1. 日本語と英語とギリシア語の対訳

新約聖書 真理発見訳
New Testament Truth Discovery Version
Καινή Διαθήκη Αλήθεια Ανακάλυψη Έκδοση

ヨハネによる福音書
According to John
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

1:1 始まりの中に言葉があった。言葉は神へ向かった。言葉は神性を備えたものであった。
1:1 In the beginning was the Word, and the Word was toward God, and a divine being was the Word.
1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

1:2 このものは始まりの中に神へ向かった。
1:2 This was in the beginning toward God.
1:2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

1:3 すべてはそのものを通して存在するようになった。そのものなしに存在するようになったものは一つもない。そのものにおいて存在するようになったものは
1:3 All came into being through it, and without it not even one thing came into being. That which came into being
1:3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

1:4 命であり、命は人々の光であった。
1:4 in it was life, and the life was the light of people.
1:4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·

1:5 光は闇の中で輝いている。そして、闇はそれに打ち勝たなかった。
1:5 And the light appears in the darkness, and the darkness did not overcome it.
1:5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

1:6 神から遣わされた一人の人が現われた。彼の名はヨハネであった。
1:6 There came to be a man, dispatched by God, whose name was John.
1:6 Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·

1:7 この人は証しのために来た。光について証言するためであり、それはすべての人が彼を通して信じるためであった。
1:7 This one came for a testimony, so that he could be testifying concerning the light, so that all would believe through him.
1:7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν διʼ αὐτοῦ.

1:8 その人は光ではなく、光について証言するために来たのである。
1:8 That one was not the light, but came so that he could testify concerning the light.
1:8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλʼ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

1:9 世界に来るすべての人を照す真の光であった。
1:9 It was the true light, which enlightens every person who is coming into the world.
1:9 ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.

1:10 彼は世界にいた。そして、世界は彼を通して存在するようになったが、世界は彼を知らなかった。
1:10 He was in the world, and the world came into being through him, and the world did not know him.
1:10 Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.

1:11 彼は自分の所有物の所に来たが、彼自身の所有物であった者たちは彼を受け入れなかった。
1:11 He came to his own, and his own did not receive him.
1:11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.

1:12 しかし、彼を受け入れた者たちすべて、すなわち、彼の名を信じた者たちに、彼は神の子供たちとなる権利を与えた。
1:12 But as many as received him, to them he gave authority to become children of God, to those who believe in his name,
1:12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

1:13 彼らは、血から、また肉の意志から、また男の意志から生まれたのではなく、神から生まれたのである。
1:13 who were born not of bloods, nor of the will of the flesh, nor of the will of a man, but of God.
1:13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλʼ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν.

1:14 そして言葉は肉体となってわたしたちの間に幕屋を張られた。わたしたちは彼の栄光を見た。父の独生した者に属する栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。
1:14 And the Word became flesh and tabernacled among us, and we saw his glory, a glory as of an only-begotten from the Father, full of grace and truth.
1:14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας·

1:15 ヨハネは彼について証しをし、叫んで言った。「『わたしの後に来る方は、わたしの前を進んだ。わたしより先に存在したのだから』とわたしが言ったのは、この方です」。
1:15 John testifies concerning him and has cried out, saying, “This was he of whom I said, ‘The one who comes after me has become in front of me, because he was before me.'”
1:15 (Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων· Οὗτος ἦν ὃν εἶπον· Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν·)

1:16 わたしたちは皆、彼の充満の中から受けて、恵みに恵みを加えられたからです。
1:16 Because from his fullness we have all received, and grace in place of grace.
1:16 ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·

1:17 というのは、律法はモーセを通して与えられ、恵みと真理とはイエス・キリストを通して存在するようになったからです。
1:17 Because the law through Moses was given; grace and truth came into being through Jesus Christ.
1:17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

1:18 いまだ神を見た者はいない。父の懐にいる独生した神こそ、その方が父を明らかに示したのである。
1:18 No one has seen God at any time; the only-begotten God, the one who is in the bosom of the Father, that one has unfolds him.
1:18 θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

1:19 これは、ユダヤ人たちがエルサレムから祭司たちとレビ人たちを遣わして、「あなたは誰か」と尋ねさせた時の、ヨハネの証しである。
1:19 And this is the testimony of John when the Jews out of Jerusalem dispatched priests and Levites that they should ask him, “Who are you?”
1:19 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου ὅτε ἀπέστειλαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν· Σὺ τίς εἶ;

1:20 彼は告白して否まず、「わたしはキリストではない」と告白した。
1:20 And he confessed and he did not deny, and confessed that “I am not the Christ.”
1:20 καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ χριστός.

1:21 彼らは彼に尋ねた。「それでは何か。あなたはエリヤか」。彼は「そうではない」と言った。「あなたはあの預言者か」。彼は「いいえ」と答えた。
1:21 And they asked him, “Therefore, who are you? Are you Elijah?” And he says, “I am not.” “Are you the Prophet?” And he answered, “No.”
1:21 καὶ ἠρώτησαν αὐτόν· Τί οὖν; σὺ Ἠλίας εἶ; καὶ λέγει· Οὐκ εἰμί. Ὁ προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη· Οὔ.

1:22 それで彼らは彼に言った。「あなたは誰か。わたしたちを送った人たちに答えができるようにしてください。あなたは自分について何と言うのか」。
1:22 Therefore, they said to him, “Who are you, so that we may give an answer to those who sent us? What do you say concerning yourself?”
1:22 εἶπαν οὖν αὐτῷ· Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ;

1:23 彼は言った。「わたしは、預言者イザヤが言ったように、『主の道をまっすぐにせよ』と荒野で叫ぶ者の声です」。
1:23 He said, “I am ‘the voice of one shouting in the wilderness, “Make straight the way of the Lord,” just as Isaiah the prophet said.”
1:23 ἔφη· Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας ὁ προφήτης.

1:24 遣わされていた者たちはパリサイ人たちからであった。
1:24 And those who had been dispatched were out of the Pharisees.
1:24 Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων.

1:25 彼らは彼に尋ねて、彼に言った。「あなたがキリストでもエリヤでもあの預言者でもないのなら、なぜバプテスマしているのか」。
1:25 And they asked him and said to him, “Why, therefore, are you baptizing, if you are not the Christ, nor Elijah, nor the Prophet?”
1:25 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ· Τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ χριστὸς οὐδὲ Ἠλίας οὐδὲ ὁ προφήτης;

1:26 ヨハネは彼らに答えて言った。「わたしは水の中にバプテスマするが、あなたがたの知らない方が、あなたがたの間に立っている。
1:26 John answered them, saying, “I baptize in water. In your midst one stood whom you do not know,
1:26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων· Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε,

1:27 わたしの後に来る方ですが、わたしは、その方のサンダルのひもをほどくにも値しない」。
1:27 the one who comes after me, of whom I am not worthy that I should loose the strap of his sandal.”
1:27 ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.

1:28 これらの事は、ヨハネがバプテスマしていたヨルダンの向こう側のベタニヤであったのである。
1:28 These things occurred in Bethany on the other side of the Jordan, where John was baptizing.
1:28 ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν ὁ Ἰωάννης βαπτίζων.

1:29 次の日、彼はイエスが自分の方へ来るのを見て言った。「見よ、世界の罪を取り去る神の子羊です。
1:29 On the following day he sees Jesus coming to him and says, “Behold! The Lamb of God who takes away the sin of the world.
1:29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει· Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.

1:30 これこそ、『わたしの後に来る男は、わたしの前を進んだ。わたしより先に存在したのだから』とわたしが言った方です。
1:30 This is the one concerning whom I said, ‘After me a man is coming who has become in front of me, because he was before me.’
1:30 οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον· Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν·

1:31 わたしは彼を知らなかった。しかし、彼がイスラエルに現わされるように、この理由で、わたしは水の中にバプテスマしに来たのです」。
1:31 And I did not know him, but in order that he should be manifested to Israel, because of this, I came baptizing in water.”
1:31 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλʼ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων.

1:32 ヨハネはまた証しをして言った。「わたしは、霊がはとのように天から下って、彼の上にとどまるのを見た。
1:32 And John testified, saying that “I have seen the spirit descending as a dove out of heaven and it remained on him.
1:32 καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπʼ αὐτόν·

1:33 わたしは彼を知らなかった。しかし、水の中にバプテスマするために、わたしを送ったその方がわたしに言った。『誰でも霊が下ってその上にとどまるのを見たなら、その者が聖霊の中にバプテスマする者です』。
1:33 And I did not known him, but the one who sent me to baptize in water, that one said to me, ‘On whomever you should see the spirit descending and remaining on him, this one is the one who baptizes in holy spirit.’
1:33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλʼ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν· Ἐφʼ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπʼ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ·

1:34 わたしは見たので、この方が神の選ばれた者であると証しをしたのです」。
1:34 And I have seen and have testified that this is the Elect of God.
1:34 κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ θεοῦ.

1:35 また、次の日、ヨハネは自分の弟子のうちの二人と一緒に立っていた。
1:35 On the following day again John had stood, and two from out of his disciples.
1:35 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο,

1:36 彼はイエスが歩いているのを見て言った。「見よ、神の子羊だ」。
1:36 And, looking at Jesus walking, he say, “Behold! The Lamb of God.”
1:36 καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει· Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.

1:37 その二人の弟子は彼が話すのを聞いて、イエスについて行った。
1:37 And the two disciples heard him speaking, and they followed Jesus.
1:37 καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ.

1:38 イエスは振り向いて、彼らがついて来るのを見て、彼らに言った。「あなたがたは何を求めているのか」。彼らは彼に言った。「ラビ(翻訳して言えば、先生)、どこにお泊まりですか」。
1:38 Now Jesus, turning and gazing at them following, says to them, “What are you seeking?” Yet they said to Him, “Rabbi” (which, being said, is translated “Teacher”), “where are you staying?”
1:38 στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς· Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· Ῥαββί (ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε), ποῦ μένεις;

1:39 彼は彼らに言った。「来て、見なさい」。そこで彼らは行って、彼がどこに泊まっているかを見た。そして彼らはその日、彼と共に泊まった。それは第十時ごろであった。
1:39 He says to them, “Come and see.” They came, therefore, and saw where he was staying, and they stayed with him that day. It was about the tenth hour.
1:39 λέγει αὐτοῖς· Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν ποῦ μένει, καὶ παρʼ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.

1:40 ヨハネから聞いて彼について行った二人のうちの一人は、シモン・ペテロの兄弟アンデレであった。
1:40 Andrew, the brother of Simon Peter, was one out of the two who heard from John and followed him.
1:40 ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ·

1:41 この人はまず自分の兄弟シモンを見つけて彼に言った。「わたしたちはメシア(通訳すれば、キリスト)を見つけた」。
1:41 This one first finds his own brother, Simon, and says to him, “We have found the Messiah.” (which is, being translated, “Christ”).
1:41 εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ· Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν (ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον χριστός).

1:42 彼は彼をイエスのもとに連れて行った。イエスは彼を見て言った。「あなたはヨハネの息子シモンです。あなたはケパ(翻訳すれば、ペテロ)と呼ばれるだろう」。
1:42 He led him to Jesus. Jesus, looking at him, said, “You are Simon, the son of John. You shall be called Cephas” (which is interpreted “Peter”).
1:42 ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου, σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς (ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος).

1:43 次の日、彼はガリラヤへ行こうとした。ピリポを見つけた。イエスは彼に言った。「わたしについて来なさい」。
1:43 On the following day he wanted to come away into Galilee, and he finds Philip. And Jesus says to him, “Follow me.”
1:43 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀκολούθει μοι.

1:44 ピリポは、アンデレとペテロとの町ベツサイダの人であった。
1:44 Now Philip was from Bethsaida, out the city of Andrew and Peter.
1:44 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.

1:45 ピリポがナタナエルを見つけて彼に言った。「わたしたちは、律法の中でモーセが、そして預言者たちが書いた方を見つけた。すなわちヨセフの息子、ナザレのイエスです」。
1:45 Philip finds Nathanael and says to him, “We have found the one whom Moses wrote about in the law, and the prophets — Jesus, a son of Joseph from Nazareth.”
1:45 εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.

1:46 ナタナエルは彼に言った。「何か良いものがナザレから出ることがあるだろうか」。ピリポは彼に言った。「来て、見なさい」。
1:46 And Nathanael said to him, “Can anything good be out of Nazareth?” Philip says to him, “Come and see.”
1:46 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ ὁ Φίλιππος· Ἔρχου καὶ ἴδε.

1:47 イエスはナタナエルが自分の方へ来るのを見て、彼についてこう言った。「見よ、本当のイスラエル人、彼の内には偽りがない」。
1:47 Jesus saw Nathanael coming toward him and says concerning him, “Look. Truly an Israelite in whom is no guile.”
1:47 εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν.

1:48 ナタナエルは彼に言った。「どうしてわたしを知っておられるのですか」。イエスは答えて彼に言った。「ピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがいちじくの木の下にいた時、わたしはあなたを見た」。
1:48 Nathanael says to him, “From where do you know me?” Jesus answered and said to him, “Before Philip called you — you being under the fig tree — I saw you.”
1:48 λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· Πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε.

1:49 ナタナエルは彼に答えた。「ラビ、あなたは神の息子です。あなたはイスラエルの王です」。
1:49 Nathanael answered him, “Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel.”
1:49 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ· Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ.

1:50 イエスは答えて彼に言った。「『あなたがいちじくの木の下にいるのを見た』と、わたしが言ったので信じるのか。あなたはこれより大きな事を見るだろう」。
1:50 Jesus answered and said to him, “Because I said to you that I saw you underneath the fig tree, do you believe? You will see greater than these.”
1:50 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ.

1:51 そして彼は彼に言った。「まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。あなたがたは天が開けて、神のみ使いたちが人の息子の上に上り下りするのを見るだろう」。
1:51 And he says to him, “Amen, amen, I say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending upon the Son of Mankind.”
1:51 καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

 

2:1 さて、三日目に、ガリラヤのカナで結婚式があった。イエスの母はそこにいた。
2:1 And on the third day a wedding occurred in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there.
2:1 Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ·

2:2 イエスと彼の弟子たちも、その結婚式に招かれていた。
2:2 Now Jesus also was called to the wedding, and his disciples.
2:2 ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον.

2:3 ぶどう酒が足りなくなった時、イエスの母は彼に言った。「彼らにはぶどう酒がありません」。
2:3 And there being a lack of wine, the mother of Jesus says to him, “They have no wine.”
2:3 καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν· Οἶνον οὐκ ἔχουσιν.

2:4 イエスは彼女に言った、「女よ、わたしはあなたと何のかかわりがあるのですか。わたしの時はまだ来ていません」。
2:4 And Jesus says to her, “What is it to Me and to you, woman? My hour is not yet come.”
2:4 καὶ λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου.

2:5 彼の母はしもべたちに言った。「彼があなたがたに言うことは何でもしてください」。
2:5 His mother says to the servants, “Whatever he should say to you, do.”
2:5 λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις· Ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε.

2:6 さて、そこには、ユダヤ人の清めの習慣に従って、それぞれ二または三メトレテスも入る石の水がめが六つ置いてあった。
2:6 Now there were six stone water jars lying there, in accordance with the cleansing of the Jews, each holding two or three measures.
2:6 ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς.

2:7 イエスは彼らに言った。「水がめを水で満たしなさい」。彼らはそれらを口まで満たした。
2:7 Jesus says to them, “Fill the water jars with water.” And they filled them up to the brim.
2:7 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος· καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω.

2:8 彼は彼らに言った。「では、くんで、宴会の幹事のところに持って行きなさい」。彼らはそれを持って行った。
2:8 And he says to them, “Now draw and bring to the head steward.” And they brought it.
2:8 καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ· οἱ δὲ ἤνεγκαν.

2:9 宴会の幹事は、ぶどう酒になった水を味わったが、彼はそれがどこから来たのか知らなかった。しかし、水をくんだしもべたちは知っていた。宴会の幹事は花婿を呼んで、
2:9 Now when the head steward tasted the water which had become wine and did not know where it was from — but the servants who had drawn the water knew — the head steward summons the bridegroom
2:9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος

2:10 彼に言った。「どんな人でも、初めに良いぶどう酒を出して、酔いがまわったころに、より劣ったのを出すものです。あなたは今まで良いぶどう酒を取って置いた」。
2:10 and says to him, “Every man places the good wine first, and whenever they should be made drunk, the inferior. You have kept the good wine until now.”
2:10 καὶ λέγει αὐτῷ· Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.

2:11 イエスはこの最初のしるしをガリラヤのカナで行なって、自分の栄光を現した。そして彼の弟子たちは彼を信じた。
2:11 Jesus did this beginning of the signs in Cana in Galilee, and manifested his glory, and his disciples believed in him.
2:11 ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

2:12 こののち、彼と彼の母、兄弟たち、および彼の弟子たちはカペナウムに下って行き、彼らはそこに何日もは滞在しなかった。
2:12 After this he went down to Capernaum, he and his mother and brothers and his disciples, and there they stayed not many days.
2:12 Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας.

2:13 ユダヤ人の過ぎ越しが近づいていたので、イエスはエルサレムに上って行った。
2:13 And near was the Passover of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem.
2:13 Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς.

2:14 そして彼は神殿で牛や羊やはとを売る者たち、また、座っている両替人たちを見つけました。
2:14 And He found in the temple those selling oxen and sheep and doves, and the money changers sitting.
2:14 καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους,

2:15 彼は縄でむちを作り、羊も牛もみな神殿から追い出した。両替屋の硬貨をまき散らし、その台をひっくり返した。
2:15 And, making a whip out of ropes, he cast all out of the temple, both the sheep and the oxen, and he poured out the coins of the brokers and overturned the tables.
2:15 καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὰ κέρματα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέστρεψεν,

2:16 そして、彼ははとを売っている者たちに言った。「これらの物をここから持って行け。わたしの父の家を市場にするな」。
2:16 And to the ones selling doves he said, “Take these away from here. Do not make my Father’s house a house of merchandise.”
2:16 καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν· Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν, μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου.

2:17 彼の弟子たちは、「あなたの家に対する熱心がわたしを食い尽くすであろう」と書いてあることを思い出した。
2:17 His disciples were reminded that it is written, “The zeal of your house will eat me up.”
2:17 ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν· Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με.

2:18 それでユダヤ人たちは答えて彼に言った。「こんな事をするからには、どんなしるしをわたしたちに見せてくれるのか」。
2:18 The Jews, therefore, answered and said to him, “What sign do you show to us, because you are doing these things?”
2:18 ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ· Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς;

2:19 イエスは答えて彼らに言った。「この聖所を壊してみなさい。そうしたら、わたしは三日でそれを起すだろう」。
2:19 Jesus answered and said to them, “Destroy this sanctuary, and in three days I will raise it up.”
2:19 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.

2:20 それでユダヤ人たちは言った。「この聖所は四十六年かかって建てられたのに、あなたは三日でそれを起すのか」。
2:20 The Jews, therefore, said, “Forty and six years was this sanctuary built, and you will raise it up in three days?”
2:20 εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν;

2:21 しかし、その者は自分の体の聖所について言っていた。
2:21 But that one was speaking concerning the sanctuary of his body.
2:21 ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ.

2:22 それで、彼が死んだ者たちの中から起された時、彼の弟子たちは彼がこう言っていたのを思い出した。そして、聖書とイエスの言った言葉とを信じた。
2:22 When, therefore, he was raised from out of dead ones, his disciples were reminded that he said this, and they believed the scripture and the word which Jesus said.
2:22 ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν ὁ Ἰησοῦς.

2:23 さて、彼が過ぎ越しの際、祭りの間にエルサレムにいた間、大勢の人が、彼の行なっていたしるしを見て、彼の名を信じた。
2:23 Now as he was in Jerusalem at the Passover in the festival, many believed in his name, seeing the signs which he did.
2:23 Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει·

2:24 しかし、イエス自身は自分を彼らにゆだねることはしなかった。なぜなら、彼はすべての人を知っていたからであり、
2:24 But Jesus himself did not entrust himself to them, because he knew all,
2:24 αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὑτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας

2:25 また人に関して証しする者を必要としなかったからである。彼自身が、人の内に何があるかを知っていたからである。
2:25 and because he did not have need that anyone should testify concerning man, for he himself knew what was in man.
2:25 καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

 

3:1 さて、パリサイ人の一人で、彼の名をニコデモというユダヤ人の支配者があった。
3:1 Now there was a man out of the Pharisees whose name was Nicodemus, a ruler of the Jews.
3:1 Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·

3:2 この人が、夜、彼のもとに来て、彼に言った。「ラビ、わたしたちはあなたが神から来た教師だということを知っています。神が共におられなければ、あなたのなさるこれらのしるしを行なうことは誰にもできないからです」。
3:2 This one came to him at night and said to Him, “Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs which you do, unless God should be with him.”
3:2 οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ῥαββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετʼ αὐτοῦ.

3:3 イエスは答えて彼に言った。「まことをもって、まことをもって、わたしはあなたに言っておく。人は上から生まれなければ、神の王国を見ることはできない」。
3:3 Jesus answered and said to him, “Amen, amen, I say to you, unless someone should be born from above, he cannot see the kingdom of God.”
3:3 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

3:4 ニコデモは彼に言った。「人は年老いてから、どうして生まれることができるのですか。自分の母の胎にもう一度入って生まれることができないではありませんか」。
3:4 Nicodemus says to him, “How can a man, being elderly, be born? He cannot enter into the womb of his mother a second time and be born, can he?”
3:4 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος· Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι;

3:5 イエスは答えた。「まことをもって、まことをもって、わたしはあなたに言っておく。人は水と霊から生まれなければ、神の王国に入ることはできない。
3:5 Jesus answered, “Amen, amen, I say to you, unless someone should be born out of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
3:5 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

3:6 肉から生まれたものは肉であり、霊から生まれたものは霊です。
3:6 That which is born out of the flesh is flesh, and that which is born out of the spirit is spirit.
3:6 τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν.

3:7 『あなたがたは上から生まれなければならない』と、わたしがあなたに言ったからとて、不思議に思ってはならない。
3:7 You should not be surprised that I said to you, ‘It is necessary for you to be born from above.’
3:7 μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν.

3:8 風はその望むところに吹く。あなたはその音は聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。霊から生まれる者もみな、そのようです」。
3:8 The wind blows wherever it wills, and the sound of it you hear, but you do not know from where it comes and where it goes. Thus is everyone who is born of the spirit.”
3:8 τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλʼ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος.

3:9 ニコデモは答えて彼に言った。「どうしてこのような事が起こるのでしょうか」。
3:9 Nicodemus answered and said to him, “How can these things be?”
3:9 ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ· Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι;

3:10 イエスは答えて彼に言った。「あなたはイスラエルの教師でありながら、このような事が分からないのか。
3:10 Jesus answered and said to him, “You are the teacher of Israel, and these things you do not know?
3:10 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις;

3:11 まことをもって、まことをもって、わたしはあなたに言っておく。わたしたちは自分たちが知っていることを話し、自分が見たことを証しをするのですが、あなたがたはわたしたちの証しを受け入れない。
3:11 Amen, amen, I say to you that we speak of that which we know, and we testify of that which we have seen, and you do not receive our testimony.
3:11 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε.

3:12 わたしがあなたがたに地上の事柄を話しても、あなたがたは信じないのであれば、あなたがたに天上の事柄を話したとしても、どうして信じるだろうか。
3:12 If I told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I should tell you heavenly things?
3:12 εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε;

3:13 天から下ってきた者、すなわち人の息子のほかには、誰も天に上った者はいない。
3:13 And no one has ascended into heaven except the one who descended out of heaven — the Son of Mankind.
3:13 καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

3:14 そして、モーセが荒野で蛇を上げたように、人の息子も上げられなければならない。
3:14 And just as Moses lifted up the snake in the wilderness, thus it is necessary that the Son of Mankind be lifted up,
3:14 καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,

3:15 それは、彼を信じる者がみな世渡る命を持つためです」。
3:15 so that everyone who believes in him should have life age-during.”
3:15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

3:16 神は独生した息子を与えるほどに世界を愛されたからである。それは、彼を信じる者がみな滅びることなく、世渡る命を持つためである。
3:16 For thus God loved the world, so that he gave the only-begotten Son, that everyone who believes in him should not perish, but should have life age-during.
3:16 Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

3:17 神が息子を世界に遣わしたのは、世界を裁くためではなく、世界が彼を通して救われるためである。
3:17 For God did not dispatch the Son into the world that he should judge the world, but that the world should be saved through him.
3:17 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλʼ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος διʼ αὐτοῦ.

3:18 彼を信じる者は裁かれない。しかし彼を信じない者はすでに裁かれている。神の独生した息子の名を信じていないからである。
3:18 The one who believes in him is not judged. But the one who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only-begotten Son of God.
3:18 ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ.

3:19 その裁きというのは、光が世界に来たのに、人々は光より闇を愛したことである。彼らの行いが邪悪であったからです。
3:19 Now this is the judgment: that the light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light, for their deeds were wicked.
3:19 αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς, ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα.

3:20 悪を行なう者はみな、光を憎んで、光に来ないからです。彼の行いが責められないようにするためである。
3:20 For everyone who practices bad things hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed.
3:20 πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ·

3:21 しかし、真理を行なう者は光に来る。彼の行ないが、神にあってなされたことが明らかにされるためである。
3:21 But the one who does the truth comes to the light, that his deeds may be manifested, that they have been done in God.
3:21 ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστιν εἰργασμένα.

3:22 これらの事ののち、イエスと自分の弟子たちはユダヤの地に行った。彼は彼らと共にそこに滞在し、バプテスマしていた。
3:22 After these things came Jesus and his disciples into Judean land, and there he spent time with them and baptized.
3:22 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετʼ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν.

3:23 ヨハネもサリムに近いアイノンで、バプテスマしていた。そこには水が多かったからである。人々は来て、バプテスマされた。
3:23 Now John was also baptizing at Aenon near Salim, because there was much water there, and they came along and were baptized.
3:23 ἦν δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο·

3:24 ヨハネはまだ獄に投ぜられていなかったからである。
3:24 For John had not yet been cast into jail.
3:24 οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ Ἰωάννης.

