【ギリシア語】マタイによる福音書第21章【文語発音表記】

マタイによる福音書 第21章
The Gospel According to Matthew Chapter Twenty One
Το Kατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Κεφάλαιο Είκοσι Ένα

(ギリシア語 文語高低ピッチ式発音表記)
(Greek literary pitch phonetic notation)
(Ελληνική λογοτεχνική ύψος φωνητική σημειογραφία)

Mt.21:01.〈練語版〉 彼らがエルサレムに近づき、オリーブ山のベテパゲに来たその時、イエスは二人の弟子を遣わして、
Mt.21:01.〈逐語版〉 そして、かのイエスらたちがエルサレムの中へ近づくことになっていた時、そして、オリーブたちの山の中へ、ベテパゲの中へ、来ることになっていた時、そのとき、イエスは二人の学習弟子たちを派遣することになっていた。
Mt.21:01.〈Improved〉 And when they came near to Jerusalem and came into Bethphage on the Mount of Olives, then Jesus dispatched two disciples,
Mt.21:01.〈Ελληνική〉 Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς

   Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα
【  カイ      エエンヌ   エイ     
  [  kai   hote   eeŋgisan   eis   hierosolyma  ]
   καὶ ἦλθον
【  カイ   ンヌ  
  [  kai   eeltʰon  ]
   εἰς Βηθφαγὴ
【  エイ   ベエゲエ  
  [  eis   beetʰpʰagee  ]
   εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν,
【  エイ         ンヌ   アインヌ  
  [  eis   to   oros   toon   elaioon  ]
   τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν
【     エエ   テインヌ  
  [  tote   ieesoys   apesteilen  ]
   δύο μαθητὰς
【  いい   エエタア  
  [  dyyo   matʰeetaas  ]

Mt.21:02.〈練語版〉 彼らに言った。「向こうの村に行きなさい。するとすぐに、ろばがつながれていて、一緒に子ろばがいるのを見つけるだろう。解いて、そしてわたしのところに連れて来なさい。
Mt.21:02.〈逐語版〉 かのイエスは、かの二人の学習弟子たちに言っている、「村の中へ、あなたがたの直面のかの村の中へ、あなたがたが行きなさい。そして、つながれているままでずっといるろばを、そして、かのろばと共に子ろばを、すぐにあなたがたが見つけることとします。ほどくことになっているあなたがたが、わたしに導いてくださいとなっています。
Mt.21:02.〈Improved〉 saying to them, “Go into the village facing you, and immediately you will find a donkey bound and a colt with her. Loosing them, bring them to me.
Mt.21:02.〈Ελληνική〉 λέγων αὐτοῖς• Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετʼ αὐτῆς• λύσαντες ἀγάγετέ μοι.

   λέγων αὐτοῖς •
【  ゴオンヌ   アい  
  [  legoon   aytois  ]
   Πορεύεσθε
【  レい  
  [  poreyestʰe  ]
   εἰς τὴν κώμην
【  エイ   テエンヌ   コオメエンヌ  
  [  eis   teen   koomeen  ]
   τὴν κατέναντι ὑμῶν,
【  テエンヌ      ンヌ  
  [  teen   katenanti   hymoon  ]
   καὶ εὐθέως εὑρήσετε
【  カイ   エいオオ   ヘいレエ  
  [  kai   eytʰeoos   heyreesete  ]
   ὄνον δεδεμένην
【  ンヌ   ネエンヌ  
  [  onon   dedemeneen  ]
   καὶ πῶλον μετʼ αὐτῆς •
【  カイ   ンヌ      アい  
  [  kai   poolon   met   aytees  ]
   λύσαντες ἀγάγετέ μοι.
【  いい   ガア   モイ  
  [  lyysantes   agaagete   moi  ]

Mt.21:03.〈練語版〉 もし誰かがあなたがたに何か言うなら、『主がこれらを必要としているのです』と言いなさい。彼はすぐにそれらをよこすだろう」。
Mt.21:03.〈逐語版〉 そして、もしも一度でも誰かがあなたがたに何かを言おうとすることになっているのならば、あなたがたが宣言することとします。『かのろばたちの主が、必要を持っています。』と。その上で、かのろばたちを、かの者は直ちに派遣するすることとします。」
Mt.21:03.〈Improved〉 And if anyone should say anything to you, you will say, ‘The Lord has need of them.’ But immediately he will dispatch them.”
Mt.21:03.〈Ελληνική〉 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι Ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει• εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς.

   καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι,
【  カイ   アアンヌ      ンヌ   エイペエイ     
  [  kai   eaan   tis   hymiin   eipeei   ti  ]
   ἐρεῖτε ὅτι
【       
  [  ereite   hoti  ]
   Ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει •
【     いい   アいンヌ   レインヌ   エイ  
  [  ho   kyyrios   aytoon   reian   ekʰei  ]
   εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς.
【  エいいい         アいトい  
  [  eytʰyys   de   apostelei   aytoys  ]

Mt.21:04.〈練語版〉 このことすべてが起こったのは、預言者を通して言われたことが成就するためであった。こう言われていた。
Mt.21:04.〈逐語版〉 その上で、この事が起こっているままでずっといる。なぜなら予断言者を通して宣言されたことになっていたことが成就されようとしていることになっていたからである。言っている、
Mt.21:04.〈Improved〉 But this occurred so that it might be fulfilled which was said through Isaiah the prophet, saying,
Mt.21:04.〈Ελληνική〉 Τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος•

   Τοῦτο δὲ γέγονεν
【        ンヌ  
  [  toyto   de   gegonen  ]
   ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
【  イイ   エエロオエイ      ウフレエンヌ  
  [  hiina   pleerootʰeei   to   rʰeetʰen  ]
   διὰ τοῦ προφήτου
【  アア      エエトい  
  [  diaa   toy   propʰeetoy  ]
   λέγοντος •
【    
  [  legontos  ]

Mt.21:05.〈練語版〉 「シオンの娘に言え、見よ、あなたの王があなたのところに来られる、柔和で、ろばに乗って、くびきを負う獣の子なる子ろばに乗って」。
Mt.21:05.〈逐語版〉 「シオンの娘にあなたがたが言いなさいとなっています。あなたが見て取れとなっています。あなたの王があなたにわざわざ来させられています。柔和で、そして、乗っているままでずっといる王が。ろばの上に、そして、子ろばの上に。頸木下ろばの息子の上に。」
Mt.21:05.〈Improved〉 “Say to the daughter of Zion, ‘Behold your king comes to you, meek and mounted on a donkey, and on a colt, the foal of a yoke-beast.'”
Mt.21:05.〈Ελληνική〉 Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών• Ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου.

   Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών •
【  エイ   エイ   リイ   オオンヌ  
  [  eipate   teei   tʰygatrii   sioon  ]
   Ἰδοὺ
【  ドい  
  [  idoy  ]
   ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι
【     エい   ソい   ウルタイ   ソイ  
  [  ho   basileys   soy   erkʰetai   soi  ]
   πραῢς
【  ラῢ  
  [  praῢs  ]
   καὶ ἐπιβεβηκὼς
【  カイ   ベエコオ  
  [  kai   epibebeekoos  ]
   ἐπὶ ὄνον
【  ピイ   ンヌ  
  [  epii   onon  ]
   καὶ ἐπὶ πῶλον
【  カイ   ピイ   ンヌ  
  [  kai   epii   poolon  ]
   υἱὸν ὑποζυγίου.
【  いインヌ   ギイオい  
  [  hyion   hypozdygiioy  ]

Mt.21:06.〈練語版〉 弟子たちは出て行き、イエスが彼らに命じたとおりに行なった。
Mt.21:06.〈逐語版〉 その上で、出て行かされることになっていた学習弟子たちは、そして、かの学習弟子たちにイエスが打ち合わせ設定したことになっていたとおりに行なうことになっていた学習弟子たちは、
Mt.21:06.〈Improved〉 But the disciples, going and doing just as Jesus ordered them,
Mt.21:06.〈Ελληνική〉 πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς

   πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ
【  レい      ホイ   エエタイ  
  [  poreytʰentes   de   hoi   matʰeetai  ]
   καὶ ποιήσαντες
【  カイ   ポイエエ  
  [  kai   poieesantes  ]
   καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
【  オオ   ンヌ   アい      エエ  
  [  katʰoos   synetaksen   aytois   ho   ieesoys  ]

Mt.21:07.〈練語版〉 ろばと子ろばを連れて来て、それらの上に衣をかけた。すると彼はそれらの上に座った。
Mt.21:07.〈逐語版〉 ろばを、そして、子ろばを導くことになっていた。そして、かの学習弟子たちは、かのろばたちの上に、衣々をかけることになっていた。そして、かのろばたちの上に上へ、かのイエスは座ることになっていた。
Mt.21:07.〈Improved〉 led the donkey and the colt, and placed their garments on them, and he sat on them.
Mt.21:07.〈Ελληνική〉 ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπʼ αὐτῶν τὰ ἱμάτια, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.

