【ギリシア語】マタイによる福音書第4章【文語発音表記】

マタイによる福音書 第4章
The Gospel According to Matthew Chapter Four
Το Kατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Κεφάλαιο Τέσσερα

(ギリシア語 文語高低ピッチ式発音表記)
(Greek literary pitch phonetic notation)
(Ελληνική λογοτεχνική ύψος φωνητική σημειογραφία)

Mt.04:01.〈練語版〉 その時、イエスは謗魔によってためされるために霊によって荒野に導かれた。
Mt.04:01.〈逐語版〉 そのとき、霊によって、荒野の中へ、イエスが上へ導かれることになっていた。謗魔ディアボロスによってためされることになっているために。
Mt.04:01.〈English〉 Then Jesus was led up into the wilderness by the spirit to be tried by the Slanderer.
Mt.04:01.〈Ελληνική〉 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.

   Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη
【        エエ   ネエエエ  
  [  tote   ho   ieesoys   aneekʰtʰee  ]
   εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος,
【  エイ   テエンヌ   レエンヌ         ネい  
  [  eis   teen   ereemon   hypo   toy   pneymatos  ]
   πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.
【  ペイナイ         オい  
  [  peirastʰeenai   hypo   toy   diaboloy  ]

Mt.04:02.〈練語版〉 そして、四十日四十夜、断食をした後で、空腹になった。
Mt.04:02.〈逐語版〉 そして、四十の日々を、そして、四十の夜々を、断食をすることになっている、かのイエスはその後、空腹になることになっていた。
Mt.04:02.〈English〉 And, fasting for forty days and forty nights, afterwards he hungered.
Mt.04:02.〈Ελληνική〉 καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν.

   καὶ νηστεύσας
【  カイ   ネエテい  
  [  kai   neesteysas  ]
   ἡμέρας τεσσεράκοντα
【  ヘエ   ラア  
  [  heemeras   tesseraakonta  ]
   καὶ νύκτας τεσσεράκοντα
【  カイ   いい   ラア  
  [  kai   nyyktas   tesseraakonta  ]
   ὕστερον ἐπείνασεν.
【  いいンヌ   ペインヌ  
  [  hyysteron   epeinasen  ]

Mt.04:03.〈練語版〉 すると、ためす者が近づいてきて彼に言った。「神の息子なら、これらの石がパンになるよう言ってください」。
Mt.04:03.〈逐語版〉 そして、近づいて来ることになっている、ためす者が、かのイエスに言うことになっていた。「もしもあなたが神の息子であるのならば、あなたが言ってくださいとなっています。これらの石々がパンたちですと自分自身でわざわざ起ころうとすることになっています。と。」
Mt.04:03.〈English〉 And, approaching, the one who tries said to him, “If you are the Son of God, say that these stones to become loaves of bread.”
Mt.04:03.〈Ελληνική〉 καὶ προσελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ• Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.

   καὶ προσελθὼν ὁ πειράζων
【  カイ   オオンヌ      ペイラアドオンヌ  
  [  kai   proseltʰoon   ho   peiraazdoon  ]
   εἶπεν αὐτῷ •
【  ンヌ   アいオイ  
  [  eipen   aytooi  ]
   Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ,
【  エイ   いイ           
  [  ei   hyios   ei   toy   tʰeoy  ]
   εἰπὲ ἵνα
【  エイ   イイ  
  [  eipe   hiina  ]
   οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.
【  ホイ   イイオイ   トイ   アアウルトイ   ノオタイ  
  [  hoi   liitʰoi   hoytoi   aartoi   genoontai  ]

Mt.04:04.〈練語版〉 彼は答えて言った。「『パンによってだけではなく、神の口を通して出て来るすべての言葉によっても、人は生きる』と書いてある」。
Mt.04:04.〈逐語版〉 その上で、答えさせられることになっている、かのイエスは、言うことになっていた。「かの事は書かれているままでずっといます。『パンの上でだけではなく、人間は自分自身でわざわざ生きることとします。逆に、神の口を通してわざわざ外へ行かさせられるあらゆる宣言の上で、人間は自分自身でわざわざ生きることとします。』」
Mt.04:04.〈English〉 But he, answering, said, “It is written, ‘Man will not live on bread alone, but on every word that comes out through the mouth of God.'”
Mt.04:04.〈Ελληνική〉 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν• Γέγραπται• Οὐκ ἐπʼ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλʼ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ.

   ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν •
【        エイ   ンヌ  
  [  ho   de   apokritʰeis   eipen  ]
   Γέγραπται •
【  タイ  
  [  gegraptai  ]
   Οὐκ ἐπʼ ἄρτῳ μόνῳ
【  オい      アアウルトオイ   ノオイ  
  [  oyk   ep   aartooi   monooi  ]
   ζήσεται ὁ ἄνθρωπος,
【  デエタイ      アアロオ  
  [  zdeesetai   ho   aantʰroopos  ]
   ἀλλʼ ἐπὶ παντὶ ῥήματι
【     ピイ   イイ   ウフレエ  
  [  all   epii   pantii   rʰeemati  ]
   ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ.
【  レいノオイ   アア        
  [  ekporeyomenooi   diaa   stomatos   tʰeoy  ]

Mt.04:05.〈練語版〉 その時謗魔は、彼を聖なる都に連れて行き、彼を神殿の庇翼に立たせて、
Mt.04:05.〈逐語版〉 そのとき、謗魔ディアボロスは、かのイエスを聖なる都の中へ連れて行っている。そして、かの謗魔ディアボロスは、かのイエスを神殿の庇翼の上に置くことになっていた。
Mt.04:05.〈English〉 Then the Slanderer takes him to the holy city, and stands him on the pinnacle of the temple,
Mt.04:05.〈Ελληνική〉 Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,

   Τότε παραλαμβάνει
【     バアネイ  
  [  tote   paralambaanei  ]
   αὐτὸν ὁ διάβολος
【  アいンヌ      アア  
  [  ayton   ho   diaabolos  ]
   εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν,
【  エイ   テエンヌ   ギインヌ   ンヌ  
  [  eis   teen   hagiian   polin  ]
   καὶ ἔστησεν αὐτὸν
【  カイ   テエンヌ   アいンヌ  
  [  kai   esteesen   ayton  ]
   ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,
【  ピイ      ウリいいンヌ        
  [  epii   to   pteryygion   toy   hieroy  ]

Mt.04:06.〈練語版〉 彼に言った。「神の息子なら、下へ自身を投げてください。『あなたに関し、自分の使いの者たちに命じて、手々であなたを上げる、あなたの足が石に打ち当たることのないように』と書いてあるからです」。
Mt.04:06.〈逐語版〉 そして、かの謗魔ディアボロスは、かのイエスに言っている。「もしもあなたが神の息子であるのならば、あなた自身を下へ放り投げてくださいとなっています。かの事が書かれているままでずっといるのですから。『あなたに関し、かのお方の使いたちに、かのお方がわざわざ指令させられることとします。そして、手々の上であなたを、かのお方が上げることとします。いつかあなたの足を石の方へ、あなたが打ち当たろうとすることになっているといけませんから。』と。」
Mt.04:06.〈English〉 And he says to him, “If you are the Son of God, cast yourself down. For it is written that ‘He will command his messengers concerning you’ and ‘On their hands they will lift you up, lest you should strike your foot against a stone.'”
Mt.04:06.〈Ελληνική〉 καὶ λέγει αὐτῷ• Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω• γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

   καὶ λέγει αὐτῷ •
【  カイ   ゲイ   アいオイ  
  [  kai   legei   aytooi  ]
   Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ,
【  エイ   いイ           
  [  ei   hyios   ei   toy   tʰeoy  ]
   βάλε σεαυτὸν κάτω •
【  バア   アいンヌ   カアトオ  
  [  baale   seayton   kaatoo  ]
   γέγραπται γὰρ ὅτι
【  タイ   ガアウル     
  [  gegraptai   gaar   hoti  ]
   Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται
【     オイ   アい   タイ  
  [  tois   gelois   aytoy   enteleitai  ]
   περὶ σοῦ
【  リイ     
  [  perii   soy  ]
   καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε,
【  カイ   ピイ   エインヌ   イインヌ     
  [  kai   epii   kʰeiroon   aroysiin   se  ]
   μήποτε προσκόψῃς
【  メエ   セエイ  
  [  meepote   proskopseeis  ]
   πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
【     イインヌ   ンヌ      ソい  
  [  pros   liitʰon   ton   poda   soy  ]

Mt.04:07.〈練語版〉 イエスは彼に言った。「『あなたの神、主をためしてはならない』とも書いてある」。
Mt.04:07.〈逐語版〉 かの謗魔ディアボロスにイエスは断言しだした。「再び、かの事が書かれているままでずっといます。『あなたの神を、主を、ためすこととしません。』」
Mt.04:07.〈English〉 Jesus said to him, “Again it is written, ‘You will not put the Lord your God to the test.'”
Mt.04:07.〈Ελληνική〉 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς• Πάλιν γέγραπται• Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.

   ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς •
【  エエ   アいオイ      エエ  
  [  epʰee   aytooi   ho   ieesoys  ]
   Πάλιν γέγραπται •
【  パアンヌ   タイ  
  [  paalin   gegraptai  ]
   Οὐκ ἐκπειράσεις
【  オい   ペイラアセイ  
  [  oyk   ekpeiraaseis  ]
   κύριον τὸν θεόν σου.
【  いいンヌ   ンヌ   ンヌ   ソい  
  [  kyyrion   ton   tʰeon   soy  ]

Mt.04:08.〈練語版〉 謗魔はまた彼を非常に高い山に連れて行き、世界のすべての王国とその栄華とを見せて、
Mt.04:08.〈逐語版〉 再び、謗魔ディアボロスは、かのイエスを非常に高い山の中へ連れて行っている。そして、謗魔ディアボロスは、かのイエスに見せている。すべての世界システムの王国王国を、そして、かの王国王国の栄華を。
Mt.04:08.〈English〉 Again the Slanderer takes him to a very high mountain, and he shows him all the kingdoms of the world and the glory of them,
Mt.04:08.〈Ελληνική〉 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν

   Πάλιν παραλαμβάνει
【  パアンヌ   バアネイ  
  [  paalin   paralambaanei  ]
   αὐτὸν ὁ διάβολος
【  アいンヌ      アア  
  [  ayton   ho   diaabolos  ]
   εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν,
【  エイ      セエンヌ   イインヌ  
  [  eis   oros   hypseelon   liian  ]
   καὶ δείκνυσιν αὐτῷ
【  カイ   デインヌ   アいオイ  
  [  kai   deiknysin   aytooi  ]
   πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου
【  パア   タア   エイ      モい  
  [  paasas   taas   basileias   toy   kosmoy  ]
   καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν
【  カイ   テエンヌ   ンヌ   アいンヌ  
  [  kai   teen   doksan   aytoon  ]

Mt.04:09.〈練語版〉 彼に言った。「ひれ伏してわたしを拝むなら、これらすべてをあなたにあげます」。
Mt.04:09.〈逐語版〉 そして、かのイエスに、かの謗魔ディアボロスが言うことになっていた。「これらのすべての事々をあなたにわたしが与えることとします。もしも一度でも、ひれ伏することになっているあなたが、わたしに拝もうとすることになっているのならば。」
Mt.04:09.〈English〉 And he said to him, “All these I will give to you, if falling down, you should worship me.”
Mt.04:09.〈Ελληνική〉 καὶ εἶπεν αὐτῷ• Ταῦτά σοι πάντα δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.

   καὶ εἶπεν αὐτῷ •
【  カイ   ンヌ   アいオイ  
  [  kai   eipen   aytooi  ]
   Ταῦτά σοι πάντα δώσω,
【  タア   ソイ   パア   ドオソオ  
  [  taytaa   soi   paanta   doosoo  ]
   ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.
【  アアンヌ   ソオンヌ   ネエセエイ   モイ  
  [  eaan   pesoon   proskyneeseeis   moi  ]

Mt.04:10.〈練語版〉 するとイエスは彼に言った。「退け、サタンよ。『主、あなたの神を拝み、ただ彼にのみ神聖な奉仕をささげよ』と書いてある」。
Mt.04:10.〈逐語版〉 そのとき、かの謗魔ディアボロスにイエスが言っている。「あなたが身を元へ導きなさい。悪魔サタンよ。かの事は書かれているままでずっといるのですから。『主を、あなたの神を、あなたが崇拝することとします。そして、かのあなたの神だけに、あなたが奉仕をささげることとします。』」
Mt.04:10.〈English〉 Then Jesus says to him, “Go away, Satan, for it is written, ‘You will worship the Lord your God, and to him only will you offer divine service.'”
Mt.04:10.〈Ελληνική〉 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς• Ὕπαγε, Σατανᾶ• γέγραπται γάρ• Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.

   τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς •
【     ゲイ   アいオイ      エエ  
  [  tote   legei   aytooi   ho   ieesoys  ]
   Ὕπαγε,
【  いい  
  [  hyypage  ]
   Σατανᾶ •
【    
  [  satanaa  ]
   γέγραπται γάρ •
【  タイ   ガアウル  
  [  gegraptai   gaar  ]
   Κύριον τὸν θεόν σου
【  いいンヌ   ンヌ   ンヌ   ソい  
  [  kyyrion   ton   tʰeon   soy  ]
   προσκυνήσεις
【  ネエセイ  
  [  proskyneeseis  ]
   καὶ αὐτῷ μόνῳ
【  カイ   アいオイ   ノオイ  
  [  kai   aytooi   monooi  ]
   λατρεύσεις.
【  レいセイ  
  [  latreyseis  ]

Mt.04:11.〈練語版〉 そこで、謗魔は彼を離れ、そして、見よ、使いの者たちが近づいてきて彼に仕えた。
Mt.04:11.〈逐語版〉 そのとき、かのイエスを謗魔ディアボロスは放って置いている。そして、あなたが見て取れとなっている。使いたちが近づいて来ることになっていた。そして、かのイエスに、かの使いたちが仕えだした。
Mt.04:11.〈English〉 Then the Slanderer leaves him, and behold, messengers approached and ministered to him.
Mt.04:11.〈Ελληνική〉 τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

   τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος,
【     イイエエンヌ   アいンヌ      アア  
  [  tote   apʰiieesin   ayton   ho   diaabolos  ]
   καὶ ἰδοὺ
【  カイ   ドい  
  [  kai   idoy  ]
   ἄγγελοι προσῆλθον
【  アアオイ   ンヌ  
  [  aaŋgeloi   proseeltʰon  ]
   καὶ διηκόνουν αὐτῷ.
【  カイ   エエノいンヌ   アいオイ  
  [  kai   dieekonoyn   aytooi  ]

Mt.04:12.〈練語版〉 しかし、ヨハネが引渡されたと聞いて、ガリラヤへ行った。
Mt.04:12.〈逐語版〉 その上で、ヨハネが引き渡されることになっている、と、聞こえることになっている、かのイエスが、ガリラヤの中へ、引き上げることになっていた。
Mt.04:12.〈English〉 But, hearing that John was delivered up, he went away into Galilee,
Mt.04:12.〈Ελληνική〉 Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

   Ἀκούσας δὲ
【  コい     
  [  akoysas   de  ]
   ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη
【     オオアアネエ   エエ  
  [  hoti   iooaannees   paredotʰee  ]
   ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
【  オオレエンヌ   エイ   テエンヌ   アインヌ  
  [  anekʰooreesen   eis   teen   galilaian  ]

Mt.04:13.〈練語版〉 そしてナザレを去り、ゼブルンとナフタリの地域にある海辺のカペナウムに来て住んだ。
Mt.04:13.〈逐語版〉 そして、ナザレを残し去ることになっている、かのイエスが、来ることになっていて、ゼブルンの、そして、ナフタリの、境界地域地域の中で、カペナウムの中へ、海のそばの中へ、かのイエスが住むことになっていた。
Mt.04:13.〈English〉 and, leaving Nazareth, coming, he dwelled in Capernaum, which was beside the sea in the surrounding areas of Zebulun and Naphtali,
Mt.04:13.〈Ελληνική〉 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίμ•

   καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν
【  カイ   ポオンヌ   テエンヌ   ラア   オオンヌ  
  [  kai   katalipoon   teen   nazdaraa   eltʰoon  ]
   κατῴκησεν
【  トオイケエンヌ  
  [  katooikeesen  ]
   εἰς Καφαρναοὺμ
【  エイ   ウルオい  
  [  eis   kapʰarnaoym  ]
   τὴν παραθαλασσίαν
【  テエンヌ   イインヌ  
  [  teen   paratʰalassiian  ]
   ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν
【  ンヌ   リイオイ   ボいオオンヌ  
  [  en   horiiois   zdaboyloon  ]
   καὶ Νεφθαλίμ •
【  カイ   イイ  
  [  kai   nepʰtʰaliim  ]