3:25 そこで、ヨハネの弟子たちの一部と一人のユダヤ人との間に、清めに関する論争が起こった。
3:25 There occurred, then, a questioning out of the disciples of John with a Jew concerning cleansing.
3:25 Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ.

3:26 彼らは、ヨハネのところに来て、彼に言った。「ラビ、ヨルダンの向こうであなたと共にいた人で、あなたが証しした人ですが、見てください、この人がバプテスマしていて、みんなが彼のもとに行っています」。
3:26 And they came to John and said to him, “Rabbi, he who was with you on the other side of the Jordan, to whom you have testified — behold! this one is baptizing and all are coming to him.”
3:26 καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπαν αὐτῷ· Ῥαββί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν.

3:27 ヨハネは答えて言った。「天から与えられているのでなければ、人は何一つ受けることができない。
3:27 John answered and said, “A man cannot receive one thing unless it should be given to him from out of heaven.
3:27 ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ εἶπεν· Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲ ἓν ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ.

3:28 『わたしはキリストではない』が『わたしはその方の前に遣わされた』とわたしが言ったが、そのことについてあなたがた自身がわたしに証ししている。
3:28 You yourselves testify to me that I said, ‘I am not the Christ,’ but that ‘I have been dispatched in front of that one.’
3:28 αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον· Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ χριστός, ἀλλʼ ὅτι Ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου.

3:29 花嫁を持つ者は花婿です。立って彼の声を聞く花婿の友人は、その花婿の声のために大いに喜ぶ。こうして、わたしのこの喜びは満たされている。
3:29 The one who has the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom, who stands and hears him, rejoices with joy because of the bridegroom’s voice. This joy of mine, therefore, has been fulfilled.
3:29 ὁ ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου ὁ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται.

3:30 あの方は増し加わり、わたしは減らなければならない。
3:30 It is necessary for that one to increase, but for me to decrease.
3:30 ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι.

3:31 上から来る方はすべての者の上におられる。地からの者は地からであって、地から話す。天から来る方はすべての者の上におられる。
3:31 The one who comes from above is over all. The one who is out of the earth is out of the earth and speaks out of the earth; the one who comes out of heaven is over all.
3:31 Ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν. ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ· ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν·

3:32 彼は自分が見たこと聞いたこと、そのことについて証しするのであるが、誰も彼の証しを受け入れない。
3:32 That which he has seen and heard, this he testifies, and no one receives his testimony.
3:32 ὃ ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ, καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει.

3:33 彼の証しを受け入れる者は、神がまことであることに証印を押したのです。
3:33 The one who receives his testimony has set a seal that God is true.
3:33 ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν.

3:34 神が遣わされた者は神の言葉を話すからであり、彼は霊を量って与えられないからです。
3:34 For the one whom God sent speaks the words of God, for he does not give the spirit out of measure.
3:34 ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεῖ, οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦμα.

3:35 父は息子を愛しておられ、彼の手にすべての物を与えられた。
3:35 The Father loves the Son and has given all into his hand.
3:35 ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν, καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

3:36 息子を信じる者は世渡る命を持っている。しかし、息子に対して頑固である者は命を見ず、神の怒りが彼の上にとどまるのです」。
3:36 The one who believes in the Son has life age-during, but the one who is stubborn as to the Son will not see life — but the wrath of God abides on him.
3:36 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλʼ ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπʼ αὐτόν.

 

4:1 さて、イエスがヨハネより多くの弟子を作ってバプテスマしていることがパリサイ人たちが聞き、それをイエスが知ったとき―
4:1 When, therefore, Jesus knew that the Pharisees heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John
4:1 Ὡς οὖν ἔγνω ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάννης—

4:2 しかしイエス自身がバプテスマすことはせず、彼の弟子たちがそうしていたのだが―
4:2 (although Jesus himself was not baptizing, but his disciples),
4:2 καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ—

4:3 彼はユダヤを去り、またガリラヤへ行った。
4:3 he left Judea and came away again into Galilee.
4:3 ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

4:4 しかし、彼はサマリヤを通過しなければならなかった。
4:4 But it was necessary for him to pass through Samaria.
4:4 ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας.

4:5 そこで、ヤコブが自分の息子ヨセフに与えた土地の近くにある、スカルと呼ばれるサマリヤの町に来た。
4:5 He came, therefore, to a city of Samaria called Sychar, near the piece of land that Jacob had given to his son Joseph.
4:5 ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχὰρ πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ τῷ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ·

4:6 ヤコブの泉はそこにあった。それでイエスは、旅のために疲れていたので、そのまま泉のそばに座った。第六時ごろであった。
4:6 Now Jacob’s spring was there. Jesus, therefore, having become wearied from the journey, sat down thus at the spring. It was about the sixth hour.
4:6 ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡς ἕκτη.

4:7 一人のサマリヤの女が水をくみに来た。イエスは彼女に言った。「わたしに飲ませてください」。
4:7 A woman from out of Samaria came to draw water. Jesus says to her, “Give me to drink,”
4:7 Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Δός μοι πεῖν·

4:8 彼の弟子たちは食物を買いに町へ行っていたからである。
4:8 for his disciples had gone away into the city in order that they might buy provisions.
4:8 οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν.

4:9 それでサマリヤの女は彼に言った。「ユダヤ人のあなたが、サマリヤ人の女のわたしから飲み物をお求めになるのはどうしてですか」。ユダヤ人はサマリヤ人と交際していないからである。
4:9 The Samaritan woman, therefore, says to him, “How do you, being a Jew, ask a drink from me, being a Samaritan woman?” (For the Jews have no dealings with the Samaritans.)
4:9 λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρῖτις· Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρʼ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρίταις.

4:10 イエスは答えて彼女に言った。「あなたが神の賜物を知り、そして、『わたしに飲ませてください』と言った者が誰なのかを知っていたなら、あなたは彼に求め、彼はあなたに生ける水を与えたことだろう」。
4:10 Jesus answered and said to her, “If you had known the gift of God and who it is who says to you, ‘Give me to drink,’ you would have asked him and he would have given you living water.”
4:10 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι· Δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν.

4:11 女は彼に言った。「主よ、あなたはくむ物をお持ちでなく、しかも井戸は深いのです。それで、あなたはその生ける水をどこから手に入れられるのですか。
4:11 The woman says to him, “Lord, you have no bucket and the well is deep. From where, therefore, do you have this living water?
4:11 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;

4:12 あなたは、わたしたちの父ヤコブよりも偉いのですか。彼はわたしたちにこの井戸を与え、彼自身も飲み、彼の息子たちも、彼の家畜も、ここから飲んだのですが」。
4:12 You are not greater than our father Jacob, are you, who gave us the well, and he himself drank out of it, and his sons and his livestock?”
4:12 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ;

4:13 イエスは答えて彼女に言った。「この水を飲む者はみな再び渇く。
4:13 Jesus answered and said to her, “Everyone who drinks out of this water will thirst again.
4:13 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν·

4:14 しかし、わたしが与える水を飲む者は誰でも、決して世に渡って渇くことがない。そして、わたしが与える水は彼の内で、世に渡ってわき上がる水の泉となるだろう」。
4:14 But whoever drinks out of the water which I will give to him will never thirst for the age, but the water which I will give to him will become in him a spring of water springing up to life age-during.”
4:14 ὃς δʼ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.

4:15 女は彼に言った。「主よ、わたしにその水を下さい。わたしが渇くことがなく、ここにくみに来なくてもよいようにするためです」。
4:15 The woman says to him, “Lord, give me this water, that I may not thirst nor come here to draw.”
4:15 λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή· Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.

4:16 彼は彼女に言った。「行って、あなたの夫を呼んで、ここに来なさい」。
4:16 He says to her, “Go, call your husband and come here.”
4:16 Λέγει αὐτῇ· Ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε.

4:17 女は答えて彼に言った。「わたしには夫がありません」。イエスは彼女に言った。「『わたしには夫がない』とはよく言った。
4:17 The woman answered and said to him, “I do not have a husband.” Jesus says to her, “You said rightly that ‘I do not have a husband,’
4:17 ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Καλῶς εἶπας ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἔχω·

4:18 あなたには五人の夫がいたが、今いるのはあなたの夫ではない。それをあなたは正直に言った」。
4:18 for you have had five husbands, and the one whom you have now is not your husband. This you have said truthfully.”
4:18 πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας.

4:19 女は彼に言った。「主よ、わたしはあなたが預言者であると見ます。
4:19 The woman says to him, “Lord, I see that you are a prophet.
4:19 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ.

4:20 わたしたちの父祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなたがたは、礼拝すべき場所はエルサレムであると言います」。
4:20 Our fathers worshiped in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where it is necessary to worship.”
4:20 οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου προσκυνεῖν δεῖ.

4:21 イエスは彼女に言った。「女よ、わたしを信じなさい。あなたがたがこの山でもエルサレムでもないところで、父を礼拝する時が来る。
4:21 Jesus says to her, “Believe me, woman, that an hour is coming when neither in this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father.
4:21 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί.

4:22 あなたがたは自分の知らないものを礼拝している。わたしたちは自分の知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から出るからです。
4:22 You worship that which you do not know. We worship that which we know, because salvation is out of the Jews.
4:22 ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν, ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν·

4:23 しかし、真の礼拝者が霊と真理をもって父を礼拝する時が来ている。今がその時です。父は、ご自分をそのように礼拝する者たちを求めておられるのです。
4:23 But an hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father also seeks such to worship him.
4:23 ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ, καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν·

4:24 神は霊であるから、その方を礼拝する者たちは、霊と真理をもって礼拝しなければならない」。
4:24 God is a spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.”
4:24 πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.

4:25 女は彼に言った。「わたしは、キリストと呼ばれるメシヤが来られることを知っています。その方が来られるときに、わたしたちにすべての事を告げてくださるでしょう」。
4:25 The woman says to him, “I know that Messiah is coming, who is called Christ. When that one should come, he will proclaim to us all things.”
4:25 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, ὁ λεγόμενος χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα.

4:26 イエスは彼女に言った。「あなたに話しているわたしが、その者です」。
4:26 Jesus says to her, “I am he, who am speaking to you.”
4:26 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι.

4:27 この時、彼の弟子たちが来た。彼らは、彼が女と話していることで不思議に思った。しかし、「何を求めておられるのですか」とか、「なぜ彼女と話しておられるのですか」とか言う者はいなかった。
4:27 And, upon this, his disciples came, and they marveled that he was speaking with a woman. However, no one said, “What do you seek?” or “Why are you speaking with her?”
4:27 Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπεν· Τί ζητεῖς; ἢ τί λαλεῖς μετʼ αὐτῆς;

4:28 そこで、女は自分の水がめを残し、町に行き、人々に言った。
4:28 The woman, therefore, left her water jar and went away into the city and says to the people,
4:28 ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις·

4:29 「来て、わたしのしたことを何もかも言い当てた人を見てください。この者がキリストではないでしょうか」。
4:29 “Come, see a man who told me all whatever I did. Is not this the Christ?”
4:29 Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα· μήτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός;

4:30 彼らは町から出て、彼のところにやって来た。
4:30 They came out of the city and were coming to him.
4:30 ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν.

4:31 その間に、弟子たちは彼に尋ねて言った。「ラビ、食べてください」。
4:31 In the meantime the disciples were asking him, saying, “Rabbi, eat.”
4:31 Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· Ῥαββί, φάγε.

4:32 しかし彼は彼らに言った。「わたしには、あなたがたの知らない食物がある」。
4:32 But he said to them, “I have food to eat of which you do not know.”
4:32 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε.

4:33 それで弟子たちは互いに言った。「誰かが彼に食べる物を持って来たのだろうか」。
4:33 The disciples, therefore, were saying to one another, “No one brought for him to eat, did they?”
4:33 ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους· Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν;

4:34 イエスは彼らに言った。「わたしの食物とは、わたしを遣わした方のご意志を行ない、彼のみわざを成し遂げることです。
4:34 Jesus says to them, “My food is that I should do the will of the one who sent me, and should complete his work.
4:34 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον.

4:35 あなたがたは、『収穫が来るまでまだ四か月ある』と言うではないか。見よ、わたしはあなたがたに言う。自分の目を上げて、畑を見なさい。すでに収穫を待って白くなっている。
4:35 Do you not say that, ‘There is yet four months and the harvest comes’? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are white for harvest already.
4:35 οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι Ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν· ἤδη

4:36 刈り取る者は報酬を受け取って、世渡る命に至る実を集めている。種をまく者と刈り取る者とが共に喜ぶためです。
4:36 The one who reaps receives wages and gathers fruit to life age-during, that the one who sows and the one who reaps may rejoice together.
4:36 ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων.

4:37 このことにおいて、『一人はまき、もう一人は刈り取る』ということばは真実なのです。
4:37 For in this the saying is true, that ‘It is one who sows and another who reaps.’
4:37 ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς ὅτι Ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων·

4:38 わたしは、自分たちが労苦しなかったものを刈り取らせるために、あなたがたを遣わした。ほかの者たちが労苦したのであり、あなたがたは彼らの労苦の益にあずかっているのです」。
4:38 I dispatched you to reap that for which you have not worked. Others have worked, and you have entered into their work.”
4:38 ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασιν, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε.

4:39 その町の多くのサマリヤ人は、「この方はわたしのしたことを何もかも言い当てた」と証しした女の言葉のゆえに、彼を信じた。
4:39 Now out of that city many of the Samaritans believed in him because of the word of the woman, testifying that “He told me all whatever I did.”
4:39 Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαριτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι Εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα.

4:40 そこでサマリヤ人たちは彼のもとに来ると、自分たちのところに滞在するようにと頼んだ。彼はそこに二日滞在した。
4:40 When, therefore, the Samaritans came to him, they asked him to abide with them. And he abode there two days.
4:40 ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρʼ αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας.

4:41 彼の言葉のゆえに、さらに多くの人が信じた。
4:41 And many more believed because of his word.
4:41 καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ,

4:42 彼らはその女に言った。「わたしたちは、もはやあなたの話のゆえに信じるのではない。わたしたち自身が聞いて、この方こそまことに世界の救い主であることを知ったのだから」。
4:42 And they said to the woman that “No longer because of your speaking do we believe, for we ourselves have heard, and we know that this is truly the Saviour of the world.”
4:42 τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου.

4:43 二日の後、彼はそこから去ってガリラヤへ行った。
4:43 Now after the two days he came out of there into Galilee,
4:43 Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν·

4:44 イエス自身は、預言者が自分の故郷では敬われないということを証ししたからである。
4:44 for Jesus himself testified that a prophet has no honor in his own fatherland.
4:44 αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει.

4:45 そこでガリラヤに来ると、ガリラヤの人たちは彼を受け入れた。彼らも祭りに行ったので、彼が祭りの際にエルサレムで行なったすべての事を見ていたのである。
4:45 When, therefore, he came into Galilee, the Galileans received him, having seen all whatever he did in Jerusalem in the festival, for they themselves also came to the festival.
4:45 ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν.

4:46 それで彼は再びガリラヤのカナに行った。水をぶどう酒にした所である。ある王の役人がいて、彼の息子がカペナウムで病気になっていた。
4:46 He came again, therefore, into Cana of Galilee, where He made the water wine. And there was a certain royal official whose son was sick in Capernaum.
4:46 Ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ.

4:47 この人は、イエスがユダヤからガリラヤに来たことを聞くと、彼のもとに行き、下って来て自分の息子をいやしてくださるように頼んだ。その息子が死にそうだったからである。
4:47 This one, hearing that Jesus is coming out of Judea into Galilee, went to him and asked him that he may descend and may heal his son, for he was about to die.
4:47 οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν.

4:48 それでイエスは彼に言った。「あなたがたは、しるしや不思議なわざを見なければ、決して信じないだろう」。
4:48 Jesus, therefore, said to him, “Unless you should be seeing signs and wonders, you will never believe.”
4:48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε.

4:49 その王の役人は彼に言った。「主よ、わたしの男の子が死ぬ前に下っていらしてください」。
4:49 The royal official says to him, “Lord, descend before my little boy dies!”
4:49 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός· Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου.

4:50 イエスは彼に言った。「行きなさい。あなたの息子は生きている」。その人は、イエスが自分に話した言葉を信じて、去って行った。
4:50 Jesus says to him, “Go, your son lives.” The man believed the word that Jesus spoke to him, and he went.
4:50 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Πορεύου· ὁ υἱός σου ζῇ. ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο.

4:51 彼が下って行く途中、彼の奴隷たちが彼に出会い、彼の男の子は生きていると言った。
4:51 Now when he was already descending, his slaves met him, saying that his boy is living.
4:51 ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι ὁ παῖς αὐτοῦ ζῇ.

4:52 そこで彼は、その良くなった時刻を彼らに尋ねた。それで彼らは彼に言った。「昨日の第七時に彼の熱が引きました」。
4:52 He, therefore, inquired from them the hour in which he got better. They said, therefore, to him that “Yesterday at the seventh hour the fever left him.”
4:52 ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρʼ αὐτῶν ἐν ᾗ κομψότερον ἔσχεν· εἶπαν οὖν αὐτῷ ὅτι Ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός.

4:53 それで父親は、それが、「あなたの息子は生きる」とイエスが彼に言ったその時刻であったことを知った。こうして、彼自身と彼の家の者全体は信じた。
4:53 Therefore the father knew that it was in that hour in which Jesus said to him, “Your son is living.” And he himself believed, and his whole house.
4:53 ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ ὅτι ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ᾗ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὁ υἱός σου ζῇ, καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη.

4:54 これはまた、イエスがユダヤからガリラヤに出て来て行なわれた二番目のしるしである。
4:54 Now this, again, is a second sign Jesus did, coming out of Judea into Galilee.
4:54 τοῦτο δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

 

5:1 これらの事ののち、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに上った。
5:1 After these things there was a festival of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem.
5:1 Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα.

5:2 さて、エルサレムには、羊門のところに池があり、ヘブル語で「ベテスダ」と呼ばれていて、そこには五つの回廊がある。
5:2 Now there is in Jerusalem at the sheep gate a pool, which is called in Hebrew “Bethzatha,” having five porticos.
5:2 ἔστιν δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα ἡ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα·

5:3 これらの中に、大勢の病人、盲人、足の不自由な人、体のまひした人が横たわっていた。
5:3 In these were lying a multitude of the sick, blind, lame, withered.
5:3 ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν.

5:4 〔無し〕
5:4 [[None]]
5:4 〚        〛

5:5 そこにある人がいたが、彼は三十八年の間、自分の病気の中にあった。
5:5 Now a certain man was there having been in his sickness thirty-eight years.
5:5 ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ·

5:6 イエスは、この者が横たわっているのを見、また彼がすでに長い間その状態にあったことを知ると、彼に言った。「良くなりたいのですか」。
5:6 Jesus, seeing this one lying down, and knowing that he has already spent much time, says to him, “Do you want to become well?”
5:6 τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;

5:7 病気の人は彼に答えた。「主よ、わたしには水がかき乱される時、わたしを池に入れてくれる人がいません。わたしが行っている間に、ほかの人がわたしより先に降りてしまうのです」。
5:7 The one who was sick answered him, “Lord, I have no man that, whenever the water is stirred up, should be casting me into the pool. But while I am coming, another descends before me.”
5:7 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει.

5:8 イエスは彼に言った。「起き上がって、あなたの寝床を取り上げて歩きなさい」。
5:8 Jesus says to him, “Rise! Pick up your pallet and walk!”
5:8 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει.

5:9 すぐにその人は良くなり、自分の寝床を取り上げて歩いた。ところで、その日は安息日であった。
5:9 And immediately the man became well and picked up his pallet and walked. Now it was a sabbath on that day.
5:9 καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. Ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.

5:10 そこでユダヤ人たちはいやされた人に言った。「安息日です。あなたが寝床を取り上げることは許されていない」。
5:10 The Jews, therefore, said to the one who had been cured, “It is a sabbath, and it is not permitted you to pick up the pallet.”
5:10 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ· Σάββατόν ἐστιν, καὶ οὐκ ἔξεστίν σοι ἆραι τὸν κράβαττον.

5:11 しかし彼は彼らに答えた。「わたしを良くしてくださったその方が、『あなたの寝床を取り上げて歩きなさい』とわたしに言ったのです」。
5:11 But he answered them, “The one who made me well, that one said to me, ‘Pick up your pallet and walk.'”
5:11 ὃς δὲ ἀπεκρίθη αὐτοῖς· Ὁ ποιήσας με ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἶπεν Ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει.

5:12 そこで、彼らは彼に尋ねた。「『取り上げて歩きなさい』とあなたに言った人は誰か」。
5:12 They, therefore, asked him, “Who is the man who said to you, ‘Pick up and walk’?”
5:12 ἠρώτησαν οὖν αὐτόν· Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι· Ἆρον καὶ περιπάτει;

5:13 しかし、いやされた人はそれが誰なのか知らなかった。その場所には群衆がいたので、イエスは退いたからである。
5:13 But the one who was healed did not know who it was, for Jesus withdrew, a crowd being in the place.
5:13 ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν, ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ.

5:14 これらののち、イエスは神殿で彼を見つけて、彼に言った。「見よ、あなたは良くなった。もう罪を犯してはいけない。もっと悪いことがあなたに起きないためです」。
5:14 After these things Jesus finds him in the temple, and said to him, “Behold, you have become well! Sin no longer, lest something worse may be happening to you.”
5:14 μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται.

5:15 その人は行って、自分を良くしてくださった方はイエスだということをユダヤ人たちに告げた。
5:15 The man went and reported to the Jews that Jesus is the one who made him well.
5:15 ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλεν τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ.

5:16 このために、ユダヤ人たちはイエスを迫害した。彼が安息日にこれらの事をしたためであった。
5:16 And because of this the Jews persecuted Jesus, for he did these things on a sabbath.
5:16 καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον οἱ Ἰουδαῖοι τὸν Ἰησοῦν ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ.

5:17 しかし彼は彼らに答えた。「わたしの父は今に至るまで働いておられる。わたしも働くのです」。
5:17 But he answered them, “My Father is working until now, and I am working.”
5:17 ὁ δὲ ἀπεκρίνατο αὐτοῖς· Ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται κἀγὼ ἐργάζομαι.

5:18 この理由のために、ユダヤ人たちはますます彼を殺そうと計るようになった。安息日を破っただけでなく、神を自分の父と呼んで、自分を神と等しい者としたからである。
5:18 Because of this, therefore, the Jews sought the more to kill him, for he not only broke the sabbath, but was also calling God his own Father, making himself equal to God.
5:18 διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι ὅτι οὐ μόνον ἔλυε τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ.

5:19 それでイエスは答えて彼らに言った。「まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。息子は自分からは何も行なうことができず、ただ父がなさるのを見たことだけを行なうことができるのです。その者がなさることは何でも、息子も同じようにそれらの事を行なうからです。
5:19 Jesus, therefore, answered and said to them, “Amen, amen, I say to you, the Son cannot do anything from himself except what he should be seeing the Father doing. For whatever that one may be doing, these also the Son does likewise.
5:19 Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφʼ ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ.

5:20 というのは、父は息子に愛情を抱いておられ、ご自分のなさることをみな彼にお見せになるからです。あなたがたが驚嘆するために、これらより大きなわざを彼にお見せになるだろう。
5:20 For the Father is fond of the Son and shows him all that he himself is doing. And greater works than these he will show him, that you may be marveling.
5:20 ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ, καὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε.

5:21 ちょうど父が死んだ者たちを起して生かされるのと同じように、息子もまた、自分の望む者を生かすからです。
5:21 For just as the Father raises the dead and vivifies, thus also the Son vivifies whom he wills.
5:21 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζῳοποιεῖ, οὕτως καὶ ὁ υἱὸς οὓς θέλει ζῳοποιεῖ.

5:22 というのは、父は誰をも裁かず、息子にすべての裁きをゆだねておられるからです。
5:22 For neither does the Father judge anyone, but has given all judgment to the Son,
5:22 οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ,

5:23 それは、すべての者が父を敬うのと同じように息子を敬うためです。息子を敬わない者は、彼を送られた父を敬わない。
5:23 so that all should honor the Son, just as they honor the Father. The one who does not honor the Son does not honor the Father who sent him.
5:23 ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υἱὸν καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν.

5:24 まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。わたしの言葉を聞いて、わたしを送られた方を信じる者は、世渡る命を持っており、裁きに入ることなく、死から命へと移っているのです。
5:24 Amen, amen I say to you that the one who hears my word and believes on the one who sent me has life age-during, and does not come into judgment, but has passed out of death into life.
5:24 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.

5:25 まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。死んだ者たちが神の息子の声を聞く時が来ている。今がその時です。そして、聞いた者たちは生きるだろう。
5:25 Amen, amen I say to you, that an hour is coming, and now is, when the dead ones will hear the voice of the Son of God, and the ones who hear will live.
5:25 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν.

5:26 ちょうど父がご自分の内に命を持っておられるのと同じように、息子にもまた自分の内に命を持つように与えられたのです。
5:26 For just as the Father has life in himself, thus also he gave to the Son to have life in himself.
5:26 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ·

5:27 そして、裁きを行なう権威を彼にお与えになった。彼は人の息子だからです。
5:27 And he gave him authority to carry out judgment, because he is the Son of Man.
5:27 καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν.

5:28 このことで驚いてはならない。時が来ると、墓の中にいる者がみな、彼の声を聞き,
5:28 Do not marvel at this, because an hour is coming in which all who are in the tombs will hear his voice,
5:28 μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ

5:29 善いことを行なった者は命の復活へ、悪いことを習わしにした者は裁きの復活へと出て来るだろう。
5:29 and they will come out — those who have done good to a resurrection of life, but those who have practiced evil to a resurrection of judgment.
5:29 καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως.