   ἤγαγον
【  エエンヌ  
  [  eegagon  ]
   τὴν ὄνον
【  テエンヌ   ンヌ  
  [  teen   onon  ]
   καὶ τὸν πῶλον,
【  カイ   ンヌ   ンヌ  
  [  kai   ton   poolon  ]
   καὶ ἐπέθηκαν ἐπʼ αὐτῶν τὰ ἱμάτια,
【  カイ   エエンヌ      アいンヌ   タア   マア  
  [  kai   epetʰeekan   ep   aytoon   taa   himaatia  ]
   καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.
【  カイ   カアンヌ   パアノオ   アいンヌ  
  [  kai   epekaatʰisen   epaanoo   aytoon  ]

Mt.21:08.〈練語版〉 多くの群衆が自分たちの衣を道に敷き、また、ほかの者たちは木から枝を切り落として道に敷いた。
Mt.21:08.〈逐語版〉 その上で、はなはだ大きい群衆が自分たちの衣々を道の中に敷くことになっていた。その上で、ほかの者たちは木々から枝々を切り落としだした。そして、かのほかの者たちは道の中に敷きだした。
Mt.21:08.〈Improved〉 But a great crowd spread their own garments in the road, but others cut branches from the trees and spread them in the road.
Mt.21:08.〈Ελληνική〉 ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ.

   ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν
【              ロオンヌ  
  [  ho   de   pleistos   okʰlos   estroosan  ]
   ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια
【  アいンヌ   タア   マア  
  [  heaytoon   taa   himaatia  ]
   ἐν τῇ ὁδῷ,
【  ンヌ   エイ   オイ  
  [  en   teei   hodooi  ]
   ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους
【  アアオイ      ンヌ   アアドい  
  [  aalloi   de   ekopton   klaadoys  ]
   ἀπὸ τῶν δένδρων
【     ンヌ   ロオンヌ  
  [  apo   toon   dendroon  ]
   καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ.
【  カイ   ロオンヌ   ンヌ   エイ   オイ  
  [  kai   estroonnyon   en   teei   hodooi  ]

Mt.21:09.〈練語版〉 群衆は、彼の前を行く者も後について行く者も、叫んで言った。「ダビデの息子にホサナ。主のみ名において来る者は祝福されている者です。いと高き所にホサナ」。
Mt.21:09.〈逐語版〉 その上で、かのイエスを前で導く群衆たちが、そして、後について行く者たちが、叫びだした。言っている、「ダビデの息子に祝福あり。祝福されているままでずっといる、主の名の中でわざわざ来させられているお方よ。最も高い者たちの中で祝福あり。」
Mt.21:09.〈Improved〉 But the crowds preceding him and those following cried out, saying, “Hosanna to the Son of David! Blessed is the one who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest!”
Mt.21:09.〈Ελληνική〉 οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες• Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ• Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου• Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

   οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν
【  ホイ      オイ   ホイ   アア   アいンヌ  
  [  hoi   de   okʰloi   hoi   proaagontes   ayton  ]
   καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον
【  カイ   ホイ   オい   ンヌ  
  [  kai   hoi   akoloytʰoyntes   ekrazdon  ]
   λέγοντες •
【    
  [  legontes  ]
   Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ •
【  ホオナア   オイ   いイオイ   いイ  
  [  hoosannaa   tooi   hyiooi   dayid  ]
   Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
【  エいゲエ      ウル  
  [  eylogeemenos   ho   erkʰomenos  ]
   ἐν ὀνόματι κυρίου •
【  ンヌ      リイオい  
  [  en   onomati   kyriioy  ]
   Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.
【  ホオナア   ンヌ      イイトイ  
  [  hoosannaa   en   tois   hypsiistois  ]

Mt.21:10.〈練語版〉 彼がエルサレムに入ると、都全体が騒ぎ立ち、「これは誰だ」と言った。
Mt.21:10.〈逐語版〉 そして、エルサレムの中へ、かのイエスが入ることになっていて、あらゆる都が揺さぶられることになっていた。言っている、「誰かがこの者であるのです。」
Mt.21:10.〈Improved〉 And at his entering into Jerusalem, the entire city was stirred up, saying, “Who is this?”
Mt.21:10.〈Ελληνική〉 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα• Τίς ἐστιν οὗτος;

   καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ
【  カイ   エイ   アい  
  [  kai   eiseltʰontos   aytoy  ]
   εἰς Ἱεροσόλυμα
【  エイ     
  [  eis   hierosolyma  ]
   ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις
【  セイエエ      ヘエ     
  [  eseistʰee   paasa   hee   polis  ]
   λέγουσα •
【  ゴい  
  [  legoysa  ]
   Τίς ἐστιν οὗτος;
【  イイ   ンヌ     
  [  tiis   estin   hoytos  ]

Mt.21:11.〈練語版〉 群衆は言った。「これは、ガリラヤのナザレから出た預言者イエスだ」。
Mt.21:11.〈逐語版〉 その上で、群衆たちは言いだした。「この者は、予断言者イエスであるのです。この者は、ガリラヤのナザレからの者であるのです。」
Mt.21:11.〈Improved〉 But the crowds said, “This is the prophet Jesus from Nazareth of Galilee.”
Mt.21:11.〈Ελληνική〉 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον• Οὗτός ἐστιν ὁ προφήτης Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας.

   οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον •
【  ホイ      オイ   ンヌ  
  [  hoi   de   okʰloi   elegon  ]
   Οὗτός ἐστιν ὁ προφήτης Ἰησοῦς
【     ンヌ      エエテエ   エエ  
  [  hoytos   estin   ho   propʰeetees   ieesoys  ]
   ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας.
【              アイ  
  [  ho   apo   nazdare   tees   galilaias  ]

Mt.21:12.〈練語版〉 イエスは神殿に入り、神殿で物を売る者たちや買う者たちをみな追い出し、両替屋たちの台と、はとを売る者たちの腰掛けをひっくり返した。
Mt.21:12.〈逐語版〉 そして、イエスは神殿の中へ入ることになっていた。そして、神殿の中で、売っているすべての者たちを、そして、買っているすべての者たちを、かのイエスは外へ放り投げることになっていた。そして、両替屋たちの机々を、かのイエスはひっくり返すことになっていた。そして、はとたちを売っている者たちの椅子椅子を、かのイエスはひっくり返すことになっていた。
Mt.21:12.〈Improved〉 And Jesus entered into the temple, and he cast out all those selling and buying in the temple, and overturned the tables of the money changers and the chairs of those selling doves.
Mt.21:12.〈Ελληνική〉 Καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς,

   Καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν,
【  カイ   エインヌ   エエ   エイ      ンヌ  
  [  kai   eiseeltʰen   ieesoys   eis   to   hieron  ]
   καὶ ἐξέβαλεν
【  カイ   ンヌ  
  [  kai   eksebalen  ]
   πάντας τοὺς πωλοῦντας
【  パア   トい   ポオ  
  [  paantas   toys   pooloyntas  ]
   καὶ ἀγοράζοντας
【  カイ   ラア  
  [  kai   agoraazdontas  ]
   ἐν τῷ ἱερῷ
【  ンヌ   オイ   オイ  
  [  en   tooi   hierooi  ]
   καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν
【  カイ   タア      ンヌ   ンヌ  
  [  kai   taas   trapezdas   toon   kollybistoon  ]
   κατέστρεψεν
【  ンヌ  
  [  katestrepsen  ]
   καὶ τὰς καθέδρας
【  カイ   タア     
  [  kai   taas   katʰedras  ]
   τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς,
【  ンヌ   ポオオいトオンヌ   タア   ラア  
  [  toon   pooloyntoon   taas   peristeraas  ]

Mt.21:13.〈練語版〉 彼らに言った。「『わたしの家は祈りの家と呼ばれるだろう』と書いてあるのに、あなたがたはそれを強盗たちの洞くつにしている」。
Mt.21:13.〈逐語版〉 そして、かのすべての者たちに、かのイエスは言っている。「かの事は書かれているままでずっといます。『わたしの家は祈る人の家と呼ばれることとします。』その上で、あなたがたは、かの家を、強盗たちの洞窟を、作っています。」
Mt.21:13.〈Improved〉 And he says, “It is written, ‘My house will be called a house of prayer,’ but you have made it a cave of robbers.”
Mt.21:13.〈Ελληνική〉 καὶ λέγει αὐτοῖς• Γέγραπται• Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν.

