【ギリシア語】マタイによる福音書第28章【文語発音表記】

マタイによる福音書 第28章
The Gospel According to Matthew Chapter Twenty Eight
Το Kατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Κεφάλαιο Είκοσι Οκτώ

(ギリシア語 文語高低ピッチ式発音表記)
(Greek literary pitch phonetic notation)
(Ελληνική λογοτεχνική ύψος φωνητική σημειογραφία)

Mt.28:01.〈練語版〉 さて、安息日々の夜です。安息日々の一つが明けた時、マリヤ・マグダラとほかのマリヤが墓を見に来た。
Mt.28:01.〈逐語版〉 その上で、安息日々の夜、安息日々の一つの中へ、上に明るくすることに、マリア・マグダラが、そして、ほかのマリアが、来ることになっていた。埋葬所を眺めることになっていたために。
Mt.28:01.〈Improved〉 But on the evening of the sabbaths, at the dawning into one of the sabbaths, Mary Magdalene came, and the other Mary, to see the grave.
Mt.28:01.〈Ελληνική〉 Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθεν Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον.

   Ὀψὲ δὲ σαββάτων,
【        バアトオンヌ  
  [  opse   de   sabbaatoon  ]
   τῇ ἐπιφωσκούσῃ
【  エイ   オオコいセエイ  
  [  teei   epipʰooskoyseei  ]
   εἰς μίαν σαββάτων,
【  エイ   ミインヌ   バアトオンヌ  
  [  eis   miian   sabbaatoon  ]
   ἦλθεν
【  ンヌ  
  [  eeltʰen  ]
   Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ
【  アア   ヘエ   エエネエ  
  [  mariaam   hee   magdaleenee  ]
   καὶ ἡ ἄλλη Μαρία
【  カイ   ヘエ   アアエエ   リイ  
  [  kai   hee   aallee   mariia  ]
   θεωρῆσαι τὸν τάφον.
【  オオサイ   ンヌ   タアンヌ  
  [  tʰeooreesai   ton   taapʰon  ]

Mt.28:02.〈練語版〉 すると見よ、大きな地震が起った。というのは、主の使いの者が天から下りて、近づいてきて、石を転がして、その上に座ったからである。
Mt.28:02.〈逐語版〉 そして、あなたが見て取れとなっている。偉大な地震が自分自身でわざわざ起こることになっていた。主の使いが、天の中から外へ、下へ一歩ステップ進み降りることになっていて、そして、近づいて来ることになっていて、石を向こうに転がすことになっていたのであるから。そして、かの使いが、かの石の上にわざわざ座らさせられだした。
Mt.28:02.〈Improved〉 And, behold, a great earthquake occurred, for a messenger of the Lord descending out of heaven and approaching, rolled away the stone and sat on it.
Mt.28:02.〈Ελληνική〉 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας• ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ.

   καὶ ἰδοὺ
【  カイ   ドい  
  [  kai   idoy  ]
   σεισμὸς ἐγένετο μέγας •
【  セイ        
  [  seismos   egeneto   megas  ]
   ἄγγελος γὰρ κυρίου
【  アア   ガアウル   リイオい  
  [  aaŋgelos   gaar   kyriioy  ]
   καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ
【  バア      オい  
  [  katabaas   eks   oyranoy  ]
   καὶ προσελθὼν
【  カイ   オオンヌ  
  [  kai   proseltʰoon  ]
   ἀπεκύλισε τὸν λίθον
【  いい   ンヌ   イインヌ  
  [  apekyylise   ton   liitʰon  ]
   καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ.
【  カイ   カアエエ   パアノオ   アい  
  [  kai   ekaatʰeeto   epaanoo   aytoy  ]

Mt.28:03.〈練語版〉 彼の姿は稲妻のようであり、彼の着物は雪のように白かった。
Mt.28:03.〈逐語版〉 その上で、稲妻のような、かの使いの姿がありだした。そして、雪のような、かの使いの白い着物がありだした。
Mt.28:03.〈Improved〉 But his appearance was as lightning, and his clothing white as snow.
Mt.28:03.〈Ελληνική〉 ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών.

   ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ
【  ンヌ      ヘエ   エイ   アい  
  [  een   de   hee   eidea   aytoy  ]
   ὡς ἀστραπὴ
【  ホオ   ペエ  
  [  hoos   astrapee  ]
   καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν
【  カイ         アい   エいンヌ  
  [  kai   to   endyma   aytoy   leykon  ]
   ὡς χιών.
【  ホオ   オオンヌ  
  [  hoos   kʰioon  ]

Mt.28:04.〈練語版〉 見張りの者たちは、彼に対する恐れのために震え上がり、死んだ者たちのようになった。
Mt.28:04.〈逐語版〉 その上で、管理している者たちは、かの使いの恐れから、震え上がらさせられることになっていた。そして、かの管理している者たちは、死んだ者たちのように、起こることをさせられることになっていた。
Mt.28:04.〈Improved〉 But the keepers shook from the fear of him and became as dead ones.
Mt.28:04.〈Ελληνική〉 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί.

   ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ
【           ボい   アい  
  [  apo   de   toy   pʰoboy   aytoy  ]
   ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες
【  セイエエンヌ   ホイ   テエ  
  [  eseistʰeesan   hoi   teeroyntes  ]
   καὶ ἐγενήθησαν
【  カイ   ネエエエンヌ  
  [  kai   egeneetʰeesan  ]
   ὡς νεκροί.
【  ホオ   ロイ  
  [  hoos   nekroi  ]

Mt.28:05.〈練語版〉 使いの者は女たちに答えて言った。「恐れてはいけない。あなたがたがはりつけにされたイエスを捜していることを、わたしは知っているからです。
Mt.28:05.〈逐語版〉 その上で、答えさせられることになっていた使いが、女たちに言うことになっていた。「あなたがたがわざわざ恐れさせられてはいけません。わたしは見て取っているままでずっといるのですから。あなたがたは探し求めています。イエスを、はりつけにされているままでずっといる者を。と。
Mt.28:05.〈Improved〉 But, answering, the messenger said to the women, “Do not fear, for I know that you seek Jesus, who was crucified.
Mt.28:05.〈Ελληνική〉 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν• Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε•

   ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν
【  エイ         アア   ンヌ  
  [  apokritʰeis   de   ho   aaŋgelos   eipen  ]
   ταῖς γυναιξίν •
【     ナイイインヌ  
  [  tais   gynaiksiin  ]
   Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς,
【  メエ        
  [  mee   pʰobeistʰe   hymeis  ]
   οἶδα γὰρ ὅτι
【     ガアウル     
  [  oida   gaar   hoti  ]
   Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον
【  エエンヌ   ンヌ   タいロオンヌ  
  [  ieesoyn   ton   estayroomenon  ]
   ζητεῖτε •
【  デエ  
  [  zdeeteite  ]

Mt.28:06.〈練語版〉 彼はここにはいない。彼は言ったとおり、起こされたからです。来て、彼が横たわっていた場所を見なさい。
Mt.28:06.〈逐語版〉 かのイエスはここにいません。かのイエスが言うことになっていることに応じて、かのイエスが目覚めさせられることになっているのですから。あなたがたがおいでなさい。あなたがたが見て取りなさいとなっています。かの所に、かのイエスがわざわざ横たわることをさせられだした場所を。
Mt.28:06.〈Improved〉 He is not here, for he was raised, just as he said. Come, see the place where he was lying.
Mt.28:06.〈Ελληνική〉 οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν• δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο•

   οὐκ ἔστιν ὧδε,
【  オい   ンヌ     
  [  oyk   estin   hoode  ]
   ἠγέρθη γὰρ
【  エエウルエエ   ガアウル  
  [  eegertʰee   gaar  ]
   καθὼς εἶπεν •
【  オオ   ンヌ  
  [  katʰoos   eipen  ]
   δεῦτε
【    
  [  deyte  ]
   ἴδετε
【  イイ  
  [  iidete  ]
   τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο •
【  ンヌ   ンヌ   ポい   ケイ  
  [  ton   topon   hopoy   ekeito  ]

Mt.28:07.〈練語版〉 そして、急いで行って、彼の弟子たちに、『彼は死んだ者たちの中から起こされた。そして見よ、彼はあなたがたより先にガリラヤへ行く。あなたがたはそこで彼を見るだろう』と言いなさい。見よ、わたしはあなたがたに言った」。
Mt.28:07.〈逐語版〉 そして、急いで越え行かさせられることになっているあなたがたが、かのイエスの学習弟子たちに言いなさいとなっています。『死んだ者たちから、かのイエスは目覚めさせられることになっています。そして、あなたが見て取れとなっています。ガリラヤの中へあなたがたを、かのイエスが前で導いています。そこで、かのイエスをあなたがたは自分自身でわざわざはっきり見えることとします。』と。あなたが見て取れとなっています。あなたがたにわたしが言うことになっています。」
Mt.28:07.〈Improved〉 And, swiftly going, say to his disciples that he was raised from the dead ones, and behold, he goes ahead of you into Galilee. There you will see him. Behold, I told you.”
Mt.28:07.〈Ελληνική〉 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε• ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν.

   καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε
【  カイ   いい   レいサイ   エイ  
  [  kai   takʰyy   poreytʰeisai   eipate  ]
   τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
【     エエ   アい  
  [  tois   matʰeetais   aytoy  ]
   ὅτι
【    
  [  hoti  ]
   Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν,
【  エエウルエエ      ンヌ   ンヌ  
  [  eegertʰee   apo   toon   nekroon  ]
   καὶ ἰδοὺ
【  カイ   ドい  
  [  kai   idoy  ]
   προάγει ὑμᾶς
【  アアゲイ     
  [  proaagei   hymaas  ]
   εἰς τὴν Γαλιλαίαν,
【  エイ   テエンヌ   アインヌ  
  [  eis   teen   galilaian  ]
   ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε •
【     アいンヌ     
  [  ekei   ayton   opsestʰe  ]
   ἰδοὺ
【  ドい  
  [  idoy  ]
   εἶπον ὑμῖν.
【  ンヌ   ンヌ  
  [  eipon   hymiin  ]

Mt.28:08.〈練語版〉 彼女たちは、恐れと大きな喜びをもって、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走って行った。
Mt.28:08.〈逐語版〉 そして、かの女たちは墓から急いでおもてへ移動することになっていて、恐れと共に、そして、偉大な喜びと共に、かの女たちは走ることになっていた。かのイエスの学習弟子たちに報告することになっていたために。
Mt.28:08.〈Improved〉 And going away swiftly from the tomb with fear and great joy, they ran to report to his disciples.
Mt.28:08.〈Ελληνική〉 καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

   καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ
【  カイ   サイ   いい  
  [  kai   apeltʰoysai   takʰyy  ]
   ἀπὸ τοῦ μνημείου
【        ネエメイオい  
  [  apo   toy   mneemeioy  ]
   μετὰ φόβου
【  タア   ボい  
  [  metaa   pʰoboy  ]
   καὶ χαρᾶς μεγάλης
【  カイ      ガアエエ  
  [  kai   kʰaraas   megaalees  ]
   ἔδραμον
【  ンヌ  
  [  edramon  ]
   ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.
【  アイ      エエ   アい  
  [  apaŋgeilai   tois   matʰeetais   aytoy  ]

Mt.28:09.〈練語版〉 すると見よ、イエスが彼女たちに出会って言った。「喜びなさい」。彼女たちは近づいてきて彼の両足を抱き、彼を拝んだ。
Mt.28:09.〈逐語版〉 そして、あなたが見て取れとなっている。かの女たちに、イエスが出会うことになっていた。言っている、「あなたがたが喜びなさい。」その上で、近づいて来ることになっていた者たちがかのイエスの足々を抱くことになっていた。そして、かのイエスに、かの女たちが拝むことになっていた。
Mt.28:09.〈Improved〉 And, behold, Jesus met them, saying, “Rejoice!” But they, approaching, took hold of his feet and worshipped him.
Mt.28:09.〈Ελληνική〉 καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων• Χαίρετε• αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ.

   καὶ ἰδοὺ
【  カイ   ドい  
  [  kai   idoy  ]
   Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς
【  エエ   ペエテエンヌ   アい  
  [  ieesoys   hypeenteesen   aytais  ]
   λέγων •
【  ゴオンヌ  
  [  legoon  ]
   Χαίρετε •
【  アイ  
  [  kʰairete  ]
   αἱ δὲ προσελθοῦσαι
【  ハイ      サイ  
  [  hai   de   proseltʰoysai  ]
   ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας
【  ラアテエンヌ   アい   トい     
  [  ekraateesan   aytoy   toys   podas  ]
   καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ.
【  カイ   いいネエンヌ   アいオイ  
  [  kai   prosekyyneesan   aytooi  ]

Mt.28:10.〈練語版〉 その時、イエスは彼女たちに言った。「恐れてはいけない。行って、わたしの兄弟たちにガリラヤに行くように知らせなさい。彼らはそこでわたしを見るだろう」。
Mt.28:10.〈逐語版〉 そのとき、かの女たちにイエスは言っている。「あなたがたがわざわざ恐れさせられてはいけません。あなたがたが身を元へ導きなさい。わたしの兄弟たちにあなたがたが報告しなさいとなっています。かのわたしの兄弟たちは、ガリラヤの中へ、おもてへ移動しようとすることになっています。と。そして、そこで、わたしを、かのわたしの兄弟たちは自分自身でわざわざはっきり見えることとします。」
Mt.28:10.〈Improved〉 Then Jesus says to them, “Do not fear! Go, report to my brothers that they should go away into Galilee, and there they will see me.”
Mt.28:10.〈Ελληνική〉 τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς• Μὴ φοβεῖσθε• ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται.

   τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς •
【     ゲイ   アい      エエ  
  [  tote   legei   aytais   ho   ieesoys  ]
   Μὴ φοβεῖσθε •
【  メエ     
  [  mee   pʰobeistʰe  ]
   ὑπάγετε
【  パア  
  [  hypaagete  ]
   ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα
【  ゲイ         モい   イイ  
  [  apaŋgeilate   tois   adelpʰois   moy   hiina  ]
   ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν,
【  オオンヌ   エイ   テエンヌ   アインヌ  
  [  apeltʰoosin   eis   teen   galilaian  ]
   κἀκεῖ με ὄψονται.
【        タイ  
  [  kakei   me   opsontai  ]

Mt.28:11.〈練語版〉 彼女たちが行っている間に、見よ、小部隊のある者たちが都に入り、祭司長たちに起きたことすべてを知らせた。
Mt.28:11.〈逐語版〉 その上で、かの女たちがわざわざ行かされていて、あなたが見て取れとなっている。都の中へ来ることになっている小部隊の誰かたちが、祭司長たちに、自分自身でわざわざ起こることになっているすべての事々を報告することになっていた。
Mt.28:11.〈Improved〉 But at their going, behold, some of the guard, coming into the city, reported to the chief priests all that occurred.
Mt.28:11.〈Ελληνική〉 Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα.

   Πορευομένων δὲ αὐτῶν
【  レいノオンヌ      アいンヌ  
  [  poreyomenoon   de   aytoon  ]
   ἰδού
【  ドい  
  [  idoy  ]
   τινες τῆς κουστωδίας
【        コいトオイイ  
  [  tines   tees   koystoodiias  ]
   ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν
【     エイ   テエンヌ   ンヌ  
  [  eltʰontes   eis   teen   polin  ]
   ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν
【  ペエゲインヌ      ウルンヌ  
  [  apeeŋgeilan   tois   arkʰiereysin  ]
   ἅπαντα τὰ γενόμενα.
【  ハア   タア     
  [  haapanta   taa   genomena  ]

Mt.28:12.〈練語版〉 彼らは長老たちと集まって相談して、兵士たちに十分な数の銀を与えて
Mt.28:12.〈逐語版〉 そして、長老たちと共に協議を集め導かれることになっている、かの祭司長たちは、その上、充分な銀々を手に入れることになっていて、兵士たちに与えることになっていた。
Mt.28:12.〈Improved〉 And gathering together with the elders, and taking counsel, they gave a considerable amount of silver to the soldiers,
Mt.28:12.〈Ελληνική〉 καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις

   καὶ συναχθέντες
【  カイ     
  [  kai   synakʰtʰentes  ]
   μετὰ τῶν πρεσβυτέρων
【  タア   ンヌ   ロオンヌ  
  [  metaa   toon   presbyteroon  ]
   συμβούλιόν
【  ボいンヌ  
  [  symboylion  ]
   τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ
【        ウルいい   ナア  
  [  te   labontes   argyyria   hikanaa  ]
   ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις
【  ドオンヌ      オオタイ  
  [  edookan   tois   stratiootais  ]

Mt.28:13.〈練語版〉 言った。「彼の弟子たちが夜中に来て、自分たちが眠っている間に彼を盗んだと言いなさい。
Mt.28:13.〈逐語版〉 言っている、「あなたがたが言いなさいとなっています。わたしたちは休息させられていて、来ることになっている、夜の、かのイエスの学習弟子たちが、かのイエスを盗むことになっている。と。
Mt.28:13.〈Improved〉 saying, “Say that ‘His disciples, coming at night, stole him while we were sleeping.’
Mt.28:13.〈Ελληνική〉 λέγοντες• Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων•

   λέγοντες •
【    
  [  legontes  ]
   Εἴπατε ὅτι
【  エイ     
  [  eipate   hoti  ]
   Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες
【  ホイ   エエタイ   アい        
  [  hoi   matʰeetai   aytoy   nyktos   eltʰontes  ]
   ἔκλεψαν αὐτὸν
【  ンヌ   アいンヌ  
  [  eklepsan   ayton  ]
   ἡμῶν κοιμωμένων •
【  ヘエンヌ   コイモオノオンヌ  
  [  heemoon   koimoomenoon  ]