5:30 わたしは自分からは何も行なえない。わたしは自分が聞いたとおりに裁き、わたしの裁きは正しい。自分の意志ではなく、わたしを送られた父のご意志を求めるからです。
5:30 I cannot do anything from myself. Just as I hear, I judge, and my judgment is just, because I do not seek my own will, but the will of the one who sent me.
5:30 Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπʼ ἐμαυτοῦ οὐδέν· καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με.

5:31 わたしが自分について証しするなら、わたしの証しは真実ではない。
5:31 If I should testify concerning myself, my testimony is not true.
5:31 Ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἡ μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής·

5:32 わたしについて証しする別の方がおられる。その方がわたしについて証しするその証しが真実だということを、わたしは知っている。
5:32 There is another who testifies concerning me, and I know that the testimony which he testifies concerning me is true.
5:32 ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ.

5:33 あなたがたはヨハネに人を遣わし、彼は真理に対して証しをした。
5:33 You have dispatched to John, and he has testified to the truth.
5:33 ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην, καὶ μεμαρτύρηκε τῇ ἀληθείᾳ·

5:34 しかし、わたしは人からの証しを受け入れない。それでも、あなたがたが救われるためにこれらの事を言うのです。
5:34 Yet I do not receive testimony from man, but I say these things that you may be saved.
5:34 ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε.

5:35 その者は燃えて輝くあかりでした。そして、あなたがたは一時間の間、彼の光のうちで喜びたいと思った。
5:35 That one was a lamp, burning and shining, yet you wanted to rejoice for an hour in his light.
5:35 ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ·

5:36 しかし、わたしにはヨハネより大きい証しがある。父がわたしに成し遂げるように与えられたわざ、わたしが行なっているわざそれ自体が、わたしについて、父がわたしを遣わされたことを証しするからです。
5:36 But I have a testimony greater than John’s, for the works which the Father has given to me, that I should complete them, the works themselves, which I am doing, testify concerning me that the Father has dispatched me.
5:36 ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάννου, τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν,

5:37 わたしを送られた父ご自身が、わたしについて証ししてくださった。あなたがたは一度も彼の声を聞いたことがなく、彼の姿を見たこともない。
5:37 And the Father who sent me, that one has testified concerning me. You have neither heard his voice at any time nor seen his form.
5:37 καὶ ὁ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε,

5:38 あなたがたの内には彼の言葉がとどまっていない。その方が遣わされた者を、あなたがたは信じないからです。
5:38 And his word you do not have abiding in you because the one whom that one sent, this one you do not believe.
5:38 καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑμῖν μένοντα, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε.

5:39 あなたがたは聖書を調べている。自分たちがそれらの内に世渡る命を持っていると思っているからです。そして、それらこそ、わたしについて証しするものなのです。
5:39 You search the scriptures because in them you think that you have life age-during. And those are they which testify concerning me.
5:39 Ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·

5:40 しかも、あなたがたは命を得るためにわたしのところに来ようとしない。
5:40 And you are not willing to come to me that you may have life.
5:40 καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε.

5:41 わたしは人々からの栄光を受け入れない。
5:41 I do not receive glory from people,
5:41 δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω,

5:42 しかし、わたしはあなたがたを知っている。あなたがたの内には神の愛がないからです。
5:42 but I know you, that you do not have the love of God in yourselves.
5:42 ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς.

5:43 わたしは父の名において来たが、あなたがたはわたしを受け入れない。ほかの者が自らの名において来るなら、あなたがたはその者を受け入れるだろう。
5:43 I have come in the name of my Father and you do not receieve me. If another should come in his own name, that one you will receive.
5:43 ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμψεσθε.

5:44 互いからの栄光を受け入れて、ただ一人の神から来る栄光を求めないあなたがたは、どうして信じることができようか。
5:44 How can you believe, receiving glory from one another, and do not seek the glory which is from the only God?
5:44 πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρʼ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ οὐ ζητεῖτε;

5:45 わたしがあなたがたを父に訴えると思ってはいけない。あなたがたを訴える者がいる。モーセ、すなわちあなたがたが望みを置いている者です。
5:45 Do not think that I will accuse you to the Father. The one who accuses you is Moses, in whom you have hoped.
5:45 μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα· ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν Μωϋσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε.

5:46 あなたがたがモーセを信じたなら、わたしを信じただろう。その者はわたしについて書いたからです。
5:46 For if you believed Moses, you would believe me, for that one wrote concerning me.
5:46 εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί, περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν.

5:47 しかし、あなたがたが彼の書いたことを信じないのなら、どうしてわたしの言葉を信じるだろうか」。
5:47 But if you do not believe that one’s writings, how will you believe my words?”
5:47 εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε;

 

6:1 これらの事ののち、イエスはガリラヤの、すなわちテベリヤ海の向こうへ行った。
6:1 After these things, Jesus went away to the other side of the sea of Galilee of Tiberias.
6:1 Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος.

6:2 しかし、大群衆が彼について行った。彼が病気の人たちに行なったしるしを見たからである。
6:2 Now a large crowd was following him, for they were seeing the signs which he was doing on the those who were sick.
6:2 ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων.

6:3 イエスは山へ上って行き、弟子たちと共にそこに座った。
6:3 Now Jesus went up into the mountain, and there he sat down with his disciples.
6:3 ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

6:4 さて、ユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づいていた。
6:4 Now near was the Passover, the festival of the Jews.
6:4 ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.

6:5 それで、イエスは目を上げて、大群衆が自分のもとに来ているのを見ると、ピリポに言った。「彼らが食べられるように、どこでパンを買うだろうか」。
6:5 Jesus, therefore, lifting up the eyes and seeing that a large crowd was coming to him, says to Philip, “From where should we buy bread so that these may be eating?”
6:5 ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λέγει πρὸς Φίλιππον· Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι;

6:6 彼は彼をためすためにこのことを言った。自分がこれから何を行なうかを、ご自身は知っていたからである。
6:6 Now this he was saying to test him, for he himself knew what he was going to do.
6:6 τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν, αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν.

6:7 ピリポは彼に答えた。「みんなが少しずつ受け取るとしても、二百デナリ分のパンでも彼らのためには十分ではないでしょう」。
6:7 Philip answered him, “Two hundred denarii worth of bread is not sufficient for them that each take a little something.”
6:7 ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος· Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχύ τι λάβῃ.

6:8 彼の弟子たちの一人、シモン・ペテロの兄弟アンデレが彼に言った。
6:8 One of his disciples, Andrew the brother of Simon Peter, says to him,
6:8 λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου·

6:9 「ここに、大麦のパン五つと二匹の魚を持っている少年がいます。それでも、こんなに大勢の中でこれらが何になるでしょう」。
6:9 “There is a child here who has five loaves of barley bread and two fish. But what are these to so many?”
6:9 Ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους;

6:10 イエスは言った。「人々を座らせなさい」。ところで、その場所には草がたくさんあった。そこで男たちは座ったが、その数はおよそ五千人であった。
6:10 Jesus said, “Make the people recline.” Now there was much grass in the place. So, the men reclined, about five thousand in number.
6:10 εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι.

6:11 イエスはパンを取り、感謝をささげてから、座っている者たちに配った。魚も同じようにして、人々が望むだけ配った。
6:11 Jesus, therefore, took the bread, and giving thanks, he distributed it to those reclining. Likewise also of the fish, as much as they wanted.
6:11 ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις, ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον.

6:12 彼らが満腹すると、彼は自分の弟子たちに言った。「余った切れを集めて、何も失わないようにしなさい」。
6:12 Now when they were filled, he says to his disciples, “Gather the remaining fragments, lest some should be lost.”
6:12 ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται.

6:13 そこで彼らは集め、大麦のパン五つから出た切れで十二のかごを一杯にした。それは、食べた人々が残したものであった。
6:13 They gathered them, therefore, and filled twelve baskets of fragments of the five loaves of barley bread which were left over by those who had eaten.
6:13 συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν.

6:14 そのため、彼の行なったしるしを見て、人々は言った。「これこそ本当に、世界に来ることになっている預言者です」。
6:14 The people, therefore, seeing the sign that he did, said that “This is truly the prophet which is coming into the world.”
6:14 οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν σημεῖον ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον.

6:15 それでイエスは、彼らが、自分を王にするためとらえに来ようとしているのを知り、ただ一人で再び山へ退いた。
6:15 Jesus, therefore, knowing that they were going to come and seize him in order that they should make him king, withdrew again to the mountain by himself alone.
6:15 Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος.

6:16 夕方になった時、彼の弟子たちは海に下りて行った。
6:16 Now when it became evening, his disciples descended to the sea.
6:16 Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν,

6:17 そして彼らは舟に乗り、海の向こう側のカペナウムに行きかけた。すでに暗くなっていたが,イエスはまだ彼らのところに来ていなかった。
6:17 And getting into the ship, they went to the other side of the sea to Capernaum. And it had already become dark, and Jesus had not yet come to them.
6:17 καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς,

6:18 大風が吹いて、海は荒れていた。
6:18 And the sea was stirred up by the blowing of a great wind.
6:18 ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο.

6:19 それで、二十五ないし三十スタディオンほどこいできたとき、彼らは海の上を歩いて舟に近づいて来るイエスを見て、恐ろしくなった。
6:19 Having, therefore, rowed about twenty-five or thirty stadia, they see Jesus walking on the sea and coming to be near the ship, and they were afraid.
6:19 ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν.

6:20 しかし彼は彼らに言った。「わたしです。恐れてはいけない」。
6:20 But he says to them, “It is I. Do not fear!”
6:20 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς· Ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε.

6:21 それで彼らは彼を舟の中に迎えようとした。すると、すぐに舟は彼らが向かっていた土地に着いた。
6:21 They wanted, therefore, to receive him into the ship, and immediately the ship came to be at the land to which they were going.
6:21 ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον.

6:22 次の日、海の向こう側に立っていた群衆は、そこに一そうの小舟のほかには小舟がなく、イエスが自分の弟子たちと一緒には舟に乗らないで彼の弟子たちだけが出て行ったことを見た。
6:22 On the following day, the crowd, standing on the other side of the sea, saw that no other boat was there except one, and that Jesus did not enter the ship with his disciples, but his disciples went away alone.
6:22 Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον·

6:23 しかし、主が感謝をささげてから彼らがパンを食べた場所の近くに、テベリヤから数そうの小舟が来た。
6:23 But boats came out of Tiberias near the place where they ate the bread after the Lord gave thanks.
6:23 ἀλλὰ ἦλθεν πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου.

6:24 それで群衆は、そこにイエスも彼の弟子たちもいないのを見ると、数そうの小舟に乗り、イエスを捜してカペナウムに来た。
6:24 When, therefore, the crowd saw that Jesus was not there, neither his disciples, they themselves got into the boats and came to Capernaum seeking Jesus.
6:24 ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν.

6:25 海の向こう側で彼を見つけると、彼らは彼に言った。「ラビ、いつここにおいでになったのですか」。
6:25 And, finding him on the other side of the sea, they said to him, “Rabbi, when did you come here?”
6:25 Καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ· Ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας;

6:26 イエスは彼らに答えて言った。「まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。あなたがたがわたしを捜しているのは、しるしを見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。
6:26 Jesus answered them and said,” Amen, amen, I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the bread and were filled.
6:26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα ἀλλʼ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε·

6:27 滅びる食物のためではなく、世渡る命へと残る食物のために働きなさい。それは人の息子があなたがたに与えるものです。神なる父がこの者に証印を押されたからです」。
6:27 Do not work for the food that perishes, but for the food that abides to life age-during, which the Son of Man will give you, for this one the Father, God, seals.
6:27 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει, τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός.

6:28 それで彼らは彼に言った。「神のわざを行なうために、わたしたちは何をしたらよいでしょうか」。
6:28 They said to him, “What should we do that we might work the works of God?”
6:28 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ;

6:29 イエスは答えて彼らに言った。「その方が遣わされた者を信じること、これが神のわざです」。
6:29 Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in the one whom that one dispatched.”
6:29 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος.

6:30 それで彼らは彼に言った。「わたしたちが見てあなたを信じるために、あなたはどんなしるしを行なわれるのですか。あなたはどんなわざを行なわれるのですか。
6:30 They said, therefore, to him, “What sign, therefore, do you do that we may see and may believe you? What do you work?
6:30 εἶπον οὖν αὐτῷ· Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ;

6:31 わたしたちの父祖たちは荒野でマナを食べました。『彼は天からパンを与えて彼らに食べさせた』と書いてあるとおりです」。
6:31 Our fathers ate the manna in the wilderness, just as it is written, ‘Bread out of heaven he gave them to eat.'”
6:31 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστιν γεγραμμένον· Ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν.

6:32 それでイエスは彼らに言った。「まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。あなたがたに天からのパンを与えたのはモーセではない。しかし、わたしの父はあなたがたに天からの真のパンを与えておられる。
6:32 Jesus, therefore, said to them, “Amen, amen, I say to you, not Moses has given you the bread out of heaven, but my Father gives you the true bread out of heaven.
6:32 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλʼ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν·

6:33 神のパンは、天から下って来て、世界に命を与えるものだからです」。
6:33 For the bread of God is the one who descends out of heaven and gives life to the world.”
6:33 ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.

6:34 それで彼らは彼に言った。「主よ、このパンをいつもわたしたちにお与えください」。
6:34 Therefore, they said to him, “Lord, always give us this bread!”
6:34 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον.

6:35 イエスは彼らに言った。「わたしが命のパンです。わたしのところに来る者は決して飢えることがなく、わたしを信じる者はいつまでも決して渇くことがない。
6:35 Jesus said to them, “I am the bread of life. The one who comes to me should by no means be hungry, and the one who believes in me will never be thirsty at any time.
6:35 Εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε.

6:36 しかし、わたしはあなたがたに言った。あなたがたはわたしを見たのに信じないと。
6:36 But I said to you that you have seen me and do not believe.
6:36 ἀλλʼ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε.

6:37 父がわたしにお与えになる者はみな、わたしのところに来る。わたしのところに来た者を、わたしは決して追い出しはしない。
6:37 All that which the Father gives to me will come to me, and the one coming to me I will never cast out.
6:37 πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω,

6:38 わたしが天から下って来たのは、自分の意志ではなく、わたしを遣わした方のご意志を行なうためだからです。
6:38 Because I have come down from heaven not that I should do my will, but the will of the one who sent me.
6:38 ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με·

6:39 わたしを遣わした方のご意志とは、彼がわたしに与えられたすべてのものをわたしが一つも失わずに、最後の日にそれを起こすことです。
6:39 This is the will of the one who sent me, that all which he has given to me, of it I should lose nothing, but I will raise it in the last day.
6:39 τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

6:40 わたしの父のご意志とは、息子を見て彼を信じる者がみな世渡る命を持ち、わたしが最後の日にその者を起こすことです」。
6:40 For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him should have life age-during, and I will raise him in the last day.”
6:40 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

6:41 それでユダヤ人たちは、彼が「わたしが天から下って来たパンだ」と言ったことで、彼に関してつぶやいた。
6:41 The Jews, therefore, murmured concerning him because he said, “I am the bread that descended out of heaven.”
6:41 Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν· Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ,

6:42 彼らは言った。「これはヨセフの息子、イエスではないか。我々は彼の父と母を知っているではないか。『わたしは天から下って来た』と、どうして今言うのか」。
6:42 And they said, “Is this not Jesus the son of Joseph, whose father and mother we know?” How does he now say that “I have descended out of heaven?”
6:42 καὶ ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς νῦν λέγει ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;

6:43 イエスは答えて彼らに言った。「互いにつぶやくのはやめなさい。
6:43 Jesus answered and said to them, “Do not murmur with one another.”
6:43 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Μὴ γογγύζετε μετʼ ἀλλήλων.

6:44 わたしを送られた父が引き寄せてくださるのでなければ、誰もわたしのところに来ることはできない。そして、わたしは最後の日にその者を起こす。
6:44 No one can come to me unless the Father who sent me should draw him, and I will raise him in the last day.
6:44 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

6:45 預言者たちの中に、『みなが神に教えられるだろう』と書いてある。それで、父から聞いて学んだ者はみなわたしのところへ来る。
6:45 It is written in the prophets, ‘And all will be taught of God.’ Everyone who hears from the Father and learns comes to me.
6:45 ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις· Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ· πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς ἐμέ.

6:46 神からの者のほかには、誰も父を見た者はいない。その者が父を見たのだ。
6:46 Not that anyone has seen the Father except the one who is from God. This one has seen the Father.
6:46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα.

6:47 まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。信じる者は世渡る命を持っている。
6:47 Amen, amen, I say to you that the one who believes has life age-during.
6:47 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον.

6:48 わたしは命のパンです。
6:48 I am the bread of life.
6:48 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς·

6:49 あなたがたの父祖たちは荒野でマナを食べたが、死んでしまった。
6:49 Your fathers ate the manna in the wilderness, and they died.
6:49 οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον·

6:50 これは、誰でもそれから食べてなお死なないようにするために、天から下って来るパンです。
6:50 This is the bread that descends out of heaven that someone may eat out of it and should not die.
6:50 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ·

6:51 わたしは天から下って来た生けるパンです。誰でもこのパンから食べる者は世に渡って生きるだろう。そして、世界の命のためにわたしが与えるパンは、わたしの肉です」。
6:51 I am the living bread that descended out of heaven. If someone should eat out of this bread, he will live for the age, and the bread also that I will give for the life of the world is my flesh.
6:51 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μού ἐστιν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.

6:52 それでユダヤ人たちは互いに言い争って言った。「この者はどうやって自分の肉を我々に与えて食べさせることができるのか」。
6:52 The Jews, therefore, fought with one another saying, “How can this one give us his flesh to eat?”
6:52 Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα αὐτοῦ φαγεῖν;

6:53 それでイエスは彼らに言った。「まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。人の息子の肉を食べ、また、彼の血を飲まないなら、あなたがたは自分の内に命を持っていない。
6:53 Jesus, therefore, said to them, “Amen, amen, I say to you, unless you should eat the flesh of the Son of Man and should drink his blood, you have no life in youselves.”
6:53 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.

6:54 わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者は世渡る命を持っている。そして、わたしは彼を最後の日に起こす。
6:54 The one eating my flesh and drinking my blood has life age-during, and I will raise him in the last day.
6:54 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

6:55 わたしの肉は真の食物であり、わたしの血は真の飲み物だからです。
6:55 For my flesh is true food, and my blood is true drink.
6:55 ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστι πόσις.

6:56 わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者はわたしの内にとどまっており、そしてわたしは彼の内にとどまっている。
6:56 The one who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him.
6:56 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ.

6:57 生ける父がわたしを遣わされ、わたしが父のゆえに生きているのと同じように、わたしを食べる者はわたしのゆえに生きるだろう。
6:57 Just as the living Father dispatched me and I live because of the Father, so also the one who eats me, that one will live because of me.
6:57 καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσει διʼ ἐμέ.

6:58 これは天から下って来たパンです。父祖たちが食べてもなお死んだようなものではない。このパンを食べる者は世に渡って生きるだろう」。
6:58 This is the bread that descended out of heaven, not as the fathers ate and died. The one who eats this bread will live for the age.
6:58 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.

6:59 カペナウムで教えていたとき、彼は会堂でこれらの事を言った。
6:59 These things he said, teaching in a synagogue in Capernaum.
6:59 ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ.

6:60 それで彼の弟子のうち多くの者は、この事を聞いて言った。「これは、ひどい言葉だ。誰がこれを聞いていられようか」。
6:60 Many of his disciples, therefore, hearing it, said, “This saying is hard. Who can hear it?”
6:60 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν· Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;

6:61 しかしイエスは、自分の弟子たちがこのことでつぶやいているのを自分の内で知っていて、彼らに言った。「このことがあなたがたをつまずかせるのか。
6:61 But Jesus, knowing in himself that his disciples murmurmed concerning this, said to them, “Does this offend you?”
6:61 εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει;

6:62 それでは、人の息子が前にいた所へ上って行くのを見たならどうなのか。
6:62 If, then, you should see the Son of Man ascending where he was before?”
6:62 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον;

6:63 人を生かすものは霊です。肉は少しも益にならない。わたしがあなたがたに語った言葉は霊であり、命です。
6:63 The Spirit is what vivifies. The flesh benefits nothing. The words that I have spoken to you are spirit and are life.
6:63 τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν.

6:64 しかし、あなたがたのうちのある者たちは信じていない」。というのは、イエスは初めから、誰が信じない者たちか、また誰が自分を引き渡す者かを知っていたからである。
6:64 But there are some of you who do not believe.” For Jesus knew from the beginning who they are who do not believe, and who it is who would deliver him up.
6:64 ἀλλὰ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν.

6:65 彼は言った。「このゆえに、わたしはあなたがたに、父が与えてくださったのでなければ、誰もわたしのところに来ることはできないと言ったのです」。
6:65 And he said, “Because of this I said to you that no one can come to me unless it should be given to him out of the Father.
6:65 καὶ ἔλεγεν· Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός.

6:66 このために、弟子のうち多くの者が後ろのものに退いて、もはや彼と共に歩かなかった。
6:66 Because of this many of his disciples went away to the things behind and no longer were walking with him.
6:66 Ἐκ τούτου πολλοὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετʼ αὐτοῦ περιεπάτουν.

6:67 それでイエスは十二人に言った。「あなたがたも去って行きたいと思っているわけではないだろう」。
6:67 Jesus, therefore, said to the twelve, “You also do not want to go away, do you?
6:67 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα· Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;

6:68 シモン・ペテロが彼に答えた。「主よ、わたしたちは誰のところへ行きましょう。あなたは世渡る命の言葉を持っておられます。
6:68 Simon Peter answered him, “Lord, to whom shall we go? You have the words of life age-during.
6:68 ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις,

6:69 そしてわたしたちは、あなたが神の聖なる方であることを信じ、また知っております」。
6:69 And we have believed and have known that you are the Holy One of God.”
6:69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.

6:70 イエスは彼らに答えた。「わたしがあなたがた十二人を選んだのではないか。それでも、あなたがたのうちの一人は謗魔です」。
6:70 Jesus answered them, “Did I not choose you, the twelve, and one of you is a slanderer.”
6:70 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν.

6:71 ところで、彼はイスカリオテのシモンのユダに関して話したのであった。この者は、十二人の一人でありながら、彼を引き渡そうとしていたからである。
6:71 Now he spoke of Judas of Simon Iscariot, for this one was going to deliver him up, being one of the twelve.
6:71 ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου· οὗτος γὰρ ἔμελλεν παραδιδόναι αὐτόν, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα.

 

7:1 これらの事ののち、イエスはガリラヤで歩いていた。ユダヤ人たちが彼を殺そうとしていたので、ユダヤで歩こうとはしなかったからである。
7:1 And after these things Jesus walked in Galilee, for he did not want to walk in Judea because the Jews were seeking him to kill him.
7:1 Καὶ μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι.

7:2 さて、ユダヤ人の仮庵の祭りが近づいていた。
7:2 Now the festival of the Jews, the Tabernacles, was near.
7:2 ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία.

7:3 それで彼の兄弟たちは彼に言った。「ここを去ってユダヤに行きなさい。あなたの弟子たちも、あなたの行なうあなたのわざを見るようにするためです。
7:3 Therefore, his brothers said to him, “Pass over from here and go into Judea so that your disciples also will see your works that you do.
7:3 εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ· Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν σοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖς·

7:4 自分が公に知られることを求めて、事をひそかに行なう者はいないからです。これらの事を行なうのなら、自分を世界に現しなさい」。
7:4 For no one does anything in secret and he himself seeks publicity. If you do these things, manifest yourself to the world.
7:4 οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι· εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.

7:5 というのは、彼の兄弟たちも彼を信じていなかったからである。
7:5 For not even his brothers believed in him.
7:5 οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν.

7:6 それでイエスは彼らに言った。「わたしの時節はまだ来ていないが、あなたがたの時節はいつでも備わっている。
7:6 Jesus, therefore, says to them, “My season is not yet present, but your season is always ready.
7:6 λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος.

7:7 世界はあなたがたを憎むことはできないが、わたしを憎む。わたしが世界について、そのわざが邪悪であることを証しするからです。
7:7 The world cannot hate you, but me it hates, for I testify concerning it, that its works are wicked.
7:7 οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν.

7:8 あなたがたは祭りに上って行きなさい。わたしはこの祭りに上って行かない。わたしの時節はまだ満ちていないからです」。
7:8 You go up to the festival. I am not going up to this festival, for my season has not yet been fulfilled.”
7:8 ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται.

7:9 彼はこれらの事を言って、ガリラヤにとどまった。
7:9 Now, saying these things, he abode in Galilee.
7:9 ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτὸς ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ.

7:10 しかし、彼の兄弟たちが祭りに上って行った時、彼自身も、公にではなく、ひそかに上って行った。
7:10 But when his brothers went up to the festival, then he himself also went up, not publicly but as in secret.
7:10 Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη, οὐ φανερῶς ἀλλὰ ὡς ἐν κρυπτῷ.

7:11 そこでユダヤ人たちは祭りで彼を捜して、「あの者はどこにいるのか」と言った。
7:11 The Jews, therefore, sought him in the festival and said, “Where is that one?”
7:11 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον· Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος;

7:12 群衆の間では彼に関するささやきが多くあった。ある者たちは「彼は良い人だ」と言った。他の者たちは「そうではない。彼は群衆を道迷わしているのだ」と言っていた。
7:12 And there was much murmuring concerning him among the crowds. These, indeed, said that “He is good,” but others said, “No. But he misleads the crowd.”
7:12 καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τοῖς ὄχλοις· οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι Ἀγαθός ἐστιν, ἄλλοι δὲ ἔλεγον· Οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον.

7:13 それでも、ユダヤ人たちへの恐れのために、誰も彼について公に話さなかった。
7:13 However, no one spoke openly concerning him because of fear of the Jews.
7:13 οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων.

7:14 しかし、すでに祭りの半ばになった時、イエスは神殿に上って来て教えた。
7:14 Now it being already in the middle of the festival, Jesus went up to the temple and taught.
7:14 Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν.