   καὶ λέγει αὐτοῖς •
【  カイ   ゲイ   アい  
  [  kai   legei   aytois  ]
   Γέγραπται •
【  タイ  
  [  gegraptai  ]
   Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς
【        モい      セい  
  [  ho   oikos   moy   oikos   proseykʰees  ]
   κληθήσεται,
【  エエエエタイ  
  [  kleetʰeesetai  ]
   ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε
【        アいンヌ   ポイ  
  [  hymeis   de   ayton   poieite  ]
   σπήλαιον λῃστῶν.
【  ペエアインヌ   エエインヌ  
  [  speelaion   leeistoon  ]

Mt.21:14.〈練語版〉 また、神殿の中で、目の見えない人たちや足の不自由な人たちが彼に近づいてきたので、彼は彼らをいやした。
Mt.21:14.〈逐語版〉 そして、神殿の中で、目の見えない者たちが、そして、足の不自由な者たちが、かのイエスに近づいて来ることになっていた。そして、かのイエスは、かの目の見えない者らたちを治すことになっていた。
Mt.21:14.〈Improved〉 And the blind ones and the lame ones came to him in the temple, and he healed them.
Mt.21:14.〈Ελληνική〉 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

   Καὶ προσῆλθον αὐτῷ
【  カイ   ンヌ   アいオイ  
  [  kai   proseeltʰon   aytooi  ]
   τυφλοὶ
【  オイ  
  [  typʰloi  ]
   καὶ χωλοὶ
【  カイ   オオオイ  
  [  kai   kʰooloi  ]
   ἐν τῷ ἱερῷ,
【  ンヌ   オイ   オイ  
  [  en   tooi   hierooi  ]
   καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.
【  カイ   ラアペいンヌ   アいトい  
  [  kai   etʰeraapeysen   aytoys  ]

Mt.21:15.〈練語版〉 しかし、祭司長たちと書記官たちは、彼が行なった驚嘆すべき事柄、そして、子供たちが神殿の中で叫んで、「ダビデの息子にホサナ」と言っているのを見て憤慨し、
Mt.21:15.〈逐語版〉 その上で、見て取ることになっている、祭司長たちが、そして、記す者たちが、憤慨することになっていた。かのイエスが行なうことになっていた驚嘆すべき事々を。そして、神殿の中で、叫んでいる男の子たちを、そして、言っている男の子たちを。「ダビデの息子に祝福あり。」
Mt.21:15.〈Improved〉 But the chief priests and the scribes, seeing the marvelous things that he did, and the children crying out in the temple and saying, “Hosanna to the Son of David!” they were indignant.
Mt.21:15.〈Ελληνική〉 ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας• Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ, ἠγανάκτησαν

   ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς
【        ホイ   ウル  
  [  idontes   de   hoi   arkʰiereis  ]
   καὶ οἱ γραμματεῖς
【  カイ   ホイ     
  [  kai   hoi   grammateis  ]
   τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν
【  タア   アいマア   ハア   ポイエエンヌ  
  [  taa   tʰaymaasia   haa   epoieesen  ]
   καὶ τοὺς παῖδας
【  カイ   トい     
  [  kai   toys   paidas  ]
   τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ
【  トい   ラア   ンヌ   オイ   オイ  
  [  toys   kraazdontas   en   tooi   hierooi  ]
   καὶ λέγοντας •
【  カイ     
  [  kai   legontas  ]
   Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ,
【  ホオナア   オイ   いイオイ   いイ  
  [  hoosannaa   tooi   hyiooi   dayid  ]
   ἠγανάκτησαν
【  エエナアテエンヌ  
  [  eeganaakteesan  ]

Mt.21:16.〈練語版〉 彼に言った。「これらの者たちが何を言っているのか、聞いているのですか」。イエスは彼らに言った。「はい。あなたがたは、『幼子や乳飲み子の口から、あなたは賛美を備えられた』とあるのを読んだことがないのか」。
Mt.21:16.〈逐語版〉 そして、かのイエスに、かの祭司長らたちは言うことになっていた。「あなたは聞こえています。これらの者たちが何かを言っています。」その上で、かの祭司長らたちにイエスは言っている。「はい。あなたがたは決して読まないことになっています。『幼子たちの、そして、乳飲む子たちの、口の中から外へ、感謝を、あなたが自分自身でわざわざ合わせることになっています。』と。」
Mt.21:16.〈Improved〉 And they said to him, “Do you hear what these are saying?” But Jesus says to them, “Yes. Have you never read that ‘Out of the mouth of minors and nursing babies you have arranged for praise’?”
Mt.21:16.〈Ελληνική〉 καὶ εἶπαν αὐτῷ• Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς• Ναί. οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

   καὶ εἶπαν αὐτῷ •
【  カイ   ンヌ   アいオイ  
  [  kai   eipan   aytooi  ]
   Ἀκούεις
【  コいエイ  
  [  akoyeis  ]
   τί οὗτοι λέγουσιν;
【  イイ   トイ   ゴいンヌ  
  [  tii   hoytoi   legoysin  ]
   ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς •
【        エエ   ゲイ   アい  
  [  ho   de   ieesoys   legei   aytois  ]
   Ναί.
【  ナイ  
  [  nai  ]
   οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι
【  オい   ノオ     
  [  oydepote   anegnoote   hoti  ]
   Ἐκ στόματος
【       
  [  ek   stomatos  ]
   νηπίων
【  ネエピイオオンヌ  
  [  neepiioon  ]
   καὶ θηλαζόντων
【  カイ   エエトオンヌ  
  [  kai   tʰeelazdontoon  ]
   κατηρτίσω αἶνον;
【  テエウルイイソオ   ンヌ  
  [  kateertiisoo   ainon  ]

Mt.21:17.〈練語版〉 彼らを残して、都を出てベタニヤに行き、そこで夜を過ごした。
Mt.21:17.〈逐語版〉 そして、かの祭司長らたちを放って置くことになっている、かのイエスは、都の中から外へ、ベタニヤの中へ、外へ来ることになっていた。そして、かのイエスはそこで野営させられることになっていた。
Mt.21:17.〈Improved〉 And, leaving them, he came out of the city into Bethany, and spent the night there.
Mt.21:17.〈Ελληνική〉 καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.

   καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς
【  カイ   ポオンヌ   アいトい  
  [  kai   katalipoon   aytoys  ]
   ἐξῆλθεν
【  ンヌ  
  [  ekseeltʰen  ]
   ἔξω τῆς πόλεως
【  ソオ      オオ  
  [  eksoo   tees   poleoos  ]
   εἰς Βηθανίαν,
【  エイ   ベエニインヌ  
  [  eis   beetʰaniian  ]
   καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.
【  カイ   エエいイイエエ     
  [  kai   eeyliistʰee   ekei  ]

Mt.21:18.〈練語版〉 朝、都に戻る時、空腹を感じた。
Mt.21:18.〈逐語版〉 その上で、朝、都の中へ、上へ上で導いている、かのイエスは、空腹になることになっていた。
Mt.21:18.〈Improved〉 But in the morning, returning into the city, he hungered.
Mt.21:18.〈Ελληνική〉 Πρωῒ δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν.

