【ギリシア語】マタイによる福音書第27章【文語発音表記】

マタイによる福音書 第27章
The Gospel According to Matthew Chapter Twenty Seven
Το Kατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Κεφάλαιο Είκοσι Εφτά

(ギリシア語 文語高低ピッチ式発音表記)
(Greek literary pitch phonetic notation)
(Ελληνική λογοτεχνική ύψος φωνητική σημειογραφία)

Mt.27:01.〈練語版〉 朝になると、祭司長たちと民の長老たち全員は、彼を殺そうとして協議した。
Mt.27:01.〈逐語版〉 その上で、朝が自分自身でわざわざ起こることになっていて、すべての、祭司長たちは、そして、民の長老たちは、イエスを下に、協議を手に入れることになっていた。かのイエスを殺すことを引き起こすことになっていたほどに。
Mt.27:01.〈Improved〉 Now, at it becoming morning, all the chief priests and the elders of the people took counsel against Jesus so that they might put him to death.
Mt.27:01.〈Ελληνική〉 Πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν•

   Πρωΐας δὲ γενομένης
【  ロオ      ネエ  
  [  prooias   de   genomenees  ]
   συμβούλιον ἔλαβον
【  ボいンヌ   ンヌ  
  [  symboylion   elabon  ]
   πάντες οἱ ἀρχιερεῖς
【  パア   ホイ   ウル  
  [  paantes   hoi   arkʰiereis  ]
   καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ
【  カイ   ホイ   いいロイ        
  [  kai   hoi   presbyyteroi   toy   laoy  ]
   κατὰ τοῦ Ἰησοῦ
【  タア      エエ  
  [  kataa   toy   ieesoy  ]
   ὥστε θανατῶσαι αὐτόν •
【  ホオ   サイ   アいンヌ  
  [  hooste   tʰanatoosai   ayton  ]

Mt.27:02.〈練語版〉 そして、彼らは彼を縛って引き出し、総督ピラトに引き渡した。
Mt.27:02.〈逐語版〉 そして、かのイエスを縛ることになっている、かのすべての祭司長らたちは、おもてへ導くことになっていた。そして、かのすべての祭司長らたちは、導総督ピラトに引き渡すことになっていた。
Mt.27:02.〈Improved〉 And, binding him, they led him away and delivered him up to Pilate, the ruler.
Mt.27:02.〈Ελληνική〉 καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι.

   καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον
【  カイ   デエ   アいンヌ   ペエンヌ  
  [  kai   deesantes   ayton   apeegagon  ]
   καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι.
【  カイ   ドオンヌ   アアトオイ   オイ   ヘエ  
  [  kai   paredookan   pilaatooi   tooi   heegemoni  ]

Mt.27:03.〈練語版〉 その時、彼を引き渡したユダは、彼に有罪の判決が下ったのを見て後悔し、銀三十枚を祭司長たちと長老たちに返して
Mt.27:03.〈逐語版〉 そのとき、かのイエスを引き渡しているユダが見て取っていることになっていて、なぜなら、かのイエスが有罪の判決を下されることになっていたからである。後悔させられることになっている、かのユダは、祭司長たちに、そして、長老たちに、三十の銀々を返すことになっていた。
Mt.27:03.〈Improved〉 Then Judas, the one who delivered him up, seeing that he was condemned, regretting it, returned the thirty pieces of silver to the chief priests and the elders.
Mt.27:03.〈Ελληνική〉 Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις

   Τότε ἰδὼν Ἰούδας
【     ドオンヌ   オい  
  [  tote   idoon   ioydas  ]
   ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν
【     ドい   アいンヌ  
  [  ho   paradidoys   ayton  ]
   ὅτι κατεκρίθη
【     リイエエ  
  [  hoti   katekriitʰee  ]
   μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν
【  エエエイ   ンヌ  
  [  metameleetʰeis   estrepsen  ]
   τὰ τριάκοντα ἀργύρια
【  タア   アア   ウルいい  
  [  taa   triaakonta   argyyria  ]
   τοῖς ἀρχιερεῦσιν
【     ウルンヌ  
  [  tois   arkʰiereysin  ]
   καὶ πρεσβυτέροις
【  カイ   ロイ  
  [  kai   presbyterois  ]

Mt.27:04.〈練語版〉 言った。「わたしは罪のない血を引き渡して罪を犯した」。しかし、彼らは言った。「それがわたしたちにどうしたのか。自分で始末しろ」。
Mt.27:04.〈逐語版〉 言っている、「罪のない血を引き渡すことになっているわたしは、罪を犯すことになっています。」その上で、かの祭司長らたちは言うことになっていた。「何かがわたしたちの方へ。あなたは自分自身でわざわざはっきり見えることとします。」
Mt.27:04.〈Improved〉 saying, “I sinned in delivering up innocent blood.” Yet they said, “What is it to us? You will see to it.”
Mt.27:04.〈Ελληνική〉 λέγων• Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον. οἱ δὲ εἶπαν• Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψῃ.

   λέγων •
【  ゴオンヌ  
  [  legoon  ]
   Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον.
【  ヘエウルンヌ   ドい      オインヌ  
  [  heemarton   paradoys   haima   atʰooion  ]
   οἱ δὲ εἶπαν •
【  ホイ      ンヌ  
  [  hoi   de   eipan  ]
   Τί πρὸς ἡμᾶς;
【  イイ      ヘエ  
  [  tii   pros   heemaas  ]
   σὺ ὄψῃ.
【  いい   セエイ  
  [  syy   opseei  ]

Mt.27:05.〈練語版〉 彼はそれらの銀を聖所に投げ込んで立ち去った。出て行って、首をつった。
Mt.27:05.〈逐語版〉 そして、銀々を聖所の中へ投げ込むことになっている、かのユダが、引き上げることになっていた。そして、おもてへ移動することになっている、かのユダが、自分自身でわざわざ首をつることになっていた。
Mt.27:05.〈Improved〉 And, throwing the silver into the sanctuary, he departed, and going out, he hanged himself.
Mt.27:05.〈Ελληνική〉 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τὸν ναὸν ἀνεχώρησεν, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο.

   καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια
【  カイ   ウフリイ   タア   ウルいい  
  [  kai   rʰiipsas   taa   argyyria  ]
   εἰς τὸν ναὸν
【  エイ   ンヌ   ンヌ  
  [  eis   ton   naon  ]
   ἀνεχώρησεν,
【  オオレエンヌ  
  [  anekʰooreesen  ]
   καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο.
【  カイ   オオンヌ   ペエ  
  [  kai   apeltʰoon   apeeŋksato  ]

Mt.27:06.〈練語版〉 祭司たちはそれらの銀を取って言った。「これらを宝物庫に入れることは許されない。血の値だからだ」。
Mt.27:06.〈逐語版〉 その上で、銀々を手に入れることになっている祭司たちは、言うことになっていた。「かのお方が許していません。かの銀々を宝物庫の中へ放り投げることになっていることを。かの事は血の値であるので。」
Mt.27:06.〈Improved〉 But the chief priests, taking the silver, said, “It is not authorized to cast it into the treasury, because it is the price of blood.”
Mt.27:06.〈Ελληνική〉 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπαν• Οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν•

   οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια
【  ホイ      ウル      タア   ウルいい  
  [  hoi   de   arkʰiereis   labontes   taa   argyyria  ]
   εἶπαν •
【  ンヌ  
  [  eipan  ]
   Οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ
【  オい   ンヌ   ンヌ   アいタア  
  [  oyk   eksestin   balein   aytaa  ]
   εἰς τὸν κορβανᾶν,
【  エイ   ンヌ   ウルンヌ  
  [  eis   ton   korbanaan  ]
   ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν •
【  ペイ   メエ   ハイ   ンヌ  
  [  epei   timee   haimatos   estin  ]

Mt.27:07.〈練語版〉 彼らは相談して、よそ者たちの埋葬のためにそれらで陶器師の畑を買った。
Mt.27:07.〈逐語版〉 その上で、協議を手に入れることになっている、かの祭司たちは、かの銀々の中から外へ、陶器師ケラメフスの畑を買うことになっていた。埋葬の中へ、よそ者たちに。
Mt.27:07.〈Improved〉 But, taking counsel, they purchased with them the Field of the Potter, for a burial place for strangers.
Mt.27:07.〈Ελληνική〉 συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν Ἀγρὸν τοῦ Κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις.

   συμβούλιον δὲ λαβόντες
【  ボいンヌ        
  [  symboylion   de   labontes  ]
   ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν
【  エエンヌ      アいンヌ  
  [  eegorasan   eks   aytoon  ]
   τὸν Ἀγρὸν τοῦ Κεραμέως
【  ンヌ   ンヌ      オオ  
  [  ton   agron   toy   kerameoos  ]
   εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις.
【  エイ   エエンヌ      ノイ  
  [  eis   tapʰeen   tois   ksenois  ]

Mt.27:08.〈練語版〉 そのために、この畑は今日まで血の畑と呼ばれている。
Mt.27:08.〈逐語版〉 そのために、今日までその畑が血の畑と呼ばれていることになっていた。
Mt.27:08.〈Improved〉 Therefore that field has been called the Field of Blood until today.
Mt.27:08.〈Ελληνική〉 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος Ἀγρὸς Αἵματος ἕως τῆς σήμερον.