7:15 それでユダヤ人たちは驚いて言った。「この者は学んだこともないのに、どうして文字を知っているのか」。
7:15 The Jews, therefore, marveled, saying, “How does this one know letters, not having learned?”
7:15 ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς;

7:16 それでイエスは彼らに答えて言った。「わたしの教えはわたしのものではなく、わたしを送られた方のものです。
7:16 Jesus, therefore, answered them and said, “My teaching is not mine, but is from the one who sent me.
7:16 ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με·

7:17 誰でもその方のご意志を行ないたいと思うなら、その教えについて、それが神からのものなのか、それともわたしが自分から話しているのかが分かるだろう。
7:17 If anyone should want to do his will, he will know concerning the teaching, whether it is out of God or I speak from myself.
7:17 ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπʼ ἐμαυτοῦ λαλῶ.

7:18 自分から話す者は自分の栄光を求める。しかし、自分を送った方の栄光を求める者は真実な者であって、彼の内には不義がない。
7:18 The one speaking from himself seeks his own glory. But the one seeking the glory of the one who sent him, this one is true, and there is no unrighteousness in him.
7:18 ὁ ἀφʼ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ· ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτὸν οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.

7:19 モーセはあなたがたに律法を与えたではないか。それなのに、あなたがたのうちの誰も律法を実行していない。あなたがたはなぜわたしを殺そうとしているのか」。
7:19 Has not Moses given you the law? And none of you does the law. Why do you seek to kill me?
7:19 Οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι;

7:20 群衆は答えた。「あなたは悪霊に取り憑かれている。誰があなたを殺そうとしているのか」。
7:20 The crowd answered, “You have a demon! Who is seeking to kill you?”
7:20 ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος· Δαιμόνιον ἔχεις· τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι;

7:21 イエスは答えて彼らに言った。「わたしが一つのわざを行なうと、あなたがたはみな驚いている。
7:21 Jesus answered and said to them, “I did one work and you all marvel.
7:21 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ἓν ἔργον ἐποίησα καὶ πάντες θαυμάζετε.

7:22 このわけで、モーセはあなたがたに割礼を与えた(モーセからではなく、父祖たちからなのだが)。あなたがたは安息日にも人に割礼を施している。
7:22 Because of this, Moses has given you circumcision (not that it is out of Moses, but out of the fathers), and on a sabbath you circumcise a man.
7:22 διὰ τοῦτο Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν— οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως ἐστὶν ἀλλʼ ἐκ τῶν πατέρων— καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον.

7:23 モーセの律法を破らないようにと、人は安息日に割礼を受けるなら、安息日に人全身を良くしたからといってわたしに対して怒るのか。
7:23 If a man receives circumcision on a sabbath in order that the law of Moses should not be broken, are you angry with me because I made a whole man well on a sabbath?”
7:23 εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωϋσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ;

7:24 うわべによって裁かずに、正しい裁きで裁きなさい」。
7:24 Do not judge by appearance, but judge righteous judgment.”
7:24 μὴ κρίνετε κατʼ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε.

7:25 それでエルサレムの住民のある者たちが言った。「これは彼らが殺そうとしている者ではないか。
7:25 Some of the Jerusalemites, therefore, said, “Is this not the one whom they seek to kill?”
7:25 Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν· Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι;

7:26 見よ、彼が公然と話しているのに、彼らは彼に何も言わない。あるいは支配者たちはこの者がキリストであることを、本当に知っているのだろうか。
7:26 And behold, he speaks openly and they say nothing to him! Can it be that the rulers truly know that this is the Christ?”
7:26 καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν· μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός;

7:27 だが、わたしたちはこの者がどこから来たかを知っている。キリストが来られる時には、彼がどこから来たのか誰も知らない」。
7:27 But we know from where this one is. Yet the Christ, whenever he should come, no one knows from where he is.”
7:27 ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· ὁ δὲ χριστὸς ὅταν ἔρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν.

7:28 それでイエスは、神殿で叫び、教えて言った。「あなたがたはわたしを知っており、わたしがどこから来たかを知っている。わたしは自分から来たのではないが、わたしを送られた方は真実な方です。あなたがたはその方を知らない。
7:28 Jesus, therefore, cried out in the temple, teaching and saying, “And me you know, and you know from where I am. And I have not come from myself, but the one who sent me is true, whom you do not know.
7:28 ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς καὶ λέγων· Κἀμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί· καὶ ἀπʼ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλʼ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε·

7:29 わたしは彼を知っている。わたしは彼から来ており、その方がわたしを遣わされたからです」。
7:29 I know him, because I am from him and that one dispatched me.”
7:29 ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρʼ αὐτοῦ εἰμι κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν.

7:30 そのため、彼らは彼を捕まえようとした。しかし、誰も彼に手をかけるものはいなかった。彼の時はまだ来ていなかったからである。
7:30 They sought, therefore, to seize him, but no one laid a hand on him, because his hour had not yet come.
7:30 ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπʼ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ.

7:31 しかし、群衆の多くが彼を信じて言った。「キリストが来られる時にも、この者が行なったよりも多くのしるしは行なわないのではないだろうか」。
7:31 Many from out of the crowd believed in him and said, “The Christ, whenever he should come will not do more signs than this one has done, will he?”
7:31 ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον· Ὁ χριστὸς ὅταν ἔλθῃ μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν;

7:32 パリサイ人たちは、群衆が彼に関してこれらの事をささやいているのを聞いた。それで、祭司長たちとパリサイ人たちは、彼を捕えようとして、下役たちを遣わした。
7:32 The Pharisees heard the crowd murmuring these things concerning him, and the chief priests and the Parisees dispatched officers in order to seize him.
7:32 Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν.

7:33 それでイエスは言った。「もう少しの間、わたしはあなたがたと共にいる。それから、わたしを遣わした方のもとへ行く。
7:33 Jesus, therefore, said, “Yet a little time I am with you, and I go to the one who sent me.
7:33 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· Ἔτι χρόνον μικρὸν μεθʼ ὑμῶν εἰμι καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με.

7:34 あなたがたはわたしを捜すが、見いださないだろう。そして、わたしのいる所にあなたがたは来ることができない」。
7:34 You will seek me and will not find, and where I am, you cannot come.
7:34 ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετε, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.

7:35 それでユダヤ人たちは互いに言い合った。「わたしたちが彼を見いださないというのは、この者がどこに行こうとしているのだろう。ギリシャ人の間の離散者のところに行って、ギリシャ人に教えようとしているのだろうか。
7:35 The Jews, therefore, said to one another, “Where is this one going to go that we will not find him? He is not going to go to the dispersion of the Greeks and teach the Greeks, is he?”
7:35 εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς· Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας;

7:36 『あなたがたはわたしを探すが、見いださないだろう。そして、わたしのいる所にあなたがたは来ることができない』と彼が言うこの言葉はどういうことなのだろう」。
7:36 What is this word that he said, ‘You will seek me and will not find, and where I am, you cannot come’?”
7:36 τίς ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπε· Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετε, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;

7:37 さて、祭りの大いなる最後の日に、イエスは立って叫んで言った。「誰でも渇く者がいれば、わたしのところに来て飲みなさい。
7:37 Now on the last, the great day of the festival, Jesus stood and cried out saying, “If anyone should thirst, let him come to me and drink.”
7:37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἔκραξεν λέγων· Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω.

7:38 わたしを信じる者は、聖書が言っているとおり、彼の腹から生ける水の川々が流れ出るだろう」。
7:38 The one who believes in me, just as the scripture said, ‘Rivers of living water will flow out of his belly’.”
7:38 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος.

7:39 しかし、彼は、自分を信じる者たちが受けようとしている霊について言ったのである。というのは、その霊はまだなかったからでり、それはイエスがまだ栄光を受けていなかったからであった。
7:39 But this he spoke concerning the spirit that those believing in him were going to receive. For the spirit was not yet, because Jesus had not yet been glorified.
7:39 τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη.

7:40 それで、群衆のうちのある者たちはこれらの言葉を聞いた時、「この者は本当にあの預言者だ」と言った。
7:40 Some from out of the crowd, therefore, hearing these words said, “This is the truly the prophet!”
7:40 Ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης·

7:41 ほかの者たちは「この者はキリストだ」と言った。しかし、ある者たちは言った。「いや、まさかキリストがガリラヤから出るだろうか。
7:41 Others said, “This is the Christ.” But they said, “No, for the Christ does not come out of Galilee.”
7:41 ἄλλοι ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν ὁ χριστός· οἱ δὲ ἔλεγον· Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ χριστὸς ἔρχεται;

7:42 聖書は、キリストがダビデの子孫から、またダビデのいた村ベツレヘムから来ると言っているではないか」。
7:42 Did not the scripture say that Christ comes out of the seed of David, and from Bethlehem, the village where David was?”
7:42 οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυίδ, καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυίδ, ἔρχεται ὁ χριστός;

7:43 そこで、彼のゆえに群衆の中で分裂が生じた。
7:43 Therefore, there was a schism in the crowd because of him.
7:43 σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τῷ ὄχλῳ διʼ αὐτόν.

7:44 彼らのうちのある者たちは彼を捕まえたいと思ったが、彼に手をかける者はいなかった。
7:44 Now some from out of them wanted to seize him, but no one laid hands on him.
7:44 τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλʼ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπʼ αὐτὸν τὰς χεῖρας.

7:45 それで下役たちは、祭司長たちとパリサイ人たちのところに来た。すると、その者たちは彼らに言った。「なぜ彼を連れて来なかったのか」。
7:45 The officers, therefore, came to the chief priests and Pharisees. And they said to them, “Because of what have you not brought him?”
7:45 Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν;

7:46 下役たちは答えた。「あのように話した人はいまだかつてありません」。
7:46 The officers answered, “Never has a man spoken thus!”
7:46 ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος.

7:47 それでパリサイ人たちは彼らに答えた。「あなたがたも道迷っているのではないか。
7:47 The Pharisees, therefore, answered them, “Have you not also been deceived?”
7:47 ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι· Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε;

7:48 支配者たちやパリサイ人たちの中に、彼を信じた者がいるだろうか。
7:48 Not any out of the rulers has believed in him, or out of the Pharisees, have they?
7:48 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων;

7:49 しかし、律法を知らないこの群衆はのろわれている」。
7:49 But this crowd who does not know the law is accursed.”
7:49 ἀλλὰ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν.

7:50 以前に彼の所に来たことがあり、また彼らの一人であったニコデモが彼らに言った。
7:50 Nicodemus says to them (who previously came to him, being one of them),
7:50 λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν πρότερον, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν·

7:51 「わたしたちの律法は、まず人から聞いて、彼が何をしているかを知っていなければ、裁かないではないか」。
7:51 “Our law does not judge the man unless it first should hear from him and should know what he does.”
7:51 Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρʼ αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ;

7:52 彼らは答えて彼に言った。「あなたもガリラヤから出たのか。調べてみよ。預言者がガリラヤからは起こらないことが分かるだろう」。
7:52 They answered and said to him, “You are not also from Galilee, are you?” Search and see that out of Galilee a prophet does not arise.
7:52 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται.

7:53 そして、彼らはおのおの自分の家に行った。
7:53 [[And each went to his own home.
7:53 〚καὶ ἐπορεύθη ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ·

 

8:1 しかしイエスはオリーブ山に行った。
8:1 But Jesus went to the Mount of Olives.
8:1 Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.

8:2 さて、朝早く、彼は再び神殿に来た。そして民はみな彼のもとに来た。彼は座って彼らを教えた。
8:2 Now early in the morning he came again to the temple. And all the people came to him, and he sat down and taught them.
8:2 Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς.

8:3 書記官たちとパリサイ人たちが、姦淫の場で捕まった女を彼のもとに連れて来た。彼女を真ん中に立たせて、
8:3 The scribes and the Pharisees brought to him a women caught in adultery. And standing her in the midst,
8:3 ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς αὐτὸν γυναῖκα ἐν μοιχείᾳ καταλήφθεισαν· καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ,

8:4 ためすために彼に言った。「先生、わたしたちはこの女を姦淫の真っ最中に捕まった。
8:4 they said to him, testing him, “Teacher, this woman was caught in the act of adultery.
8:4 λέγουσιν αὐτῷ, πειράζοντες· Διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατελήφθη ἐπʼ αὐτοφόρῳ μοιχευομένη.

8:5 さて、モーセは律法の中で、このような者を石打ちにすることをわたしたちに命じました。それで、あなたは何と言いますか」。
8:5 Now in the law, Moses commanded us to stone such as these. Therefore, what do you say?”
8:5 ἐν δὲ τῷ νόμῳ Μωσῆς ἡμῖν ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθοβολεῖσθαι· σὺ οὖν τί λέγεις;

8:6 彼らがそう言ったのは、彼をためして、彼を訴える口実を得るためであった。しかしイエスは身をかがめ、何も知らないふりをして、指で地面に書いていた。
8:6 But this they said tempting him in order that they might have something of which to accuse him. But Jesus, bending down, wrote on the ground with a finger, pretending not to notice.
8:6 τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας, τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν, μὴ προσποιούμενος.

8:7 しかし彼らが問い続けると、彼は立ち上がって彼らに言った。「あなたがたの間で罪のない者が、彼女に向かって最初に石を投げなさい」。
8:7 But when they persisted in asking him, straightening up he said to them, “The one without sin among you, let him first cast the stone at her.”
8:7 ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνακύψας εἶπεν πρὸς αὐτούς· Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν, πρῶτον ἐπʼ αὐτὴν τὸν λίθον βαλέτω.

8:8 そして再び身をかがめ、地面に書いていた。
8:8 And again bending down, he wrote on the ground.
8:8 καὶ πάλιν κάτω κύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν.

8:9 これを聞くと彼らは良心に責められ、年長者から始めて一人また一人と出て行った。イエス一人が残され、女もその真ん中にいた。
8:9 Now upon hearing it, and being convicted by their consciences, they went out, one by one, beginning with the elders. And Jesus was left alone, the woman also being in the midst.
8:9 οἱ δέ, ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι, ἐξήρχοντο εἷς καθʼ εἷς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ κατελείφθη μόνος ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα.

8:10 イエスは立ち上がり、その女のほかに誰をも見なかった。彼は彼女を言った。「あなたのこの告訴人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか」。
8:10 But, straightening up and seeing no one except the woman, Jesus said to her, “Where are those your accusers? Does no one condemn you?”
8:10 ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς, καὶ μηδένα θεασάμενος πλὴν τὴς γυναικός, εἶπεν αὐτῇ· Ποῦ εἰσιν ἐκεῖνοι οἱ κατήγοροί σου; Οὐδείς σε κατέκρινεν;

8:11 彼女は言った。「誰も、主よ」。イエスは言った。「わたしもあなたを裁かない。行きなさい。もう罪を犯してはならない」。
8:11 But she said, “No one, Lord.” Now Jesus said, “Neither do I judge you. Go, and sin no more.”]]
8:11 ἡ δὲ εἶπεν· Οὐδείς, κύριε. εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς· Οὐδὲ ἐγώ σε κρίνω· πορεύου καὶ μηκέτι ἁμάρτανε.〛

8:12 それでイエスは再び彼らに話して言った。「わたしは世界の光です。わたしについて来る者は闇の中を歩くことがなく、命の光を持つだろう」。
8:12 Again, therefore, Jesus spoke to them saying, “I am the light of the world. The one following me will never walk in the darkness, but will have the light of life.”
8:12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων· Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλʼ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

8:13 それでパリサイ人たちは彼に言った。「あなたは自分について証しをしている。あなたの証しは真実ではない」。
8:13 The Pharisees said to him, “You testify concerning yourself. Your testimony is not true.”
8:13 εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι· Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς· ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής.

8:14 イエスは答えて彼らに言った。「たとえわたしが自分について証しをするとしても、わたしの証しは真実です。自分がどこから来たか、そしてどこへ行くかを知っているからです。しかしあなたがたはわたしがどこから来るか、またどこへ行くかを知らない。
8:14 Jesus answered and said to them, “And if I should be testifying concering myself, true is my testimony, because I know from where I came and where I go. But you do not know from where I come or where I go.”
8:14 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου, ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω· ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ ποῦ ὑπάγω.

8:15 あなたがたは肉によって裁く。わたしは誰をも裁かない。
8:15 You judge according to the flesh. I do not judge anyone.
8:15 ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα.

8:16 しかし、わたしが裁くとしても、わたしの裁きは真実です。わたしはひとりではなく、わたしを遣わされた父と共にいるからです。
8:16 And even if I should judge, my judgment is true because I am not alone, but I and the Father who sent me.
8:16 καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλʼ ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ.

8:17 あなたがたの律法に、二人の人の証しは真実だと書いてある。
8:17 And even in your law it is written that the testimony of two people is true.
8:17 καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν.

8:18 わたしは自分について証しをする者であり、わたしを遣わされた父もわたしについて証しをしてくださる」。
8:18 I am the one who testifies concerning myself, and the Father who sent me testifies concerning me.
8:18 ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ.

8:19 それで彼らは彼に言った。「あなたの父はどこにいるのか」。イエスは答えた。「あなたがたはわたしもわたしの父も知っていない。もしあなたがたがわたしを知っていたなら、わたしの父をも知っていただろう」。
8:19 Therefore, they said to him, “Where is your Father?” Jesus answered, “You have neither known me nor my Father. If you had known me, you would have also known my Father.
8:19 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· Ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε.

8:20 神殿の中で教えていたとき、宝物庫の所で、彼はこれらの言葉を語った。それでも、誰も彼を捕らえなかった。彼の時がまだ来ていなかったからである。
8:20 He spoke these words in the treasury while teaching in the temple. And no one seized him because his hour had not yet come.
8:20 ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ.

8:21 それで彼は再び彼らに言った。「わたしは去って行く。そしてあなたがたはわたしを捜すが、自分の罪のうちに死ぬだろう。わたしが行く所に、あなたがたは来ることができない」。
8:21 Therefore, he said to them again, “I go away and you will seek me, and you will die in your sins. Where I go you cannot come.”
8:21 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς· Ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.

8:22 それでユダヤ人たちは言った。「彼は自殺するつもりなのだろうか。『わたしが行く所に、あなたがたは来ることができない』と言うのだから」。
8:22 The Jews, therefore, said, “Will he not kill himself, because he says, ‘Where I go you cannot come’?”
8:22 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτὸν ὅτι λέγει· Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;

8:23 彼は彼らに言った。「あなたがたは下からの者だが、わたしは上からの者です。あなたがたはこの世界からの者だが、わたしはこの世界からの者ではない。
8:23 And he said to them, “You are from that which is below. I am from that which is above. You are from this world. I am not from this world.
8:23 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.

8:24 そのためわたしは、あなたがたは自分の罪のうちに死ぬだろうとあなたがたに言った。わたしがその者だと信じないなら、あなたがたは自分の罪のうちに死ぬからです」。
8:24 Therefore, I said to you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am, you will die in your sins.”
8:24 εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.

8:25 それで彼らは彼に言った。「あなたは誰なのか」。イエスは彼らに言った。「まさしくわたしが初めからあなたがたに言っているものです。
8:25 They said, therefore, to him, “Who are you?” Jesus said to them, “That which I have also been saying to you from the beginning.”
8:25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· Σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν;

8:26 わたしには、あなたがたに関して言うべき、また裁くべきことがたくさんある。しかし、わたしを送られた方は真実であり、わたしはその方から聞いたことを世界に向かって話すのです」。
8:26 I have many things to speak and to judge concerning you, but the one who sent me is true, and that which I heard from him, these things I speak to the world.
8:26 πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλʼ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρʼ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον.

8:27 彼らは、彼が父について彼らに話していることを理解しなかった。
8:27 They did not know that he spoke to them of the Father.
8:27 οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν.

8:28 それでイエスは言った。「あなたがたは、人の息子を挙げると、その時、わたしがその者であること、また、わたしが自分からは何も行なわず、父がわたしに教えてくださったとおりに、これらの事を話すことを知るだろう。
8:28 Jesus, therefore, said, “When you should lift up the Son of Man, then you will know that I am, and from myself I do nothing, but just as the Father taught me, these things I speak.
8:28 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπʼ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ.

8:29 わたしを送られた方はわたしと共におられる。彼はわたしをひとりで残してはおかれなかった。わたしはいつでもその方の喜ばれる事を行なうからです」。
8:29 And the one who sent me is with me. He has not left me alone, because I always do what is pleasing to him.
8:29 καὶ ὁ πέμψας με μετʼ ἐμοῦ ἐστιν· οὐκ ἀφῆκέν με μόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε.

8:30 彼がこれらの事を話していた時、多くの者が彼を信じた。
8:30 While he spoke these things, many believed in him.
8:30 ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.

8:31 それでイエスは、自分を信じたそれらのユダヤ人たちに言った。「あなたがたがわたしの言葉にとどまるなら、あなたがたは本当にわたしの弟子です。
8:31 Jesus, therefore, said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples,
8:31 Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους· Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε,

8:32 あなたがたは真理を知り、真理はあなたがたを自由にするだろう」。
8:32 and you will know the truth, and the truth will set you free.”
8:32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.

8:33 彼らは彼に答えた。「わたしたちはアブラハムの子孫であり、決して誰かの奴隷になったこともない。『あなたがたは自由になる』と言うのはどうしてか」。
8:33 They answered him, “We are the seed of Abraham and have never at any time been enslaved to anyone. How do you say that ‘You will become free’?”
8:33 ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν· Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι Ἐλεύθεροι γενήσεσθε;

8:34 イエスは彼らに答えた。「まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。罪を犯す者はみな罪の奴隷です。
8:34 Jesus answered them, “Amen, amen, I say to you that everyone who commits sin is a slave of sin.
8:34 Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας·

8:35 そして、奴隷は世に渡って家にとどまることはない。しかし息子は世に渡ってとどまる。
8:35 Now the slave does not abide in the house for the age. The son abides for the age.
8:35 ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

8:36 だから、もし息子があなたがたを自由にするなら、あなたがたは本当に自由になるのです。
8:36 Therefore, if the son sets you free, you will be truly free.
8:36 ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε.

8:37 わたしはあなたがたがアブラハムの子孫であることを知っている。しかし、あなたがたはわたしを殺そうとしている。わたしの言葉があなたがたの内に場所を見いだせないからです。
8:37 I know that you are Abraham’s seed, but you seek to kill me, because my word has no place in you.
8:37 οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν.

8:38 わたしは父のもとで見てきた事を話している。それであなたがたも父から聞いた事を行なっている」。
8:38 That which I have seen with the Father I speak, and you, therefore, do that which you heard from the Father.
8:38 ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε.

8:39 彼らは答えて彼に言った。「わたしたちの父はアブラハムです」。イエスは彼らに言った。「もしあなたがたがアブラハムの子供であったなら、あなたがたはアブラハムのわざを行なうだろう。
8:39 They answered and said to him, “Our father is Abraham.” Jesus says to them, “If you are the children of Abraham, you would have done the works of Abraham.
8:39 Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε·

8:40 ところが今、あなたがたはわたしを、神から聞いた真理を語ってきた人を殺そうとしている。アブラハムはこのようなことをしなかった。
8:40 But now you seek to kill me, a man who has spoken to you the truth which I heard from God. This Abraham did not do.
8:40 νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν.

8:41 あなたがたは自分たちの父のわざを行なっているのです」。彼らは彼に言った。「わたしたちは淫売によって生まれたのではない。わたしたちには一人の父、神がいるのです」。
8:41 You are doing the works of your father.” They said to him, “We were not born out of prostitution. One father we have, God!”
8:41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπαν αὐτῷ· Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν θεόν.

8:42 イエスは彼らに言った。「もし神があなたがたの父であったなら、あなたがたはわたしを愛するだろう。わたしは神から出て来た、また来ているからです。わたしは自分から来たのではなく、その方がわたしを遣わされたのです。
8:42 Jesus said to them, “If God were your father, you would have loved me, for I came out of God and come. For neither came I from myself, but that one dispatched me.
8:42 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπʼ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλʼ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν.

8:43 あなたがたがわたしの話すことを理解しないのはなぜなのか。それはあなたがたがわたしの言葉を聞くことができないからです。
8:43 Because of what do you not understand my speech? Because you cannot hear my word.
8:43 διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν.

8:44 あなたがたは父、謗魔からの者であり、自分たちの父の欲望を行ないたいと思っている。その者は初めから人殺しであって、真理の内に立たない。彼の内には真理がないからです。彼が偽りを語るときには、彼自身のものに従って語る。彼は偽り者であり、偽りの父だからです。
8:44 You are out the Father, the Slanderer, and the desires of your father you want to do. That one was a murderer from the beginning, and did not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he speaks the lie, he speaks out of his own, for he is a liar and the father of it.
8:44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

8:45 しかし、わたしは真理を語るので、あなたがたはわたしを信じない。
8:45 But because I say the truth, you do not believe me.
8:45 ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι.

8:46 あなたがたのうちの誰が、わたしに罪があると責めるのか。わたしが真理を話しているなら、なぜあなたがたはわたしを信じないのか。
8:46 Who among you convicts me concerning sin? If I am telling the truth, because of what do you not believe me?
8:46 τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι;

8:47 神からの者は神の言葉を聞く。この理由であなたがたは聞かない。あなたがたが神からの者ではないからです」。
8:47 The one who is out of God hears the words of God. Because of this you do not hear, because you are not out of God.
8:47 ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ.

8:48 ユダヤ人たちは答えて彼に言った。「わたしたちが、あなたはサマリア人で、悪霊に取り憑かれていると言うのは正しいのではないか」。
8:48 The Jews answered and said to him, “Do we not say correctly that you are a Samaritan and have a demon?”
8:48 Ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ· Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρίτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις;

8:49 イエスは答えた。「わたしは悪魔に取り憑かれてはいない。わたしはわたしの父を敬うのに、あなたがたはわたしを軽蔑している。
8:49 Jesus answered, ” I do not have a demon, but I honor my Father, and you dishonor me.
8:49 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με.

8:50 しかし、わたしは自分の栄光を求めない。求め、かつ裁く方がおられる。
8:50 But I do not seek my glory. There is one who seeks and judges.
8:50 ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.