   Πρωῒ δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν
【  ロオῒ      ナアゴオンヌ   エイ   テエンヌ   ンヌ  
  [  prooῒ   de   epanaagoon   eis   teen   polin  ]
   ἐπείνασεν.
【  ペインヌ  
  [  epeinasen  ]

Mt.21:19.〈練語版〉 道ばたに一本のいちじくの木があるのを見て、そこに来たが、その木には葉のほかには何も見つからなかった。それに言った。「もはや、世に渡り、おまえからは実が出ないように」。すると、いちじくの木はたちまち枯れた。
Mt.21:19.〈逐語版〉 そして、道の上で、一本のいちじくの木を見て取ることになっている、かのイエスは、かの一本のいちじくの木の上に来ることになっていた。そして、かの一本のいちじくの木の中で、もしも、かのイエスが葉々だけを見つけないのならば、かのイエスは一つの事もを見つけないことになっていた。そして、かのイエスは、かの一本のいちじくの木に言っている。「あなたの中から外へ、世の中へ、今後絶対に、実が自分自身でわざわざ起ころうとすることになっていません。」そして、いちじくの木はたちまち枯れさせられることになっていた。
Mt.21:19.〈Improved〉 And, seeing one fig tree on the road, he came to it and found nothing on it except leaves only, and he says to it, “No longer may fruit come out of you for the eon.” And the fig tree withered immediately.
Mt.21:19.〈Ελληνική〉 καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπʼ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ• Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα• καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.

   καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν
【  カイ   ドオンヌ   ンヌ   ミインヌ  
  [  kai   idoon   sykeen   miian  ]
   ἐπὶ τῆς ὁδοῦ
【  ピイ        
  [  epii   tees   hodoy  ]
   ἦλθεν ἐπʼ αὐτήν,
【  ンヌ      アいテエンヌ  
  [  eeltʰen   ep   ayteen  ]
   καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ
【  カイ   オいンヌ   ンヌ   ンヌ   アいエイ  
  [  kai   oyden   heyren   en   ayteei  ]
   εἰ μὴ φύλλα μόνον,
【  エイ   メエ   いい   ンヌ  
  [  ei   mee   pʰyylla   monon  ]
   καὶ λέγει αὐτῇ •
【  カイ   ゲイ   アいエイ  
  [  kai   legei   ayteei  ]
   Μηκέτι ἐκ σοῦ
【  メエ        
  [  meeketi   ek   soy  ]
   καρπὸς γένηται
【  ウル   ネエタイ  
  [  karpos   geneetai  ]
   εἰς τὸν αἰῶνα •
【  エイ   ンヌ   アイ  
  [  eis   ton   aioona  ]
   καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.
【  カイ   セエラアエエ      ヘエ     
  [  kai   ekseeraantʰee   parakʰreema   hee   sykee  ]

Mt.21:20.〈練語版〉 弟子たちはこれを見て、驚いて言った。「いちじくの木がどうして、たちまち枯れたのでしょう」。
Mt.21:20.〈逐語版〉 そして、学習弟子たちは見て取ることになっていた学習弟子たちは、驚くことになっていた。言っている、「どのようにいちじくの木がたちまち枯れさせられることになっていたのですか。」
Mt.21:20.〈Improved〉 And, seeing it, the disciples marveled, saying, “How immediately is the fig tree withered.”
Mt.21:20.〈Ελληνική〉 καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες• Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ;

   καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν
【  カイ      ホイ   エエタイ   アいンヌ  
  [  kai   idontes   hoi   matʰeetai   etʰaymasan  ]
   λέγοντες •
【    
  [  legontes  ]
   Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ;
【        セエラアエエ   ヘエ     
  [  poos   parakʰreema   ekseeraantʰee   hee   sykee  ]

Mt.21:21.〈練語版〉 イエスは答えて彼らに言った。「まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。もしあなたがたに信仰があって疑わないなら、このいちじくにあったようなことが行なうだけでなく、この山に『持ち上げられて海の中に投げ込まれよ』と言っても、それは起きるだろう。
Mt.21:21.〈逐語版〉 その上で、答えさせられることになっていたイエスは、かの学習弟子たちに言うことになっていた。「まことをもって、あなたがたにわたしは言います。もしも一度でもあなたがたが信じている事を持っていようとして、そして、あなたがたが疑われようとすることになっていないのならば、そのいちじくの事をあなたがたが行なうこととするだけでなく、逆に、そして一度でも、この山にあなたがたが言おうとすることになっています。『あなたが拾い上げられなさいとなっています。そして、海の中へあなたが放り投げられなさいとなっています。』かの事は自分自身でわざわざ起こることとします。
Mt.21:21.〈Improved〉 But, answering, Jesus said to them, “Amen, I say to you, if you should have faith and should not doubt, not only will you do to the fig tree, but if you should say to this mountain, ‘Be lifted up and cast into the sea!’ it will occur.
Mt.21:21.〈Ελληνική〉 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς• Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε• Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται•

   ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς •
【  エイ         エエ   ンヌ   アい  
  [  apokritʰeis   de   ho   ieesoys   eipen   aytois  ]
   Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
【  メエンヌ   ゴオ   ンヌ  
  [  ameen   legoo   hymiin  ]
   ἐὰν ἔχητε πίστιν
【  アアンヌ   エエ   ピインヌ  
  [  eaan   ekʰeete   piistin  ]
   καὶ μὴ διακριθῆτε,
【  カイ   メエ     
  [  kai   mee   diakritʰeete  ]
   οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε,
【  オい   ンヌ            ポイエエ  
  [  oy   monon   to   tees   sykees   poieesete  ]
   ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε •
【  アア   ハアンヌ   オイ   レイ   トいトオイ   エイペエ  
  [  allaa   khaan   tooi   orei   toytooi   eipeete  ]
   Ἄρθητι
【  アアウルエエ  
  [  aartʰeeti  ]
   καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν,
【  カイ   エエエエ   エイ   テエンヌ   アアンヌ  
  [  kai   bleetʰeeti   eis   teen   tʰaalassan  ]
   γενήσεται •
【  ネエタイ  
  [  geneesetai  ]

Mt.21:22.〈練語版〉 また、あなたがたは信じて、祈りの中で願うものすべてを受けるだろう」。
Mt.21:22.〈逐語版〉 そして、一度でも、祈る人の中で、信じているあなたがたが請い頼もうとすることになっているのと同じくらいのすべての事々を、あなたがたは手に入れることとします。」
Mt.21:22.〈Improved〉 And all, whatever you may ask in prayer, believing, you will receive.”
Mt.21:22.〈Ελληνική〉 καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήμψεσθε.

   καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε
【  カイ   パア      ハアンヌ   アイテエセエ  
  [  kai   paanta   hosa   haan   aiteeseete  ]
   ἐν τῇ προσευχῇ
【  ンヌ   エイ   セいエイ  
  [  en   teei   proseykʰeei  ]
   πιστεύοντες λήμψεσθε.
【  テい   エエ  
  [  pisteyontes   leempsestʰe  ]

Mt.21:23.〈練語版〉 彼が神殿に入ると、祭司長たちと民の長老たちが、彼の教えているところに近づいてきて言った。「あなたは何の権威によってこれらの事をするのですか。そして、誰がその権威をあなたに与えたのか」。
Mt.21:23.〈逐語版〉 そして、かのイエスが神殿の中へ来ることになっていて、祭司長たちが、そして、人々の長老たちが、教えているかのイエスに近づいて来ることになっていた。言っている、「どの権威の中でこれらの事々をあなたはしているのですか。そして、この権威をあなたに誰かが与えていることになっています。」
Mt.21:23.〈Improved〉 And at his coming into the temple, the chief priests and the elders of the people approached while he was teaching, saying, “By what authority do you do these things? And who gave you this authority?”
Mt.21:23.〈Ελληνική〉 Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες• Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

   Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν
【  カイ      アい   エイ      ンヌ  
  [  kai   eltʰontos   aytoy   eis   to   hieron  ]
   προσῆλθον
【  ンヌ  
  [  proseeltʰon  ]
   αὐτῷ διδάσκοντι
【  アいオイ   ダア  
  [  aytooi   didaaskonti  ]
   οἱ ἀρχιερεῖς
【  ホイ   ウル  
  [  hoi   arkʰiereis  ]
   καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ
【  カイ   ホイ   いいロイ        
  [  kai   hoi   presbyyteroi   toy   laoy  ]
   λέγοντες •
【    
  [  legontes  ]
   Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς;
【  ンヌ   ポイアアイ   ソいイイアアイ      ポイ  
  [  en   poiaai   eksoysiiaai   tayta   poieis  ]
   καὶ τίς σοι ἔδωκεν
【  カイ   イイ   ソイ   ドオンヌ  
  [  kai   tiis   soi   edooken  ]
   τὴν ἐξουσίαν ταύτην;
【  テエンヌ   ソいイインヌ   タいテエンヌ  
  [  teen   eksoysiian   tayteen  ]