   διὸ ἐκλήθη
【     エエエエ  
  [  dio   ekleetʰee  ]
   ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος
【          
  [  ho   agros   ekeinos  ]
   Ἀγρὸς Αἵματος
【     ハイ  
  [  agros   haimatos  ]
   ἕως τῆς σήμερον.
【  オオ      セエンヌ  
  [  heoos   tees   seemeron  ]

Mt.27:09.〈練語版〉 その時、預言者エレミヤを通して言われた言葉が成就した。こう言われていた。「彼らは、値をつけられた者、すなわち、イスラエルの息子たちのある者たちが値をつけた者の値、銀貨三十を取って
Mt.27:09.〈逐語版〉 そのとき、予断言者エレミヤを通して宣言されたことになっていたことが成就されたことになっていた。言っている、「そして、かの者たちが三十の銀々を、値つけられているままでずっといる者の値を、手に入れることになっています。かの値つけられているままでずっといる者を、イスラエルの息子たちから、かの者たちが自分自身でわざわざ値つけることになっています。
Mt.27:09.〈Improved〉 Then was fulfilled that which was said through Jeremiah the prophet, saying, “And they took the thirty pieces of silver, the price of the one whose price had been set, on whom a price had been set by the sons of Israel,
Mt.27:09.〈Ελληνική〉 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος• Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ,

   τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν
【     エエロオエエ      ウフレエンヌ  
  [  tote   epleerootʰee   to   rʰeetʰen  ]
   διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου
【  アア   ミイオい      エエトい  
  [  diaa   ieremiioy   toy   propʰeetoy  ]
   λέγοντος •
【    
  [  legontos  ]
   Καὶ ἔλαβον
【  カイ   ンヌ  
  [  kai   elabon  ]
   τὰ τριάκοντα ἀργύρια,
【  タア   アア   ウルいい  
  [  taa   triaakonta   argyyria  ]
   τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου
【  テエンヌ   メエンヌ      メエノい  
  [  teen   timeen   toy   tetimeemenoy  ]
   ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ,
【  ンヌ   メエ      いインヌ   エエ  
  [  hon   etimeesanto   apo   hyioon   israeel  ]

Mt.27:10.〈練語版〉 陶器師の畑のためにそれらを与えた。主がわたしに命じられたとおりである」。
Mt.27:10.〈逐語版〉 そして、かの銀々を陶器師の畑の中へ、かの者たちが与えることになっていました。わたしに主が打ち合わせ設定したことになっていたことに応じて。」
Mt.27:10.〈Improved〉 and they gave them for the Field of the Potter, according as the Lord ordered me.”
Mt.27:10.〈Ελληνική〉 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέν μοι κύριος.

   καὶ ἔδωκαν αὐτὰ
【  カイ   ドオンヌ   アいタア  
  [  kai   edookan   aytaa  ]
   εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως,
【  エイ   ンヌ   ンヌ      オオ  
  [  eis   ton   agron   toy   kerameoos  ]
   καθὰ συνέταξέν μοι κύριος.
【  アア   ンヌ   モイ   いい  
  [  katʰaa   synetaksen   moi   kyyrios  ]

Mt.27:11.〈練語版〉 さて、イエスは総督の前に立った。そこで総督は彼に尋ねて言った。「あなたがユダヤ人の王なのか」。イエスは言った。「あなたがそう言っている」。
Mt.27:11.〈逐語版〉 その上で、導総督の所の方の中で、イエスは立たされることになっていた。そして、かのイエスに、かの導総督が尋ねることになっていた。言っている、「あなたがユダヤ人たちの王であるのですか。」その上で、イエスは断言した。「あなたが言っています。」
Mt.27:11.〈Improved〉 But Jesus stood in front of the ruler. And the ruler asked him, saying, “Are you the king of the Jews?” Now Jesus said, “You say it.”
Mt.27:11.〈Ελληνική〉 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος• καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων• Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη• Σὺ λέγεις.

   Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐστάθη
【        エエ   タアエエ  
  [  ho   de   ieesoys   estaatʰee  ]
   ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος •
【  ンヌ      ヘエ  
  [  emprostʰen   toy   heegemonos  ]
   καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν
【  カイ   ペエロオテエンヌ   アいンヌ      ヘエモオンヌ  
  [  kai   epeerooteesen   ayton   ho   heegemoon  ]
   λέγων •
【  ゴオンヌ  
  [  legoon  ]
   Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
【  いい         エい   ンヌ   オいダイオオンヌ  
  [  syy   ei   ho   basileys   toon   ioydaioon  ]
   ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη •
【        エエ   エエ  
  [  ho   de   ieesoys   epʰee  ]
   Σὺ λέγεις.
【  いい   ゲイ  
  [  syy   legeis  ]

Mt.27:12.〈練語版〉 彼は祭司長たちや長老たちから訴えられている間、何も答えなかった。
Mt.27:12.〈逐語版〉 そして、かのイエスを、祭司長たちによって、そして、長老たちによって、訴えられていることの中で、かのイエスはひとつの事をも自分自身でわざわざ答えないことになっていた。
Mt.27:12.〈Improved〉 And at his being accused by the chief priests and the elders, he answered nothing.
Mt.27:12.〈Ελληνική〉 καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο.

   καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν
【  カイ   ンヌ   オイ   テエアイ   アいンヌ  
  [  kai   en   tooi   kateegoreistʰai   ayton  ]
   ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων
【     ンヌ   ウルオオンヌ  
  [  hypo   toon   arkʰiereoon  ]
   καὶ πρεσβυτέρων
【  カイ   ロオンヌ  
  [  kai   presbyteroon  ]
   οὐδὲν ἀπεκρίνατο.
【  オいンヌ   リイ  
  [  oyden   apekriinato  ]

Mt.27:13.〈練語版〉 するとピラトは彼に言った。「彼らがあなたに対してどれほど多くの事を証言しているか、あなたは聞こえないのか」。
Mt.27:13.〈逐語版〉 そのとき、ピラトは、かのイエスに言っている。「あなたは聞こえていないのですか。あなたのどれくらい多くの事々を、かの者たちが下に証言しているのですか。」
Mt.27:13.〈Improved〉 Then Pilate says to him, “Do you not hear how much they testify against you?”
Mt.27:13.〈Ελληνική〉 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος• Οὐκ ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσιν;

   τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος •
【     ゲイ   アいオイ        
  [  tote   legei   aytooi   ho   pilaatos  ]
   Οὐκ ἀκούεις
【  オい   コいエイ  
  [  oyk   akoyeis  ]
   πόσα σου καταμαρτυροῦσιν;
【     ソい   ウルンヌ  
  [  posa   soy   katamartyroysin  ]

Mt.27:14.〈練語版〉 彼は彼に一言も答えなかった。そのため総督は非常に驚いた。
Mt.27:14.〈逐語版〉 そして、かのピラトに、かのイエスは自分自身でわざわざ答えないことになっていた。その上で、ひとつの宣言の方へ、かのイエスは自分自身でわざわざ答えないことになっていた。導総督が非常に驚くほどに。
Mt.27:14.〈Improved〉 And he did not answer him, not even with one word, so that the ruler marveled greatly.
Mt.27:14.〈Ελληνική〉 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.

   καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ
【  カイ   オい   リイエエ   アいオイ  
  [  kai   oyk   apekriitʰee   aytooi  ]
   πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα,
【     オい   ンヌ   ウフ  
  [  pros   oyde   hen   rʰeema  ]
   ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.
【  ホオ   アいマアデインヌ   ンヌ   ヘエ   イインヌ  
  [  hooste   tʰaymaazdein   ton   heegemona   liian  ]

Mt.27:15.〈練語版〉 さて、総督は祭りの際に、群衆の願う囚人の一人を、彼らのために釈放するのを慣例としていた。
Mt.27:15.〈逐語版〉 その上で、祭りに応じて、導総督は慣例としていたままでずっといた。かの群衆が望みだした囚人を、一人を、群衆に釈放することを。
Mt.27:15.〈Improved〉 But according to each festival, the ruler was accustomed to release one prisoner to the crowd, whomever they wanted.
Mt.27:15.〈Ελληνική〉 Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον.

   Κατὰ δὲ ἑορτὴν
【  タア      ウルテエンヌ  
  [  kataa   de   heorteen  ]
   εἰώθει ὁ ἡγεμὼν
【  エイオオエイ      ヘエモオンヌ  
  [  eiootʰei   ho   heegemoon  ]
   ἀπολύειν ἕνα
【  いいエインヌ     
  [  apolyyein   hena  ]
   τῷ ὄχλῳ
【  オイ   オオイ  
  [  tooi   okʰlooi  ]
   δέσμιον ὃν ἤθελον.
【  ンヌ   ンヌ   エエンヌ  
  [  desmion   hon   eetʰelon  ]

Mt.27:16.〈練語版〉 その時、彼らにはイエス・バラバという名うての囚人がいた。
Mt.27:16.〈逐語版〉 その上で、そのとき、イエス・バラバと言われる悪名高い囚人を、かの群衆の者たちは持っていだした。
Mt.27:16.〈Improved〉 But they had then a notorious prisoner called Jesus Barabbas.
Mt.27:16.〈Ελληνική〉 εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον Ἰησοῦν Βαραββᾶν.

   εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον
【  ンヌ         ンヌ   ピイセエンヌ  
  [  eikʰon   de   tote   desmion   epiiseemon  ]
   λεγόμενον
【  ンヌ  
  [  legomenon  ]
   Ἰησοῦν Βαραββᾶν.
【  エエンヌ   ンヌ  
  [  ieesoyn   barabbaan  ]

Mt.27:17.〈練語版〉 それで、彼らが集まった時、ピラトは彼らに言った。「あなたがたは、誰を釈放して欲しいのか。イエス・バラバか、それともキリストといわれるイエスか」。
Mt.27:17.〈逐語版〉 そのとき、かの群衆の者たちが集め導かれているままでずっといて、ピラトは、かの群衆の者たちに言うことになっていた。「誰かをあなたがたは望んでいます。あなたがたにわたしが釈放しようとすることになっています。イエス・バラバをですか。あるいは、キリストと言われるイエスをですか。」
Mt.27:17.〈Improved〉 Therefore, at their gathering, Pilate said to them, “Who do you want that I should release, Jesus Barabbas or Jesus who is called Christ?”
Mt.27:17.〈Ελληνική〉 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος• Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν, Ἰησοῦν τὸν Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον χριστόν;

   συνηγμένων οὖν αὐτῶν
【  ネエノオンヌ   ンヌ   アいンヌ  
  [  syneegmenoon   oyn   aytoon  ]
   εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος •
【  ンヌ   アい        
  [  eipen   aytois   ho   pilaatos  ]
   Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν,
【  イイ      いいソオ   ンヌ  
  [  tiina   tʰelete   apolyysoo   hymiin  ]
   Ἰησοῦν τὸν
【  エエンヌ   ンヌ  
  [  ieesoyn   ton  ]
   Βαραββᾶν
【  ンヌ  
  [  barabbaan  ]
   ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον χριστόν;
【  ヘエ   エエンヌ   ンヌ   ンヌ   ンヌ  
  [  hee   ieesoyn   ton   legomenon   kʰriston  ]

Mt.27:18.〈練語版〉 彼らがねたみのために彼を引き渡したことを、彼は知っていたからである。
Mt.27:18.〈逐語版〉 かのピラトが見て取っていたままでずっといたのであるから。ねたみを通して、かのイエスを、かの群衆の者たちが引き渡すことになっていた。と。
Mt.27:18.〈Improved〉 For he knew that they had delivered him up because of envy.
Mt.27:18.〈Ελληνική〉 ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.