8:51 まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。誰でもわたしの言葉を守るなら、その者は世に渡って決して死を見ることがない」。
8:51 Amen, amen, I say to you, if anyone should keep my word, he should by no means see death for the age.
8:51 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

8:52 ユダヤ人たちは彼に言った。「あなたが悪霊に取り憑かれていることが今こそ分かった。アブラハムは死に、預言者たちも死んだ。それなのにあなたは、『わたしの言葉を守るなら、その者は世に渡って決して死を味わうことがない』と言う。
8:52 The Jews said to him, “Now we know that you have a demon. Abraham died, and the prophets, and you say, ‘If anyone should keep my word, he should by no means taste of death for the age.’
8:52 εἶπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις· Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα·

8:53 あなたは、わたしたちの父アブラハムより偉いのか。彼は死に、預言者たちも死んだ。あなたは自分を何者としているのか」。
8:53 You are not greater than our father Abraham, who died, are you? And the prophets died. Who are you making yourself to be?”
8:53 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ, ὅστις ἀπέθανεν; καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον· τίνα σεαυτὸν ποιεῖς;

8:54 イエスは答えた。「もしわたしが自分に栄光を与えるなら、わたしの栄光はむなしいものです。わたしに栄光を与えてくださるのはわたしの父であって、あなたがたが自分の神だと言っているその方です。
8:54 Jesus answered, “If I should glorify myself, my glory is nothing. My Father is the one who glorifies me, of whom you say that he is your God.
8:54 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν· ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστιν,

8:55 あなたがたは彼を知っていないが、わたしは彼を知っている。もしわたしが彼を知らないと言うなら、わたしはあなたがたと同じように偽り者になるだろう。しかしわたしは彼を知っており、彼の言葉を守っている。
8:55 And you do not know him, but I know him. And if I should say that I do not know him, I would be a liar like you. But I know him and I keep his word.
8:55 καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν· κἂν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης· ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ.

8:56 あなたがたの父アブラハムはわたしの日を見ることを喜んだ。彼はそれを見て歓喜した」。
8:56 Abraham your father rejoiced in order that he should see my day, and he saw and was glad.
8:56 Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη.

8:57 それでユダヤ人たちは彼に言った。「あなたはまだ五十歳にもなっていないのに、アブラハムを見たことがあるのか」。
8:57 Therefore, the Jews, said to him, “You have not yet fifty years, and have you seen Abraham?”
8:57 εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν· Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας;

8:58 イエスは彼らに言った。「まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。アブラハムが存在する前からわたしはいるのです」。
8:58 Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, before Abraham came into being, I am.”
8:58 εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί.

8:59 そのため彼らは彼に投げつけるために石を拾い上げた。しかしイエスは隠され、神殿から出て行った。
8:59 Therefore, they picked up stones in order that they should cast at him. But Jesus was hidden and went out of the temple.
8:59 ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπʼ αὐτόν· Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ.

 

9:1 さて、通り過ぎる際、彼は生まれつきの盲人を見た。
9:1 And passing by, He saw a man blind from birth.
9:1 Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς.

9:2 彼の弟子たちは彼に尋ねて言った。「ラビ、彼が盲人として生まれたのは、誰が罪を犯したからですか。この者ですか。それとも彼の両親ですか」。
9:2 And his disciples asked him, saying, “Rabbi, who sinned, this one or his parents, that he should be born blind?”
9:2 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ῥαββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;

9:3 イエスは答えた。「この者が罪を犯したのでもなく、彼の両親でもない。神のわざが彼において現れるためです。
9:3 Jesus answered, “Neither this one sinned, nor his parents, but that the works of God should be manifested in him.
9:3 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλʼ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ.

9:4 わたしたちは昼の間に自分を送られた方のわざを行なわなければならない。誰も働くことができない夜が来ようとしている。
9:4 It is necessary for us to work the works of the one who sent me while it is day. Night is coming when no one can work.
9:4 ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι.

9:5 わたしは世界にいる間、わたしは世界の光です」。
9:5 Whenever I may be in the world, I am the light of the world.”
9:5 ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου.

9:6 これらのことを言ってから、地面につばをはき、つばで粘土を作り、彼の両目に粘土を塗り、
9:6 Saying these things, he spit on the ground and made clay out of the spittle, and spread the clay on his eyes.
9:6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισεν αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς,

9:7 彼は彼に言った。「行って、シロアム(遣わされたと訳される)の池で洗いなさい」。そこで彼は行って洗い、見えるようになって戻って来た。
9:7 And he said to him, “Go. Wash in the pool of Siloam” (which is interpreted “dispatched”). He went, therefore, and washed, and came seeing.
9:7 καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ (ὃ ἑρμηνεύεται Ἀπεσταλμένος). ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθεν βλέπων.

9:8 それで隣人たちや、彼が乞食であるのを以前に見ていた者たちは言った。「これは座って物ごいをしていた者ではないか」。
9:8 Therefore, the neighbors and those who saw him previously (for he was a beggar) said, “Is this not the one who sits and begs?”
9:8 οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης ἦν ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν;

9:9 ある者たちは、「これはその者だ」と言っていた。他の者たちは、「いや、ただ彼に似ているだけだ」と言っていた。その者は言った、「わたしがその者です」。
9:9 Others said that “This is he.” Others said, “No, but he is like him.” That one said that “I am he.”
9:9 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν· ἄλλοι ἔλεγον· Οὐχί, ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι Ἐγώ εἰμι.

9:10 それで彼らは彼に言った。「あなたの目はどうして開いたのか」。
9:10 Therefore, they said to him, “How were your eyes opened?”
9:10 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· Πῶς ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί;

9:11 その者は答えた。「イエスと呼ばれる人が粘土を作り、わたしの両目に塗って、わたしに『シロアムに行って洗いなさい』と言いました。それでわたしが行って洗うと、見えるようになったのです」。
9:11 That one answered, “The man who is called Jesus made clay and anoited my eyes and said to me, “Go to Siloam and wash. Going, therefore, and washing, I received sight.”
9:11 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος· Ὁ ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι ὅτι Ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα.

9:12 すると彼らは彼に言った。「その者はどこにいるのか」。彼は言った。「わたしは知りません」。
9:12 And they said to him, “Where is that one?” He says, “I do not know.”
9:12 καὶ εἶπαν αὐτῷ· Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει· Οὐκ οἶδα.

9:13 彼らはかつて盲人であった人をパリサイ人たちのところへ連れて行った。
9:13 They bring him, who was once blind, to the Pharisees.
9:13 Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους τόν ποτε τυφλόν.

9:14 しかしイエスが粘土を作って彼の目を開いたその日は、安息日であった。
9:14 But the day on which Jesus made the clay and opened his eyes was a sabbath.
9:14 ἦν δὲ σάββατον ἐν ᾗ ἡμέρᾳ τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς.

9:15 そのためパリサイ人たちも再び、どのようにして見えるようになったのかを彼に尋ねた。彼は彼らに言った。「彼はわたしの両目の上に粘土を付け、わたしは洗いました。そして見えるのです」。
9:15 Again, then, the Pharisees also asked him how he received sight. Now he said to them, “He placed clay on my eyes, and I washed, and I see.”
9:15 πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Πηλὸν ἐπέθηκέν μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω.

9:16 それでパリサイ人のある者たちは言った。「この人は神からの者ではない。彼は安息日を守らないからです」。他の者たちは言った。「罪人である人が、どうしてこのようなしるしを行なうことができるだろうか」。彼らの間には分裂があった。
9:16 Therefore, some from out of the Pharisees said, “This man is not from God, for he does not keep the sabbath.” Others said, “How can a man, a sinner, do such signs?” And there was a schism among them.
9:16 ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· Οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον· Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς.

9:17 それで彼らは再びその盲人に言った。「彼があなたの目を開けたことで、あなたは彼について何と言うのか」。彼は言った。「彼は預言者です」。
9:17 Therefore, they say to the blind man again, “What do you say concerning him who opened your eyes?” Now he said that “He is a prophet.”
9:17 λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν· Τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἠνέῳξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; ὁ δὲ εἶπεν ὅτι Προφήτης ἐστίν.

9:18 そのためユダヤ人たちは彼に関して、彼が盲目であったのに見えるようになったことを信じなかった。ついに彼らは見えるようになった人の両親を呼んで、
9:18 The Jews, therefore, did not believe concerning him, that he was blind and received sight, until they called the parents of him who received sight.
9:18 Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι ἦν τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος

9:19 彼らは彼らに尋ねて言った。「これはあなたがたが生まれつき盲人であったと言うあなたがたの息子か。それで、どうして今は見えるのか」。
9:19 And they asked them, saying, “Is this your son, of whom you say that he was born blind? How, then, does he now see?”
9:19 καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν βλέπει ἄρτι;

9:20 すると、彼の両親は答えて言った。「わたしたちはこの者がわたしたちの息子で、生まれつき盲人であったことは知っています。
9:20 His parents, therefore, answered and said, “We know that this is our son, and that he was born blind.
9:20 ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπαν· Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη·

9:21 しかし、どうして今は見えるのかは知りません。また誰が彼の目を開けたのかも知りません。彼に尋ねてください。彼は大人です。自分のことは自分で話すでしょう」。
9:21 But how he now sees we do not know, or who opened his eyes we do not know. Ask him. He has come of age. He himself will speak concerning himself.
9:21 πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸν ἐρωτήσατε, ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει.

9:22 彼の両親は、ユダヤ人たちを恐れていたので、これらの事を言った。ユダヤ人たちはすでに、誰かが彼をキリストだと告白するなら、会堂から追放されることに決めていたからである。
9:22 These things his parents said because they feared the Jews. For the Jews had already agreed that if anyone should confess him Christ, he should be put out of the synagogue.
9:22 ταῦτα εἶπαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους, ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται.

9:23 そのために彼の両親は、「彼は大人です。彼に尋ねてください」と言った。
9:23 Because of this his parents said, “He has come of age. Ask him.”
9:23 διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν ὅτι Ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐπερωτήσατε.

9:24 そこで彼らは、盲人であった人を二度目に呼んで、彼に言った。「神に栄光をささげなさい。わたしたちはこの人が罪人だということを知っているのです」。
9:24 Therefore, they called for the second time the man who was blind and said to him, “Give glory to God. We know that this man is a sinner.”
9:24 Ἐφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου ὃς ἦν τυφλὸς καὶ εἶπαν αὐτῷ· Δὸς δόξαν τῷ θεῷ· ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἁμαρτωλός ἐστιν.

9:25 それでその者は答えた。「わたしは彼が罪人かどうかは知りません。一つのことは知っています。わたしは盲人であったのに、今は見えるということです」。
9:25 That one, therefore, answered, “If he is a sinner I do not know. One thing I know, that, being blind, now I see.
9:25 ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος· Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω.

9:26 そこで彼らは彼に言った。「彼はあなたに何をしたのか。どうやってあなたの目を開けたのか」。
9:26 Therefore, they said to him, “What did he do to you? How did he open your eyes?”
9:26 εἶπον οὖν αὐτῷ· Τί ἐποίησέν σοι; πῶς ἤνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς;

9:27 彼は彼らに答えた。「わたしはもうあなたがたに言ったのに、あなたがたは聞きませんでした。なぜ再び聞こうとするのですか。あなたがたも彼の弟子になりたいわけではないでしょうに」。
9:27 He answered them, “I already told you and you did not hear. Why do you want to hear it again? You also do not want to become his disciples, do you?”
9:27 ἀπεκρίθη αὐτοῖς· Εἶπον ὑμῖν ἤδη καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι;

9:28 彼らは彼をののしって言った。「あなたはあの者の弟子ですが、わたしたちはモーセの弟子です。
9:28 They reviled him and said, “You are a disciple of that one, but we are disciples of Moses.
9:28 ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπον· Σὺ μαθητὴς εἶ ἐκείνου, ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωϋσέως ἐσμὲν μαθηταί·

9:29 わたしたちは、神がモーセに話されたことを知っている。しかしこの者については、彼がどこから来たのか知らない」。
9:29 We know that God has spoken to Moses, but we do not know from where this one is.”
9:29 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν ὁ θεός, τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν.

9:30 その人は彼らに答えた。「これは何とも驚いたことです。彼がわたしの目を開けたのに、彼がどこから来たのかご存じないとは。
9:30 The man answered and said to them, “For in this is a marvelous thing, that you do not know from where he is, and he opened my eyes.
9:30 ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐν τούτῳ γὰρ τὸ θαυμαστόν ἐστιν ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν, καὶ ἤνοιξέν μου τοὺς ὀφθαλμούς.

9:31 わたしたちは、神が罪人たちにはお聴きにならないことを知っています。しかし、誰でも神を礼拝して彼のご意志を行なうなら、その者にはお聴きになります。
9:31 We know that God does not hear sinners, but if anyone should be a worshipper of God and should do his will, he hears this one.
9:31 οἴδαμεν ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλʼ ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ τούτου ἀκούει.

9:32 生れつき盲人であった者の目をあけた者があるということは、世が始まって以来、聞いたことがありません。
9:32 From out the age it has not been heard that anyone opened the eyes of one born blind.
9:32 ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἠνέῳξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου·

9:33 もしこの方が神からの者でなかったなら、何もできなかったはずです」。
9:33 Except this one were from God, he could not do anything.”
9:33 εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν.

9:34 彼らは答えて彼に言った。「あなたは全く罪のうちに生まれながら、わたしたちを教えるのか」。彼らは彼を追い出した。
9:34 They answered and said to him, “You were born wholly in sins, and you are teaching us? And they cast him out.”
9:34 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω.

9:35 イエスは彼らが彼を追い出したことを聞くと、彼を見つけて言った。「あなたは人の息子を信じるか」。
9:35 Jesus heard that they cast him out, and finding him, he said, “Do you believe in the Son of Man?”
9:35 Ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν· Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;

9:36 その者は答えて言った。「それはどなたですか、主よ、わたしがその方を信じることができますように」。
9:36 That one answered and said, “And who is he, Lord, that I may believe in him?”
9:36 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· Καὶ τίς ἐστιν, κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν;

9:37 イエスは彼に言った。「あなたは彼を見た。しかも、あなたと話しているのがその者です」。
9:37 Jesus said to him, “You have both seen him, and the one speaking with you is that one.”
9:37 εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν.

9:38 彼は、「主よ、信じます」と言って、イエスを拝んだ。
9:38 Now he said, “I believe, Lord.” And he worshipped him.
9:38 ὁ δὲ ἔφη· Πιστεύω, κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.

9:39 イエスは言った。「わたしは裁きのためにこの世界に来た。見えない者が見えるようになり、また、見える者が盲目になるためです」。
9:39 And Jesus said, “For judgment came I into this world, in order that those who do not see may see, and those who see may become blind.”
9:39 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται.

9:40 パリサイ人のうち彼と一緒にいた者たちがこれらのことを聞いて、彼に言った。「わたしたちも盲目なのですか」。
9:40 Those out of the Pharisees who were with him heard these things, and they said to him, “We are not also blind, are we?”
9:40 ἤκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ μετʼ αὐτοῦ ὄντες, καὶ εἶπον αὐτῷ· Μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν;

9:41 イエスは彼らに言った。「あなたがたが盲目であったなら、あなたがたには罪がなかっただろう。しかし今、あなたがたは『わたしたちは見える』と言っているので、あなたがたの罪は残るのです」。
9:41 Jesus said to them, “If you were blind, you would not have sin. But now you say that ‘We see.’ Your sin remains.”
9:41 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν· νῦν δὲ λέγετε ὅτι Βλέπομεν· ἡ ἁμαρτία ὑμῶν μένει.

 

10:1 「まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。羊たちの囲いに戸口から入らず、どこかほかの所を乗り越える者、その者は盗人であり、強盗です。
10:1 “Amen, amen, I say to you, the one not entering through the door into the fold of the sheep, but climbs up from another place, that one is a thief and a robber.
10:1 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής·

10:2 しかし、戸口から入る者はその羊たちの羊飼いです。
10:2 But the one entering through the door is the shepherd of the sheep.
10:2 ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν προβάτων.

10:3 戸口番はこの者のために開き、羊たちは彼の声を聞く。彼は自分の羊たちを名で呼んでそのものたちを連れ出す。
10:3 To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice and he calls his own sheep by name and leads them out.
10:3 τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατʼ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά.

10:4 彼が自分のものをみな出すと、彼はそのものたちの前を行き、羊たちは彼について行く。彼の声を知っているからです。
10:4 Whenever he should put out all of his own, he goes in front of them, and the sheep follow him because they know his voice.
10:4 ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ·

10:5 しかし、よその者には決してついて行かず、その者から逃げる。そのものたちは、よその者たちの声を知らないからです」。
10:5 But they will never follow a stranger, but they will flee from him because they do not know the voice of strangers.
10:5 ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν ἀλλὰ φεύξονται ἀπʼ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.

10:6 イエスはこのたとえを彼らに話したが、この者たちは自分たちに話されたことを理解しなかった。
10:6 Jesus spoke this parable to the them. But these ones did not what it was that he spoke to them.
10:6 ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς.

10:7 それでイエスは再び彼らに言った。「まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。わたしが羊たちの戸口です。
10:7 Therefore, Jesus said to them again, “Amen, amen, I say to you that I am the door of the sheep.
10:7 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων.

10:8 わたしより前に来た者はみな盗人であり、強盗です。しかし、羊たちは彼らの言うことを聞かなかった。
10:8 All as many as came before me are thieves and robbers. But the sheep did not follow them.
10:8 πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί· ἀλλʼ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα.

10:9 わたしが戸口です。誰でもわたしを通って入るなら、その者は救われ、また入ったり出たりして、牧草を見つけるだろう。
10:9 I am the door. If anyone should enter through me, he will be saved, and will enter in and will go out and will find pasture.
10:9 ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· διʼ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει.

10:10 盗人は、盗み、殺し、滅ぼしたりするためにほかならない。わたしが来たのは、そのものたちが命を得、それを豊かに得るためです。
10:10 The thief does not come except to steal and kill and destroy. I came that they may have life and may have it abundantly.
10:10 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν.

10:11 わたしが良い羊飼いです。良い羊飼いは羊たちのために自分の魂を捨てる。
10:11 I am the good shepherd. The good shepherd lays down his soul for the sheep.
10:11 Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός· ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων·

10:12 雇人であって、羊飼いではなく、羊たちが自分のものではない者は、やって来るおおかみを見ると、羊たちを残して逃げる。おおかみはそれらを奪い、また追い散らす。
10:12 Yet the hireling, not being the shepherd, whose own the sheep are not, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees — and the wolf seizes them and he scatters —
10:12 ὁ μισθωτὸς καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει— καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει—

10:13 彼が雇人であって、羊たちのことを心にかけていないからです。
10:13 because he is a hireling and it is not a concern to him in regard to the sheep.
10:13 ὅτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

10:14 わたしが良い羊飼いです。わたしはわたしのものたちを知っており、わたしのものたちはわたしを知っている。
10:14 I am the good shepherd, and I know mine and mine know me,
10:14 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκουσί με τὰ ἐμά,

10:15 ちょうど父がわたしを知っておられ、わたしが父を知っているのと同じです。わたしは羊たちのために自分の魂を捨てる。
10:15 just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my soul for the sheep.
10:15 καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων.

10:16 わたしにはこの囲いのものではないほかの羊たちがいる。それらもわたしは連れて来なければならず、そのものたちはわたしの声を聞く。そして、一つの群れ、一人の羊飼いとなる。
10:16 And other sheep I have which are not out of this fold. And those also it is necessary for me to bring, and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd.
10:16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσονται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.

10:17 それゆえに父はわたしを愛しておられる。わたしが自分の魂を捨てるからです。それは、わたしがそれを再び受けるためです。
10:17 Because of this, the Father loves me, because I lay down my soul in order that I might receive it again.
10:17 διὰ τοῦτό με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν.

10:18 誰かがわたしからそれを取り去るのではなく、わたしは自分でそれを捨てるのです。わたしには、それを捨てる権限があり、またそれを再び受ける権限がある。わたしはこのおきてを父から受けた」。
10:18 No one takes it from me, but I lay it down from myself. I have the authority to lay it down, and I have the authority to receive it again. This command I received from my Father.”
10:18 οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπʼ ἐμοῦ, ἀλλʼ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπʼ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου.

10:19 これらの言葉のゆえに、ユダヤ人たちの間に再び分裂が生じた。
10:19 A schism arose again among the Jews because of these words.
10:19 Σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς Ἰουδαίοις διὰ τοὺς λόγους τούτους.

10:20 彼らのうち多くの者は言った。「彼は悪霊に取り憑かれて、気が狂っている。なぜあなたがたは彼の言うことを聞くのか」。
10:20 Now many of them said, “He has a demon, and is mad. Why do you hear him?”
10:20 ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν· Δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται· τί αὐτοῦ ἀκούετε;

10:21 他の者たちは言った。「これは悪霊に取り憑かれた者の言うことではない。悪霊が盲人の目を開けることができようか」。
10:21 Others said, “These are not the words of one who is demon possessed. A demon cannot open the eyes of the blind, can it?”
10:21 ἄλλοι ἔλεγον· Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου· μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι;

10:22 その時、エルサレムで奉献の祭りがあった。それは冬期であった。
10:22 Now there came to be the Dedications in Jerusalem, and it was winter.
10:22 Ἐγένετο τότε τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις· χειμὼν ἦν,

10:23 イエスは神殿の中でソロモンの廊を歩いていた。
10:23 And Jesus walked in the temple in the portico of Solomon.
10:23 καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶνος.

10:24 それでユダヤ人たちは彼を取り囲んで言った。「いつまであなたは、わたしたちの魂をどっちつかずにしておくのですか。あなたがキリストなら、わたしたちにはっきり言ってください」。
10:24 Therefore, the Jews surrounded him and said to him, “Until when will you take away our soul? If you are the Christ, tell us plainly.”
10:24 ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ· Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ.

10:25 イエスは彼らに答えた。「わたしはあなたがたに言った。あなたがたは信じない。わたしがわたしの父の名において行なうわざ、それらがわたしについて証しする。
10:25 Jesus answered them, “I told you and you do not believe. The works that I do in the name of my Father, these testify concerning me.
10:25 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ·

10:26 しかし、あなたがたは信じない。あなたがたはわたしの羊たちに属していないからです。
10:26 But you do not believe, because you are not out of my sheep.
10:26 ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε, ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν.

10:27 わたしの羊たちはわたしの声を聞き、わたしはそのものたちを知っており、そのものたちはわたしについて来る。
10:27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me.
10:27 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσίν μοι,

10:28 わたしはそのものたちに世渡る命を与える。そのものたちは世に渡って決して滅びることなく、そのものたちをわたしの手から奪い取る者はいない。
10:28 And I give them life age-during, and they should by no means perish for the age, and no one will snatch them out of my hand.
10:28 κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον, καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου.

10:29 わたしに与えられたわたしの父は、すべてのものよりも偉大です。父の手から奪い取ることができる者はいない。
10:29 My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one can snatch them out of the Father’s hand.
10:29 ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων μεῖζων ἐστίν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός.

10:30 わたしと父とは一つです」。
10:30 I and the Father are one.”
10:30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν.

10:31 それでユダヤ人たちは、彼を再び石打ちしようとして石を拾い上げた。
10:31 The Jews, therefore, picked up stones again that they should stone him.
10:31 Ἐβάστασαν οὖν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν.

10:32 イエスは彼らに答えた。「わたしは父からの多くの良いわざをあなたがたに見せた。その中のどのわざのためにあなたがたはわたしを石打ちにするのか」。
10:32 Jesus answered them, “Many good works I have shown you from out of the Father. Because of which work of them do you stone me.
10:32 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός· διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε;

10:33 ユダヤ人たちは彼に答えた。「わたしたちがあなたを石打ちにするのは、良いわざのためではなく、冒とくのためです。あなたは人間でありながら、自分を神性を備えたものとしているからです」。
10:33 The Jews answered him, “Concerning a good work we do not stone you, but concerning blasphemy, and because you being a man make yourself to be a god.”
10:33 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν.

10:34 イエスは彼らに答えた。「あなたがたの律法の中に、『わたしは言った。「あなた方は神々である」』と書いていないだろうか。
10:34 Jesus answered them, “Has it not been written in your law that ‘I said, “You are gods”‘?
10:34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οὐκ ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν ὅτι Ἐγὼ εἶπα· Θεοί ἐστε;

10:35 神の言葉の臨んだそのものたちを神々と呼んでいるとすれば(そして聖書は破られることがあり得ない)、
10:35 If he called those ones ‘gods’ to whom the word of God came (and scripture cannot be broken),
10:35 εἰ ἐκείνους εἶπεν θεοὺς πρὸς οὓς ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή,

10:36 『わたしは神の息子だ』とわたしが言ったことのために、父が聖別して世界に遣わされた者に関して、『あなたは冒とくしている』と言うのか。
10:36 of him whom the Father sanctified and dispatched into the world, do you say that ‘You blasphemy,’ because I said, ‘I am the Son of God’?
10:36 ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε ὅτι Βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον· Υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμι;

10:37 わたしがわたしの父のわざを行なっていないのなら、わたしを信じなくてもよい。
10:37 If I do not do the works of my Father, do not believe me.
10:37 εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου, μὴ πιστεύετέ μοι·

10:38 しかし、わたしがそれを行なっているのなら、たとえわたしを信じないとしても、そのわざを信じなさい。父がわたしにおり、わたしが父にいることを知るようになり、また知り続けるためです」。
10:38 But if I do, even if you do not believe me, believe the works so that you may know and may be knowing that the Father is in me and I am in the Father.
10:38 εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε τοῖς ἔργοις πιστεύετε, ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί.

10:39 彼らは再び彼を捕まえようとした。しかし、彼は彼らの手から出て行った。
10:39 Therefore, they sought again to seize him. And he came out of their hands.
10:39 ἐζήτουν οὖν πάλιν αὐτὸν πιάσαι· καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν.