Mt.28:14.〈練語版〉 もしこれが総督の耳に入るなら、わたしたちは彼を説得して、あなたがたに心配をかけないようにしよう」。
Mt.28:14.〈逐語版〉 そして、もしも一度でもこの事が導総督の上に聞こえることをさせられようとしていることになっているのならば、かの導総督をわたしたちが説得することとします。そして、心配なしのあなたがたをわたしたちが作ることとします。」
Mt.28:14.〈Improved〉 And if this should be heard before the ruler, we will persuade him, and we will make you free from care.”
Mt.28:14.〈Ελληνική〉 καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν.

   καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο
【  カイ   アアンヌ   コいエイ     
  [  kai   eaan   akoystʰeei   toyto  ]
   ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος,
【  ピイ      ヘエ  
  [  epii   toy   heegemonos  ]
   ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν
【  ヘエ   ペインヌ   アいンヌ  
  [  heemeis   peisomen   ayton  ]
   καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν.
【  カイ      リイノい   ポイエエンヌ  
  [  kai   hymaas   ameriimnoys   poieesomen  ]

Mt.28:15.〈練語版〉 そこで、彼らはその銀を受け取って、教えられたようにした。この話は今日この日に至るまでユダヤ人たちの間に広まっている。
Mt.28:15.〈逐語版〉 その上で、銀々を手に入れることになっている、かの兵士たちは、することになっていた。かの兵士たちが教えられることになっているように。そして、この言葉が今日その日までユダヤ人たちのそばで断言し広められることになっていた。
Mt.28:15.〈Improved〉 But they receiving the silver, did as they were taught. And this word was spread abroad among the Jews until this very day.
Mt.28:15.〈Ελληνική〉 οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας.

   οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια
【  ホイ         タア   ウルいい  
  [  hoi   de   labontes   taa   argyyria  ]
   ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν.
【  ポイエエンヌ   ホオ   ダアエエンヌ  
  [  epoieesan   hoos   edidaakʰtʰeesan  ]
   Καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος
【  カイ   エエミイエエ           
  [  kai   diepʰeemiistʰee   ho   logos   hoytos  ]
   παρὰ Ἰουδαίοις
【  ラア   オいダイオイ  
  [  paraa   ioydaiois  ]
   μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας.
【        セエンヌ   ヘエ  
  [  mekʰri   tees   seemeron   heemeras  ]

Mt.28:16.〈練語版〉 しかし、十一人の弟子たちはガリラヤに行って、イエスが彼らに指示した山に行った。
Mt.28:16.〈逐語版〉 その上で、ガリラヤの中へ、山の中へ、十一人の学習弟子たちは行かさせられることになっていた。かの山の中へ、かの十一人の学習弟子たちにイエスは自分自身でわざわざ設定したことになっていた。
Mt.28:16.〈Improved〉 But the eleven disciples went into Galilee, into the mountain which Jesus appointed for them.
Mt.28:16.〈Ελληνική〉 Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,

   Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν
【  ホイ         エエタイ   レいエエンヌ  
  [  hoi   de   hendeka   matʰeetai   eporeytʰeesan  ]
   εἰς τὴν Γαλιλαίαν
【  エイ   テエンヌ   アインヌ  
  [  eis   teen   galilaian  ]
   εἰς τὸ ὄρος
【  エイ        
  [  eis   to   oros  ]
   οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
【     タア   アい      エエ  
  [  hoy   etaaksato   aytois   ho   ieesoys  ]

Mt.28:17.〈練語版〉 彼を見ると、彼らは拝んだ。しかし、彼らは疑った。
Mt.28:17.〈逐語版〉 そして、かのイエスを見て取ることになっている、かの十一人の学習弟子たちが、拝むことになっていた。その上で、かの十一人の学習弟子たちは疑うことになっていた。
Mt.28:17.〈Improved〉 And, seeing him, they worshipped him, but they doubted.
Mt.28:17.〈Ελληνική〉 καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν, οἱ δὲ ἐδίστασαν.