Mt.04:14.〈練語版〉 預言者イザヤを通して言われたことが、成就するためである。こう言われていた。
Mt.04:14.〈逐語版〉 なぜなら予断言者イザヤを通して宣言されたことになっていたことが、成就されようとしていることになっていたからである。予断言者イザヤは言っている、
Mt.04:14.〈English〉 that that may be fulfilled which was said through Isaiah the prophet, saying,
Mt.04:14.〈Ελληνική〉 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος•

   ἵνα πληρωθῇ
【  イイ   エエロオエイ  
  [  hiina   pleerootʰeei  ]
   τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου
【     ウフレエンヌ   アア   エエオい      エエトい  
  [  to   rʰeetʰen   diaa   eesaioy   toy   propʰeetoy  ]
   λέγοντος •
【    
  [  legontos  ]

Mt.04:15.〈練語版〉 「ゼブルンの地、ナフタリの地、海の道、ヨルダンの向かい側、諸国の民々のガリラヤ、
Mt.04:15.〈逐語版〉 「ゼブルンの地よ。そして、ナフタリの地よ。海の道を。ヨルダンの向かい側で。諸国の民々のガリラヤよ。
Mt.04:15.〈English〉 The land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea, the other side of the Jordan, Galilee of the nations —
Mt.04:15.〈Ελληνική〉 Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,

   Γῆ Ζαβουλὼν
【     ボいオオンヌ  
  [  gee   zdaboyloon  ]
   καὶ γῆ Νεφθαλίμ,
【  カイ      イイ  
  [  kai   gee   nepʰtʰaliim  ]
   ὁδὸν θαλάσσης,
【  ンヌ   アアセエ  
  [  hodon   tʰalaassees  ]
   πέραν τοῦ Ἰορδάνου,
【  ンヌ      ウルダアノい  
  [  peran   toy   iordaanoy  ]
   Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,
【  アイ   ンヌ   ンヌ  
  [  galilaia   toon   etʰnoon  ]

Mt.04:16.〈練語版〉 暗闇の中に座っている民は大きな光を見、死の地とその陰に座っている人々に光が昇った」。
Mt.04:16.〈逐語版〉 暗闇の中でわざわざ座らさせられている民が、偉大な光を見て取ることになっています。そして、死の地方の中で、そして死の陰の中で、わざわざ座らさせられている者たちに、かの者たちに、光が発生することになっています。」
Mt.04:16.〈English〉 The people who sit in darkness saw a great light, and to the ones who sit in the land and shadow of death, a light has arisen on them.
Mt.04:16.〈Ελληνική〉 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.

   ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκοτίᾳ
【           エエ   ンヌ   イイアアイ  
  [  ho   laos   ho   katʰeemenos   en   skotiiaai  ]
   φῶς εἶδεν μέγα,
【     ンヌ     
  [  pʰoos   eiden   mega  ]
   καὶ τοῖς καθημένοις
【  カイ      エエノイ  
  [  kai   tois   katʰeemenois  ]
   ἐν χώρᾳ
【  ンヌ   オオラアイ  
  [  en   kʰooraai  ]
   καὶ σκιᾷ θανάτου
【  カイ   アイ   ナアトい  
  [  kai   skiaai   tʰanaatoy  ]
   φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.
【     テインヌ   アい  
  [  pʰoos   aneteilen   aytois  ]

Mt.04:17.〈練語版〉 その時からイエスは宣べ伝え始めて言った。「心変えよ、天々の王国は近づいているのだから」。
Mt.04:17.〈逐語版〉 そのときから、宣べ伝えることを、そして、言うことを、イエスは自分自身でわざわざ始めることになっていた。「あなたがたが心変えなさい。天々の王国は近づいているままでずっといるのですから。」
Mt.04:17.〈English〉 From then Jesus began to proclaim and to say, “Have a change-of-mind, for the kingdom of the heavens has come near.”
Mt.04:17.〈Ελληνική〉 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν• Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