   ᾔδει γὰρ ὅτι
【  エエイデイ   ガアウル     
  [  eeidei   gaar   hoti  ]
   διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.
【  アア   ンヌ   ドオンヌ   アいンヌ  
  [  diaa   tʰonon   paredookan   ayton  ]

Mt.27:19.〈練語版〉 彼が高座に座っている間に、彼の妻が彼のところに人を遣わして言った。「あの義人には関係しないでください。わたしは彼のために、今日、夢の中で随分苦しんだからです」。
Mt.27:19.〈逐語版〉 その上で、演壇の上に、かのピラトがわざわざ座らさせられていて、かのピラトの妻が、かのピラトの方へ派遣することになっていた。言っている、「あなたに、そして、その真正な人に、ひとつの事もがありません。かのイエスのために、今日、夢うつつに応じて、たくさんわたしは苦しむことになっているのですから。」
Mt.27:19.〈Improved〉 But at his sitting on the judgment seat, his wife dispatched to him, saying, “Let there be nothing between you and that righteous one, for I have suffered many things today in a dream because of him.”
Mt.27:19.〈Ελληνική〉 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα• Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ, πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατʼ ὄναρ διʼ αὐτόν.

   Καθημένου δὲ αὐτοῦ
【  エエノい      アい  
  [  katʰeemenoy   de   aytoy  ]
   ἐπὶ τοῦ βήματος
【  ピイ      ベエ  
  [  epii   toy   beematos  ]
   ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν
【  テインヌ      アいンヌ  
  [  apesteilen   pros   ayton  ]
   ἡ γυνὴ αὐτοῦ
【  ヘエ   ネエ   アい  
  [  hee   gynee   aytoy  ]
   λέγουσα •
【  ゴい  
  [  legoysa  ]
   Μηδὲν
【  メエンヌ  
  [  meeden  ]
   σοὶ
【  ソイ  
  [  soi  ]
   καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ,
【  カイ   オイ   カイオオイ   ケイノオイ  
  [  kai   tooi   dikaiooi   ekeinooi  ]
   πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον
【  アア   ガアウル   ンヌ   セエンヌ  
  [  pollaa   gaar   epatʰon   seemeron  ]
   κατʼ ὄναρ διʼ αὐτόν.
【     ウル      アいンヌ  
  [  kat   onar   di   ayton  ]

Mt.27:20.〈練語版〉 しかし、祭司長たちや長老たちは、バラバを願うよう、そして、イエスを殺すよう、群衆を説得した。
Mt.27:20.〈逐語版〉 その上で、祭司長たちが、そして、長老たちが、群衆たちを説得することになっていた。バラバを、かの群衆たちが自分自身でわざわざ請い頼もうとすることになっている。その上で、イエスを、かの群衆たちが滅ぼそうとすることになっている。と。
Mt.27:20.〈Improved〉 But the chief priests and the elders persuaded the crowds that they should ask for Barabbas, yet should destroy Jesus.
Mt.27:20.〈Ελληνική〉 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν.

   Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς
【  ホイ      ウル  
  [  hoi   de   arkʰiereis  ]
   καὶ οἱ πρεσβύτεροι
【  カイ   ホイ   いいロイ  
  [  kai   hoi   presbyyteroi  ]
   ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα
【  ペインヌ   トい   オい   イイ  
  [  epeisan   toys   okʰloys   hiina  ]
   αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν
【  アイテエソオタイ   ンヌ   ンヌ  
  [  aiteesoontai   ton   barabbaan  ]
   τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν.
【  ンヌ      エエンヌ   ソオンヌ  
  [  ton   de   ieesoyn   apolesoosin  ]

Mt.27:21.〈練語版〉 総督は彼らに答えて言った。「あなたがたは二人のうちのどちらを釈放して欲しいのか」。彼らは言った。「バラバを」。
Mt.27:21.〈逐語版〉 その上で、答えさせられることになっていた導総督が、かの群衆たちに言うことになっていた。「二人から、誰かを、あなたがたは望んでいます。あなたがたにわたしが釈放しようとすることになっています。」その上で、かの群衆たちは言うことになっていた。「バラバを。」
Mt.27:21.〈Improved〉 But, answering, the ruler said to them, “Which of the two do you want that I should release to you?” But they said, “Barabbas!”
Mt.27:21.〈Ελληνική〉 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς• Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπαν• Τὸν Βαραββᾶν.

   ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν
【  エイ         ヘエモオンヌ  
  [  apokritʰeis   de   ho   heegemoon  ]
   εἶπεν αὐτοῖς •
【  ンヌ   アい  
  [  eipen   aytois  ]
   Τίνα θέλετε
【  イイ     
  [  tiina   tʰelete  ]
   ἀπὸ τῶν δύο
【     ンヌ   いい  
  [  apo   toon   dyyo  ]
   ἀπολύσω ὑμῖν;
【  いいソオ   ンヌ  
  [  apolyysoo   hymiin  ]
   οἱ δὲ εἶπαν •
【  ホイ      ンヌ  
  [  hoi   de   eipan  ]
   Τὸν Βαραββᾶν.
【  ンヌ   ンヌ  
  [  ton   barabbaan  ]

Mt.27:22.〈練語版〉 ピラトは彼らに言った。「それでは、キリストと言われるイエスを私はどのようにしようか」。彼らはみな言った。「はりつけにしろ」。
Mt.27:22.〈逐語版〉 ピラトは、かの群衆たちに言っている。「そのとき、キリストと言われるイエスを、何かをわたしはすることとします。」かのすべての群衆たちは言っている。「かのイエスははりつけにされろとなっています。」
Mt.27:22.〈Improved〉 Pilate says to them, “Therefore, what should I do with Jesus, the one who is called Christ?” They all say, “Let him be crucified!”
Mt.27:22.〈Ελληνική〉 λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος• Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον χριστόν; λέγουσιν πάντες• Σταυρωθήτω.

   λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος •
【  ゲイ   アい        
  [  legei   aytois   ho   pilaatos  ]
   Τί οὖν ποιήσω
【  イイ   ンヌ   ポイエエソオ  
  [  tii   oyn   poieesoo  ]
   Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον χριστόν;
【  エエンヌ   ンヌ   ンヌ   ンヌ  
  [  ieesoyn   ton   legomenon   kʰriston  ]
   λέγουσιν πάντες •
【  ゴいンヌ   パア  
  [  legoysin   paantes  ]
   Σταυρωθήτω.
【  タいロオエエトオ  
  [  stayrootʰeetoo  ]

Mt.27:23.〈練語版〉 しかし、彼は言った。「なぜだ。彼がどんな悪事をしたというのか」。しかし、彼らは激しく叫んで言った。「はりつけにしろ」。
Mt.27:23.〈逐語版〉 その上で、かのピラトは断言した。「悪い何かを、かのイエスがしたことになっていますか。」その上で、かの者たちは激しく叫んだ。言っている、「かのイエスははりつけにされろとなっています。」
Mt.27:23.〈Improved〉 But he said, “For what evil has he done?” But they cried out exceedingly, saying, “Let him be crucified!”
Mt.27:23.〈Ελληνική〉 ὁ δὲ ἔφη• Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες• Σταυρωθήτω.

   ὁ δὲ ἔφη •
【        エエ  
  [  ho   de   epʰee  ]
   Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν;
【  イイ   ガアウル   ンヌ   ポイエエンヌ  
  [  tii   gaar   kakon   epoieesen  ]
   οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον
【  ホイ         ンヌ  
  [  hoi   de   perissoos   ekrazdon  ]
   λέγοντες •
【    
  [  legontes  ]
   Σταυρωθήτω.
【  タいロオエエトオ  
  [  stayrootʰeetoo  ]

Mt.27:24.〈練語版〉 そこでピラトは、何をしても無駄ばかりか、むしろ騒動になりそうなのを見て、水を取って群衆の前で両手を洗って言った。「わたしはこの血について罪はない。自分たちで始末しろ」。
Mt.27:24.〈逐語版〉 その上で、見て取ることになっているピラトは、かの事はひとつの事のためにもならない。逆に、むしろ騒動がわざわざ起こることをさせられている。と。水を手に入れることになっている、かのピラトは、群衆の所の方の中で、手々を自分自身でわざわざ洗うことになっていた。言っている、「この者の血からわたしは無実であるのです。あなたがたが自分自身でわざわざはっきり見えることとします。」
Mt.27:24.〈Improved〉 But Pilate, seeing that he accomplished nothing, but rather an uproar was occurring, taking water, he washed off his hands in front of the crowd, saying “I am innocent from the blood of this one. You will see to it.”
Mt.27:24.〈Ελληνική〉 Ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων• Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου• ὑμεῖς ὄψεσθε.

   Ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι
【  ドオンヌ              
  [  idoon   de   ho   pilaatos   hoti  ]
   οὐδὲν ὠφελεῖ
【  オいンヌ   オオ  
  [  oyden   oopʰelei  ]
   ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται
【  アア   ンヌ   ウリ   ギイタイ  
  [  allaa   maallon   tʰorybos   giinetai  ]
   λαβὼν ὕδωρ
【  ボオンヌ   いいドオウル  
  [  laboon   hyydoor  ]
   ἀπενίψατο τὰς χεῖρας
【  ニイ   タア     
  [  apeniipsato   taas   kʰeiras  ]
   ἀπέναντι τοῦ ὄχλου
【        オい  
  [  apenanti   toy   okʰloy  ]
   λέγων •
【  ゴオンヌ  
  [  legoon  ]
   Ἀθῷός εἰμι
【  オイ   エイ  
  [  atʰooios   eimi  ]
   ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου •
【        ハイ   トいトい  
  [  apo   toy   haimatos   toytoy  ]
   ὑμεῖς ὄψεσθε.
【       
  [  hymeis   opsestʰe  ]

Mt.27:25.〈練語版〉 民全体が答えて言った。「彼の血は、我々と我々の子供の上にかかってもよい」。
Mt.27:25.〈逐語版〉 そして、答えさせられることになっていたあらゆる民が、言うことになっていた。「かのイエスの血は、わたしたちの上に、そして、わたしたちの子供たちの上に。」
Mt.27:25.〈Improved〉 And, answering, all the people said, “His blood be on us and on our children!”
Mt.27:25.〈Ελληνική〉 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν• Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφʼ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν.

   καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς
【  カイ   エイ           
  [  kai   apokritʰeis   paas   ho   laos  ]
   εἶπεν •
【  ンヌ  
  [  eipen  ]
   Τὸ αἷμα αὐτοῦ
【        アい  
  [  to   haima   aytoy  ]
   ἐφʼ ἡμᾶς
【     ヘエ  
  [  epʰ   heemaas  ]
   καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν.
【  カイ   ピイ   タア      ヘエンヌ  
  [  kai   epii   taa   tekna   heemoon  ]

Mt.27:26.〈練語版〉 そこで、彼はバラバを彼らに釈放した。しかし、イエスをむち打ってから、はりつけにするために引き渡した。
Mt.27:26.〈逐語版〉 そのとき、かのピラトは、かのあらゆる民の者たちにバラバをおもてへほどくことになっていた。その上で、イエスをむち打つことになっている、かのピラトは引き渡すことになっていた。なぜなら、かのイエスははりつけにさせられようとしていることになっていたからである。
Mt.27:26.〈Improved〉 Then he released to them Barabbas, but, flogging Jesus, he delivered him up that he may be crucified.
Mt.27:26.〈Ελληνική〉 τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.

   τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν,
【     ンヌ   アい   ンヌ   ンヌ  
  [  tote   apelysen   aytois   ton   barabbaan  ]
   τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας
【  ンヌ      エエンヌ   オオ  
  [  ton   de   ieesoyn   pʰragelloosas  ]
   παρέδωκεν
【  ドオンヌ  
  [  paredooken  ]
   ἵνα σταυρωθῇ.
【  イイ   タいロオエイ  
  [  hiina   stayrootʰeei  ]

Mt.27:27.〈練語版〉 総督の兵士たちはイエスを官邸に連れて行って、全部隊を彼のところに集めた。
Mt.27:27.〈逐語版〉 そのとき、イエスを官邸の中へ連れて行くことになっている、導総督の兵士たちは、まるごとの部隊を、かのイエスの上に集め導くことになっていた。
Mt.27:27.〈Improved〉 Then the soldiers of the ruler, taking Jesus into the praetorium, gathered the whole cohort to him.
Mt.27:27.〈Ελληνική〉 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπʼ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν.

   Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος
【     ホイ   タイ      ヘエ  
  [  tote   hoi   stratiootai   toy   heegemonos  ]
   παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν
【     ンヌ   エエンヌ  
  [  paralabontes   ton   ieesoyn  ]
   εἰς τὸ πραιτώριον
【  エイ      ライトオンヌ  
  [  eis   to   praitoorion  ]
   συνήγαγον ἐπʼ αὐτὸν
【  ネエンヌ      アいンヌ  
  [  syneegagon   ep   ayton  ]
   ὅλην τὴν σπεῖραν.
【  エエンヌ   テエンヌ   ンヌ  
  [  holeen   teen   speiran  ]

Mt.27:28.〈練語版〉 彼から衣をはいで、緋色の外套を彼に着せ、
Mt.27:28.〈逐語版〉 そして、かのイエスを裸にすることになっている、かの兵士たちは、かのイエスに緋色の外套を置くことになっていた。
Mt.27:28.〈Improved〉 And stripping him, they put a scarlet cloak around him.
Mt.27:28.〈Ελληνική〉 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ,

   καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν
【  カイ   いい   アいンヌ  
  [  kai   ekdyysantes   ayton  ]
   χλαμύδα κοκκίνην
【  いい   キイネエンヌ  
  [  kʰlamyyda   kokkiineen  ]
   περιέθηκαν αὐτῷ,
【  エエンヌ   アいオイ  
  [  perietʰeekan   aytooi  ]

Mt.27:29.〈練語版〉 いばらで冠を編んで彼の頭に載せ、右手に葦を持たせた。そして彼の前にひざまずいて彼をあざけって、「ユダヤ人の王、喜びなさい」と言った。
Mt.27:29.〈逐語版〉 そして、いばらいばらの中から外へ、花輪を編むことになっている、かの兵士たちは、かのイエスの頭の上に、乗せることになっていた。そして、かのイエスの右手の中に葦を、かの兵士たちは乗せることになっていた。そして、かのイエスの所の方の中で、膝の上でひれ伏することになっている、かの兵士たちは、かのイエスにあざけることになっていた。言っている、「喜びなさい。ユダヤ人たちの王よ。」
Mt.27:29.〈Improved〉 And braiding a crown out of thorns, they put it on his head and a reed in his right hand, and falling on their knees in front of him, they mocked him, saying, “Rejoice, king of the Jews!”
Mt.27:29.〈Ελληνική〉 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες• Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων,

   καὶ πλέξαντες στέφανον
【  カイ      ンヌ  
  [  kai   pleksantes   stepʰanon  ]
   ἐξ ἀκανθῶν
【     ンヌ  
  [  eks   akantʰoon  ]
   ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ
【  エエンヌ   ピイ         アい  
  [  epetʰeekan   epii   tees   kepʰalees   aytoy  ]
   καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ,
【  カイ   カアンヌ   ンヌ   エイ   アイ   アい  
  [  kai   kaalamon   en   teei   deksiaai   aytoy  ]
   καὶ γονυπετήσαντες
【  カイ   テエ  
  [  kai   gonypeteesantes  ]
   ἔμπροσθεν αὐτοῦ
【  ンヌ   アい  
  [  emprostʰen   aytoy  ]
   ἐνέπαιξαν αὐτῷ
【  パインヌ   アいオイ  
  [  enepaiksan   aytooi  ]
   λέγοντες •
【    
  [  legontes  ]
   Χαῖρε,
【    
  [  kʰaire  ]
   βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων,
【     ンヌ   オいダイオオンヌ  
  [  basiley   toon   ioydaioon  ]

Mt.27:30.〈練語版〉 彼らは彼につばをかけ、葦を取って彼の頭をたたいた。
Mt.27:30.〈逐語版〉 そして、かのイエスの中へつばをかけることになっている、かの兵士たちは、葦を手に入れることになっていた。そして、かのイエスの頭の中へ、かの兵士たちは叩きだした。
Mt.27:30.〈Improved〉 And spitting on him, they took the reed and struck him on his head.
Mt.27:30.〈Ελληνική〉 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

   καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν
【  カイ   いい   エイ   アいンヌ  
  [  kai   emptyysantes   eis   ayton  ]
   ἔλαβον τὸν κάλαμον
【  ンヌ   ンヌ   カアンヌ  
  [  elabon   ton   kaalamon  ]
   καὶ ἔτυπτον
【  カイ   ンヌ  
  [  kai   etypton  ]
   εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
【  エイ   テエンヌ   エエンヌ   アい  
  [  eis   teen   kepʰaleen   aytoy  ]

Mt.27:31.〈練語版〉 彼らは彼をあざけり、彼から外套を脱がせて、彼の衣を彼に着せた。そして、彼をはりつけにするために引いて行った。
Mt.27:31.〈逐語版〉 そして、かのイエスに、かの兵士たちがからかうことになっていたとき、かのイエスを、外套を、かの兵士たちが裸にすることになっていた。そして、かのイエスの衣々を、かのイエスに、かの兵士たちが着せることになっていた。そして、はりつけにすることになっていることの中へ、かの兵士たちが、かのイエスをおもてへ導くことになっていた。
Mt.27:31.〈Improved〉 And, when they mocked him, they stripped him of the cloak and put his garments on him, and they led him away to crucify.
Mt.27:31.〈Ελληνική〉 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι.

   καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ,
【  カイ      パインヌ   アいオイ  
  [  kai   hote   enepaiksan   aytooi  ]
   ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα
【  ンヌ   アいンヌ   テエンヌ   いい  
  [  eksedysan   ayton   teen   kʰlamyyda  ]
   καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
【  カイ   ンヌ   アいンヌ   タア   マア   アい  
  [  kai   enedysan   ayton   taa   himaatia   aytoy  ]
   καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν
【  カイ   ペエンヌ   アいンヌ  
  [  kai   apeegagon   ayton  ]
   εἰς τὸ σταυρῶσαι.
【  エイ      タいサイ  
  [  eis   to   stayroosai  ]

Mt.27:32.〈練語版〉 彼らが出て行くと、シモンという名のクレネの人を見つけた。彼らはこの者を徴用して、彼の十字架を運ばせた。
Mt.27:32.〈逐語版〉 その上で、わざわざ外へ来させられる、かの兵士たちが、名前にシモンを、クレネの人間を、見つけることになっていた。この者を、かの兵士たちが徴用することになっていた。なぜなら、かのイエスの十字架を、かのシモンが拾い上げようとすることになっていたからである。
Mt.27:32.〈Improved〉 But coming out, they found a Cyrenian man named Simon. This one they pressed into service that he should pick up his cross.
Mt.27:32.〈Ελληνική〉 Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα• τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.

   Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον
【  ウルノイ      ンヌ  
  [  ekserkʰomenoi   de   heyron  ]
   ἄνθρωπον Κυρηναῖον
【  アアロオンヌ   レエンヌ  
  [  aantʰroopon   kyreenaion  ]
   ὀνόματι Σίμωνα •
【     イイモオ  
  [  onomati   siimoona  ]
   τοῦτον ἠγγάρευσαν
【  ンヌ   エエガアレいンヌ  
  [  toyton   eeŋgaareysan  ]
   ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.
【  イイ   アアレエイ   ンヌ   タいンヌ   アい  
  [  hiina   aareei   ton   stayron   aytoy  ]

Mt.27:33.〈練語版〉 そして、ゴルゴダ、すなわち、されこうべの場所、という所に来て、
Mt.27:33.〈逐語版〉 そして、されこうべの場所と言われている、かのゴルゴダがある、ゴルゴダと言われる場所の中へ、かの兵士たちが来ることになっていて、
Mt.27:33.〈Improved〉 And, coming to a place called Golgota, which is called Place of a Skull,
Mt.27:33.〈Ελληνική〉 Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὅ ἐστιν Κρανίου Τόπος λεγόμενος,

   Καὶ ἐλθόντες
【  カイ     
  [  kai   eltʰontes  ]
   εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ,
【  エイ   ンヌ   ンヌ     
  [  eis   topon   legomenon   golgotʰaa  ]
   ὅ ἐστιν Κρανίου Τόπος λεγόμενος,
【     ンヌ   ニイオい        
  [  ho   estin   kraniioy   topos   legomenos  ]

Mt.27:34.〈練語版〉 彼らは胆汁を混ぜたぶとう酒を彼に与えて飲ませようとした。彼は味を見ると飲もうとしなかった。
Mt.27:34.〈逐語版〉 胆汁と共に混ぜられているままでずっといるぶとう酒を飲むことになっていたために、かのイエスに、かの兵士たちが与えることになっていた。そして、かのイエスは自分自身でわざわざ味見することになっていて、飲むことになっていることを、かのイエスが望まないことになっていた。
Mt.27:34.〈Improved〉 they gave him wine mixed with gall to drink. And, tasting it, he did not want to drink it.
Mt.27:34.〈Ελληνική〉 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς μεμιγμένον• καὶ γευσάμενος οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν.

   ἔδωκαν αὐτῷ
【  ドオンヌ   アいオイ  
  [  edookan   aytooi  ]
   πιεῖν οἶνον
【  ンヌ   ンヌ  
  [  piein   oinon  ]
   μετὰ χολῆς μεμιγμένον •
【  タア      ンヌ  
  [  metaa   kʰolees   memigmenon  ]
   καὶ γευσάμενος
【  カイ   ゲいサア  
  [  kai   geysaamenos  ]
   οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν.
【  オい   エエエエンヌ   ンヌ  
  [  oyk   eetʰeleesen   piein  ]

Mt.27:35.〈練語版〉 彼らは彼をはりつけにし、くじを引いて、彼の衣を分けた。
Mt.27:35.〈逐語版〉 その上で、かのイエスをはりつけにすることになっている、かの兵士たちが、くじを放り投げて、かのイエスの衣々を自分自身でわざわざ分け合うことになっていた。
Mt.27:35.〈Improved〉 But, crucifying him, they divided his garments, casting a lot.
Mt.27:35.〈Ελληνική〉 σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον,

   σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν
【  タいロオ      アいンヌ  
  [  stayroosantes   de   ayton  ]
   διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
【  リイ   タア   マア   アい  
  [  diemeriisanto   taa   himaatia   aytoy  ]
   βάλλοντες κλῆρον,
【  バア   ンヌ  
  [  baallontes   kleeron  ]

Mt.27:36.〈練語版〉 そして、彼らは座って、そこで彼を見張っていた。
Mt.27:36.〈逐語版〉 そして、わざわざ座らさせられている、かの兵士たちが、そこで、かのイエスを管理しだした。
Mt.27:36.〈Improved〉 And, sitting, they kept him there.
Mt.27:36.〈Ελληνική〉 καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ.

   καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ.
【  カイ   エエノイ   テエロいンヌ   アいンヌ     
  [  kai   katʰeemenoi   eteeroyn   ayton   ekei  ]

Mt.27:37.〈練語版〉 彼らは彼の頭の上に、「これはユダヤ人の王イエスである」と書いた彼に対する罪状書きを掲げた。
Mt.27:37.〈逐語版〉 そして、かのイエスの頭の上に上へ、かの兵士たちが掲げることになっていた。書かれているままでずっといる、かのイエスの罪状理由を。「この者が、ユダヤ人たちの王イエスであるのです。」
Mt.27:37.〈Improved〉 And they placed on his head his charge written: “This is Jesus, the king of the Jews.”
Mt.27:37.〈Ελληνική〉 καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην• Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.

   καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω
【  カイ   エエンヌ   パアノオ  
  [  kai   epetʰeekan   epaanoo  ]
   τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ
【        アい  
  [  tees   kepʰalees   aytoy  ]
   τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην •
【  テエンヌ   アイイインヌ   アい   ネエンヌ  
  [  teen   aitiian   aytoy   gegrammeneen  ]
   Οὗτός ἐστιν
【     ンヌ  
  [  hoytos   estin  ]
   Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.
【  エエ      エい   ンヌ   オいダイオオンヌ  
  [  ieesoys   ho   basileys   toon   ioydaioon  ]

Mt.27:38.〈練語版〉 その時、二人の強盗が彼と一緒に、一人は右に、一人は左にはりつけにされた。
Mt.27:38.〈逐語版〉 そのとき、二人の強盗たちが、右々の中から外へ一人が、そして、左々の中から外へ一人が、かのイエスと一緒に、はりつけにされている。
Mt.27:38.〈Improved〉 Then two robbers are crucified with him, one at the right and one at the left.
Mt.27:38.〈Ελληνική〉 Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων.

   Τότε σταυροῦνται
【     タいタイ  
  [  tote   stayroyntai  ]
   σὺν αὐτῷ
【  いいンヌ   アいオイ  
  [  syyn   aytooi  ]
   δύο λῃσταί,
【  いい   エエイタイ  
  [  dyyo   leeistai  ]
   εἷς ἐκ δεξιῶν
【        ンヌ  
  [  heis   ek   deksioon  ]
   καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων.
【  カイ         エいオオいいモオンヌ  
  [  kai   heis   eks   eyoonyymoon  ]

Mt.27:39.〈練語版〉 通りかかった者たちは、頭を振りながら彼を冒とくして
Mt.27:39.〈逐語版〉 その上で、わざわざ通りかかることをさせられる者たちは、かの者たちの頭々を揺らして、かのイエスを冒涜しだした。
Mt.27:39.〈Improved〉 But those going by blasphemed him, shaking their heads
Mt.27:39.〈Ελληνική〉 οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν

   οἱ δὲ παραπορευόμενοι
【  ホイ      レいノイ  
  [  hoi   de   paraporeyomenoi  ]
   ἐβλασφήμουν αὐτὸν
【  エエモいンヌ   アいンヌ  
  [  eblaspʰeemoyn   ayton  ]
   κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν
【     タア   アア   アいンヌ  
  [  kinoyntes   taas   kepʰalaas   aytoon  ]

Mt.27:40.〈練語版〉 言った。「聖所を壊して三日のうちに建てるという者、自分を救え。神の息子なら、十字架から下りて来い」。
Mt.27:40.〈逐語版〉 そして、言っている、「聖所を破壊するあなたが、そして、三つの日々の中で建てるあなたが、あなた自身を救えとなっています。もしもあなたが神の息子であるのならば。そして、あなたが十字架から下へ一歩ステップ進み降りろとなっています。」
Mt.27:40.〈Improved〉 and saying, “The one who destroys the sanctuary and builds it in three days, save yourself! If you are the Son of God, descend from the cross!”
Mt.27:40.〈Ελληνική〉 καὶ λέγοντες• Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν• εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.

   καὶ λέγοντες •
【  カイ     
  [  kai   legontes  ]
   Ὁ καταλύων τὸν ναὸν
【     いいオオンヌ   ンヌ   ンヌ  
  [  ho   katalyyoon   ton   naon  ]
   καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν,
【  カイ   ンヌ   イインヌ   ヘエライ   オインヌ  
  [  kai   en   trisiin   heemerais   oikodomoon  ]
   σῶσον σεαυτόν •
【  ンヌ   アいンヌ  
  [  sooson   seayton  ]
   εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ,
【  エイ   いイ           
  [  ei   hyios   ei   toy   tʰeoy  ]
   κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.
【  タアベエ         タい  
  [  kataabeetʰi   apo   toy   stayroy  ]

Mt.27:41.〈練語版〉 同じように、祭司長たちも、書記官たちと長老たちと一緒にあざけって言った。
Mt.27:41.〈逐語版〉 同じように、祭司長たちもが、記す者たちと共に、そして、長老たちと共に、からかって、言いだした。
Mt.27:41.〈Improved〉 Likewise the chief priests also, with the scribes and the elders, mocking him, said,
Mt.27:41.〈Ελληνική〉 ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον•

   ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς
【  モイオオ   カイ   ホイ   ウル  
  [  homoioos   kai   hoi   arkʰiereis  ]
   ἐμπαίζοντες
【  パイ  
  [  empaizdontes  ]
   μετὰ τῶν γραμματέων
【  タア   ンヌ   オオンヌ  
  [  metaa   toon   grammateoon  ]
   καὶ πρεσβυτέρων
【  カイ   ロオンヌ  
  [  kai   presbyteroon  ]
   ἔλεγον •
【  ンヌ  
  [  elegon  ]

Mt.27:42.〈練語版〉 「彼はほかの者たちを救ったが、自分自身を救うことができない。彼はイスラエルの王だ。今、十字架から下りて来てもらおう。そうしたら、彼を信じよう。
Mt.27:42.〈逐語版〉 「ほかの者たちを、かのイエスは救うことになっています。自分を救うことになっていることを、かのイエスはわざわざできさせられないのです。かのイエスはイスラエルの王であるのです。今、かのイエスが、十字架から下へ一歩ステップ進み降りなさいとなっています。そして、かのイエスの上で私たちは信じることとします。
Mt.27:42.〈Improved〉 “He saved others! Himself he is not able to save! He is the king of Israel! Let him descend now from the cross, and we will believe in him!”
Mt.27:42.〈Ελληνική〉 Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι• βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπʼ αὐτόν.