Mt.21:24.〈練語版〉 イエスは答えて彼らに言った。「わたしもあなたがたに一つのことを尋ねよう。あなたがたがわたしに言うなら、わたしも何の権威によってこれらの事をするのかをあなたがたに言おう。
Mt.21:24.〈逐語版〉 その上で、答えさせられることになっていたイエスは、かの祭司長らたちに言うことになっていた。「わたしもがあなたがたを尋ねることとします。一つのことばを。もしも一度でも、かの一つのことばを、わたしにあなたがたが言おうとすることになっているのならば、わたしもあなたがたに宣言することとします。どの権威の中で、これらの事々をわたしはしているのですか。
Mt.21:24.〈Improved〉 But, answering, Jesus said to them, “I also will ask you one word, which, if you should say to me, I also will say to you by what authority I do these things.”
Mt.21:24.〈Ελληνική〉 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς• Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ•

   ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς •
【  エイ         エエ   ンヌ   アい  
  [  apokritʰeis   de   ho   ieesoys   eipen   aytois  ]
   Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ
【  ロオテエソオ      ゴオ  
  [  erooteesoo   hymaas   kagoo  ]
   λόγον ἕνα,
【  ンヌ     
  [  logon   hena  ]
   ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι
【  ンヌ   アアンヌ   エイペエ   モイ  
  [  hon   eaan   eipeete   moi  ]
   κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ
【  ゴオ   ンヌ     
  [  kagoo   hymiin   eroo  ]
   ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ •
【  ンヌ   ポイアアイ   ソいイイアアイ      ポイ  
  [  en   poiaai   eksoysiiaai   tayta   poioo  ]

Mt.21:25.〈練語版〉 ヨハネのバプテスマはどこからのものだったか。天からか、それとも人々からか」。彼らは互いに論じ合って言った。「もし天からだと言えば、彼は『それでは、なぜ彼を信じなかったのか』とわたしたちに言うだろう。
Mt.21:25.〈逐語版〉 ヨハネの染浸漬沁バプテスマはどこからでありだしましたか。天の中から外へでありだしましたか、あるいは、人間たちの中から外へでありだしましたか。」その上で、その者たちは自分たちの中でわざわざ推論させられだした。言っている、「天の中から外へ、と、もしも一度でもわたしたちが言おうとすることになっているのならば、わたしたちに、かのイエスは宣言することとします。『そのとき、何かのために、かの天に、あなたがたは信じないことになっていました。』
Mt.21:25.〈Improved〉 From where was the baptism of John? Out of heaven or out of men?” But they discussed among themselves, saying, “If we should say, ‘Out of heaven,’ he will say to us, ‘Therefore, why did you not believe him?’
Mt.21:25.〈Ελληνική〉 τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες• Ἐὰν εἴπωμεν• Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν• Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;

   τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου πόθεν ἦν;
【     バア      オオアアノい   ンヌ   ンヌ  
  [  to   baaptisma   to   iooaannoy   potʰen   een  ]
   ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων;
【     オい   ヘエ      ロオポオンヌ  
  [  eks   oyranoy   hee   eks   antʰroopoon  ]
   οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς
【  ホイ      ギイ   ンヌ   アい  
  [  hoi   de   dielogiizdonto   en   heaytois  ]
   λέγοντες •
【    
  [  legontes  ]
   Ἐὰν εἴπωμεν •
【  アアンヌ   エイポオンヌ  
  [  eaan   eipoomen  ]
   Ἐξ οὐρανοῦ,
【     オい  
  [  eks   oyranoy  ]
   ἐρεῖ ἡμῖν •
【     ヘエンヌ  
  [  erei   heemiin  ]
   Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
【  アア   イイ   ンヌ   オい   テい   アいオイ  
  [  diaa   tii   oyn   oyk   episteysate   aytooi  ]

Mt.21:26.〈練語版〉 しかし、もし人々からだと言えば、群衆が怖い。みながヨハネを預言者として見ているのだから」。
Mt.21:26.〈逐語版〉 その上で、人間たちの中から外へ、と、もしも一度でもわたしたちが言おうとすることになっているのならば、群衆をわたしたちはわざわざ怖れさせられます。予断言者のようにヨハネをすべての者たちが持っているのですから。」
Mt.21:26.〈Improved〉 But if we should say, ‘Out of men,’ we fear the crowd, for all have John as a prophet.”
Mt.21:26.〈Ελληνική〉 ἐὰν δὲ εἴπωμεν• Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην.

   ἐὰν δὲ εἴπωμεν •
【  アアンヌ      エイポオンヌ  
  [  eaan   de   eipoomen  ]
   Ἐξ ἀνθρώπων,
【     ロオポオンヌ  
  [  eks   antʰroopoon  ]
   φοβούμεθα τὸν ὄχλον,
【  ボい   ンヌ   ンヌ  
  [  pʰoboymetʰa   ton   okʰlon  ]
   πάντες γὰρ ὡς προφήτην
【  パア   ガアウル   ホオ   エエテエンヌ  
  [  paantes   gaar   hoos   propʰeeteen  ]
   ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην.
【  オいンヌ   ンヌ   オオアアネエンヌ  
  [  ekʰoysin   ton   iooaanneen  ]

Mt.21:27.〈練語版〉 彼らはイエスに答えて言った。「わたしたちは知らない」。彼も彼らに言った。「わたしも、何の権威によってこれらの事をするのかをあなたがたに言わない。
Mt.21:27.〈逐語版〉 その上で、答えさせられることになっている、かの祭司長らたちは、イエスに言うことになっていた。「わたしたちは見て取っていないままでずっといます。」かのイエスもが、かの祭司長らたちに断言しだした。「どの権威の中でこれらの事々をわたしがしているのか、わたしもがあなたがたに言わないのです。
Mt.21:27.〈Improved〉 And, answering Jesus, they said, “We do not know.” He also said to them, “Neither do I tell you by what authority I do these things.
Mt.21:27.〈Ελληνική〉 καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν• Οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός• Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

   καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν •
【  カイ      オイ   エエ   ンヌ  
  [  kai   apokritʰentes   tooi   ieesoy   eipan  ]
   Οὐκ οἴδαμεν.
【  オい   オインヌ  
  [  oyk   oidamen  ]
   ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός •
【  エエ   アい   カイ   アい  
  [  epʰee   aytois   kai   aytos  ]
   Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν
【  オい   ゴオ   ゴオ   ンヌ  
  [  oyde   egoo   legoo   hymiin  ]
   ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.
【  ンヌ   ポイアアイ   ソいイイアアイ      ポイ  
  [  en   poiaai   eksoysiiaai   tayta   poioo  ]

Mt.21:28.〈練語版〉 あなたがたはどう思うか。ある人に二人の子供がいた。そして、一番目の者のところに近づいてきて言った。『子よ、今日、ぶどう園に行って働きなさい』。
Mt.21:28.〈逐語版〉 その上で、かのお方はあなたがたに何かを想定しています。人間が二人の子供を持っていることをしだしました。最初の子供に近づいて来ることになっている、かの人間は、言うことになっていました。『子供よ。あなたが身を元へ導きなさい。今日、ぶどう園の中で、あなたがわざわざ働かさせられなさい。』
Mt.21:28.〈Improved〉 But what do you think? A man had two sons. Coming to the first, he said, ‘Child, go work in the vineyard today.’
Mt.21:28.〈Ελληνική〉 Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο. προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν• Τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι.

   Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ;
【  イイ      ンヌ     
  [  tii   de   hymiin   dokei  ]
   ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο.
【  アアロオ   ンヌ      いい  
  [  aantʰroopos   eikʰen   tekna   dyyo  ]
   προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν •
【  オオンヌ   オイ   ロオトオイ   ンヌ  
  [  proseltʰoon   tooi   prootooi   eipen  ]
   Τέκνον,
【  ンヌ  
  [  teknon  ]
   ὕπαγε
【  いい  
  [  hyypage  ]
   σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι.
【  セエンヌ   ウルガアドい   ンヌ   オイ     
  [  seemeron   ergaazdoy   en   tooi   ampelooni  ]

Mt.21:29.〈練語版〉 この者は答えて言った。『行きたくありません』。しかし、後で後悔して出かけて行った。
Mt.21:29.〈逐語版〉 その上で、答えさせられることになっている、かの最初の子供は、言うことになっていました。『私は望んでいません。』その上で、その後、後悔させられることになっている、かの最初の子供は、おもてへ移動することになっていました。
Mt.21:29.〈Improved〉 But, answering, he said, ‘I do not want to.’ But afterward, regretting it, he went.
Mt.21:29.〈Ελληνική〉 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν• Οὐ θέλω• ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν.

   ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν •
【        エイ   ンヌ  
  [  ho   de   apokritʰeis   eipen  ]
   Οὐ θέλω •
【  オい   オオ  
  [  oy   tʰeloo  ]
   ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν.
【  いいンヌ      エエエイ   ンヌ  
  [  hyysteron   de   metameleetʰeis   apeeltʰen  ]

Mt.21:30.〈練語版〉 二番目の者に近づいてきて、同じように言った。この者は答えて言った。『行きます。主よ』。しかし、行かなかった。
Mt.21:30.〈逐語版〉 その上で、別の子供に近づいて来ることになっている、かの人間は、同様に言うことになっていました。その上で、答えさせられることになっている、かの別の子供は、言うことになっていました。『私は望んでいます。主よ。』そして、かの別の子供はおもてへ移動しないことになっていました。
Mt.21:30.〈Improved〉 But, approaching the second, he said likewise, but answering, he said, ‘I will, lord!’ and he did not go.
Mt.21:30.〈Ελληνική〉 προσελθὼν δὲ τῷ δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως• ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν• Ἐγώ, κύριε• καὶ οὐκ ἀπῆλθεν.

   προσελθὼν δὲ τῷ δευτέρῳ
【  オオンヌ      オイ   デいロオイ  
  [  proseltʰoon   de   tooi   deyterooi  ]
   εἶπεν ὡσαύτως •
【  ンヌ   ホオサいトオ  
  [  eipen   hoosaytoos  ]
   ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν •
【        エイ   ンヌ  
  [  ho   de   apokritʰeis   eipen  ]
   Ἐγώ,
【  ゴオ  
  [  egoo  ]
   κύριε •
【  いい  
  [  kyyrie  ]
   καὶ οὐκ ἀπῆλθεν.
【  カイ   オい   ンヌ  
  [  kai   oyk   apeeltʰen  ]

Mt.21:31.〈練語版〉 この二人のうち、どちらが父の意志を行なったか」。彼らは言った。「最初の者です」。イエスは彼らに言った。「まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。取税人たちや売春婦たちのほうが、あなたがたより先に神の王国に入る。
Mt.21:31.〈逐語版〉 二人の中から外へ、誰かが、父親の意志を行なうことになっています。」かの祭司長らたちは言っている。「最初の者です。」かの祭司長らたちにイエスは言っている。「まことをもって、あなたがたにわたしは言います。あなたがたを、取税人たちが、そして、売春婦たちが、神の王国の中へ、先に先導します。と。
Mt.21:31.〈Improved〉 Which of the two did the will of the father?” They say, “The first.” Jesus says to them, “Amen, I say to you that the tribute collectors and the prostitutes will proceed you into the kingdom of God.”
Mt.21:31.〈Ελληνική〉 τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν• Ὁ πρῶτος. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς• Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

   τίς ἐκ τῶν δύο
【  イイ      ンヌ   いい  
  [  tiis   ek   toon   dyyo  ]
   ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός;
【  ポイエエンヌ      エエ        
  [  epoieesen   to   tʰeleema   toy   patros  ]
   λέγουσιν •
【  ゴいンヌ  
  [  legoysin  ]
   Ὁ πρῶτος.
【       
  [  ho   prootos  ]
   λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς •
【  ゲイ   アい      エエ  
  [  legei   aytois   ho   ieesoys  ]
   Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
【  メエンヌ   ゴオ   ンヌ  
  [  ameen   legoo   hymiin  ]
   ὅτι οἱ τελῶναι
【     ホイ   ナイ  
  [  hoti   hoi   teloonai  ]
   καὶ αἱ πόρναι
【  カイ   ハイ   ウルナイ  
  [  kai   hai   pornai  ]
   προάγουσιν ὑμᾶς
【  アアゴいンヌ     
  [  proaagoysin   hymaas  ]
   εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
【  エイ   テエンヌ   エインヌ        
  [  eis   teen   basileian   toy   tʰeoy  ]

Mt.21:32.〈練語版〉 ヨハネは義の道の中であなたがたに来たのに、あなたがたは彼を信じなかったからです。しかし、取税人たちや売春婦たちが彼を信じた。あなたがたはそれを見ながら、後で後悔して彼を信じようとしなかった。
Mt.21:32.〈逐語版〉 真正しさの道の中で、あなたがたの方へ、ヨハネが来ることになっていたのですから。そして、かのヨハネにあなたがたが信じないことになっていました。その上で、取税人たちが、そして、売春婦たちが、かのヨハネに信じることになっていました。その上で、見て取ることになっているあなたがたが、その上で、かのヨハネに信じないことになっていることのその後、あなたがたは後悔させられることになっていました。
Mt.21:32.〈Improved〉 For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him. But the tribute collectors and the prostitutes believed him. But you, seeing it, did not even regret afterward so as to believe him.
Mt.21:32.〈Ελληνική〉 ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ• οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ• ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ.

   ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης
【  ンヌ   ガアウル   オオアアネエ  
  [  eeltʰen   gaar   iooaannees  ]
   πρὸς ὑμᾶς
【       
  [  pros   hymaas  ]
   ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης,
【  ンヌ   オイ   カイいいネエ  
  [  en   hodooi   dikaiosyynees  ]
   καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ •
【  カイ   オい   テい   アいオイ  
  [  kai   oyk   episteysate   aytooi  ]
   οἱ δὲ τελῶναι
【  ホイ      ナイ  
  [  hoi   de   teloonai  ]
   καὶ αἱ πόρναι
【  カイ   ハイ   ウルナイ  
  [  kai   hai   pornai  ]
   ἐπίστευσαν αὐτῷ •
【  ピイテいンヌ   アいオイ  
  [  epiisteysan   aytooi  ]
   ὑμεῖς δὲ ἰδόντες
【          
  [  hymeis   de   idontes  ]
   οὐδὲ μετεμελήθητε
【  オい   エエエエ  
  [  oyde   metemeleetʰeete  ]
   ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ.
【  いいンヌ      サイ   アいオイ  
  [  hyysteron   toy   pisteysai   aytooi  ]

Mt.21:33.〈練語版〉 ほかのたとえを聞きなさい。ある人、すなわち家の主人がいた。彼はぶどう園を造り、その周りに垣根を巡らし、酒ぶねを掘り、やぐらを建て、それを農夫たちに貸して、旅に出かけた。
Mt.21:33.〈逐語版〉 ほかのたとえをあなたがたが聞きなさいとなっています。人間は家屋所有者でありだしました。誰かが、かの家屋所有者が、ぶどう園を植えることになっていました。そして、かのぶどう園に垣根をかの家屋所有者はあちこち巡らすことになっていました。そして、かのぶどう園の中で酒樽をかの家屋所有者は掘り作ることになっていました。そして、やぐらをかの家屋所有者は建てることになっていました。そして、かのぶどう園を農夫たちにかの家屋所有者は自分自身でわざわざ貸すことになっていました。そして、かの家屋所有者は旅に出ることになっていました。
Mt.21:33.〈Improved〉 Hear another parable: There was a man, a master of a house, who planted a vineyard and placed a fence around it, and dug a winepress in it, and built a tower, and leased it to farmers, and went on a journey.
Mt.21:33.〈Ελληνική〉 Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. Ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν.

   Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε.
【  アアエエンヌ   エエンヌ   コい  
  [  aalleen   paraboleen   akoysate  ]
   Ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης
【  アアロオ   ンヌ   オイテエ  
  [  aantʰroopos   een   oikodespotees  ]
   ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα
【     いいテいンヌ     
  [  hostis   epʰyyteysen   ampeloona  ]
   καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν
【  カイ   ンヌ   アいオイ   エエンヌ  
  [  kai   pʰragmon   aytooi   perietʰeeken  ]
   καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν
【  カイ   オオウリンヌ   ンヌ   アいオイ   エエンヌ  
  [  kai   ooryksen   en   aytooi   leenon  ]
   καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον,
【  カイ   オオイメエンヌ   いいウルンヌ  
  [  kai   ooikodomeesen   pyyrgon  ]
   καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς,
【  カイ      アいンヌ   オオウル  
  [  kai   eksedeto   ayton   geoorgois  ]
   καὶ ἀπεδήμησεν.
【  カイ   デエメエンヌ  
  [  kai   apedeemeesen  ]

Mt.21:34.〈練語版〉 実りの時節が来た時、彼は実りを受け取るために自分の奴隷たちを農夫たちに遣わした。
Mt.21:34.〈逐語版〉 その上で、実々の時節が近づくことになっていた時、かの家屋所有者は、かの家屋所有者の実々を手に入れることになっていたために、かの家屋所有者の奴隷たちを農夫たちの方へ、かの家屋所有者は派遣することになっていました。
Mt.21:34.〈Improved〉 But when the season of the fruits drew near, he dispatched his slaves to the farmers to receive his fruits.
Mt.21:34.〈Ελληνική〉 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ.

