【ギリシア語】マタイによる福音書第3章【文語発音表記】

マタイによる福音書 第3章
The Gospel According to Matthew Chapter Three
Το Kατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Κεφάλαιο Τρία

(ギリシア語 文語高低ピッチ式発音表記)
(Greek literary pitch phonetic notation)
(Ελληνική λογοτεχνική ύψος φωνητική σημειογραφία)

Mt.03:01.〈練語版〉 そのころ、バプテストのヨハネが来て、ユダヤの荒野で宣べ伝えて
Mt.03:01.〈逐語版〉 その上で、それらの事々の日々の中で、ユダヤの荒野の中で宣べ伝えている染浸漬沁バプテスマ者ヨハネがわざわざ寄り添いやって来させられている。
Mt.03:01.〈English〉 In those days, John the baptist arrived, proclaiming in the wilderness of Judea,
Mt.03:01.〈Ελληνική〉 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας

   Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
【  ンヌ         ヘエライ   ケイナイ  
  [  en   de   tais   heemerais   ekeinais  ]
   παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς
【  ギイタイ   オオアアネエ      テエ  
  [  paragiinetai   iooaannees   ho   baptistees  ]
   κηρύσσων
【  ケエウリいいソオンヌ  
  [  keeryyssoon  ]
   ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας
【  ンヌ   エイ   レエモオイ      オいダイ  
  [  en   teei   ereemooi   tees   ioydaias  ]

Mt.03:02.〈練語版〉 言った。「心変えよ、天々の王国は近づいているのだから」。
Mt.03:02.〈逐語版〉 そして、言っている、「あなたがたが心変えなさい。天々の王国は近づいているままでずっといるのですから。」
Mt.03:02.〈English〉 and saying, “Have a change-of-mind, for the kingdom of the heavens has come near!”
Mt.03:02.〈Ελληνική〉 καὶ λέγων• Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

   καὶ λέγων •
【  カイ   ゴオンヌ  
  [  kai   legoon  ]
   Μετανοεῖτε,
【    
  [  metanoeite  ]
   ἤγγικεν γὰρ
【  エエンヌ   ガアウル  
  [  eeŋgiken   gaar  ]
   ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
【  ヘエ   エイ   ンヌ   オいンヌ  
  [  hee   basileia   toon   oyranoon  ]

Mt.03:03.〈練語版〉 この者は、預言者イザヤを通して言われた者だからである。こう言われていた。「荒野で叫ぶ者の声がする。『そなたたち、主の道を整えよ、まっすぐに、彼の道筋をつけよ』」。
Mt.03:03.〈逐語版〉 この者は、予断言者イザヤを通して宣言されていることになっていた者であるのですから。予断言者イザヤが言っています、「荒野の中で請い叫んでいる者の音です。『主の道を、あなたがたが整えなさいとなっています。かの主のけもの道けもの道を、あなたがたがまっすぐに作りなさい。』」
Mt.03:03.〈English〉 For this is the one of whom it was said through Isaiah the prophet, saying, “The voice of one crying out in the wilderness, ‘Prepare the way of the Lord. Make his paths straight.'”
Mt.03:03.〈Ελληνική〉 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος• Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ• Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

   οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς
【     ガアウル   ンヌ      ウフレエエイ  
  [  hoytos   gaar   estin   ho   rʰeetʰeis  ]
   διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου
【  アア   エエオい      エエトい  
  [  diaa   eesaioy   toy   propʰeetoy  ]
   λέγοντος •
【    
  [  legontos  ]
   Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ •
【  オオネエ      ンヌ   エイ   レエモオイ  
  [  pʰoonee   booontos   en   teei   ereemooi  ]
   Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου,
【  トイマア   テエンヌ   ンヌ   リイオい  
  [  hetoimaasate   teen   hodon   kyriioy  ]
   εὐθείας
【  エいエイ  
  [  eytʰeias  ]
   ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
【  ポイ   タア   リイボい   アい  
  [  poieite   taas   triiboys   aytoy  ]

Mt.03:04.〈練語版〉 ヨハネ自身は、らくだの毛からできた衣服を着、自分の腰のまわりに皮の帯をしめ、彼の食べ物はいなごと野蜜であった。
Mt.03:04.〈逐語版〉 その上で、かの者は、ヨハネは、らくだの毛々から、かのヨハネの衣服を、そして、かのヨハネの腰のまわりに、皮の帯を、持っていだした。その上で、かのヨハネの栄養物は、いなごたちで、そして、野蜜で、ありだした。
Mt.03:04.〈English〉 Now John himself had his clothing of camel’s hair and a leather belt around his waist, but his food was locusts and wild honey.
Mt.03:04.〈Ελληνική〉 αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.

   αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης
【  アい         オオアアネエ  
  [  aytos   de   ho   iooaannees  ]
   εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ
【  ンヌ         アい  
  [  eikʰen   to   endyma   aytoy  ]
   ἀπὸ τριχῶν καμήλου
【     ンヌ   メエオい  
  [  apo   trikʰoon   kameeloy  ]
   καὶ ζώνην δερματίνην
【  カイ   ドオネエンヌ   ウルイイネエンヌ  
  [  kai   zdooneen   dermatiineen  ]
   περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ,
【  リイ   テエンヌ   いいンヌ   アい  
  [  perii   teen   ospʰyyn   aytoy  ]
   ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ
【  ヘエ      エエ   ンヌ   アい  
  [  hee   de   tropʰee   een   aytoy  ]
   ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.
【  リイ   カイ      アアンヌ  
  [  akriides   kai   meli   aagrion  ]

Mt.03:05.〈練語版〉 その時、エルサレムとユダヤ全体とヨルダン附近の全地方の人々が、ヨハネのところに出てきて、
Mt.03:05.〈逐語版〉 そのとき、エルサレムが、そして、あらゆるユダヤが、そして、ヨルダンのあらゆる附近地方が、かのヨハネの方へわざわざ外へ来させられだした。
Mt.03:05.〈English〉 Then went out to him Jerusalem and all Judea, and all the country around the Jordan,
Mt.03:05.〈Ελληνική〉 τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου,

   τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν
【     レい      アいンヌ  
  [  tote   ekseporeyeto   pros   ayton  ]
   Ἱεροσόλυμα
【    
  [  hierosolyma  ]
   καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία
【  カイ      ヘエ   オいダイ  
  [  kai   paasa   hee   ioydaia  ]
   καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος
【  カイ      ヘエ   リイオオ  
  [  kai   paasa   hee   periikʰooros  ]
   τοῦ Ἰορδάνου,
【     ウルダアノい  
  [  toy   iordaanoy  ]

Mt.03:06.〈練語版〉 自分たちの罪を告白し、ヨルダン川で彼によってバプテスマされた。
Mt.03:06.〈逐語版〉 そして、かのユダヤらたちの罪々を自分自身でわざわざ告白する、かのユダヤらたちは、ヨルダン川の中で、かのヨハネによって染浸漬沁バプテスマされだした。
Mt.03:06.〈English〉 and they were baptized in the Jordan River by him, confessing their sins.
Mt.03:06.〈Ελληνική〉 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπʼ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

   καὶ ἐβαπτίζοντο
【  カイ   イイ  
  [  kai   ebaptiizdonto  ]
   ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ
【  ンヌ   オイ   ウルダアネエイ   オイ  
  [  en   tooi   iordaaneei   potamooi  ]
   ὑπʼ αὐτοῦ
【     アい  
  [  hyp   aytoy  ]
   ἐξομολογούμενοι
【  ゴいノイ  
  [  eksomologoymenoi  ]
   τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
【  タア   ウルイイ   アいンヌ  
  [  taas   hamartiias   aytoon  ]

Mt.03:07.〈練語版〉 多くのパリサイ人やサドカイ人が彼のバプテスマに来るのを見て、彼らに言った。「まむしの子らよ、差し迫ってきている怒りを逃れるようにと誰があなたがたに示したのか。
Mt.03:07.〈逐語版〉 その上で、かのヨハネの染浸漬沁バプテスマの上に来させられることになっていた、パリサイ派の人々の、そして、サドカイ派の人々の、多くの者たちを見て取っている、かのヨハネが、かのパリサイ派の人々らたちに言うことになっていた。「まむしたちの子孫たちよ。もうすぐする憤慨から逃れることになっているために、あなたがたに誰かがほのめかすことになっています。
Mt.03:07.〈English〉 But seeing many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, “Offspring of vipers! Who made known to you to flee from the coming wrath?
Mt.03:07.〈Ελληνική〉 Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς• Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;