   Ἄλλους ἔσωσεν,
【  アアオい   ソオンヌ  
  [  aalloys   esoosen  ]
   ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι •
【  アいンヌ   オい   いいタイ   サイ  
  [  heayton   oy   dyynatai   soosai  ]
   βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν,
【  エい   エエ   ンヌ  
  [  basileys   israeel   estin  ]
   καταβάτω νῦν
【  バアトオ   ンヌ  
  [  katabaatoo   nyyn  ]
   ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
【        タい  
  [  apo   toy   stayroy  ]
   καὶ πιστεύσομεν ἐπʼ αὐτόν.
【  カイ   テいンヌ      アいンヌ  
  [  kai   pisteysomen   ep   ayton  ]

Mt.27:43.〈練語版〉 彼は神に頼っている。彼が彼をお望みなら、今、救ってもらうがよい。『わたしは神の息子だ』と言ったのだから」。
Mt.27:43.〈逐語版〉 神の上で、かのイエスは頼っているままでずっといます。もしもかのイエスが、かの神を望んでいるのならば、今、かのイエスが自分自身でわざわざ救いなさいとなっています。『わたしは神の息子であるのです。』と、かのイエスが言うことになっているのだから。」
Mt.27:43.〈Improved〉 He trusted in God. Let him rescue him now if he wants him, for he said that ‘I am the Son of God’!”
Mt.27:43.〈Ελληνική〉 πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν• εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός.

   πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν,
【  ポインヌ   ピイ   ンヌ   ンヌ  
  [  pepoitʰen   epii   ton   tʰeon  ]
   ῥυσάσθω νῦν
【  ウフリサアオオ   ンヌ  
  [  rʰysaastʰoo   nyyn  ]
   εἰ θέλει αὐτόν •
【  エイ   エイ   アいンヌ  
  [  ei   tʰelei   ayton  ]
   εἶπεν γὰρ ὅτι
【  ンヌ   ガアウル     
  [  eipen   gaar   hoti  ]
   Θεοῦ εἰμι υἱός.
【     エイ   いイ  
  [  tʰeoy   eimi   hyios  ]

Mt.27:44.〈練語版〉 彼と一緒にはりつけになっていた強盗たちも、同じように彼を非難した。
Mt.27:44.〈逐語版〉 その上で、同じことを、かのイエスと一緒にはりつけにされることになっていた強盗たちもが、かのイエスを叱責しだした。
Mt.27:44.〈Improved〉 But in the same way, the robbers also, who were crucified with him, reproached him.
Mt.27:44.〈Ελληνική〉 τὸ δʼ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.

   τὸ δʼ αὐτὸ
【        アい  
  [  to   d   ayto  ]
   καὶ οἱ λῃσταὶ
【  カイ   ホイ   エエイタイ  
  [  kai   hoi   leeistai  ]
   οἱ συσταυρωθέντες σὺν αὐτῷ
【  ホイ   タいロオ   いいンヌ   アいオイ  
  [  hoi   systayrootʰentes   syyn   aytooi  ]
   ὠνείδιζον αὐτόν.
【  オオネインヌ   アいンヌ  
  [  ooneidizdon   ayton  ]

Mt.27:45.〈練語版〉 さて、第六時から闇が地上の全面を覆い、第九時にまで及んだ。
Mt.27:45.〈逐語版〉 その上で、第六の時間から、第九の時間まで、あらゆる地の上で、闇が自分自身でわざわざ起こることになっていた。
Mt.27:45.〈Improved〉 But from the sixth hour darkness came over the whole earth until the ninth hour.
Mt.27:45.〈Ελληνική〉 Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.

   Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας
【        テエ   ホオ  
  [  apo   de   hektees   hooras  ]
   σκότος ἐγένετο
【       
  [  skotos   egeneto  ]
   ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν
【  ピイ   ンヌ   テエンヌ   ンヌ  
  [  epii   paasan   teen   geen  ]
   ἕως ὥρας ἐνάτης.
【  オオ   ホオ   ナアテエ  
  [  heoos   hooras   enaatees  ]

Mt.27:46.〈練語版〉 第九時ごろ、イエスは大声で叫んで、「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」と言った。これは、「わたしの神、わたしの神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」である。
Mt.27:46.〈逐語版〉 その上で、第九の時間ごろ、偉大な音に、イエスが上へ請い叫ぶことになっていた。言っている、「エリ、エリ、レマ、サバクタニ。」これは、「わたしの神よ。わたしの神よ。何のために、わたしをあなたが見捨ることになっていたのですか。」である。
Mt.27:46.〈Improved〉 But about the ninth hour Jesus cried out with a great voice, saying, “Eli! Eli! Lema sabachthani?” that is, “My God! My God! Why have you forsaken me?”
Mt.27:46.〈Ελληνική〉 περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων• Ἠλὶ ἠλὶ λεμὰ σαβαχθάνι; τοῦτʼ ἔστιν• Θεέ μου θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;

   περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν
【  リイ      テエンヌ   ナアテエンヌ   ホオンヌ  
  [  perii   de   teen   enaateen   hooran  ]
   ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς
【  エエンヌ      エエ  
  [  aneboeesen   ho   ieesoys  ]
   φωνῇ μεγάλῃ
【  オオエイ   ガアエエイ  
  [  pʰooneei   megaaleei  ]
   λέγων •
【  ゴオンヌ  
  [  legoon  ]
   Ἠλὶ ἠλὶ λεμὰ σαβαχθάνι;
【  エエイイ   エエイイ   マア   アア  
  [  eelii   eelii   lemaa   sabakʰtʰaani  ]
   τοῦτʼ ἔστιν •
【     ンヌ  
  [  toyt   estin  ]
   Θεέ μου
【     モい  
  [  tʰee   moy  ]
   θεέ μου,
【     モい  
  [  tʰee   moy  ]
   ἱνατί με ἐγκατέλιπες;
【  イイ        
  [  hinatii   me   eŋkatelipes  ]

Mt.27:47.〈練語版〉 そこに立っていた者たちがそれを聞いて言った。「この者はエリヤを呼んでいる」。
Mt.27:47.〈逐語版〉 そこに立っているままでずっといる者たちのある者たちが、聞こえることになっていて、言いだした。「この者はエリヤを音声発しています。」と。
Mt.27:47.〈Improved〉 But some of those standing there, hearing it, said that “This one calls for Elijah.”
Mt.27:47.〈Ελληνική〉 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος.

   τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων
【        ンヌ      テエトオンヌ  
  [  tines   de   toon   ekei   hesteekotoon  ]
   ἀκούσαντες
【  コい  
  [  akoysantes  ]
   ἔλεγον ὅτι
【  ンヌ     
  [  elegon   hoti  ]
   Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος.
【  エエイインヌ   オオ     
  [  eeliian   pʰoonei   hoytos  ]

Mt.27:48.〈練語版〉 すぐに彼らのうちの一人が走って行て、海綿を取って、それに酸いぶどう酒をたっぷり含ませ、それを葦につけて、彼に飲ませようとした。
Mt.27:48.〈逐語版〉 そして、すぐに、かのそこに立っているままでずっといる者たちの中から外へ、一人が走っていくことになっていて、そして、スポンジを手に入れることになっていて、その上、酢をいっぱいにすることになっていて、そして、葦に据えることになっていて、かのイエスを飲みもの与えだした。
Mt.27:48.〈Improved〉 And immediately one from among them, running and taking a sponge, filling it with sour wine and putting it on a reed, gave to him to drink.
Mt.27:48.〈Ελληνική〉 καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν.

   καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν
【  カイ   エいオオ   モオンヌ         アいンヌ  
  [  kai   eytʰeoos   dramoon   heis   eks   aytoon  ]
   καὶ λαβὼν σπόγγον
【  カイ   ボオンヌ   ンヌ  
  [  kai   laboon   spoŋgon  ]
   πλήσας τε ὄξους
【  エエ      ソい  
  [  pleesas   te   oksoys  ]
   καὶ περιθεὶς καλάμῳ
【  カイ   エイ   アアモオイ  
  [  kai   peritʰeis   kalaamooi  ]
   ἐπότιζεν αὐτόν.
【  ンヌ   アいンヌ  
  [  epotizden   ayton  ]

Mt.27:49.〈練語版〉 残りの者たちは言った。「そのままにしておけ。エリヤが彼を救いに来るかどうかを見よう」。
Mt.27:49.〈逐語版〉 その上で、残りの者たちは言いだした。「あなたが放って置きなさいとなっています。わたしたちは見て取ろうとすることになっています。もしも、かのイエスを救うこととするエリヤが、わざわざ来させられるのならば。」
Mt.27:49.〈Improved〉 But the rest said, “Let him be! Let us see if Elijah comes to save him.”
Mt.27:49.〈Ελληνική〉 οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον• Ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων αὐτόν.

   οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον •
【  ホイ      オイポイ   ンヌ  
  [  hoi   de   loipoi   elegon  ]
   Ἄφες
【  アア  
  [  aapʰes  ]
   ἴδωμεν
【  イイドオンヌ  
  [  iidoomen  ]
   εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων αὐτόν.
【  エイ   ウルタイ   エエイイ   ソオソオンヌ   アいンヌ  
  [  ei   erkʰetai   eeliias   soosoon   ayton  ]

Mt.27:50.〈練語版〉 イエスは再び大声で叫んで、霊をゆだねた。
Mt.27:50.〈逐語版〉 その上で、再び、偉大な音に叫ぶことになっているイエスが、霊を放って置くことになっていた。
Mt.27:50.〈Improved〉 But Jesus, again crying out with a great voice, lets go of the spirit.
Mt.27:50.〈Ελληνική〉 ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα.