10:40 彼は再びヨルダンの向こう側、ヨハネが最初にバプテスマしていた場所へ去って行き、そこに滞在した。
10:40 And he went away again to the other side of the Jordan, to the place where John was formerly baptizing, and he abode there.
10:40 Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ.

10:41 多くの人が彼のところにやって来た。彼らは言った。「ヨハネは確かに何のしるしも行なわなかったが、ヨハネがこの者について言ったことはすべて真実だった」。
10:41 And many came to him and said that “John, indeed, did no sign, but all whatever John said concerning this one was true.”
10:41 καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν.

10:42 そして、そこでは多くの人が彼を信じた。
10:42 And many believed in him there.
10:42 καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ.

 

11:1 さて、ある人が病気であった。マリヤと彼女の姉妹マルタの村、ベタニヤ出身のラザロである。
11:1 But a certain one was sick, Lazarus from Bethany, out of the village of Mary and her sister Martha.
11:1 Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.

11:2 主に香油を塗り、彼の両足を自分の髪でぬぐったのはこのマリヤであり、彼女の兄弟ラザロが病気であった。
11:2 But Mary was the one who anoited the Lord with perfume and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.
11:2 ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει.

11:3 それで姉妹たちは彼のもとに人を遣わして言った。「主よ、ご覧ください。あなたが愛情を抱いてくださっている者が病気です」。
11:3 Therefore, the sisters dispatched to him saying, “Lord, behold, the one of whom you are fond is sick.”
11:3 ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι· Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ.

11:4 しかしイエスは聞いて言った。「この病気は死に至るものではなく、神の栄光のため、神の息子がそれによって栄光を受けるためのものです」。
11:4 But hearing it, Jesus said, “This sickness is not to death, but for the glory of God that the Son of God may be glorified through it.”
11:4 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλʼ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ διʼ αὐτῆς.

11:5 さて、イエスはマルタと彼女の姉妹とラザロを愛していた。
11:5 Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus.
11:5 ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον.

11:6 それで、彼が病気だと聞いたとき、自分のいた所に二日間とどまっていた。
11:6 When, therefore, he heard that he was sick, then he abode in the place in which he was two days.
11:6 ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας·

11:7 それから、そののち、彼は弟子たちに言った。「もう一度ユダヤに行こう」。
11:7 Then after this he said to the disciples, “Let us go into Judea again.”
11:7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς· Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν.

11:8 弟子たちは彼に言った。「ラビ、たった今ユダヤ人たちはあなたを石打ちにしようとしたのに、またあそこに行こうとされるのですか」。
11:8 The disciples say to him, “Rabbi, the Jews just now sought to stone you, and are you going there again?”
11:8 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί· Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;

11:9 イエスは答えた。「日中の十二時間があるではないか。誰でも日中に歩けば、つまずくことはない。この世界の光を見ているからです。
11:9 Jesus answered, “Are there not twelve hours in the day? If anyone should walk in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world.
11:9 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·

11:10 しかし、誰でも夜の間に歩けばつまずく。光が彼の内にないからです」。
11:10 But if anyone should walk in the night, he stumbles, because the light is not in him.
11:10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.

11:11 彼はこれらの事を言って、そののち、彼らに言った。「わたしたちの友ラザロは眠っている。しかしわたしは彼を眠りから覚ましに行く」。
11:11 He said these things, and after this, he says to them, “Our friend Lazarus is sleeping, but I go to awaken him out of sleep.”
11:11 ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς· Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.

11:12 それで彼の弟子たちは彼に言った。「主よ、眠っているのでしたら、救われるでしょう」。
11:12 The disciples, therefore, said to him, “Lord, if he is sleeping, he will be saved.”
11:12 εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ· Κύριε, εἰ κεκοίμηται σωθήσεται.

11:13 しかし、イエスは彼の死について話していたが、その者たちは眠って休息をとることについて話しているものだと思っていた。
11:13 But Jesus had spoken concerning his death. But those ones thought that he is speaking concerning the sleep of slumber.
11:13 εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει.

11:14 そこでイエスはその時、彼らにはっきりと言った。「ラザロは死んだのです。
11:14 So, Jesus then said to them plainly, “Lazarus died.
11:14 τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ· Λάζαρος ἀπέθανεν,

11:15 わたしは、自分がそこにいなかったことを、あなたがたのために喜ぶ。それはあなたがたが信じるようになるためです。それでも、彼のところに行こう」。
11:15 and I am glad for your sake that I was not there, so that you should believe. But let us go to him.
11:15 καὶ χαίρω διʼ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν.

11:16 それで、デドモと呼ばるトマスが、仲間の弟子たちに言った。「わたしたちも行って、彼と共に死のう」。
11:16 Then Thomas, the one who is called Didymus, said to his fellow disciples, “Let us go also, so that we may be dying with him.
11:16 εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς· Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετʼ αὐτοῦ.

11:17 そこでイエスが行ってみると、彼は墓の中にいてすでに四日たっていた。
11:17 Jesus, therefore, coming found him having been in the tomb four days already.
11:17 Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.

11:18 ところで、ベタニヤはエルサレムに近く、およそ十五スタディオン離れていた。
11:18 Now Bethany was near Jerusalem, about fifteen stadia off.
11:18 ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε.

11:19 多くのユダヤ人たちが、マルタとマリヤの所に来ていた。兄弟に関して彼女たちを慰めようとしてであった。
11:19 Now many of the Jews had come to Martha and Mary in order to comfort them concerning the brother.
11:19 πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ.

11:20 それで、マルタはイエスが来ていると聞くと、彼を出迎えに行った。しかしマリヤは家の中に座っていた。
11:20 Martha, therefore, when she heard that Jesus is coming, met him. But Mary was sitting in the house.
11:20 ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο.

11:21 それでマルタはイエスに言った。「主よ、あなたがここにいてくださったなら、わたしの兄弟は死ななかったでしょう。
11:21 Martha, therefore, said to Jesus, “Lord, if you were here, my brother would not have died.
11:21 εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου·

11:22 今でもわたしは、あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなたにお与えになることを知っています」。
11:22 And even now I know that whatever you should ask God, God will give to you.”
11:22 καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι ὁ θεός.

11:23 イエスは彼女に言った。「あなたの兄弟は起き上がるだろう」。
11:23 Jesus says to her, “Your brother will rise.”
11:23 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου.

11:24 マルタは彼に言った。「わたしは、彼が最後の日の復活の時に起き上がることを知っています」。
11:24 Martha says to him, “I know that he will rise in the resurection in the last day.”
11:24 λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα· Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

11:25 イエスは彼女に言った。「わたしは復活であり、命です。わたしを信じる者は、たとえ死んでも生きる。
11:25 Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. The one believing in me, even if he should die, he will live.
11:25 εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται,

11:26 また、生きていてわたしを信じる者はすべて、世に渡って決して死なない。あなたはこれを信じるか」。
11:26 And everyone who lives and believes in me should by no means die for the age. Do you believe this?”
11:26 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα· πιστεύεις τοῦτο;

11:27 彼女は彼に言った。「はい、主よ。わたしはあなたが世界に来られるキリスト、神の息子であると信じております」。
11:27 She says to him, “Yes, Lord, I have believed that you are the Christ, the Son of God, who comes into the world.”
11:27 λέγει αὐτῷ· Ναί, κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.

11:28 そして、このことを言うと、彼女は去って行き、そっと自分の姉妹マリヤを呼んで言った。「先生が来ておられ、あなたを呼んでおられます」。
11:28 And saying this, she went and called Mary her sister secretly saying, “The Teacher is present and calls you.”
11:28 Καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα· Ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε.

11:29 この者はこれを聞くと、急いで立ち上がり、彼のもとに行った。
11:29 Now that one, when she heard, rose up swiftly and went to him.
11:29 ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν·

11:30 ところで、イエスはまだ村に入らないで、マルタが彼と会った場所にいた。
11:30 Now Jesus had not yet entered into the village, but was still in the place where Martha met him.
11:30 οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλʼ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα.

11:31 それで、家の中で彼女と共にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちは、急いで立ち上がって出て行くマリヤを見たとき、墓に行ってそこで泣こうとしているのだと思い、彼女について行った。
11:31 Therefore, the Jews who were with her in the house and were comforting her, seeing Mary, that she rose up quickly and went out, followed her, thinking that she is going to the tomb in order that she should weep there.
11:31 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετʼ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.

11:32 それでマリヤはイエスがいる所に来て、彼を見ると、彼の足もとにひれ伏して、彼に言った。「主よ、あなたがここにいてくださったなら、わたしの兄弟は死ななかったでしょう」。
11:32 Mary, therefore, when she came where Jesus was, seeing him, she falls at his feet, saying to him, “Lord, if you were here, my brother would not have died.”
11:32 ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός.

11:33 それでイエスは、彼女が泣き、彼女と共に来たユダヤ人たちも泣いているのを見ると、霊においてうめき、また心を騒がせ、
11:33 Jesus, then, when he saw her weeping and the Jews who came with her weeping, groaned in spirit, and disturbed himself.
11:33 Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν,

11:34 そしてこう言った。「あなたがたは彼をどこに置いたのか」。彼らは彼に言った。「主よ、来て、ご覧ください」。
11:34 And he said, “Where have you placed him?” They say to him, “Lord, come and see.”
11:34 καὶ εἶπεν· Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ· Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε.

11:35 イエスは涙を流した。
11:35 Jesus wept.
11:35 ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς.

11:36 それでユダヤ人たちは言った。「見よ、彼にどれほど愛情を抱いていたのでしょう」。
11:36 The Jews, therefore, said, “Behold, how fond he was of him.”
11:36 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν.

11:37 しかし、彼らのうちのある者たちは言った。「盲人の目を開けたこの人が、この者を死なないようにすることはできなかったのか」。
11:37 But some from among them said, “Could not this one who opened the eyes of the blind have made it so that this one should not have died?”
11:37 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν· Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ;

11:38 それでイエスは、再び自分の内でうめき、墓に来た。ところでそれは洞くつであって、それに石が置かれていた。
11:38 Jesus, therefore, again groaning in himself, comes to the tomb. But it was a cave, and a stone was laid on it.
11:38 Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπʼ αὐτῷ.

11:39 イエスは言った。「石を取りのけなさい」。死んでいた者の姉妹マルタが彼に言った。「主よ、もう臭くなっています。四日たちますから」。
11:39 Jesus says, “Take away the stone.” Martha, the sister of the one who had died, says to him, “Lord, he already smells. For it is the fourth day.”
11:39 λέγει ὁ Ἰησοῦς· Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα· Κύριε, ἤδη ὄζει, τεταρταῖος γάρ ἐστιν.

11:40 イエスは彼女に言った。「信じれば神の栄光を見ると、わたしはあなたに言ったではないか」。
11:40 Jesus says to her, “Did I not say to you that if you should believe, you would see the glory of God?”
11:40 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ;

11:41 そこで彼らは石を取りのけた。イエスは目を上げて言った。「父よ、わたしに耳を傾けてくださったことに感謝します。
11:41 Therefore, they took away the stone. But Jesus lifted up his eyes above and said, “Father, I thank you that you heard me.
11:41 ἦραν οὖν τὸν λίθον. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν· Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου,

11:42 わたしは、あなたがいつもわたしに耳を傾けてくださっていることを知っていました。しかし、周りに立っているこの群衆のために、わたしはこう言いました。あなたがわたしを遣わされたことを彼らが信じるためです」。
11:42 But I knew that you always here me. But because of the crowd standing around I said it, that they should believe that you dispatched me.
11:42 ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

11:43 これらの事を言ってから、大声で叫んだ。「ラザロよ、出て来なさい」。
11:43 And, saying these things, he cried out with a loud voice, “Lazarus, come out!”
11:43 καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν· Λάζαρε, δεῦρο ἔξω.

11:44 死んでいた人が、手と足を覆い布で巻かれたまま出て来たのである。彼の顔も布で包まれていた。イエスは彼らに言った。「彼を解いて、そして彼を行かせなさい」。
11:44 The one who had died came out, bound feet and hands with binding material, and his face bound about with a handkerchief. Jesus says to them, “Loose him and let him go.”
11:44 ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν.

11:45 それで、マリヤのところに来てイエスの行なったことを見た多くのユダヤ人が、彼を信じた。
11:45 Therefore, many of the Jews, who came to Mary and saw that which he did, believed in him.
11:45 Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν·

11:46 しかし、彼らのうちの何人かはパリサイ人たちのところに去って行き、イエスが行なった事を彼らに話した。
11:46 But some of them went to the Pharisees and said to them that which Jesus did.
11:46 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς.

11:47 それで、祭司長たちとパリサイ人たちはサンヘドリンを招集して言った。「わたしたちは何をしているのだ。この人が多くのしるしを行なっているというのに。
11:47 The chief priests and the Pharisees, therefore, gathered the Sanhedrin and said, “What are we doing? For this man does many signs.”
11:47 συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον· Τί ποιοῦμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα;

11:48 わたしたちが彼をこのままほうっておくなら、みんなが彼を信じるだろう。そして、ローマ人たちがやって来て、わたしたちの場所も国民も奪い去ってしまうだろう」。
11:48 If we should leave him thus, all will believe in him, and the Romans will come and will take away both our place and nation.
11:48 ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος.

11:49 しかし彼らのうちのある者、その年に祭司長であったカヤパが彼らに言った。「あなたがたは何も分かっていない。
11:49 But a certain one of them, Caiaphas, being the chief priest of that year, said to them, “You do not know anything,
11:49 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν,

11:50 そして、一人の人が民のために死んで、国民全体が滅びないことが、あなたがたにとって益になることを考えていない」。
11:50 neither do you consider that it is expedient for us that one man should die for the people and the whole nation should not perish.”
11:50 οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.

11:51 ところで、彼はこれを自分から言ったのではなく、その年に祭司長であったので、このことを預言したのである。すなわち、イエスが国民のために死ぬことになること、
11:51 But this he did not speak from himself, but being chief priest of that year, he prophesied that Jesus was going to die for the nation,
11:51 τοῦτο δὲ ἀφʼ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους,

11:52 また、それが国民のためだけではなく、散らされている神の子らを一つに集めるためでもあるということである。
11:52 and not for the nation only, but also that he should gather into one the scattered children of God.
11:52 καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλʼ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν.

11:53 そこで彼らはその日以来、彼を殺そうと相談した。
11:53 Therefore, from that day, they consulted that they should kill him.
11:53 ἀπʼ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν.

11:54 そのためイエスは、もはや公然とユダヤ人の間を歩かないで、そこから、荒野に近い地方、エフライムと呼ばれる町に行った。彼は弟子たちと共にそこにとどまっていた。
11:54 Therefore, Jesus no longer walked openly among the Jews, but went away from there to the region near to the wilderness, to a city called Ephraim, and there he abode with the disciples.
11:54 Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν.

11:55 さて、ユダヤ人の過ぎ越しが近づいていた。多くの人が身を清めるために、過ぎ越しの前にその地方からエルサレムに上って行った。
11:55 But the Passover of the Jews was near, and many went up to Jerusalem from out of the region before the Passover, in order to purify themselves.
11:55 Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς.

11:56 それで彼らはイエスを捜し、神殿の中に立ちながら互いに言い合った。「あなたがたはどう思うか。彼は祭りに全然来ないのだろうか」。
11:56 They, therefore, sought Jesus and said with one another while standing in the temple, “What do you think? That he may by no means come to the festival?”
11:56 ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετʼ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες· Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;

11:57 しかし、祭司長たちとパリサイ人たちは、誰でも彼がどこにいるかを知ったなら報告するように命じていた。彼を捕まえるためであった。
11:57 Now the chief priests and the Pharisees had given orders that if anyone should know where he is, he should report it, so that they might arrest him.
11:57 δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.

 

12:1 それから、過ぎ越しの六日前、イエスはベタニヤに来た。そこは、イエスが死んだ者たちの中から起こさせたラザロがいた所である。
12:1 Jesus, then, six days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus raised from out of the dead ones.
12:1 Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς.

12:2 それで彼らは彼のためにそこで夕食を用意した。マルタが給仕していたが、ラザロは彼と共に食卓に着いていた者たちの一人であった。
12:2 So they made him a dinner there, and Martha served, but Lazarus was one of the ones reclining at the table with him.
12:2 ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει, ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ·

12:3 そこでマリヤは、高価な純粋なナルド香油一ポンドを取り、イエスの両足に塗り、自分の髪で彼の両足をぬぐった。家は香油の香りでいっぱいになった。
12:3 Mary, therefore, took a pound of ointment of pure nard, very valuable, and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. Now the house was filled with the odor of the ointment.
12:3 ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.

12:4 しかし、彼の弟子の一人で、彼を引き渡そうとしていたイスカリオテのユダが言った。
12:4 But Judas of Iscariot, one of his disciples (the one who was going to deliver him up) said,
12:4 λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι·

12:5 「なぜこの香油を三百デナリで売って、貧しい人々に与えなかったのか」。
12:5 “Why was this ointment not sold for three hundred denarii and given to the poor?”
12:5 Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;

12:6 ところで、彼がこのことを言ったのは、貧しい人々のことを気にかけていたからではなく、彼が盗人であり、金箱を持っていたが、そこに入れられるものをごまかしていたからであった。
12:6 But this he said not because he cared concerning the poor, but because he was a thief, and having the money box, he bore what was put into it.
12:6 εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλʼ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.

12:7 それでイエスは言った。「彼女をそのままにしておきなさい。彼女はわたしの埋葬の日のためにこのことを守ったのだから。
12:7 Jesus, therefore, said, “Let her be, so that she may keep it for the day of my burial.
12:7 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· Ἄφες αὐτήν, ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό·

12:8 あなたがたには、貧しい人々はいつでも一緒にいるが、わたしはいつでもいるわけではないからです」。
12:8 For the poor you have always with you, but me you do not have always.
12:8 τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθʼ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

12:9 それで、ユダヤ人たちからなる大群衆は、彼がそこにいるのを知って、やって来た。それはイエスのためだけでなく、死んだ者たちの中から起こさせたラザロを見るためでもあった。
12:9 Then, a large crowd of the Jews knew that he was there, and they came not only because of Jesus, but so that they might also see Lazarus, whom he raised from out of dead ones.
12:9 Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλʼ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.

12:10 しかし祭司長たちは、ラザロをも殺そうと相談した。
12:10 Yet the chief priests also consulted that they should kill Lazarus also,
12:10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν,

12:11 彼のために多くのユダヤ人たちが去って行き、イエスを信じたからであった。
12:11 for many of the Jews went because of him, and believed in Jesus.
12:11 ὅτι πολλοὶ διʼ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.

12:12 次の日、祭りに来ていた大群衆は、イエスがエルサレムに来られることを聞いて、
12:12 On the next day, the great crowd, which had come to the festival, hearing that Jesus is coming to Jerusalem,
12:12 Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,

12:13 しゅろの木の枝を取り、彼を出迎えるために出て行き、叫んだ。「ホサナ、主の名において来る者に祝福れ、イスラエルの王に」。
12:13 took branches of palm trees and went to meet him, and cried out, “Hosanna! Blessed is the one coming in the name of the Lord, even the king of Israel!”
12:13 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἐκραύγαζον· Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.

12:14 イエスは、子ろばを見つけて、それに座った。こう書いてあるとおりである。
12:14 But Jesus, finding a little donkey, sat on it, just as it is written,
12:14 εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπʼ αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραμμένον·

12:15 「シオンの娘よ、恐れてはならない。見よ、あなたの王が来る。ろばの子に座って」。
12:15 “Do not be afraid, daughter of Zion! Behold, your king comes sitting on a foal of a donkey.
12:15 Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.

12:16 彼の弟子たちはこれらの事を初めには理解しなかったが、イエスが栄光を受けた時、これらの事が彼について書かれていたこと、また自分たちが彼にこれらの事を行なったということを思い出した。
12:16 These things his disciples did not know at first, but when Jesus was glorifed, then they were reminded that these things had been written about him and they did these things to him.
12:16 ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον, ἀλλʼ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπʼ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.

12:17 それで、彼がラザロを墓から呼び出して死んだ者たちの中から起こさせた時に、彼と共にいた群衆は証しをした。
12:17 Therefore, the crowd that was with him when he called Lazarus out of the tomb and raised him out of dead ones was testifying.
12:17 ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετʼ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.

12:18 この理由のためにも、群衆は彼を迎えに出た。彼がこのしるしを行なったことを聞いたからである。
12:18 Because of this also the crowd met him, for they heard that he had done this sign.
12:18 διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.

12:19 それでパリサイ人たちは互いに言い合った。「あなたがたが何も成し遂げていないのを見なさい。見よ、世界は彼を追って行ってしまった」。
12:19 Therefore, the Pharisees said to one another, “You see that you are benefiting nothing. Behold, the world has gone after him.”
12:19 οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς· Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν· ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.

12:20 ところで、祭りで礼拝するために上って来た者たちの中に、あるギリシャ人たちがいた。
12:20 Now there were some Greeks among those going up in order that they might worship at the festival.
12:20 Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ·

12:21 それでこれらの者たちは、ガリラヤのベツサイダ出身のピリポのところに来て、「イエスにお目にかかりたいのですが」と言って彼に頼んだ。
12:21 These, therefore, came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and asked him saying, “Lord, we want to see Jesus.”
12:21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.

12:22 ピリポはやって来てアンデレに話し、アンデレとピリポは来て、彼らはイエスに話した。
12:22 Philip goes and tells Andrew. Andrew and Philip go and tell Jesus.
12:22 ἔρχεται ὁ Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ· ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ.

12:23 しかしイエスは彼らに答えて言った。「人の息子が栄光を受ける時が来た。
12:23 Jesus answers them saying, “The hour has come that the Son of Man should be glorified.
12:23 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων· Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

12:24 まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。一粒の小麦は地に落ちて死ななければ、それはそのままで残る。しかしそれが死ぬなら、多くの実を結ぶ。
12:24 Amen, amen, I say to you, unless a kernel of grain, falling into the ground, should die, it abides alone. But if it should die, it bears much fruit.
12:24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.

12:25 自分の魂を愛している者はそれを滅ぼす。この世界において自分の魂を憎む者は、それを保って世渡る命に至るだろう。
12:25 The one who is fond of his soul loses it, and the one who hates his soul in this world will keep it for life age-during.
12:25 ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.

12:26 誰でもわたしに仕えるなら、その者はわたしについて来なさい。わたしがいる所、そこにわたしに仕える者もいることになる。誰でもわたしに仕えるなら、父はその者を尊ばれる。
12:26 If anyone should serve me, let him follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone should serve me, the Father will honor him.
12:26 ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ.

12:27 今、わたしの魂は騒いでいる。わたしは何と言おうか。父よ、わたしをこの時から救ってください。しかし、このゆえにわたしはこの時に至ったのです。
12:27 Now is my soul disturbed, and what should I say, ‘Father, save me out of this hour’? But on account of this I have come to this hour.
12:27 Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.

12:28 父よ、あなたのみ名の栄光をお示しください」。すると天から声があった。「わたしはその栄光を現わした。そして再び栄光を現わそう」。
12:28 Father, glorify your name.” Then a voice came out of heaven, “I have glorified it and will glorify it again.”
12:28 πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω.

12:29 そのため、そこに立っていた群衆がそれを聞いて、「雷が鳴ったのだ」と言った。他の者たちは、「み使いが彼に話したのだ」と言った。
12:29 Therefore, the crowd, which stood and heard it, said, “Thunder had come.” Others said, “An angel has spoken to him.”
12:29 ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι· ἄλλοι ἔλεγον· Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν.

12:30 イエスは答えて言った。「この声は、わたしのためではなく、あなたがたのために生じたのです。
12:30 Jesus answered and said, “Not for my sake has this voice come, but for your sake.
12:30 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Οὐ διʼ ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ διʼ ὑμᾶς.

12:31 今は、この世界の裁きの時です。今、この世界の支配者は追い出されるのです。
12:31 Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out.
12:31 νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω·

12:32 そしてわたしは、地から上げられるなら、すべての人をわたし自身に引き寄せるだろう」。
12:32 And I, if I should be lifted up out of the earth, I will draw all to myself.”
12:32 κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.

12:33 彼はこう言って、自分がどんな死に方で死のうとしているかを示すためです。
12:33 But this he said, signifying by what death he was going to die.
12:33 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν.

12:34 それで群衆は彼に答えた。「わたしたちは律法から、キリストが世に渡ってとどまることを聞いています。あなたが、『人の息子は上げられねばならない』と言われるのはどうしてですか。この人の息子とは誰なのですか」。
12:34 The crowd, therefore, answered him, “We have heard out of the law that the Christ abides for the age, and how are you saying that the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man?”
12:34 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος· Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου;

12:35 それでイエスは彼らに言った。「もう少しの間、光はあなたがたの間にある。闇があなたがたに追いつかないために、自分たちに光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は、自分がどこへ行くのかを知らない。
12:35 Jesus, therefore, said to them, “Yet a little time the light is among you. Walk while you have the light, lest darkness should overtake you, and the one walking in the darkness does not know where he goes.
12:35 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ, καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει.

12:36 あなたがたが光の息子たちとなるために、自分たちに光があるうちに光を信じなさい」。イエスはこれらの事を言ってから立ち去り、彼らから身を隠した。
12:36 While you have the light, believe in the light, so that you may become sons of the light. Jesus said these things, and going away, was hidden from them.
12:36 ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπʼ αὐτῶν.

12:37 しかし、彼は彼らの前で多くのしるしを行なったのに、彼らは彼らを信じなかった。
12:37 Yet, he having done so many signs before them, they did not believe in him,
12:37 τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν,

12:38 それは、預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼はこう言った。「主よ、誰がわたしたちの知らせを信じたでしょうか。誰に主のみ腕が示されたでしょうか」。
12:38 that the word of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he said, “Lord, who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord been revealed?”
12:38 ἵνα ὁ λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν· Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;

12:39 こういうわけで、彼らは信じることができなかった。イザヤはまたこう言ったからである。
12:39 Because of this, they could not believe, for Isaiah said again,
12:39 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν ὅτι πάλιν εἶπεν Ἠσαΐας·

12:40 「彼は彼らの目を盲目にし、彼らの心をかたくなにした。彼らが目で見ず、心で理解せず、立ち返らず、わたしが彼らをいやすことがないためである」。
12:40 “He has blinded their eyes and hardened their hearts, lest they should see with the eyes and should understand with the heart and should turn, and I would heal them.”
12:40 Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ στραφῶσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.