   Ἰδὼν δὲ
【  ドオンヌ     
  [  idoon   de  ]
   πολλοὺς τῶν Φαρισαίων
【  オい   ンヌ   サイオオンヌ  
  [  polloys   toon   pʰarisaioon  ]
   καὶ Σαδδουκαίων
【  カイ   ドいカイオオンヌ  
  [  kai   saddoykaioon  ]
   ἐρχομένους
【  ウルノい  
  [  erkʰomenoys  ]
   ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ
【  ピイ      バア   アい  
  [  epii   to   baaptisma   aytoy  ]
   εἶπεν αὐτοῖς •
【  ンヌ   アい  
  [  eipen   aytois  ]
   Γεννήματα ἐχιδνῶν,
【  ネエ   ンヌ  
  [  genneemata   ekʰidnoon  ]
   τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν
【  イイ   デインヌ   ンヌ  
  [  tiis   hypedeiksen   hymiin  ]
   φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;
【  ンヌ         オいセエ   ウル  
  [  pʰygein   apo   tees   melloysees   orgees  ]

Mt.03:08.〈練語版〉 だから、心変えにふさわしい実を結びなさい。
Mt.03:08.〈逐語版〉 そのとき、心変えに値する実をあなたがたが作りなさいとなっています。
Mt.03:08.〈English〉 Therefore produce fruit worthy of a change-of-mind.
Mt.03:08.〈Ελληνική〉 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας

   ποιήσατε οὖν
【  ポイエエ   ンヌ  
  [  poieesate   oyn  ]
   καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας
【  ウルンヌ   アアンヌ      ノイ  
  [  karpon   aaksion   tees   metanoias  ]

Mt.03:09.〈練語版〉 わたしたちの父にアブラハムがいると自分たちの中で思ってもいけない。あなたがたに言っておく、神はこれらの石からアブラハムの子供を起すことができるのです。
Mt.03:09.〈逐語版〉 そして、わたしたちは父アブラハムを持っていますと自分たちの中で言うことを、あなたがたが想定しようとすることになっていません。あなたがたにわたしは言うのですから。神はわざわざできさせられるのです。これらの石々の中から外へ、子供たちを目覚めることになっていることを。アブラハムに。と。
Mt.03:09.〈English〉 And do not think to say among yourselves, ‘We have Abraham as father,’ for I say to you that God is able out of these stones to raise up children to Abraham.
Mt.03:09.〈Ελληνική〉 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς• Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.

   καὶ μὴ δόξητε
【  カイ   メエ   セエ  
  [  kai   mee   dokseete  ]
   λέγειν ἐν ἑαυτοῖς •
【  ゲインヌ   ンヌ   アい  
  [  legein   en   heaytois  ]
   Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ,
【     ンヌ   ンヌ   アア  
  [  patera   ekʰomen   ton   abraaam  ]
   λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι
【  ゴオ   ガアウル   ンヌ     
  [  legoo   gaar   hymiin   hoti  ]
   δύναται ὁ θεὸς
【  いいタイ        
  [  dyynatai   ho   tʰeos  ]
   ἐκ τῶν λίθων τούτων
【     ンヌ   イイオオンヌ   トいトオンヌ  
  [  ek   toon   liitʰoon   toytoon  ]
   ἐγεῖραι τέκνα
【  ライ     
  [  egeirai   tekna  ]
   τῷ Ἀβραάμ.
【  オイ   アア  
  [  tooi   abraaam  ]