   Ἀπὸ τότε
【       
  [  apo   tote  ]
   ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς
【  エエウル      エエ  
  [  eerksato   ho   ieesoys  ]
   κηρύσσειν
【  ケエウリいいセインヌ  
  [  keeryyssein  ]
   καὶ λέγειν •
【  カイ   ゲインヌ  
  [  kai   legein  ]
   Μετανοεῖτε,
【    
  [  metanoeite  ]
   ἤγγικεν γὰρ
【  エエンヌ   ガアウル  
  [  eeŋgiken   gaar  ]
   ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
【  ヘエ   エイ   ンヌ   オいンヌ  
  [  hee   basileia   toon   oyranoon  ]

Mt.04:18.〈練語版〉 ガリラヤの海辺を歩いている時、彼は二人の兄弟、ペテロと呼ばれたシモンと彼の兄弟アンデレが海に投げ網を打っているのを見た。彼らは漁師だったからである。
Mt.04:18.〈逐語版〉 その上で、ガリラヤの海のそばで歩いている、かのイエスは、見て取ることになっていた。海の中へ投げ網を放り投げている二人の兄弟たちを、ペテロと言われているシモンを、そして、かのシモンの兄弟アンデレを。かのシモンらたちは漁師たちでありだしたからである。
Mt.04:18.〈English〉 But walking beside the sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen.
Mt.04:18.〈Ελληνική〉 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν, ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς•

   Περιπατῶν δὲ
【  ンヌ     
  [  peripatoon   de  ]
   παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας
【  ラア   テエンヌ   アアンヌ      アイ  
  [  paraa   teen   tʰaalassan   tees   galilaias  ]
   εἶδεν δύο ἀδελφούς,
【  ンヌ   いい   オい  
  [  eiden   dyyo   adelpʰoys  ]
   Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον
【  イイモオ   ンヌ   ンヌ   ンヌ  
  [  siimoona   ton   legomenon   petron  ]
   καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,
【  カイ   ンヌ   ンヌ   ンヌ   アい  
  [  kai   andrean   ton   adelpʰon   aytoy  ]
   βάλλοντας ἀμφίβληστρον
【  バア   イイエエンヌ  
  [  baallontas   ampʰiibleestron  ]
   εἰς τὴν θάλασσαν,
【  エイ   テエンヌ   アアンヌ  
  [  eis   teen   tʰaalassan  ]
   ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς •
【  ンヌ   ガアウル     
  [  eesan   gaar   halieis  ]

Mt.04:19.〈練語版〉 そして、彼は彼らに言った。「わたしについて来なさい。あなたがたを人々をとる漁師にします」。
Mt.04:19.〈逐語版〉 そして、かのシモンらたちに、かのイエスは言っている。「わたしの後ろにあなたがたがおいでなさい。そして、あなたがたを、わたしが作ることとします。人間たちの漁師たちを、わたしが作ることとします。」
Mt.04:19.〈English〉 And he says to them, “Come after me, and I will make you fishermen of people.”
Mt.04:19.〈Ελληνική〉 καὶ λέγει αὐτοῖς• Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.

   καὶ λέγει αὐτοῖς •
【  カイ   ゲイ   アい  
  [  kai   legei   aytois  ]
   Δεῦτε ὀπίσω μου,
【     ピイソオ   モい  
  [  deyte   opiisoo   moy  ]
   καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
【  カイ   ポイエエソオ         ロオポオンヌ  
  [  kai   poieesoo   hymaas   halieis   antʰroopoon  ]

Mt.04:20.〈練語版〉 彼らはすぐに網を残して、彼について行った。
Mt.04:20.〈逐語版〉 その上で、すぐに網々を放って置くことになっている、かのシモンらたちは、かのイエスについて行くことになっていた。
Mt.04:20.〈English〉 Now immediately leaving their nets, they followed him.
Mt.04:20.〈Ελληνική〉 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

   οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα
【  ホイ      エいオオ      タア   イイ  
  [  hoi   de   eytʰeoos   apʰentes   taa   diiktya  ]
   ἠκολούθησαν αὐτῷ.
【  エエオいエエンヌ   アいオイ  
  [  eekoloytʰeesan   aytooi  ]