12:41 イザヤがこれらの事を言ったのは、彼の栄光を見たからであって、彼について語ったのである。
12:41 These things Isaiah said because he saw his glory, and spoke concerning him.
12:41 ταῦτα εἶπεν Ἠσαΐας ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ.

12:42 それでも、支配者の中にも、多くの者が彼を信じた。しかし、パリサイ人たちのために、彼らはそれを告白しなかった。会堂から追放されないようにするためであった。
12:42 Notwithstanding, however, many of the rulers also believed in him, but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should become put out of the synagogue.
12:42 ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται,

12:43 彼らは神の栄光よりも、人の栄光を愛したからである。
12:43 For they loved the glory of men more than the glory of God.
12:43 ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.

12:44 イエスは叫んで言った。「わたしを信じる者は、わたしではなく、わたしを送られた方を信じている。
12:44 But Jesus cried out and said, “The one believing in me does not believe in me, but in the one who sent me,
12:44 Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν· Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με,

12:45 また、わたしを見る者はわたしを送られた方を見ている。
12:45 and the one who sees me sees the one who sent me.
12:45 καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με.

12:46 わたしは光として世界に来た。それは、わたしを信じる者がすべて、闇の中にとどまらないようにするためです。
12:46 I have come as a light into the world, that everyone who believes in me should not abide in darkness.
12:46 ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ.

12:47 誰かがわたしの言葉を聞いて、それを守らないとしても、わたしは彼を裁かない。わたしは世界を裁くためではなく、世界を救うために来たからです。
12:47 And if anyone should hear my words and should not keep them, I will not judge him. For I did not come that I should judge the world, but that I should save the world.
12:47 καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλʼ ἵνα σώσω τὸν κόσμον.

12:48 わたしを拒み、わたしの言葉を受け入れない者には、彼を裁くものがある。わたしの話したその言葉が、最後の日に彼を裁くだろう。
12:48 The one who rejects me and does not receive my words has one that judges him. The word which I have spoken, that will judge him in the last day.
12:48 ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ·

12:49 わたしは自分から話したのではなく、わたしを送られた父ご自身が、何を言うべきか、何を話すべきか、わたしに命令を与えられたからです。
12:49 For I have not spoken out of myself, but the Father himself who sent me has given me a commandment, what I should say and what I should speak.
12:49 ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλʼ ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω.

12:50 わたしは、彼の命令が世渡る命であることを知っている。それゆえに、わたしが話していることは、ちょうど父がわたしに話されたように、そのとおりにわたしは話すからです」。
12:50 And I know that his commandment is life age-during. Therefore, that which I speak, just as the Father has said to me, thus I speak.
12:50 καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ, καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ πατήρ, οὕτως λαλῶ.

 

13:1 さて、過ぎ越しの祭りの前に、イエスはこの世界を去って父のみもとに行くべき自分の時が来たことを知り、世界にいた自分の者たちを愛して、彼らを終結まで愛した。
13:1 Now before the festival of the Passover, Jesus, knowing that his hour had come that he should pass out of this world to the Father, loving his own in the world, he loved them to the consummation.
13:1 Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς.

13:2 夕食が進んでいる間に、謗魔はすでにシモンのイスカリオテのユダの心に彼を引き渡す考えを入れていたが、
13:2 And dinner taking place, the Slanderer already having put it in the heart that Judas of Simon Iscariot should deliver him up,
13:2 καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου,

13:3 彼は、父がすべてのものを自分の手に与えられたこと、そして自分が神から出て来て、神のもとに行こうとしていることを知り、
13:3 he knowing that the Father had given him all things into his hands, and that he came from God and goes to God,
13:3 εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας, καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει,

13:4 夕食の席から立ち上がり、上着をわきに置いた。手ぬぐいを取って身に帯びた。
13:4 rises from the dinner and sets aside his garments, and taking a towel, he girded himself.
13:4 ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν·

13:5 それから、たらいに水を入れて、弟子たちの足を洗い、身に帯びた手ぬぐいでふき始めた。
13:5 Then he puts water into a washbasin and began to wash the feet of the disciples and wipe them with the towel with which he was girded.
13:5 εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα, καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος.

13:6 こうして、シモン・ペテロのところに来た。彼は彼に言った。「主よ、わたしの足をお洗いになるのですか」。
13:6 He, then, comes to Simon Peter. He says to him, “Lord, are you washing my feet?”
13:6 ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον. λέγει αὐτῷ· Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας;

13:7 イエスは答えて彼に言った。「あなたはわたしがしていることを今は分からないが、これらの事の後で理解するだろう」。
13:7 Jesus answered and said to him, “That which I do you do not understand now, but you will know after these things.”
13:7 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα.

13:8 ペテロは彼に言った。「わたしの足を、世に渡って決して洗わないでください」。イエスは彼に答えた。「わたしがあなたを洗わないなら、あなたはわたしと何の関係もない」。
13:8 Peter says to him, “You should by no means be washing my feet for the age!” Jesus answered him, “Unless I wash you, you have no part with me.”
13:8 λέγει αὐτῷ Πέτρος· Οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ· Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετʼ ἐμοῦ.

13:9 シモン・ペテロはイエスに言った。「主よ、わたしの足だけでなく、手も頭も」。
13:9 Simon Peter says to him, “Lord, not my feet only, but also the hands and head!”
13:9 λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν.

13:10 イエスは彼に言った。「水浴びした者は、足のほかは洗う必要がない。全身清いのです。あなたがたは清いが、みんながそうなのではない」。
13:10 Jesus says to him, “The one who is bathed does not have need except to wash the feet, but is completely clean. And you are clean, but not all.”
13:10 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλʼ ἔστιν καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλʼ οὐχὶ πάντες.

13:11 彼は自分を引き渡す者を知っていたので、そのために、「あなたがたのすべてが清いのではない」と言ったのである。
13:11 For he knew the one delivering him up. Because of this he said, “You are not all clean.”
13:11 ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.

13:12 そこで彼らの足を洗ってから、上着を着け、再び食卓に着き、彼らに言った。「わたしがあなたがたにしたことが分かるか。
13:12 When, then, he washed their feet, and took his garments and reclined again, he said to them, “Do you know what I have done to you?
13:12 Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν, πάλιν εἶπεν αὐτοῖς· Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν;

13:13 あなたがたはわたしを『先生』また『主』と呼ぶ。そう言うのは正しいことです。わたしはそうだからです。
13:13 You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and you speak well, for I am.
13:13 ὑμεῖς φωνεῖτέ με Ὁ διδάσκαλος καὶ Ὁ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὶ γάρ.

13:14 それで、主また先生であるわたしがあなたがたの足を洗ったのなら、あなたがたも互いに足を洗い合うべきです。
13:14 If, therefore, I, the Lord and Teacher, washed your feet, you also ought to wash the feet of one another.
13:14 εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας·

13:15 わたしがあなたがたに模範を与えたのは、あなたがたも、わたしがあなたがたにしたのと同じようにするためだからです。
13:15 For I have given you an example, that just as I did to you, you also should be doing.
13:15 ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε.

13:16 まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。奴隷は自分の主人より偉大ではなく、使徒は自分を送られた者より偉大ではない。
13:16 Amen, amen, I say to you, a slave is not greater than his lord, neither is an apostle greater than the one who sent him.
13:16 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν.

13:17 もしこれらの事を知って、それを行なうなら、あなたがたは幸せです。
13:17 If you know these things, happy are you if you should do them.
13:17 εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά.

13:18 わたしはあなたがたのすべてに関して話しているのではない。わたしは自分の選んだ者を知っている。しかしそれは、『わたしのパンを食べている者が、わたしに向かってかかとを上げた』という聖書が成就するためなのです。
13:18 I do not speak concerning all of you. I know whom I have chosen. But in order that the scripture may be fulfilled, ‘The one eating my bread has lifted up his heel against me.’
13:18 οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλʼ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ· Ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπʼ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.

13:19 今から、それが起きる前にあなたがたに言っておく。それが起きる時、わたしがその者であることを信じるためです。
13:19 From now on I am telling you before it occurs, so that you might believe, whenever it may occur, that I am.
13:19 ἀπʼ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύσητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι.

13:20 まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。わたしが送る者を受け入れる者はわたしを受け入れるのであり、わたしを受け入れる者はわたしを送られた方を受け入れるのです」。
13:20 Amen, amen, I say to you, the one receiving anyone I should be sending receives me. Yet, the one receiving me receives the one who sent me.”
13:20 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει, ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με.

13:21 イエスはこれらのことを言うと、霊において騒ぎ、証しして言った。「まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。あなたがたのうちの一人がわたしを引き渡すだろう」。
13:21 Saying these things, Jesus was disturbed in spirit, and testified and said, “Amen, amen, I say to you that one of you will deliver me up.”
13:21 Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.

13:22 弟子たちは、彼が誰について話しているのかと当惑して、互いに見つめ合った。
13:22 The disciples looked at one another, being perplexed concerning whom he is speaking.
13:22 ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει.

13:23 彼の弟子の一人で、イエスが愛していた者が、イエスの胸にもたれていた。
13:23 One of his disciples, the one whom Jesus loved, was reclining in the bosom of Jesus.
13:23 ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς·

13:24 それで、シモン・ペテロはこの者にうなずいて合図して、彼が誰のことを言っているのかと尋ねさせた。
13:24 Therefore, Simon Peter nods to this one to ask who it is concerning whom he speaks.
13:24 νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει.

13:25 その者はそのままイエスの胸もとにもたれかかって、「主よ、それは誰ですか」と言った。
13:25 That one leaning back thus on the chest of Jesus says to him, “Lord, who is it?”
13:25 ἀναπεσὼν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ· Κύριε, τίς ἐστιν;

13:26 イエスは答えた。「わたしが一口の食物を浸して与える者がその者です」。そこで彼は一口の食物を浸して、それをシモンのイスカリオテのユダに与えた。
13:26 Jesus answers, “That one is the one to whom I will dip the morsel and give it to him. Therefore, dipping the morsel, he gives it to Judas of Simon Iscariot.
13:26 ἀποκρίνεται ὁ Ἰησοῦς· Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ· βάψας οὖν τὸ ψωμίον δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου.

13:27 一口の食物の後で、そのとき、サタンがその者の中に入った。それで、イエスは彼に言った。「あなたのすることを早くしなさい」。
13:27 And after the morsel, then, Satan entered into that one. Jesus, therefore, says to him, “That which you do, do quickly.”
13:27 καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς. λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον.

13:28 しかし、食卓に着いている者は誰も、イエスがなぜ彼にこのことを言ったのかを知らなかった。
13:28 But none of those reclining at the table knew for what reason he said this to him.
13:28 τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ·

13:29 というのは、ある者たちは、ユダが金箱を持っていたので、イエスは彼に、「祭りのためにわたしたちが必要とする物を買いなさい」と言った、あるいは、貧しい人々に何かを与えるようとしたのだと思っていたのである。
13:29 For some thought, since Judas had the money box, that Jesus says to him, “Buy that which we have need of for the festival,” or that he should give something to the poor.
13:29 τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ.

13:30 それで、一口の食物を受け取ると、その者はすぐに出て行った。それは夜であった。
13:30 Receiving the morsel, therefore, that one went out immediately. Now it was night.
13:30 λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς. ἦν δὲ νύξ.

13:31 彼が出て行くと、イエスは言った。「今や人の息子は栄光を受け、神は彼において栄光を受けられた。
13:31 When, therefore, he went out, Jesus says, “Now the Son of Man is glorified, and God is glorified in him.
13:31 Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν λέγει Ἰησοῦς· Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ·

13:32 神が彼において栄光を受けられたのなら、神は彼にもご自身において栄光を与えられ、すぐに彼に栄光をお与えになる。
13:32 If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and will glorify him immediately.
13:32 εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὑτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν.

13:33 小さな子供たちよ、わたしはあと少しの間あなたがたと共にいる。あなたがたはわたしを捜すが、『わたしが行く所に、あなたがたは来ることができない』とユダヤ人たちに言ったそのとおりに、今わたしはあなたがたにも言う。
13:33 Little children, yet a little time I am with you. You will seek me, and just as I said to the Jews, ‘Where I go you cannot come,’ now I also say to you.
13:33 τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθʼ ὑμῶν εἰμι· ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι.

13:34 わたしは新しい戒めをあなたがたに与える。それは、あなたがたが互いに愛し合うことです。わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いを愛することです。
13:34 A new commandment I give to you, that you should love one another. Just as I have loved you, that you also should love one another.
13:34 ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

13:35 あなたがたの間に愛があれば、これによってすべての人は、あなたがたがわたしの弟子であることを知るだろう」。
13:35 By this will all know that you are my disciples, if you should have love among one another.”
13:35 ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις.

13:36 シモン・ペテロは彼に言った。「主よ、あなたはどこへ行かれるのですか」。イエスは答えた。「わたしが行く所に、あなたは今ついて来ることができないが、後でついて来るだろう」。
13:36 Simon Peter says to him, “Lord, where are you going?” Jesus answered, “Where I go you cannot follow me now, but you will follow me afterward.”
13:36 Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον.

13:37 ペテロは彼に言った。「主よ、なぜ今はあなたについて行けないのですか。わたしはあなたのために自分の魂を捨てます」。
13:37 Peter says to him, “Lord, because of what can I not follow you now? I will lay down my soul for your sake.”
13:37 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

13:38 イエスは答えた。「あなたはわたしのために自分の魂を捨てるのか。まことをもって、まことをもって、わたしはあなたに言っておく。あなたがわたしを三度否認するまで、決しておんどりは鳴かないだろう」。
13:38 Jesus answers, “Will you lay down your soul for my sake? Amen, amen, I say to you, that the cock should by no means be crowing until you will be denying me three times.”
13:38 ἀποκρίνεται Ἰησοῦς· Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς.

 

14:1 「あなたがたの心を騒がせてはいけない。神を信じ、またわたしを信じなさい。
14:1 “Let not your heart be disturbed. Believe in God, and believe in me.
14:1 Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε.

14:2 わたしの父の家にはたくさんの住まいがある。そうでなかったなら、わたしはあなたがたに話しただろう。わたしはあなたがたのために場所を用意しに行くのだから。
14:2 In my Father’s house there are many abodes. Yet if not, I would have told you, because I go to prepare a place for you.
14:2 ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν· εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν·

14:3 わたしは、行ってあなたがたのために場所を用意したら、また来て、あなたがたをわたしのところに迎える。わたしのいる所に、あなたがたもいるようになるためです。
14:3 And if I should go and prepare a place for you, I will come again and will receive you to myself, in order that where I am, you also should be.
14:3 καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε.

14:4 そしてわたしがどこへ行くのか、あなたがたはその道を知っている」。
14:4 And where I go you know the way.”
14:4 καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν.

14:5 トマスがイエスに言った。「主よ、わたしたちはあなたがどこへ行かれるのか知りません。わたしたちはどうしてその道を知ることができるでしょう」。
14:5 Thomas says to him, “Lord, we do not know where you are going. How can we know the way?”
14:5 λέγει αὐτῷ Θωμᾶς· Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι;

14:6 イエスは彼に言った。「わたしは道であり、真理であり、命です。わたしを通してでなければ、誰も父のもとに来ることはない。
14:6 Jesus says to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
14:6 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ διʼ ἐμοῦ.

14:7 あなたがたは、わたしを知っていたなら、父をも知っていただろう。今から、あなたがたはその方を知っており、またその方を見たのです」。
14:7 If you had known me, you would have known my Father also. From now on you know him and have seen him.”
14:7 εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε· ἀπʼ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν.

14:8 ピリポがイエスに言った。「主よ、わたしたちに父をお示しください。わたしたちにとってはそれで十分です」。
14:8 Philip says to him, “Lord, show us the Father, and it suffices us.
14:8 Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν.

14:9 イエスは彼に言った。「こんなに長い間、わたしはあなたがたと共にいたのに、ピリポよ、あなたはわたしを知っていないのか。わたしを見た者は父を見たのです。どうしてあなたは、『わたしたちに父を示してください』と言うのか。
14:9 Jesus says to him, “So much time I have been with you and you do not know me, Philip? The one who has seen me has seen the Father. How do you say, ‘Show us the Father?’
14:9 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Τοσούτῳ χρόνῳ μεθʼ ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα· πῶς σὺ λέγεις· Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα;

14:10 わたしが父のうちにおり、父がわたしのうちにおられることをあなたは信じないのか。わたしがあなたがたに言う言葉は、わたしが自分から話すのではない。わたしのうちにとどまられる父がご自分のわざを行なっておられるのです。
14:10 Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you I do not speak from myself, but the Father who abides in me does his works.
14:10 οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπʼ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ, ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ.

14:11 わたしが父のうちにおり、父がわたしのうちにおられるというわたしを信じなさい。そうでなければ、わざそのもののゆえに信じなさい。
14:11 Believe me that I am in the Father and the Father in me. Yet if not, believe because of the works themselves.
14:11 πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε.

14:12 まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。わたしを信じる者は、わたしの行なうわざをも行なうだろう。しかも、それより大きなわざを行なうだろう。わたしは父のもとへ行くからです。
14:12 Amen, amen, I say to you, the one believing in me, the works that I do that one will also do, and he will do greater than these because I go to the Father.
14:12 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι·

14:13 あなたがたがわたしの名において求めることは何でも、わたしはそれを行なう。父が息子において栄光をお受けになるためです。
14:13 And whatever you should ask in my name, this I will do, in order that the Father should be glorified in the Son.
14:13 καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ·

14:14 あなたがたがわたしの名においてわたしに何かを求めるなら、わたしはそれを行なう。
14:14 If you should ask me anything in my name, I will do it.
14:14 ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω.

14:15 あなたがたがわたしを愛しているなら、わたしの戒めを守りなさい。
14:15 If you should love me, you will keep my commandments.
14:15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε·

14:16 わたしは父にお願いし、彼はあなたがたにほかの助け手を与えて、世を渡ってあなたがたと共にいるようにくださる。
14:16 And I will ask the Father and he will send you another advocate, that it may be with you for the age —
14:16 κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα ᾖ μεθʼ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα,

14:17 それは真理の霊であり、世界はそれを見ることも知ることもないので、受け入れることができない。あなたがたはそれを知っている。それがあなたがたと共にとどまり、あなたがたのうちにあることになるからです。
14:17 the spirit of truth, which the world cannot receive, because it does not see it or know it. You know it, because it abides with you and will be in you.
14:17 τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει· ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρʼ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται.

14:18 わたしはあなたがたを孤児にしてはおかない。わたしはあなたがたのところに来る。
14:18 I will not leave you as orphans. I am coming to you.
14:18 Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς.

14:19 もうしばらくすると、世界はもはやわたしを見ないだろう。しかし、あなたがたはわたしを見る。わたしは生きているので、あなたがたも生きるようになる。
14:19 Yet a little while and the world no longer sees me, but you see me. Because I live, you will also live.
14:19 ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσετε.

14:20 その日には、わたしがわたしの父のうちにおり、あなたがたがわたしのうちにおり、わたしがあなたがたのうちにいることを、あなたがたは知るだろう。
14:20 In that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you.
14:20 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν.

14:21 わたしの戒めを持ってそれらを守る者、その者はわたしを愛している者です。わたしを愛する者はわたしの父に愛されるだろう。そして、わたしは彼を愛し、彼に自分を現すだろう」。
14:21 The one having my commandments and keeping them, that one is the one who is loving me. Now the one loving me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him.”
14:21 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν.

14:22 イスカリオテでないユダが彼に言った。「主よ、わたしたちにご自分を現そうとしておられるのに、世界にはそうしようとされないとは、どうしてですか」。
14:22 Judas (not Iscariot) says to him, “Lord, what has occurred that you are going to manifest yourself to us and not to the world?”
14:22 λέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης· Κύριε, τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ;

14:23 イエスは答えて彼に言った。「人がわたしを愛しているなら、彼はわたしの言葉を守る。わたしの父は彼を愛され、わたしたちはその者のもとに行き、その者と共に住まいを造る。
14:23 Jesus answered and said to him, “If anyone should love me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and we will make an abode with him.
14:23 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρʼ αὐτῷ ποιησόμεθα.

14:24 わたしを愛していない者は、わたしの言葉を守らない。あなたがたが聞いている言葉はわたしのものではなく、わたしを送られた父のものです。
14:24 The one not loving me does not keep my words. And the word which you hear is not mine, but the Father’s who sent me.
14:24 ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ· καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός.

14:25 わたしは、まだあなたがたと共にとどまっている間に、これらの事をあなたがたに言ってきた。
14:25 I have said these things to you, while abiding with you.
14:25 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρʼ ὑμῖν μένων·

14:26 しかし助け手、すなわち父がわたしの名において送られる聖霊のことですが、そのものはあなたがたにすべての事を教え、わたしがあなたがたに言ったことすべてを思い起こさせるだろう。
14:26 But the advocate, the holy spirit, which the Father will send in my name, that one will teach you all things and will remind you of all that I have said to you.
14:26 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν.

14:27 わたしは平和をあなたがたに残し、わたしの平和をあなたがたに与える。わたしはあなたがたに、世界が与えるのと同じようにして与えるのではない。あなたがたの心を騒がせてはならず、おじけてはならない。
14:27 Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, I give to you. Do not let your heart be disturbed, neither let it be timid.
14:27 εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.

14:28 あなたがたは、『わたしは去って行くが、あなたがたのところに戻って来る』と、わたしが言ったのを聞いた。あなたがたは、わたしを愛しているなら、わたしが父のもとに行くことを喜ぶはずです。父はわたしより偉大だからです。
14:28 You have heard that I said to you, ‘I go and come to you. If you loved me, you would have rejoiced that I go to the Father, because the Father is greater than I.
14:28 ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἄν, ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι ὁ πατὴρ μείζων μού ἐστιν.

14:29 今わたしは、それが起きる前にあなたがたに告げてきた。それが起きる時にあなたがたが信じるためです。
14:29 And now I have told you before it occurs, so that whenever it should occur, you may believe.
14:29 καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε.

14:30 わたしはもはや、あなたがたと多くを話さないだろう。世界の支配者がやって来るからです。彼はわたしのうちに何も持っていない。
14:30 I will no longer speak with you much, for the ruler of the world comes, and he has nothing in me.
14:30 οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθʼ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων· καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν,

14:31 しかし、わたしが父を愛していることを世界が知るために、父がわたしに命じられたそのとおりにわたしは行なう。立ちなさい。ここから出て行こう」。
14:31 But in order that the world may know that I love the Father, and just as the Father has commanded me, thus I do. Rise up! Let us go from here!”
14:31 ἀλλʼ ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατο μοι ὁ πατὴρ οὕτως ποιῶ. Ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν.

 

15:1 「わたしが真のぶどうの木であり、わたしの父は耕作者です。
15:1 “I am the true vine, and my Father is the farmer.
15:1 Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν·

15:2 その方は、わたしにある実を結ばない枝をすべて取り去り、実を結ぶ枝をすべて、それがもっと実を結ぶようにするために刈り込まれる。
15:2 Every branch in me that does not bring forth fruit, he takes it away. And every one bringing forth fruit, he prunes it so that it should bring forth more fruit.
15:2 πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ.

15:3 あなたがたは、わたしがあなたがたに話してきた言葉によって、すでに清いのです。
15:3 You are already clean because of the word that I have spoken to you.
15:3 ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν·

15:4 わたしのうちにとどまりなさい。わたしもあなたがたのうちにとどまっている。枝がぶどうの木のうちにとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないように、あなたがたもわたしのうちにとどまっていなければ、実を結ぶことはできない。
15:4 Abide in me, and I in you. Just as the branch cannot bring forth fruit from itself unless it should abide in the branch, thus neither you, unless you should abide in me.
15:4 μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφʼ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.

15:5 わたしはぶどうの木であり、あなたがたはその枝です。わたしのうちにとどまり、わたしもそのうちにとどまる者は、たくさんの実を結ぶ。あなたがたは、わたしを離れては何もできないからです。
15:5 I am the vine. You are the branches. The one abiding in me and I in him, this one brings forth much fruit, for apart from me you can do nothing.
15:5 ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.

15:6 わたしのうちにとどまらないなら、その者は枝のように投げ出されて枯らされる。そして人々はそれらを集め、火の中に投げ込み、それらは燃やされる。
15:6 If anyone should not abide in me, he is cast out as a branch and dries up. And they gather them and cast them into the fire and they are burned.
15:6 ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται.

15:7 あなたがたがわたしのうちにとどまり、わたしの言葉があなたがたのうちにとどまるなら、あなたがたは自分たちの望むことを何でも求め、それはあなたがたのためにそのとおりになる。
15:7 If you abide in me and my words should abide in you, whatever you should want, ask, and it will occur to you.
15:7 ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν·

15:8 あなたがたが多くの実を結び、そしてわたしの弟子となるならば、これによってわたしの父は栄光をお受けになる。
15:8 In this is my Father glorified, that you should bring forth much fruit and should become my disciples.
15:8 ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί.

15:9 ちょうど父がわたしを愛されたように、わたしもあなたがたを愛したのです。わたしの愛のうちにとどまりなさい。
15:9 Just as the Father has loved me, I also have loved you. Abide in my love.
15:9 καθὼς ἠγάπησέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα, μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ.

15:10 あなたがたがわたしの戒めを守るなら、あなたがたはわたしの愛のうちにとどまるだろう。ちょうどわたしが父の戒めを守っており、その方の愛のうちにとどまっているのと同じです。
15:10 If you should keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father’s commandments and abide in his love.
15:10 ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ.

