリーと中根英登が共に原典、聖書文献学会ギリシア語新約聖書(SBLGNT)を翻訳しています。)
(Robert P. Terry and Nakane Hideto jointly translate the original text SBLGNT, the Society of Biblical Literature Greek New Testament.)
(Ροβέρτος Π. Τέρι και Νάκανε Ἴδετο μεταφράσει από κοινού το αρχικό κείμενο, η κοινωνία της βιβλικής λογοτεχνίας ελληνικής Καινής Διαθήκης.)