   καὶ ἰδόντες αὐτὸν
【  カイ      アいンヌ  
  [  kai   idontes   ayton  ]
   προσεκύνησαν,
【  いいネエンヌ  
  [  prosekyyneesan  ]
   οἱ δὲ ἐδίστασαν.
【  ホイ      イインヌ  
  [  hoi   de   ediistasan  ]

Mt.28:18.〈練語版〉 イエスは近づいてきて、彼らに話して言った。「わたしには、天々においても地においても、すべての権威が与えられた。
Mt.28:18.〈逐語版〉 そして、近づいて来ることになっているイエスが、かの十一人の学習弟子たちに話すことになっていた。言っている、「天々の中で、そして、地の上で、あらゆる権威が、わたしに与えられることになっていました。
Mt.28:18.〈Improved〉 And, approaching, Jesus spoke to them, saying, “All authority in heaven and on the earth has been given to me.
Mt.28:18.〈Ελληνική〉 καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων• Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς•

   καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς
【  カイ   オオンヌ      エエ  
  [  kai   proseltʰoon   ho   ieesoys  ]
   ἐλάλησεν αὐτοῖς
【  アアエエンヌ   アい  
  [  elaaleesen   aytois  ]
   λέγων •
【  ゴオンヌ  
  [  legoon  ]
   Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία
【  エエ   モイ      ソいイイ  
  [  edotʰee   moi   paasa   eksoysiia  ]
   ἐν οὐρανῷ
【  ンヌ   オいオイ  
  [  en   oyranooi  ]
   καὶ ἐπὶ τῆς γῆς •
【  カイ   ピイ        
  [  kai   epii   tees   gees  ]

Mt.28:19.〈練語版〉 だから、行って、すべての国民を弟子とし、父と息子と聖霊の名において彼らにバプテスマをして、
Mt.28:19.〈逐語版〉 そのとき、行かさせられることになっているあなたがたが、すべての国民たちを、学習弟子たち作りなさいとなっています。かのすべての国民たちを染浸漬沁バプテスマするあなたがたが。父の名の中へ、そして、息子の名の中へ、そして、神聖な霊の名の中へ。
Mt.28:19.〈Improved〉 Therefore, going, make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the holy spirit,
Mt.28:19.〈Ελληνική〉 πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος,

   πορευθέντες οὖν
【  レい   ンヌ  
  [  poreytʰentes   oyn  ]
   μαθητεύσατε
【  エエテい  
  [  matʰeeteysate  ]
   πάντα τὰ ἔθνη,
【  パア   タア   ネエ  
  [  paanta   taa   etʰnee  ]
   βαπτίζοντες αὐτοὺς
【  イイ   アいトい  
  [  baptiizdontes   aytoys  ]
   εἰς τὸ ὄνομα
【  エイ        
  [  eis   to   onoma  ]
   τοῦ πατρὸς
【       
  [  toy   patros  ]
   καὶ τοῦ υἱοῦ
【  カイ      いイ  
  [  kai   toy   hyioy  ]
   καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος,
【  カイ      ギイオい   ネい  
  [  kai   toy   hagiioy   pneymatos  ]

Mt.28:20.〈練語版〉 わたしがあなたがたに命じたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、わたしは、世の完結まで、いつの日もあなたがたと共にいる」。
Mt.28:20.〈逐語版〉 かのすべての国民たちを教えるあなたがたが。あなたがたにわたしが自分自身でわざわざ指令することになっているのと同じくらいのすべての事々を管理するために。そして、あなたが見て取れとなっています。あなたがたと共にわたしはいるのです。すべての日々を。世の完結まで。」
Mt.28:20.〈Improved〉 teaching them to keep all, whatever I commanded you. And behold, I am with you all the days until the conclusion of the eon.”
Mt.28:20.〈Ελληνική〉 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν• καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθʼ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

   διδάσκοντες αὐτοὺς
【  ダア   アいトい  
  [  didaaskontes   aytoys  ]
   τηρεῖν πάντα
【  テエンヌ   パア  
  [  teerein   paanta  ]
   ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν •
【     テイアアメエンヌ   ンヌ  
  [  hosa   eneteilaameen   hymiin  ]
   καὶ ἰδοὺ
【  カイ   ドい  
  [  kai   idoy  ]
   ἐγὼ μεθʼ ὑμῶν εἰμι
【  ゴオ      ンヌ   エイ  
  [  egoo   metʰ   hymoon   eimi  ]
   πάσας τὰς ἡμέρας
【  パア   タア   ヘエ  
  [  paasas   taas   heemeras  ]
   ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.
【  オオ      エイ      アイ  
  [  heoos   tees   synteleias   toy   aioonos  ]