   ὁ δὲ Ἰησοῦς
【        エエ  
  [  ho   de   ieesoys  ]
   πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ
【  パアンヌ   ラア   オオエイ   ガアエエイ  
  [  paalin   kraaksas   pʰooneei   megaaleei  ]
   ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα.
【  ンヌ        
  [  apʰeeken   to   pneyma  ]

Mt.27:51.〈練語版〉 すると見よ、聖所の幕が上から下まで二つに裂けた。また地が揺れ、岩々が裂け、
Mt.27:51.〈逐語版〉 そして、あなたが見て取れとなっている。聖所のカーテンが上から下まで、二つの中へ、引き裂かれることになっていた。そして、地が揺らされることになっていた。そして、岩々が引き裂かれることになっていた。
Mt.27:51.〈Improved〉 And behold, the curtain of the sanctuary was torn in two from above to bottom, and the earth shook and the rocks were split.
Mt.27:51.〈Ελληνική〉 καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη ἀπʼ ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν,

   καὶ ἰδοὺ
【  カイ   ドい  
  [  kai   idoy  ]
   τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ
【             
  [  to   katapetasma   toy   naoy  ]
   ἐσχίσθη
【  イイエエ  
  [  eskʰiistʰee  ]
   ἀπʼ ἄνωθεν
【     アアノオンヌ  
  [  ap   aanootʰen  ]
   ἕως κάτω
【  オオ   カアトオ  
  [  heoos   kaatoo  ]
   εἰς δύο,
【  エイ   いい  
  [  eis   dyyo  ]
   καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη,
【  カイ   ヘエ      セイエエ  
  [  kai   hee   gee   eseistʰee  ]
   καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν,
【  カイ   ハイ   ライ   イイエエンヌ  
  [  kai   hai   petrai   eskʰiistʰeesan  ]

Mt.27:52.〈練語版〉 また墓が開け、眠っている多くの聖徒たちの体が起こされた。
Mt.27:52.〈逐語版〉 そして、墓々が上へ開かれることになっていた。そして、横になることをさせられているままでずっといる聖徒たちの多くの体々が、目覚めさせられることになっていた。
Mt.27:52.〈Improved〉 And the tombs were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised,
Mt.27:52.〈Ελληνική〉 καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθησαν,

   καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν
【  カイ   タア   ネエ   オオイエエンヌ  
  [  kai   taa   mneemeia   aneooikʰtʰeesan  ]
   καὶ πολλὰ σώματα
【  カイ   アア   ソオ  
  [  kai   pollaa   soomata  ]
   τῶν κεκοιμημένων ἁγίων
【  ンヌ   コイメエノオンヌ   ギイオオンヌ  
  [  toon   kekoimeemenoon   hagiioon  ]
   ἠγέρθησαν,
【  エエウルエエンヌ  
  [  eegertʰeesan  ]

Mt.27:53.〈練語版〉 そして、彼の復活ののち、墓から出て来て、聖なる都に入り、多くの者に現れた。
Mt.27:53.〈逐語版〉 そして、かのイエスの目覚めの後、墓々の中から外へ、外へ来ることになっている、かの聖徒たちが、聖なる都の中へ入ることになっていた。そして、多くの者たちに、かの聖徒たちが、暴露し尽くし見えることをさせられることになっていた。
Mt.27:53.〈Improved〉 and coming out of the tombs after his being raised, they entered into the holy city and appeared to many.
Mt.27:53.〈Ελληνική〉 καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς.

   καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων
【  カイ         ンヌ   ネエメイオオンヌ  
  [  kai   ekseltʰontes   ek   toon   mneemeioon  ]
   μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ
【  タア   テエンヌ   ウルンヌ   アい  
  [  metaa   teen   egersin   aytoy  ]
   εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν
【  エインヌ   エイ   テエンヌ   ギインヌ   ンヌ  
  [  eiseeltʰon   eis   teen   hagiian   polin  ]
   καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς.
【  カイ   ニイエエンヌ     
  [  kai   enepʰaniistʰeesan   pollois  ]

Mt.27:54.〈練語版〉 百人隊長、および彼と一緒にイエスを見張っていた者たちは、地震や、起きた事柄を見て非常に恐れ、「まことをもって、これは神の息子であった」と言った。
Mt.27:54.〈逐語版〉 その上で、地震を、そして、自分自身でわざわざ起こっていることになっていた事々を、見て取ることになっている、百人隊長が、そして、かの百人隊長と共にイエスを管理している者たちが、非常に恐れさせられることになっていた。言っている、「まことをもって、この者は神の息子でありだしたのです。」
Mt.27:54.〈Improved〉 But the centurion and those with him who kept Jesus, seeing the earthquake and the things that took place, were exceedingly afraid, saying, “Truly this was God’s Son!”
Mt.27:54.〈Ελληνική〉 Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετʼ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες• Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος.

   Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος
【        ウル  
  [  ho   de   hekatontarkʰos  ]
   καὶ οἱ
【  カイ   ホイ  
  [  kai   hoi  ]
   μετʼ αὐτοῦ
【     アい  
  [  met   aytoy  ]
   τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν
【  テエ   ンヌ   エエンヌ  
  [  teeroyntes   ton   ieesoyn  ]
   ἰδόντες
【    
  [  idontes  ]
   τὸν σεισμὸν
【  ンヌ   セインヌ  
  [  ton   seismon  ]
   καὶ τὰ γενόμενα
【  カイ   タア     
  [  kai   taa   genomena  ]
   ἐφοβήθησαν σφόδρα
【  ベエエエンヌ     
  [  epʰobeetʰeesan   spʰodra  ]
   λέγοντες •
【    
  [  legontes  ]
   Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος.
【  エエ      いイ   ンヌ     
  [  aleetʰoos   tʰeoy   hyios   een   hoytos  ]

Mt.27:55.〈練語版〉 また、そこには遠くから見ている女たちも多くいた。彼女たちはガリラヤからイエスについて来て、彼に仕えていた者たちである。
Mt.27:55.〈逐語版〉 その上で、そこで遠くから眺めている多くの女たちがいだした。誰かたちが、かのイエスに仕えている、かの女たちが、ガリラヤからイエスについてくることになっていた。
Mt.27:55.〈Improved〉 But there were many women there, watching from afar, who followed Jesus from Galilee, serving him,
Mt.27:55.〈Ελληνική〉 Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ•

   Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ
【  ンヌ            アイ  
  [  eesan   de   ekei   gynaikes   pollai  ]
   ἀπὸ μακρόθεν
【     ンヌ  
  [  apo   makrotʰen  ]
   θεωροῦσαι,
【  オオサイ  
  [  tʰeooroysai  ]
   αἵτινες ἠκολούθησαν
【  ハイ   エエオいエエンヌ  
  [  haitines   eekoloytʰeesan  ]
   τῷ Ἰησοῦ
【  オイ   エエ  
  [  tooi   ieesoy  ]
   ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
【        アイ  
  [  apo   tees   galilaias  ]
   διακονοῦσαι αὐτῷ •
【  サイ   アいオイ  
  [  diakonoysai   aytooi  ]

Mt.27:56.〈練語版〉 その中にはマリヤ・マグダラ、ヤコブとヨセフの母マリヤ、ゼベダイの息子たちの母がいた。
Mt.27:56.〈逐語版〉 かの女たちの中に、マリア・マグダラが、そして、ヤコブの、そして、ヨセフの、母マリアが、そして、ゼベダイの息子たちの母がいだした。
Mt.27:56.〈Improved〉 among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee.
Mt.27:56.〈Ελληνική〉 ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.

   ἐν αἷς ἦν
【  ンヌ      ンヌ  
  [  en   hais   een  ]
   Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ
【  リイ   ヘエ   エエネエ  
  [  mariia   hee   magdaleenee  ]
   καὶ Μαρία
【  カイ   リイ  
  [  kai   mariia  ]
   ἡ τοῦ Ἰακώβου
【  ヘエ      コオボい  
  [  hee   toy   iakooboy  ]
   καὶ Ἰωσὴφ
【  カイ   オオセエ  
  [  kai   ioosee  ]
   μήτηρ
【  メエテエウル  
  [  meeteer  ]
   καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.
【  カイ   ヘエ   メエテエウル   ンヌ   いインヌ   ダイオい  
  [  kai   hee   meeteer   toon   hyioon   zdebedaioy  ]

Mt.27:57.〈練語版〉 夕方になって、ヨセフという名の金持である人が、アリマタヤから来た。彼自身もイエスの弟子となっていた。
Mt.27:57.〈逐語版〉 その上で、夕方が自分自身でわざわざ起こることになっていて、ヨセフの名の金持ちの人間が、アリマタヤから来ることになっていた。かのヨセフもが、かのヨセフが、イエスに学習弟子にわざわざなることをさせられることになっていた。
Mt.27:57.〈Improved〉 But at evening coming on, there came a rich man from Arimathea, named Joseph, who himself also was a disciple of Jesus.
Mt.27:57.〈Ελληνική〉 Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ•

   Ὀψίας δὲ γενομένης
【  イイ      ネエ  
  [  opsiias   de   genomenees  ]
   ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος
【  ンヌ   アアロオ   オい  
  [  eeltʰen   aantʰroopos   ploysios  ]
   ἀπὸ Ἁριμαθαίας,
【     アイ  
  [  apo   harimatʰaias  ]
   τοὔνομα Ἰωσήφ,
【  トい   オオセエ  
  [  toynoma   ioosee  ]
   ὃς
【    
  [  hos  ]
   καὶ αὐτὸς
【  カイ   アい  
  [  kai   aytos  ]
   ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ •
【  エエテいエエ   オイ   エエ  
  [  ematʰeeteytʰee   tooi   ieesoy  ]

Mt.27:58.〈練語版〉 この者はピラトのところに近づいてきて、イエスの体を願った。そこで、ピラトはそれを与えるように命じた。
Mt.27:58.〈逐語版〉 ピラトに近づいて来ることになっている、この者は、イエスの体を自分自身でわざわざ請い頼むことになっていた。そのとき、放り与えられることになっていたことをピラトが命じることになっていた。
Mt.27:58.〈Improved〉 This one, approaching Pilate, asked for the body of Jesus. Then Pilate commanded it to to be given.
Mt.27:58.〈Ελληνική〉 οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι.

   οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ
【     オオンヌ   オイ   アアトオイ  
  [  hoytos   proseltʰoon   tooi   pilaatooi  ]
   ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.
【  エエイテエ            エエ  
  [  eeiteesato   to   sooma   toy   ieesoy  ]
   τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν
【           エいンヌ  
  [  tote   ho   pilaatos   ekeleysen  ]
   ἀποδοθῆναι.
【  ナイ  
  [  apodotʰeenai  ]

Mt.27:59.〈練語版〉 彼は体を受け取って、それをきれいな亜麻布に包み、
Mt.27:59.〈逐語版〉 そして、体を手に入れることになっているヨセフが、かの体をきれいな亜麻布に包むことになっていた。
Mt.27:59.〈Improved〉 And taking the body of Jesus, he wrapped it in linen,
Mt.27:59.〈Ελληνική〉 καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ,

   καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ
【  カイ   ボオンヌ            オオセエ  
  [  kai   laboon   to   sooma   ho   ioosee  ]
   ἐνετύλιξεν αὐτὸ
【  いいンヌ   アい  
  [  enetyyliksen   ayto  ]
   σινδόνι καθαρᾷ,
【     アイ  
  [  sindoni   katʰaraai  ]

Mt.27:60.〈練語版〉 岩を掘ってあった彼の新しい墓に納め、そして墓の入口に大きな石を転がして、去って行った。
Mt.27:60.〈逐語版〉 そして、かのイエスの新しい墓の中に、かの体を置くことになっていた。かの墓を、かのヨセフが岩の中に掘ることになっていた。そして、墓の戸に偉大な石を転がすことになっている、かのヨセフは、おもてへ移動することになっていた。
Mt.27:60.〈Improved〉 and placed it in his new tomb which he had cut in the rock. And, rolling a great stone on the entrance of the tomb, he went away.
Mt.27:60.〈Ελληνική〉 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν.

   καὶ ἔθηκεν αὐτὸ
【  カイ   エエンヌ   アい  
  [  kai   etʰeeken   ayto  ]
   ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ
【  ンヌ   オイ   カイオイ   アい   ネエメイオオイ  
  [  en   tooi   kainooi   aytoy   mneemeiooi  ]
   ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ,
【     メエンヌ   ンヌ   エイ   ラアイ  
  [  ho   elatomeesen   en   teei   petraai  ]
   καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν
【  カイ   イイ   イインヌ   ンヌ  
  [  kai   proskyliisas   liitʰon   megan  ]
   τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου
【  エイ   いいラアイ      ネエメイオい  
  [  teei   tʰyyraai   toy   mneemeioy  ]
   ἀπῆλθεν.
【  ンヌ  
  [  apeeltʰen  ]

Mt.27:61.〈練語版〉 マリヤ・マグダラとほかのマリヤは、墓に向かってそこに座っていた。
Mt.27:61.〈逐語版〉 その上で、埋葬所の所の方の中で、わざわざ座らさせられている、マリア・マグダラが、そして、ほかのマリアが、そこにいだした。
Mt.27:61.〈Improved〉 And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting opposite the grave.
Mt.27:61.〈Ελληνική〉 ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου.

   ἦν δὲ ἐκεῖ
【  ンヌ        
  [  een   de   ekei  ]
   Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ
【  アア   ヘエ   エエネエ  
  [  mariaam   hee   magdaleenee  ]
   καὶ ἡ ἄλλη Μαρία
【  カイ   ヘエ   アアエエ   リイ  
  [  kai   hee   aallee   mariia  ]
   καθήμεναι
【  エエナイ  
  [  katʰeemenai  ]
   ἀπέναντι τοῦ τάφου.
【        タアオい  
  [  apenanti   toy   taapʰoy  ]

Mt.27:62.〈練語版〉 次の日、準備の翌日、祭司長たちとパリサイ人たちは、ピラトの所に共に集まって
Mt.27:62.〈逐語版〉 その上で、翌日に、祭司長たちが、そして、パリサイ派の者たちが、ピラトの方へ集め導かれることになっていた。かの翌日が、かの日が、準備の後である。
Mt.27:62.〈Improved〉 But on the next day, which is after the preparation, the chief priests and the Pharisees were gathered to Pilate,
Mt.27:62.〈Ελληνική〉 Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον

   Τῇ δὲ ἐπαύριον,
【  エイ      パいンヌ  
  [  teei   de   epayrion  ]
   ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευήν,
【  ヘエ   イインヌ   タア   テエンヌ   ケいエエンヌ  
  [  heetis   estiin   metaa   teen   paraskeyeen  ]
   συνήχθησαν
【  ネエエエンヌ  
  [  syneekʰtʰeesan  ]
   οἱ ἀρχιερεῖς
【  ホイ   ウル  
  [  hoi   arkʰiereis  ]
   καὶ οἱ Φαρισαῖοι
【  カイ   ホイ   オイ  
  [  kai   hoi   pʰarisaioi  ]
   πρὸς Πιλᾶτον
【     ンヌ  
  [  pros   pilaaton  ]

Mt.27:63.〈練語版〉 言った。「主よ、わたしたちは、あの道迷わす者がまだ生きていた時、『三日後にわたしは起こされる』と言ったのを思い出しました。
Mt.27:63.〈逐語版〉 言っている、「主よ。わたしたちは思い出されることになっています。あの者が、まだ生きている道迷わす者が、言ったことになっていました。『三つの日々の後に、わたしは目覚めさせられます。』と。
Mt.27:63.〈Improved〉 saying, “Lord, we are reminded that that deceiver said while still living, ‘After three days I will be raised.’
Mt.27:63.〈Ελληνική〉 λέγοντες• Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν• Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι•

   λέγοντες •
【    
  [  legontes  ]
   Κύριε,
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   ἐμνήσθημεν ὅτι
【  ネエエエンヌ     
  [  emneestʰeemen   hoti  ]
   ἐκεῖνος ὁ πλάνος
【        アア  
  [  ekeinos   ho   plaanos  ]
   εἶπεν
【  ンヌ  
  [  eipen  ]
   ἔτι ζῶν •
【     ンヌ  
  [  eti   zdoon  ]
   Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι •
【  タア      ヘエ   ゲイマイ  
  [  metaa   treis   heemeras   egeiromai  ]

Mt.27:64.〈練語版〉 ですから、三日目まで墓を警固するように命じてください。そうでないと、彼の弟子たちが来て彼を盗み出し、『彼は死んだ者たちの中から起こされた』と、民に言うかも知れません。この最後の道迷わしは最初よりも悪くなるでしょう」。
Mt.27:64.〈逐語版〉 そのとき、第3の日まで埋葬所を獲保させられることになっていたことを、あなたが命じなさいとなっています。来ることになっている、かのイエスの学習弟子たちが、かのイエスを、いつか、盗み出そうとすることになっているといけないから。そして、民に言おうとすることになっています。『死んだ者たちから、かのイエスが目覚めさせられることになっています。』そして、最後の迷わしは最初より悪くなることとします。」
Mt.27:64.〈Improved〉 Therefore command that the grave be secured until the third day, lest his disciples, coming, should steal him and should say to the people, ‘He is risen from dead ones,’ and the last deception will be worse than the first.”
Mt.27:64.〈Ελληνική〉 κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ• Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

   κέλευσον οὖν
【  エいンヌ   ンヌ  
  [  keleyson   oyn  ]
   ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον
【  ナイ   ンヌ   タアンヌ  
  [  aspʰalistʰeenai   ton   taapʰon  ]
   ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας,
【  オオ      リイテエ   ヘエ  
  [  heoos   tees   triitees   heemeras  ]
   μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
【  メエ      ホイ   エエタイ   アい  
  [  meepote   eltʰontes   hoi   matʰeetai   aytoy  ]
   κλέψωσιν αὐτὸν
【  ソオンヌ   アいンヌ  
  [  klepsoosin   ayton  ]
   καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ •
【  カイ   エイポオンヌ   オイ   オイ  
  [  kai   eipoosin   tooi   laooi  ]
   Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν,
【  エエウルエエ      ンヌ   ンヌ  
  [  eegertʰee   apo   toon   nekroon  ]
   καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη
【  カイ   タイ   ヘエ   アアテエ   アアネエ  
  [  kai   estai   hee   eskʰaatee   plaanee  ]
   χείρων τῆς πρώτης.
【  エイロオンヌ      ロオテエ  
  [  kʰeiroon   tees   prootees  ]

Mt.27:65.〈練語版〉 ピラトは彼らに言った。「あなたがたには小部隊がある。行って、あなたがたの知る限りで警固せよ」。
Mt.27:65.〈逐語版〉 かの祭司長らたちにピラトは断言しだした。「あなたがたは小部隊を持っています。あなたがたは身を元へ導きなさい。あなたがたが見て取っているままでずっといるように、あなたがたは自分自身でわざわざ確保しなさいとなっています。」
Mt.27:65.〈Improved〉 Pilate said to them, “You have a guard. Go, make it secure, as you know.”
Mt.27:65.〈Ελληνική〉 ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος• Ἔχετε κουστωδίαν• ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.

   ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος •
【  エエ   アい        
  [  epʰee   aytois   ho   pilaatos  ]
   Ἔχετε κουστωδίαν •
【     コいトオイインヌ  
  [  ekʰete   koystoodiian  ]
   ὑπάγετε
【  パア  
  [  hypaagete  ]
   ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.
【  イイ   ホオ   オイ  
  [  aspʰaliisastʰe   hoos   oidate  ]

Mt.27:66.〈練語版〉 そこで、彼らは行って、小部隊と一緒に石に封印し、墓を警固した。
Mt.27:66.〈逐語版〉 その上で、行かさせられることになっている、かの祭司長らたちが、小部隊と共に石を封印することになっていて、埋葬所を自分自身でわざわざ確保することになっていた。
Mt.27:66.〈Improved〉 But they, going, secured the grave, sealing the stone, with the guard.
Mt.27:66.〈Ελληνική〉 οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας.

   οἱ δὲ πορευθέντες
【  ホイ      レい  
  [  hoi   de   poreytʰentes  ]
   ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον
【  エエイイ   ンヌ   タアンヌ  
  [  eespʰaliisanto   ton   taapʰon  ]
   σφραγίσαντες τὸν λίθον
【  ギイ   ンヌ   イインヌ  
  [  spʰragiisantes   ton   liitʰon  ]
   μετὰ τῆς κουστωδίας.
【  タア      コいトオイイ  
  [  metaa   tees   koystoodiias  ]