   ὅτε δὲ ἤγγισεν
【        エエンヌ  
  [  hote   de   eeŋgisen  ]
   ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν,
【     カイ   ンヌ   ウルンヌ  
  [  ho   kairos   toon   karpoon  ]
   ἀπέστειλεν
【  テインヌ  
  [  apesteilen  ]
   τοὺς δούλους αὐτοῦ
【  トい   ドいオい   アい  
  [  toys   doyloys   aytoy  ]
   πρὸς τοὺς γεωργοὺς
【     トい   オオウルゴい  
  [  pros   toys   geoorgoys  ]
   λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ.
【  ンヌ   トい   ウルポい   アい  
  [  labein   toys   karpoys   aytoy  ]

Mt.21:35.〈練語版〉 農夫たちは彼の奴隷たちを捕まえて、一人を打ちたたき、一人を殺し、一人を石打ちにした。
Mt.21:35.〈逐語版〉 そして、農夫たちは、かの家屋所有者の奴隷たちを手に入れることになっていて、実際、かの一人の奴隷を農夫たちは打ちたたくことになっていました。その上で、かの一人の奴隷を農夫たちは殺すことになっていました。その上で、かの一人の奴隷を農夫たちは石放り投げることになっていました。
Mt.21:35.〈Improved〉 And the farmers, taking his slaves, indeed, beat one, yet killed one, yet stoned one.
Mt.21:35.〈Ελληνική〉 καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν.

   καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ
【  カイ      ホイ   オオウルゴイ  
  [  kai   labontes   hoi   geoorgoi  ]
   τοὺς δούλους αὐτοῦ
【  トい   ドいオい   アい  
  [  toys   doyloys   aytoy  ]
   ὃν μὲν ἔδειραν,
【  ンヌ   ンヌ   デインヌ  
  [  hon   men   edeiran  ]
   ὃν δὲ ἀπέκτειναν,
【  ンヌ      テインヌ  
  [  hon   de   apekteinan  ]
   ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν.
【  ンヌ      エエンヌ  
  [  hon   de   elitʰoboleesan  ]

Mt.21:36.〈練語版〉 彼はまた、ほかの奴隷たちを最初より多く遣わしたが、農夫たちは彼らをも同じようにした。
Mt.21:36.〈逐語版〉 再び、ほかの奴隷たちを最初の奴隷たちより多く、かの家屋所有者が派遣することになっていました。そして、かの奴隷たちに農夫たちは同様にすることになっていました。
Mt.21:36.〈Improved〉 Again he dispatched other slaves, more than the first, and they did likewise to them.
Mt.21:36.〈Ελληνική〉 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως.

   πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους
【  パアンヌ   テインヌ   アアオい   ドいオい  
  [  paalin   apesteilen   aalloys   doyloys  ]
   πλείονας τῶν πρώτων,
【  エイ   ンヌ   ロオトオンヌ  
  [  pleionas   toon   prootoon  ]
   καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως.
【  カイ   ポイエエンヌ   アい   ホオサいトオ  
  [  kai   epoieesan   aytois   hoosaytoos  ]

Mt.21:37.〈練語版〉 その後、自分の息子を彼らに遣わして言った。『わたしの息子は敬ってくれるだろう』。
Mt.21:37.〈逐語版〉 その上で、その後、かの家屋所有者の息子を、かの農夫たちの方へ、かの家屋所有者が派遣することになっていました。言っています、『わたしの息子を、かの農夫たちは恥ずかしがらさせられることとします。』
Mt.21:37.〈Improved〉 But afterward, he dispatched to them his son, saying, ‘They will respect my son.’
Mt.21:37.〈Ελληνική〉 ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων• Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου.

   ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν
【  いいンヌ      テインヌ  
  [  hyysteron   de   apesteilen  ]
   πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ
【     アいトい   ンヌ   いインヌ   アい  
  [  pros   aytoys   ton   hyion   aytoy  ]
   λέγων •
【  ゴオンヌ  
  [  legoon  ]
   Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου.
【  ペエタイ   ンヌ   いインヌ   モい  
  [  entrapeesontai   ton   hyion   moy  ]

Mt.21:38.〈練語版〉 しかし、農夫たちはその息子を見て、互いに言った。『これは相続人だ。来て、彼を殺して、彼の相続財産が手に入れよう』。
Mt.21:38.〈逐語版〉 その上で、息子を見て取ることになっていた農夫たちは、自分たちの中で言うことになっていました。『この者は割り当ての享受者であるのです。あなたがたがおいでなさい。かのこの者をわたしたちは殺そうとします。そして、かのこの者の割り当ての享受をわたしたちが持っていることをしようとすることになっています。』
Mt.21:38.〈Improved〉 But the farmers, seeing the son, said among themselves, ‘This is the heir. Come! We should kill him and have his inheritance.’
Mt.21:38.〈Ελληνική〉 οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς• Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος• δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ•

   οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν
【  ホイ      オオウルゴイ      ンヌ   いインヌ  
  [  hoi   de   geoorgoi   idontes   ton   hyion  ]
   εἶπον ἐν ἑαυτοῖς •
【  ンヌ   ンヌ   アい  
  [  eipon   en   heaytois  ]
   Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος •
【     ンヌ      エエ  
  [  hoytos   estin   ho   kleeronomos  ]
   δεῦτε
【    
  [  deyte  ]
   ἀποκτείνωμεν αὐτὸν
【  テイノオンヌ   アいンヌ  
  [  apokteinoomen   ayton  ]
   καὶ σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ •
【  カイ   ンヌ   テエンヌ   エエミインヌ   アい  
  [  kai   skʰoomen   teen   kleeronomiian   aytoy  ]

Mt.21:39.〈練語版〉 そして彼らは彼を捕まえて、ぶどう園の外に追い出して殺した。
Mt.21:39.〈逐語版〉 そして、かの息子を手に入れることになっている、かの農夫たちは、ぶどう園の中から外へ放り投げることになっていました。そして、かの農夫たちが殺すことになっていました。
Mt.21:39.〈Improved〉 And taking him, they cast him out of the vineyard and killed him.
Mt.21:39.〈Ελληνική〉 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν.

   καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον
【  カイ      アいンヌ   ンヌ  
  [  kai   labontes   ayton   eksebalon  ]
   ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος
【  ソオ        
  [  eksoo   toy   ampeloonos  ]
   καὶ ἀπέκτειναν.
【  カイ   テインヌ  
  [  kai   apekteinan  ]

Mt.21:40.〈練語版〉 それで、ぶどう園の主人が来る時、これらの農夫たちにどうするだろうか」。
Mt.21:40.〈逐語版〉 そのとき、ぶどう園の主人が来ようとすることになっている時にはいつであれ、かのぶどう園の主人はこれらの農夫たちに、何かをすることとします。」
Mt.21:40.〈Improved〉 Therefore, whenever the lord of the vineyard may come, what will he do to those farmers?”
Mt.21:40.〈Ελληνική〉 ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις;

   ὅταν οὖν ἔλθῃ
【  ンヌ   ンヌ   エエイ  
  [  hotan   oyn   eltʰeei  ]
   ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος,
【     いい        
  [  ho   kyyrios   toy   ampeloonos  ]
   τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις;
【  イイ   ポイエエセイ      オオウル   ケイノイ  
  [  tii   poieesei   tois   geoorgois   ekeinois  ]

Mt.21:41.〈練語版〉 彼らは彼に言った。「悪者たち。その者たちを意地悪く滅ぼし、そのぶどう園を、時節ごとに彼に実りを納めるほかの農夫たちに貸すだろう」。
Mt.21:41.〈逐語版〉 かの祭司長らたちはかのイエスに言っている。「悪い農夫たちをわずらい悪く、かの悪い農夫たちを、かの主人が滅ぼすこととします。そして、ぶどう園をほかの農夫たちに、かの主人は自分自身でわざわざ貸すこととします。誰かたちが、かのほかの農夫たちが、かのほかの農夫たちの時節時節の中で実々を、かの主人に納めることとします。」
Mt.21:41.〈Improved〉 They say to him, “Evil ones! He will evilly destroy them, and give out the vineyard to other farmers who will give him the fruits in their seasons.”
Mt.21:41.〈Ελληνική〉 λέγουσιν αὐτῷ• Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.