Mt.04:21.〈練語版〉 そこから進んで行って、彼は他の二人の兄弟、ゼベダイのヤコブと彼の兄弟ヨハネが彼らの父ゼベダイと一緒に舟の中で彼らの網を繕っているのを見た。彼は彼らを呼んだ。
Mt.04:21.〈逐語版〉 そして、そこから進んで行くことになっている、かのイエスは、見て取ることになっていた。他の二人の兄弟たちを、かのヤコブらたちの父のゼベダイと共に舟の中でかのヤコブらたちの網々を繕っている、ゼベダイのヤコブを、そして、かのヤコブの兄弟ヨハネを。そして、かのヤコブらたちを、かのイエスが呼ぶことになっていた。
Mt.04:21.〈English〉 And going on from there, he saw two other brothers, Jacob of Zebedee and John his brother in the boat with Zebedee their father, mending their nets. And he called them.
Mt.04:21.〈Ελληνική〉 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.

   Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν
【  カイ   バア   ンヌ  
  [  kai   probaas   ekeitʰen  ]
   εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς,
【  ンヌ   アアオい   いい   オい  
  [  eiden   aalloys   dyyo   adelpʰoys  ]
   Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου
【  アアコオンヌ   ンヌ      ダイオい  
  [  iaakoobon   ton   toy   zdebedaioy  ]
   καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,
【  カイ   オオアアネエンヌ   ンヌ   ンヌ   アい  
  [  kai   iooaanneen   ton   adelpʰon   aytoy  ]
   ἐν τῷ πλοίῳ
【  ンヌ   オイ   オイオオイ  
  [  en   tooi   ploiooi  ]
   μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν
【  タア   ダイオい         アいンヌ  
  [  metaa   zdebedaioy   toy   patros   aytoon  ]
   καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν,
【  ウルイイ   タア   イイ   アいンヌ  
  [  katartiizdontas   taa   diiktya   aytoon  ]
   καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.
【  カイ   カアンヌ   アいトい  
  [  kai   ekaalesen   aytoys  ]

Mt.04:22.〈練語版〉 彼らはすぐに舟と彼らの父を残して、彼について行った。
Mt.04:22.〈逐語版〉 その上で、舟を、そして、かのヤコブらたちの父を、すぐに放って置くことになっている、かのヤコブらたちは、かのイエスについて行くことになっていた。
Mt.04:22.〈English〉 Now immediately leaving the boat and their father, they followed him.
Mt.04:22.〈Ελληνική〉 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.

   οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες
【  ホイ      エいオオ     
  [  hoi   de   eytʰeoos   apʰentes  ]
   τὸ πλοῖον
【     ンヌ  
  [  to   ploion  ]
   καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν
【  カイ   ンヌ      アいンヌ  
  [  kai   ton   patera   aytoon  ]
   ἠκολούθησαν αὐτῷ.
【  エエオいエエンヌ   アいオイ  
  [  eekoloytʰeesan   aytooi  ]

Mt.04:23.〈練語版〉 彼はガリラヤの全地を巡って、彼らの諸会堂で教え、王国の良い知らせを宣べ伝え、民の中のあらゆる病気とあらゆる衰弱をいやした。
Mt.04:23.〈逐語版〉 そして、かのイエスが、まるごとのガリラヤの中であちこち導きだした。かのガリラヤたちのシナゴーグ一緒導会堂会堂の中で教えていた、かのイエスが。そして、王国の良い知らせを宣べ伝えていた、かのイエスが。そして、民の中で、あらゆる病気を、そして、あらゆる衰弱を、いやしていた、かのイエスが。
Mt.04:23.〈English〉 And Jesus went around all of Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and every debility among the people.
Mt.04:23.〈Ελληνική〉 Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

   Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ,
【  カイ   ンヌ   ンヌ   エエイ   エイ   アイアアイ  
  [  kai   perieegen   en   holeei   teei   galilaiaai  ]
   διδάσκων
【  ダアコオンヌ  
  [  didaaskoon  ]
   ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν
【  ンヌ      ゴオ   アいンヌ  
  [  en   tais   synagoogais   aytoon  ]
   καὶ κηρύσσων
【  カイ   ケエウリいいソオンヌ  
  [  kai   keeryyssoon  ]
   τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας
【     エいンヌ      エイ  
  [  to   eyaŋgelion   tees   basileias  ]
   καὶ θεραπεύων
【  カイ   ペいオオンヌ  
  [  kai   tʰerapeyoon  ]
   πᾶσαν νόσον
【  ンヌ   ンヌ  
  [  paasan   noson  ]
   καὶ πᾶσαν μαλακίαν
【  カイ   ンヌ   キインヌ  
  [  kai   paasan   malakiian  ]
   ἐν τῷ λαῷ.
【  ンヌ   オイ   オイ  
  [  en   tooi   laooi  ]