Mt.03:10.〈練語版〉 斧がすでに木々の根もとに置かれている。だから、良い実を結ばない木は、すべて切り倒されて、火に投げ込まれるのです。
Mt.03:10.〈逐語版〉 その上で、既に木々の根の方へ斧がわざわざ置かれています。そのとき、理想的な実を作っていないあらゆる木は、切り倒されます。そして、火の中へ、かの木が放り投げられます。
Mt.03:10.〈English〉 But already the ax lies at the root of the trees. Therefore, every tree that does not produce good fruit is cut down and cast into fire.
Mt.03:10.〈Ελληνική〉 ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται• πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

   ἤδη δὲ
【  エエデエ     
  [  eedee   de  ]
   ἡ ἀξίνη
【  ヘエ   イイネエ  
  [  hee   aksiinee  ]
   πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων
【     テエンヌ   ウフリインヌ   ンヌ   ロオンヌ  
  [  pros   teen   rʰiizdan   toon   dendroon  ]
   κεῖται •
【  タイ  
  [  keitai  ]
   πᾶν οὖν δένδρον
【  ンヌ   ンヌ   ンヌ  
  [  paan   oyn   dendron  ]
   μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν
【  メエ   ポインヌ   ウルンヌ   ンヌ  
  [  mee   poioyn   karpon   kalon  ]
   ἐκκόπτεται
【  タイ  
  [  ekkoptetai  ]
   καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
【  カイ   エイ   ウル   バアタイ  
  [  kai   eis   pyyr   baalletai  ]

Mt.03:11.〈練語版〉 わたしは心変えのために、水であなたがたをバプテスマしています。しかし、わたしの後から来る方はわたしより力がある。わたしは彼の靴を運ぶ値うちもない。彼は、聖霊と火であなたがたをバプテスマされるだろう。
Mt.03:11.〈逐語版〉 実際、わたしが、あなたがたを、水の中で、心変えの中へ、染浸漬沁バプテスマしています。その上で、わざわざ来させられているわたしの後ろの者は、わたしより強いのです。わたしは、かのわたしの後ろの者のサンダルサンダルを負うことになっているための適任でありません。かのわたしの後ろの者が、あなたがたを、神聖な霊の中で、そして、火の中で、染浸漬沁バプテスマすることとします。
Mt.03:11.〈English〉 I baptize you in water unto a change-of-mind, but he, who comes after me, is stronger than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you in holy spirit and fire,
Mt.03:11.〈Ελληνική〉 Ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν• ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού ἐστιν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι• αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί•

   Ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω
【  ゴオ   ンヌ      イイドオ  
  [  egoo   men   hymaas   baptiizdoo  ]
   ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν •
【  ンヌ   いい   エイ   タアノインヌ  
  [  en   hyydati   eis   metaanoian  ]
   ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος
【        ピイソオ   モい   ウル  
  [  ho   de   opiisoo   moy   erkʰomenos  ]
   ἰσχυρότερός μού ἐστιν,
【     モい   ンヌ  
  [  iskʰyroteros   moy   estin  ]
   οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς
【     オい   エイミイ     
  [  hoy   oyk   eimii   hikanos  ]
   τὰ ὑποδήματα βαστάσαι •
【  タア   デエ   タアサイ  
  [  taa   hypodeemata   bastaasai  ]
   αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει
【  アい      イイセイ  
  [  aytos   hymaas   baptiisei  ]
   ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί •
【  ンヌ   ネい   ギイオオイ   カイ   リイ  
  [  en   pneymati   hagiiooi   kai   pyrii  ]

Mt.03:12.〈練語版〉 箕を自分の手に持って、自分の脱穀場をきれいにし、自分の小麦を倉に集め入れて、もみ殻は消すことができない火で焼き払われるだろう」。
Mt.03:12.〈逐語版〉 かのわたしの後ろの者の脱穀さおが、かのわたしの後ろの者の手の中に。そして、かのわたしの後ろの者が、かのわたしの後ろの者の脱穀場を、こすって洗うこととします。そして、かのわたしの後ろの者が、かのわたしの後ろの者の小麦を、倉の中へ、集め導くこととします。その上で、かのわたしの後ろの者が、もみ殻を、消えることのない火に焼き尽くすこととします。」
Mt.03:12.〈English〉 whose winnowing shovel is in his hand, and he will clean out his threshing floor and will gather his grain into the storehouse, but the chaff he will burn with inextinguishable fire.”
Mt.03:12.〈Ελληνική〉 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.

   οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ,
【        いいンヌ   ンヌ   エイ   エイリイ   アい  
  [  hoy   to   ptyyon   en   teei   kʰeirii   aytoy  ]
   καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ
【  カイ      テエンヌ   ハアオオ   アい  
  [  kai   diakatʰariei   teen   haaloona   aytoy  ]
   καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ
【  カイ   ナアセイ   ンヌ   ンヌ   アい  
  [  kai   synaaksei   ton   siiton   aytoy  ]
   εἰς τὴν ἀποθήκην,
【  エイ   テエンヌ   エエケエンヌ  
  [  eis   teen   apotʰeekeen  ]
   τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει
【        アアンヌ   カいセイ  
  [  to   de   aakʰyron   katakaysei  ]
   πυρὶ ἀσβέστῳ.
【  リイ   トオイ  
  [  pyrii   asbestooi  ]

Mt.03:13.〈練語版〉 その時、イエスはガリラヤからヨルダンに来て、ヨハネのところに来る。彼によってバプテスマされるためである。
Mt.03:13.〈逐語版〉 そのとき、イエスは、ガリラヤからヨルダンの上に、ヨハネの方へ、わざわざ寄り添いやって来させられている。かのヨハネによって染浸漬沁バプテスマされることになっていることのヨハネの方へ。
Mt.03:13.〈English〉 Then Jesus comes along from Galilee to the Jordan to John to be baptized by him.
Mt.03:13.〈Ελληνική〉 Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπʼ αὐτοῦ.

   Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς
【     ギイタイ      エエ  
  [  tote   paragiinetai   ho   ieesoys  ]
   ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
【        アイ  
  [  apo   tees   galilaias  ]
   ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην
【  ピイ   ンヌ   ウルダアネエンヌ  
  [  epii   ton   iordaaneen  ]
   πρὸς τὸν Ἰωάννην
【     ンヌ   オオアアネエンヌ  
  [  pros   ton   iooaanneen  ]
   τοῦ βαπτισθῆναι ὑπʼ αὐτοῦ.
【     ナイ      アい  
  [  toy   baptistʰeenai   hyp   aytoy  ]

Mt.03:14.〈練語版〉 しかし、ヨハネは彼をとどめて言った。「わたしはあなたによってバプテスマされる必要がありますが、あなたがわたしのところへ来られるのですか」。
Mt.03:14.〈逐語版〉 その上で、ヨハネが、かのイエスを禁止しだした。言っている、「あなたによって染浸漬沁バプテスマされることになっているための必要を、わたしが持っています。そして、わたしの方へ、あなたがわざわざ来させられています。」
Mt.03:14.〈English〉 But John was preventing him, saying, “I have need to be baptized by you, and you come to me?”
Mt.03:14.〈Ελληνική〉 ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων• Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;

   ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν
【        オオアアネエ   コオンヌ   アいンヌ  
  [  ho   de   iooaannees   diekoolyen   ayton  ]
   λέγων •
【  ゴオンヌ  
  [  legoon  ]
   Ἐγὼ χρείαν ἔχω
【  ゴオ   レインヌ   オオ  
  [  egoo   reian   ekʰoo  ]
   ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι,
【        ナイ  
  [  hypo   soy   baptistʰeenai  ]
   καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;
【  カイ   いい   ウルエエイ        
  [  kai   syy   erkʰeei   pros   me  ]

Mt.03:15.〈練語版〉 しかし、イエスは答えて彼に言った。「今はそうさせてもらいたい。すべての義を成就するのは、わたしたちにふさわしいことだから」。そこでヨハネはそうさせた。
Mt.03:15.〈逐語版〉 その上で、答えさせられることになっていたイエスは、かのヨハネの方へ言うことになっていた。「今のところ、あなたが放って置いてくださいとなっています。このように、わたしたちに必然であることが、あらゆる真正しさを成就することになっているためであるのですから。」そのとき、かのヨハネが、かのイエスを放って置いている。
Mt.03:15.〈English〉 But, answering, Jesus said to him, “Permit it now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he permits him.
Mt.03:15.〈Ελληνική〉 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν• Ἄφες ἄρτι, οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν.

   ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
【  エイ         エエ  
  [  apokritʰeis   de   ho   ieesoys  ]
   εἶπεν πρὸς αὐτόν •
【  ンヌ      アいンヌ  
  [  eipen   pros   ayton  ]
   Ἄφες ἄρτι,
【  アア   アアウル  
  [  aapʰes   aarti  ]
   οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν
【  ホいトオ   ガアウル   ンヌ   イインヌ   ヘエンヌ  
  [  hoytoos   gaar   prepon   estiin   heemiin  ]
   πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην.
【  エエサイ   ンヌ   カイいいネエンヌ  
  [  pleeroosai   paasan   dikaiosyyneen  ]
   τότε ἀφίησιν αὐτόν.
【     イイエエンヌ   アいンヌ  
  [  tote   apʰiieesin   ayton  ]

Mt.03:16.〈練語版〉 イエスはバプテスマされると、すぐに水の中から上がった。すると、見よ、天々が開いた。彼は、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来るのを見た。
Mt.03:16.〈逐語版〉 その上で、染浸漬沁バプテスマされることになっているイエスが、直ちに水から上へ一歩ステップ進むことになっていた。そして、あなたが見て取れとなっている。かのイエスに天々が開かれることになっていた。そして、かのイエスが見て取ることになっていた。もしかしたら鳩のような、下へ一歩ステップ進み降りている神の霊を。かのイエスの上にわざわざ来させられている神の霊を。
Mt.03:16.〈English〉 But Jesus, being baptized, immediately went up from the water. And, behold, the heavens were opened, and he saw the spirit of God descending as if a dove, and coming on him.
Mt.03:16.〈Ελληνική〉 βαπτισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος• καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν πνεῦμα θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν ἐρχόμενον ἐπʼ αὐτόν•

   βαπτισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
【  エイ         エエ  
  [  baptistʰeis   de   ho   ieesoys  ]
   εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος •
【  エいいい   ベエ         いい  
  [  eytʰyys   anebee   apo   toy   hyydatos  ]
   καὶ ἰδοὺ
【  カイ   ドい  
  [  kai   idoy  ]
   ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί,
【  エエオオイエエンヌ   ホイ   オいノイ  
  [  eeneooikʰtʰeesan   hoi   oyranoi  ]
   καὶ εἶδεν
【  カイ   ンヌ  
  [  kai   eiden  ]
   πνεῦμα θεοῦ καταβαῖνον
【        ンヌ  
  [  pneyma   tʰeoy   katabainon  ]
   ὡσεὶ περιστερὰν
【  ホオセイ   ラアンヌ  
  [  hoosei   peristeraan  ]
   ἐρχόμενον ἐπʼ αὐτόν •
【  ウルンヌ      アいンヌ  
  [  erkʰomenon   ep   ayton  ]

Mt.03:17.〈練語版〉 また、見よ、天々の中からの声が言った。「これは、わたしの息子、愛する者、わたしは彼を喜ぶ」。
Mt.03:17.〈逐語版〉 そして、あなたが見て取れとなっている。天々の中から外へ、音が言っている、「これは、わたしの最愛の息子であるのです。かの最愛の息子の中で、わたしが喜ぶことになっています。」
Mt.03:17.〈English〉 And, behold, a voice out of the heavens, saying, “This is my Son, the Beloved, in whom I have been well pleased.”
Mt.03:17.〈Ελληνική〉 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα• Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

   καὶ ἰδοὺ
【  カイ   ドい  
  [  kai   idoy  ]
   φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα •
【  オオネエ      ンヌ   オいンヌ   ゴい  
  [  pʰoonee   ek   toon   oyranoon   legoysa  ]
   Οὗτός ἐστιν
【     ンヌ  
  [  hoytos   estin  ]
   ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός,
【     いイ   モい      ペエ  
  [  ho   hyios   moy   ho   agapeetos  ]
   ἐν ᾧ εὐδόκησα.
【  ンヌ   オイ   エいケエ  
  [  en   hooi   eydokeesa  ]