   λέγουσιν αὐτῷ •
【  ゴいンヌ   アいオイ  
  [  legoysin   aytooi  ]
   Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς,
【  コい      セイ   アいトい  
  [  kakoys   kakoos   apolesei   aytoys  ]
   καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται
【  カイ   ンヌ      ドオタイ  
  [  kai   ton   ampeloona   ekdoosetai  ]
   ἄλλοις γεωργοῖς,
【  アアオイ   オオウル  
  [  aallois   geoorgois  ]
   οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ
【  ホイ   ドオソいンヌ   アいオイ  
  [  hoitines   apodoosoysin   aytooi  ]
   τοὺς καρποὺς
【  トい   ウルポい  
  [  toys   karpoys  ]
   ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.
【  ンヌ      カイ   アいンヌ  
  [  en   tois   kairois   aytoon  ]

Mt.21:42.〈練語版〉 イエスは彼らに言った。「あなたがたは聖書の中で読んだことがないのか。『建築者たちが捨てた石、それが隅のかしらになった。これは主から生じたことで、わたしたちの目には驚嘆すべきことです』。
Mt.21:42.〈逐語版〉 かの祭司長らたちにイエスは言っている。「あなたがたは書き物書き物の中で決して読まないことになっていたのですか。『石を。建てる者たちが、かの石を捨てることになっています。この石が、頂角の礎頭の中へ、起こることをさせられることになっています。この石が、主のそばで、自分自身でわざわざ起こることになっています。そして、わたしたちの目々の中で、かの素晴らしい頂角の礎頭があるのです。』
Mt.21:42.〈Improved〉 Jesus says to them, “Have you never read in the scriptures, ‘The stone that the builders rejected, this has become the head of the corner. This came to be from the Lord, and it is marvelous in our eyes’?
Mt.21:42.〈Ελληνική〉 Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς• Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς• Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας• παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;

   Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς •
【  ゲイ   アい      エエ  
  [  legei   aytois   ho   ieesoys  ]
   Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς •
【  オい   ノオ   ンヌ        
  [  oydepote   anegnoote   en   tais   grapʰais  ]
   Λίθον
【  イインヌ  
  [  liitʰon  ]
   ὃν ἀπεδοκίμασαν
【  ンヌ   キインヌ  
  [  hon   apedokiimasan  ]
   οἱ οἰκοδομοῦντες
【  ホイ   オイ  
  [  hoi   oikodomoyntes  ]
   οὗτος ἐγενήθη
【     ネエエエ  
  [  hoytos   egeneetʰee  ]
   εἰς κεφαλὴν γωνίας •
【  エイ   エエンヌ   ゴオニイ  
  [  eis   kepʰaleen   gooniias  ]
   παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη,
【  ラア   リイオい      ハいテエ  
  [  paraa   kyriioy   egeneto   haytee  ]
   καὶ ἔστιν θαυμαστὴ
【  カイ   ンヌ   アいテエ  
  [  kai   estin   tʰaymastee  ]
   ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;
【  ンヌ      ヘエンヌ  
  [  en   opʰtʰalmois   heemoon  ]

Mt.21:43.〈練語版〉 だから、あなたがたに言う。神の王国はあなたがたから取り上げられ、その実を結ぶ国民に与えられる。
Mt.21:43.〈逐語版〉 このために、あなたがたに私は言っています。神の王国はあなたがたから拾い上げられることとします。そして、かの神の王国は、かの王国の実々を作っている国民に与えられることとします。と。
Mt.21:43.〈Improved〉 Because of this, I say to you that the kingdom of God will be taken away from you and will be given to a nation producing its fruits.
Mt.21:43.〈Ελληνική〉 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφʼ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς.

   διὰ τοῦτο
【  アア     
  [  diaa   toyto  ]
   λέγω ὑμῖν ὅτι
【  ゴオ   ンヌ     
  [  legoo   hymiin   hoti  ]
   ἀρθήσεται ἀφʼ ὑμῶν
【  ウルエエタイ      ンヌ  
  [  artʰeesetai   apʰ   hymoon  ]
   ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
【  ヘエ   エイ        
  [  hee   basileia   toy   tʰeoy  ]
   καὶ δοθήσεται
【  カイ   エエタイ  
  [  kai   dotʰeesetai  ]
   ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς.
【  ネイ   ポイ   トい   ウルポい   アい  
  [  etʰnei   poioynti   toys   karpoys   aytees  ]

Mt.21:44.〈練語版〉 この石の上に落ちる者は粉々になるだろう。それが誰かの上に落ちれば、彼をもみ殻のようにまき散らす」。
Mt.21:44.〈逐語版〉 そして、この石の上に落ちることになっていた者は粉々にされることとします。その上で、一度でも、かの者が落ちようとすることになっている、かの石の上で、かの石が、かの者をもみ殻のようにまき散らすこととします。」
Mt.21:44.〈Improved〉 And the one who falls on this stone will be shattered, but on whomever it should fall, it will crush him.”
Mt.21:44.〈Ελληνική〉 Καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται• ἐφʼ ὃν δʼ ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν.

   Καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον
【  カイ      ソオンヌ   ピイ   ンヌ   イインヌ   ンヌ  
  [  kai   ho   pesoon   epii   ton   liitʰon   toyton  ]
   συνθλασθήσεται •
【  エエタイ  
  [  syntʰlastʰeesetai  ]
   ἐφʼ ὃν δʼ ἂν πέσῃ
【     ンヌ      ハアンヌ   セエイ  
  [  epʰ   hon   d   haan   peseei  ]
   λικμήσει αὐτόν.
【  メエセイ   アいンヌ  
  [  likmeesei   ayton  ]

Mt.21:45.〈練語版〉 祭司長たちやパリサイ人たちは彼のたとえを聞いた時、彼が自分たちについて言っていることを知った。
Mt.21:45.〈逐語版〉 そして、かのイエスのたとえたとえを聞こえることになっている、祭司長たちは、そして、パリサイ派の者たちは、知っていることになっていた。かの祭司長らたちについて、かのイエスが言っている。と。
Mt.21:45.〈Improved〉 And the chief priests and the Pharisees, hearing his parable, knew that he speaks concerning them.
Mt.21:45.〈Ελληνική〉 Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει•

   Καὶ ἀκούσαντες
【  カイ   コい  
  [  kai   akoysantes  ]
   οἱ ἀρχιερεῖς
【  ホイ   ウル  
  [  hoi   arkʰiereis  ]
   καὶ οἱ Φαρισαῖοι
【  カイ   ホイ   オイ  
  [  kai   hoi   pʰarisaioi  ]
   τὰς παραβολὰς αὐτοῦ
【  タア   アア   アい  
  [  taas   parabolaas   aytoy  ]
   ἔγνωσαν ὅτι
【  ノオンヌ     
  [  egnoosan   hoti  ]
   περὶ αὐτῶν λέγει •
【  リイ   アいンヌ   ゲイ  
  [  perii   aytoon   legei  ]

Mt.21:46.〈練語版〉 彼らは彼を捕まえようとしたが、群衆を恐れた。彼らは彼を預言者と見ていたからである。
Mt.21:46.〈逐語版〉 そして、捕まえることになっているために、かのイエスを探し求めていた、かの祭司長らたちは、群衆たちを恐れさせられることになっていた。予断言者の中へ、かのイエスを、かの群衆たちは持っていることをしだしたので。
Mt.21:46.〈Improved〉 And, seeking to seize him, they feared the crowds, because they had him for a prophet.
Mt.21:46.〈Ελληνική〉 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον.

   καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι
【  カイ   デエ   アいンヌ   サイ  
  [  kai   zdeetoyntes   ayton   krateesai  ]
   ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους,
【  ベエエエンヌ   トい   オい  
  [  epʰobeetʰeesan   toys   okʰloys  ]
   ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον.
【  ペイ   エイ   エエテエンヌ   アいンヌ   ンヌ  
  [  epei   eis   propʰeeteen   ayton   eikʰon  ]