Mt.04:24.〈練語版〉 そこで、彼の噂はシリヤ全体に行って、彼らはすべてのわずらっている者、いろいろの病気を持つ者、試金石によってのように試される状態に押しつけられている者、悪霊に取り憑かれている者、てんかんの者、中風の者を彼のところに連れてきて、彼は彼らをいやした。
Mt.04:24.〈逐語版〉 そして、まるごとのシリヤの中へ、かのイエスの噂がおもてへ移動することになっていた。そして、かのイエスに、かのガリラヤたちは連れてくることになっていた。いろいろな病気病気に、わずらい悪く持っているすべての者たちを。そして、試金石により擦るように試される苦痛苦痛に押しつけられている者たちを。わざわざ悪霊に取り憑かれている者たちを。そして、わざわざ月に気を患い打たれている者たちを。そして、麻痺し痺れている者たちを。そして、かのイエスは、かのすべての者たちをいやすことになっていた。
Mt.04:24.〈English〉 And the report of him went out to all of Syria, and they brought to him all those having illness with various diseases, and those gripped by painful trials, demon-possessed and epileptics and paralytics, and he healed them.
Mt.04:24.〈Ελληνική〉 καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν• καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

   καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ
【  カイ   ンヌ   ヘエ   エエ   アい  
  [  kai   apeeltʰen   hee   akoee   aytoy  ]
   εἰς ὅλην τὴν Συρίαν •
【  エイ   エエンヌ   テエンヌ   リインヌ  
  [  eis   holeen   teen   syriian  ]
   καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ
【  カイ   セエンヌ   アいオイ  
  [  kai   proseeneŋkan   aytooi  ]
   πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας
【  パア   トい        
  [  paantas   toys   kakoos   ekʰontas  ]
   ποικίλαις νόσοις
【  ポイキイアイ   ソイ  
  [  poikiilais   nosois  ]
   καὶ βασάνοις συνεχομένους,
【  カイ   サアノイ   ノい  
  [  kai   basaanois   synekʰomenoys  ]
   δαιμονιζομένους
【  ダイノい  
  [  daimonizdomenoys  ]
   καὶ σεληνιαζομένους
【  カイ   エエノい  
  [  kai   seleeniazdomenoys  ]
   καὶ παραλυτικούς,
【  カイ   コい  
  [  kai   paralytikoys  ]
   καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.
【  カイ   ラアペいンヌ   アいトい  
  [  kai   etʰeraapeysen   aytoys  ]

Mt.04:25.〈練語版〉 ガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤ及びヨルダンの向こう側から、多くの群衆が彼について来た。
Mt.04:25.〈逐語版〉 そして、多くの群衆たちが、かのイエスについて来ることになっていた。ガリラヤから、そして、デカポリスから、そして、エルサレムから、そして、ユダヤから、そして、ヨルダンの向かい側から。
Mt.04:25.〈English〉 And many crowds followed him from Galilee and Decapolis and Jerusalem and Judea and the other side of the Jordan.
Mt.04:25.〈Ελληνική〉 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.

   καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ
【  カイ   エエオいエエンヌ   アいオイ  
  [  kai   eekoloytʰeesan   aytooi  ]
   ὄχλοι πολλοὶ
【  オイ   オイ  
  [  okʰloi   polloi  ]
   ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
【        アイ  
  [  apo   tees   galilaias  ]
   καὶ Δεκαπόλεως
【  カイ   オオ  
  [  kai   dekapoleoos  ]
   καὶ Ἱεροσολύμων
【  カイ   いいモオンヌ  
  [  kai   hierosolyymoon  ]
   καὶ Ἰουδαίας
【  カイ   オいダイ  
  [  kai   ioydaias  ]
   καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
【  カイ   ンヌ      ウルダアノい  
  [  kai   peran   toy   iordaanoy  ]