15:11 わたしはこれらのことをあなたがたに話したのは、わたしの喜びがあなたがたのうちにあり、あなたがたの喜びが満たされるためです。
15:11 I have spoken these things to you so that my joy should be in you, and your joy should be filled.
15:11 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾖ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ.

15:12 わたしがあなたがたを愛したとおりに、あなたがたが互いに愛し合うこと、これがわたしの戒めです。
15:12 This is my commandment, that you should be loving one another just as I have loved you.
15:12 Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμὴ ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς·

15:13 誰かが自分の友人たちのために自分の魂を捨てること、これより大きな愛は誰にもない。
15:13 No one has greater love than this, that someone should be laying down his soul for his friends.
15:13 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ.

15:14 わたしがあなたがたに命じることを行なうなら、あなたがたはわたしの友です。
15:14 You are my friends if you should be doing whatever I command you.
15:14 ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε ἐὰν ποιῆτε ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν.

15:15 わたしはもはや、あなたがたを奴隷とは呼ばない。奴隷は自分の主人が行なうことを知らないからです。しかし、わたしはあなたがたを友と呼ぶ。わたしの父から聞いたことすべてを、わたしはあなたがたに知らせたからです。
15:15 I no longer call you slaves, because the slave does not know what his lord is doing. But I have called you friends, because all that I have heard from my Father I have made known to you.
15:15 οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν.

15:16 あなたがたがわたしを選んだのではなく、わたしがあなたがたを選んだのです。そして、あなたがたを立てた。それは、あなたがたが行って実を結び、あなたがたの実が残るため、また、あなたがたがわたしの名において父に求めるものは何でも、彼があなたがたに与えてくださるためです。
15:16 You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and should bring forth fruit, and your fruit should abide, in order that whatever you ask the Father in my name, he should be giving it to you.
15:16 οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλʼ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου δῷ ὑμῖν.

15:17 わたしがこれらのことをあなたがたに命じるのは、あなたがたが互いに愛し合うためです。
15:17 These things I command you that you may be loving one another.
15:17 ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

15:18 もし世界があなたがたを憎むなら、それがあなたがたを憎む前にわたしを憎んだことを、あなたがたは知っている。
15:18 If the world hates you, you know that it has hated me first before you.
15:18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν.

15:19 あなたがたが世界から出たものであったなら、世界はそれ自身のものを愛するだろう。しかし、あなたがたは世界のものではなく、わたしがあなたがたを世界から選び出したので、そのために世界はあなたがたを憎むのです。
15:19 If you were out of the world, the world would be fond of its own. But because you are not out of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you.
15:19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλʼ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.

15:20 『奴隷は自分の主人より偉大ではない』と、わたしがあなたがたに言った言葉を思い出しなさい。彼らがわたしを迫害したのであれば、あなたがたをも迫害するだろう。彼らがわたしの言葉を守ったのであれば、あなたがたの言葉も守るだろう。
15:20 Remember the word which I said to you, ‘A slave is not greater than his lord.’ If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, the will also keep yours.
15:20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ· εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.

15:21 しかし彼らは、わたしの名のゆえに、あなたがたに対してこれらの事すべてを行なうだろう。彼らはわたしを送られた方を知っていないからです。
15:21 But all these things they will do to you on account of my name, because they do not know the one who sent me.
15:21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά με.

15:22 わたしがやって来て彼らに話していなかったなら、彼らには罪がなかっただろう。しかし今は、彼らには自分たちの罪について言い訳がない。
15:22 If I did not come and speak to them, they would not have sin. But now they have no excuse concerning their sin.
15:22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν.

15:23 わたしを憎む者は、わたしの父をも憎む。
15:23 The one who hates me hates my Father also.
15:23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ.

15:24 わたしが、ほかの誰も行なわなかったわざを彼らの間で行なわなかったなら、彼らには罪がなかっただろう。しかし今は、彼らはわたしもわたしの父をも見て、憎んだのです。
15:24 If I did not do the works among them which no other one did, they would not have sin. But now they have both seen and hated both me and my Father.
15:24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου.

15:25 しかしそれは、彼らの律法の中で『彼らは理由なくわたしを憎んだ』と書いてある言葉が成就するためです。
15:25 But it is that the word which has been written in their law should be fulfilled, ‘They hated me without a cause.’
15:25 ἀλλʼ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος ὅτι Ἐμίσησάν με δωρεάν.

15:26 わたしが父のもとからあなたがたに送る助け手、すなわち父から出る真理の霊が来る時、その者はわたしについて証しするだろう。
15:26 Whenever the advocate should come, whom I will send to you from the Father, the spirit of truth which goes out of the Father, that one will testify concerning me.
15:26 Ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·

15:27 あなたがたも、初めからわたしと共にいたのだから、証しするだろう。
15:27 But you are also testifying, because you have been with me from the beginning.
15:27 καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπʼ ἀρχῆς μετʼ ἐμοῦ ἐστε.

 

16:1 あなたがたがつまずかないために、わたしはこれらの事をあなたがたに話してきた。
16:1 These things I have spoken to you that you should not be offended.
16:1 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε.

16:2 彼らはあなたがたを会堂から追い出すだろう。更にあなたがたを殺す者がみな、自分は神に神聖な奉仕をささげたのだと思う時が来る。
16:2 They will put you out of the synagogues, but the hour is coming that everyone who kills you may be thinking that he is offering divine service to God.
16:2 ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλʼ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ.

16:3 彼らは父もわたしも知っていないので、これらの事を行なうことになる。
16:3 And these things they will do because they do not know the Father or me.
16:3 καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ.

16:4 しかし、わたしはこれらの事をあなたがたに話したのは、彼らの時が来るとき、わたしが彼らについて話したことを、あなたがたが思い出すためです。これらの事を初めから言わなかったのは、わたしがあなたがたと共にいたからです。
16:4 But these things I have spoken to you that whenever their hour should come, you should be remembering that I told you about them. But these things I did not say to you from the beginning, because I was with you.
16:4 ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθʼ ὑμῶν ἤμην.

16:5 しかし今、わたしは自分を送られた方のもとに行こうとしている。それでも、あなたがたのうちの誰も、『どこへ行くのか』とは尋ねない。
16:5 But now I go to the one who sent me, and none of you is asking me, ‘Where are you going?’
16:5 νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με· Ποῦ ὑπάγεις;

16:6 しかし、わたしがこれらの事をあなたがたに話したために、悲嘆があなたがたの心を満たしている。
16:6 But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart.
16:6 ἀλλʼ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν.

16:7 しかし、わたしはあなたがたに真実を言う。わたしが去って行くことはあなたがたの益になるのです。わたしが去って行かなければ、助け手は決してあなたがたのところに来ないからです。しかし、わたしが行けば、わたしはそのものをあなたがたに送ろう。
16:7 But I tell you the truth. It is expedient for you that I should be going away. For if I should not be going away, the advocate should by no means be coming to you. But if I should be going, I will send it to you.
16:7 ἀλλʼ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν, συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐ μὴ ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς.

16:8 そしてそのものが来ると、罪に関し、義に関し、また裁きに関して、世界を責めるだろう。
16:8 And coming, that one will convict the world concerning sin and concerning righteousness and concerning judgment:
16:8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως·

16:9 罪に関してとは、彼らがわたしを信じていないからです。
16:9 concerning sin, because they do not believe in me;
16:9 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ·

16:10 義に関してとは、わたしが父のもとに行き、あなたがたがもはやわたしを見ないからです。
16:10 yet concerning righteousness, because I go to the Father and you no longer see me;
16:10 περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με·

16:11 裁きに関してとは、この世界の支配者が裁かれたからです。
16:11 yet concerning judgment, because the ruler of this world has been judged.
16:11 περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται.

16:12 わたしには、まだあなたがたに言うべきたくさんの事があるが、あなたがたは今はそれに耐えられない。
16:12 I still have much to say to you, but you are not able to bear it now.
16:12 Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν, ἀλλʼ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι·

16:13 しかし、そのもの、すなわち真理の霊が来るとき、そのものはあなたがたをすべての真理に導くだろう。そのものは自分から語るのではなく、すべて自分が聞くことを話すことになるからです。そしてそのものはあなたがたに来たるべき事を知らせるだろう。
16:13 But whenever that one should be coming — the spirit of truth — it will guide you into all truth, for it will not speak from itself, but whatever it hears it will speak, and it will proclaim to you that which is coming.
16:13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ, οὐ γὰρ λαλήσει ἀφʼ ἑαυτοῦ, ἀλλʼ ὅσα ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

16:14 そのものはわたしの栄光を現わすだろう。そのものはわたしのものから受けて、それをあなたがたに知らせるからです。
16:14 That one will glorify me, because it will receive of mine and will proclaim it to you.
16:14 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

16:15 父が持っておられるものはすべてわたしのものです。それでわたしは、そのものがわたしのものから受けて、それをあなたがたに知らせると言ったのです。
16:15 All whatever the Father has is mine. Because of this I said that it receives of mine and will proclaim it to you.
16:15 πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν· διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

16:16 しばらくすると、あなたがたはもはやわたしを見ない。またしばらくすると、あなたがたはわたしを見るだろう」。
16:16 A little while and you no longer see me, and again a little while and you will see me.”
16:16 Μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με.

16:17 それで、弟子たちのうちのある者たちは互いに言い合った。「『しばらくすると、あなたがたはわたしを見ない。またしばらくすると、あなたがたはわたしを見るだろう』、そして、『わたしは父のもとに行くからです』と言われるが、これは何のことだろう」。
16:17 Therefore, some of his disciples said to one another, “What is this that he says to us, ‘A little while and you do not see me, and again a little while and you will see me,’ and ‘Because I go to the Father’?”
16:17 εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους· Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν· Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί· Ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα;

16:18 それで彼らは言った。「彼が『しばらくすると』と言われるが、これは何のことだろう。わたしたちは彼の言われることが分からない」。
16:18 They said, therefore, “What is this that he is saying, ‘A little while’? We do not know what he is saying.”
16:18 ἔλεγον οὖν· Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει μικρόν; οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ.

16:19 それでイエスは、彼らが自分に尋ねたがっているのを知って、彼らに言った。「あなたがたは互いに、『しばらくすると、あなたがたはわたしを見ない、そしてまたしばらくすると、あなたがたはわたしを見るだろう』とわたしが言ったこのことに関して尋ね合っているのか。
16:19 Jesus knew that they wanted to ask him, and he said to them, “Concerning this are you seeking with one another that which I said, ‘A little while and you do not see me, and again a little while and you will see me’?”
16:19 ἔγνω Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Περὶ τούτου ζητεῖτε μετʼ ἀλλήλων ὅτι εἶπον· Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με;

16:20 まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。あなたがたは泣き悲しむが、世界は喜ぶだろう。あなたがたは悲しむが、あなたがたの悲しみは喜びに変わるだろう。
16:20 Amen, amen, I say to you that you will weep and lament, but the world will rejoice. You will become sorrowful, but your sorrow will become joy.
16:20 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς λυπηθήσεσθε, ἀλλʼ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται.

16:21 女は出産するとき、自分の時が来たので悲しむ。しかし、子供を産んでしまうと、一人の人が世界に生まれた喜びのために、もはやその苦しみを覚えていない。
16:21 A woman, whenever she may be bringing forth, has sorrow because her hour has come. But whenever she should be bearing a little child, she no longer remembers the affliction, because of the joy that a human being was born into the world.
16:21 ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον.

16:22 だから、あなたがたには今は悲しみがあるが、わたしは再びあなたがたを見るので、あなたがたの心は喜ぶことでしょう。そして、誰もあなたがたの喜びをあなたがたから取り去る者はいない。
16:22 You, therefore, also have sorrow now, but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one takes from you.
16:22 καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφʼ ὑμῶν.

16:23 その日には、あなたがたはわたしに何も尋ねないだろう。まことをもって、まことをもって、わたしはあなたがたに言っておく。あなたがたが父に求めることは何でも、彼はわたしの名においてあなたがたに与えてくださる。
16:23 And in that day you will not ask me anything. Amen, amen, I say to you, whatever you should ask the Father, he will give to you in my name.
16:23 καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα δώσει ὑμῖν ἐν τῷ ὀνόματί μου.

16:24 今まで、あなたがたはわたしの名において何も求めたことがない。求めなさい。そうすればあなたがたは受けるだろう。それは、あなたがたの喜びが満たされるためです。
16:24 Until now you have not asked anything in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full.
16:24 ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου· αἰτεῖτε καὶ λήμψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη.

16:25 わたしはこれらの事をあなたがたに比喩で話してきた。わたしがもはやあなたがたに比喩で話すのではなく、父についてはっきりと告げる時が来ようとしている。
16:25 These things I have spoken to you in figurative sayings. An hour is coming when I will no longer speak to you in figurative sayings, but I will declare to you plainly concerning the Father.
16:25 Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν.

16:26 その日には、あなたがたはわたしの名において求めるだろう。そしてわたしはあなたがたに、わたしがあなたがたのために父に願うとは言わない。
16:26 In that day you will ask in my name, and I do not say to you that I will ask the Father concerning you.
16:26 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν·

16:27 父ご自身があなたがたに愛情を抱いておられるからです。あなたがたがわたしに愛情を抱き、わたしが神のもとから出て来たことを信じているからです。
16:27 For the Father himself is fond of you, because you have been fond of me and have believed that I came out from God.
16:27 αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον.

16:28 わたしは父のもとから出て来て、世界に来た。再び、わたしは世界を去り、父のもとに行く」。
16:28 I came out of the Father and have come into the world. Again, I am leaving the world and am going to the Father.”
16:28 ἐξῆλθον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα.

16:29 弟子たちは彼に言った。「ご覧ください。今、あなたははっきりと話しておられ、何の比喩も話されません。
16:29 His disciples say to him, “Behold, now you speak plainly, and you are not telling any figurative saying.
16:29 Λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· Ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς, καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις.

16:30 今わたしたちは、あなたがすべての事を知っておられ、誰もあなたに尋ねる必要のないことが分かります。これによって、わたしたちはあなたが神のもとから出て来られたことを信じます」。
16:30 Now we know that you know all things and do not have need that anyone should ask you. In this we believe that you came out from God.”
16:30 νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες.

16:31 イエスは彼らに答えた。「あなたがたは今信じているのか。
16:31 Jesus answered them, “Now do you believe?
16:31 ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἄρτι πιστεύετε;

16:32 見よ、あなたがたがそれぞれ自分の所に散らされて、わたしを独りにする時が来ようとしている。いや、今来ている。それでも、わたしは独りではない。父がわたしと共におられるからです。
16:32 Behold, an hour is coming and has come, that you should be scattered, each to his own, and you should be leaving me alone. And I am not alone, because the Father is with me.
16:32 ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ ἐλήλυθεν ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια κἀμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετʼ ἐμοῦ ἐστιν.

16:33 わたしの中であなたがたに平和があるように、わたしはあなたがたにこれらの事を言った。世界にあってあなたがたには苦しみがあるが、勇気を出しなさい。わたしは世界に打ち勝ったのです」。
16:33 These things I have spoken in order that in me you should have peace. In the world you have affliction, but have courage. I have conquered the world.”
16:33 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε· ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.

 

17:1 イエスはこれらの事を話し、目を天に上げて言った。「父よ、時が来ました。あなたの息子に栄光を現わしてください。息子もあなたに栄光を現わすためです。
17:1 Jesus said these things, and lifting his eyes to heaven, he said, “Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son should glorify you,
17:1 Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ,

17:2 それは、あなたが彼に肉なるものすべてに対する権威を与え、彼がお与えになったものすべてを彼らに与え、すなわち世渡る命を与えるためです。
17:2 just as you have given to him authority over all flesh, in order that everything which you have given to him, he should be giving it to them, even life age-during.
17:2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.

17:3 彼らが、唯一のまことの神であるあなたと、あなたが遣わされたイエス・キリストを知るようになること、これが世渡る命です。
17:3 Now it is life age-during that they should know you, the only true God, and him whom you have dispatched, Jesus Christ.
17:3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσι σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.

17:4 わたしは地上であなたに栄光を現わしました。わたしは、行なうために与えてくださったわざを成し遂げてきました。
17:4 I have glorified you on the earth, finishing the work which you have given to me that I should be doing it.
17:4 ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω·

17:5 今、父よ、世界が存在する前にわたしがあなたのそばで持っていたあの栄光で、ご自身のそばでわたしに栄光を与えてください。
17:5 And now, Father, you glorify me with yourself with the glory that I had with you before the world exists.
17:5 καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί.

17:6 わたしは、世界から与えてくださった人々に、あなたのみ名を示しました。彼らはあなたのものであり、あなたは彼らをわたしに与えてくださいました。彼らはあなたのみ言葉を守ってきました。
17:6 I have manifested your name to the men whom you gave me out of the world. They were yours, and you have given them to me, and they have kept your word.
17:6 Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν.

17:7 今、彼らは、あなたがわたしに与えてくださったものがすべて、あなたから出たことを知っています。
17:7 They know now that all, whatever you have given to me, is from you.
17:7 νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰσιν·

17:8 あなたがわたしに与えてくださった言葉を、わたしは彼らに与えてきたからです。そして、彼らはそれを受け入れて、わたしがあなたから出て来たことを真に知り、あなたがわたしを遣わされたことを信じてきました。
17:8 Because the words that you have given to me, I have given to them, and they received them and know truly that I came from you, and they have believed that you dispatched me.
17:8 ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

17:9 わたしは彼らに関してお願いします。わたしは世界に関してではなく、わたしに与えてくださった者たちに関してお願いするのです。彼らはあなたのものだからです。
17:9 I ask concerning them. I do not ask concerning the world, but concerning those whom you have given to me, because they are yours.
17:9 ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσιν,

17:10 わたしのものはみなあなたのものであり、あなたのものはわたしのものです。そして、わたしは彼らの中で栄光を受けています。
17:10 And mine all are yours, and yours mine, and I have been glorified in them.
17:10 καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς.

17:11 わたしはもはや世界にいませんが、これらの者たちは世界にいます。そして、わたしはあなたのもとに行きます。聖なる父よ、わたしに与えてくださったあなたのみ名において彼らを守ってください。それは、わたしたちのように、彼らが一つとなるためです。
17:11 And I am no longer in the world, and they are in the world, and I come to you. Holy Father, keep them in your name, which you have given to me, so that they may be one, just as we are.
17:11 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς.

17:12 わたしが彼らと共にいた間は、あなたがわたしに与えてくださったあなたのみ名において彼らを守り、保護しました。彼らのうち、滅びの息子のほかには、誰も滅びませんでした。それは聖書が成就するためでした。
17:12 When I was with them, I kept them in your name, which you have given to me, and I guarded them, and not one of them perished, except the son of destruction, that the scripture should be fulfilled.
17:12 ὅτε ἤμην μετʼ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.

17:13 しかし今、わたしはあなたのもとに行きます。わたしが世界にあってこれらの事を話すのは、彼らが自分の内に満ちるわたしの喜びを持つためです。
17:13 But now I come to you, and I speak these things in the world that they might have my joy made full in themselves.
17:13 νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς.

17:14 わたしは彼らにあなたの言葉を与えてきました。そして世界は彼らを憎みました。わたしが世界のものでないように、彼らも世界のものではないからです。
17:14 I have given to them your word, and the world has hated them, because they are not out of the world just as I am not out of the world.
17:14 ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.

17:15 わたしは、彼らを世界から取り去ることではなく、彼らを邪悪な者から守ってくださるようお願いします。
17:15 I do not ask that you should take them out of the world, but that you should keep them out of the wicked one.
17:15 οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου ἀλλʼ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ.

17:16 わたしが世界のものではないように、彼らも世界のものではありません。
17:16 They are not out of the world just as I am not out of the world.
17:16 ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.

17:17 彼らを真理の中で聖別してください。あなたのみ言葉は真理です。
17:17 Sanctify them in the truth. Your word is truth.
17:17 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν.

17:18 あなたがわたしを世界に遣わされたように、わたしも彼らを世界に遣わしました。
17:18 Just as you dispatched me into the world, I also dispatched them into the world.
17:18 καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον·

17:19 わたしは彼らのために自分を聖別するからです。それは、彼ら自身も真理のうちに聖別されるためです。
17:19 And for their sakes I sanctify myself, that they themselves also may be sanctified in truth.
17:19 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ.

17:20 これらの者のためだけではなく、彼らの言葉を通してわたしを信じる者のためにも、わたしはお願いします。
17:20 Yet I do not ask concerning these only, but also concerning those who believe in me through their word,
17:20 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ,

17:21 彼らがみな一つになるためです。ちょうど、父よ、あなたがわたしのうちにおられ、わたしがあなたのうちにいるのように、彼らもわたしたちのうちで一つになるためであり、あなたがわたしを遣わされたことを世界が信じるためです。
17:21 that they all may be one, just as you, Father, are in me and I in you, that these also may be one in us, so that the world might believe that you dispatched me.
17:21 ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

17:22 あなたがわたしに与えてくださった栄光を、わたしは彼らに与えました。わたしたちが一つであるように、彼らも一つになるためです。
17:22 And I have given to them the glory that you gave to me, in order that they may be one just as we are one,
17:22 κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν,

17:23 わたしは彼らのうちにおり、あなたはわたしのうちにおられます。彼らが完全に一つになるためであり、また、あなたがわたしを遣わされ、あなたがわたしを愛されたように彼らを愛されたことを、世界が知るためです。
17:23 I in them, and you in me, in order that they may be perfected in one, so that the world might know that you dispatched me and have loved them just as you have loved me.
17:23 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.

17:24 父よ、わたしに与えてくださったものについて、わたしのいる所に彼らも共にいて欲しいと思います。あなたがわたしに与えてくださったわたしの栄光を見るためです。世界の基が置かれる前から、あなたがわたしを愛してくださったからです。
17:24 Father, that which you have given me, I want that those also should be with me where I am, in order that they may see my glory which you have given to me, because you loved me before the foundation of the world.
17:24 πάτερ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετʼ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.

17:25 義なる父よ、世界はあなたを知っていませんが、わたしはあなたを知っていました。そして、これらの者たちはあなたがわたしを遣わされたことを知っています。
17:25 Righteous Father, the world also has not known you, but I have known you, and these have known that you dispatched me.
17:25 Πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας,

17:26 わたしはあなたのみ名を彼らに知らせました。また、これからも知らせます。あなたがわたしを愛してくださったその愛が彼らのうちにあり、わたしが彼らのうちにいるようになるためです」。
17:26 And I made known to them your name, and I will make it known, that the love with which you have loved me should be in them and I in them.
17:26 καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.

 

18:1 イエスはこれらの言葉を話すと、自分の弟子たちと共にケデロンの谷の向こう側へ出て行った。そこには園があって、彼と彼の弟子たちはその中に入った。
18:1 Saying these things, Jesus came out with his disciples to the other side of the ravine of the Kidron, where there was a garden, into which he entered, he and his disciples.
18:1 Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Κεδρὼν ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

18:2 さて、彼を引き渡す者であるユダもその場所を知っていた。イエスは自分の弟子たちと共にそこにたびたび集まっていたからです。
18:2 Judas, the one who delivered him up, also knew the place, because Jesus often gathered there with his disciples.
18:2 ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

18:3 そこでユダは、一隊の兵士および祭司長とパリサイ人たちからの下役たちを連れ、明かりとたいまつと武器を持って、そこにやって来た。
18:3 Therefore, Judas, taking a cohort and officers from out the chief priests and from out Pharisees, came there with lanterns and torches and weapons.
18:3 ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.

18:4 それでイエスは、自分に起ころうとするすべての事を知っていたので、出て行って彼らに言った。「誰を捜しているのか」。
18:4 Jesus, therefore, knowing all that is coming on him, went out and says to them, “Whom are you seeking?”
18:4 Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπʼ αὐτὸν ἐξῆλθεν, καὶ λέγει αὐτοῖς· Τίνα ζητεῖτε;

18:5 彼らは彼に「ナザレのイエスを」と答えた。彼は彼らに言った。「わたしが、それです」。彼を引き渡す者であるユダも、彼らと共に立っていた。
18:5 They answered him, “Jesus of Nazareth.” He says to them, “I am he.” But Judas, the one delivering him up, stood with them.
18:5 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς· Ἐγώ εἰμι. εἱστήκει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετʼ αὐτῶν.

18:6 それで彼が「わたしが、それです」と彼らに言うと、彼らは後ずさりして地面に倒れた。
18:6 So when he said to them, “I am he,” they went to the back and fell on the ground.
18:6 ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς· Ἐγώ εἰμι, ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσαν χαμαί.

18:7 それで彼は再び彼らに尋ねた。「誰を捜しているのか」。彼らは「ナザレのイエスを」と言った。
18:7 Again, therefore, he asked them, “Whom are you seeking?” But they said, “Jesus of Nazareth.”
18:7 πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς· Τίνα ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν· Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον.

18:8 イエスは答えた。「わたしがそれですと、あなたがたに言ったではないか。だから、あなたがたがわたしを捜しているのなら、これらの者たちは去らせなさい」。
18:8 Jesus answered, “I said to you that I am he. If, therefore, you are seeking me, let these go,”
18:8 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι· εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν·

18:9 それは、「あなたがわたしに与えてくださった者たちのうち、わたしは一人も失いませんでした」と彼の言った言葉が成就するためであった。
18:9 that the word that he said should be fulfilled, that “of those whom you have given to me, I have not lost any of them.”
18:9 ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι Οὓς δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα.

18:10 それでシモン・ペテロは、剣を持っていたが、それを抜き、祭司長の奴隷に撃ちかかり、彼の右の耳を切り落とした。その奴隷の名はマルコスであった。
18:10 Simon Peter, therefore, having a sword, drew it and struck the slave of the chief priest and cut off his right ear. Now the name of the slave was Malchus.
18:10 Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν. ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος.

18:11 それでイエスはペテロに言った。「剣をさやに納めなさい。父がわたしに与えられた杯、わたしはそれを飲むべきではないか」。
18:11 So Jesus said to Peter, “Thrust the sword into the scabbard. The cup that the Father has given to me, may I by no means be drinking it?”
18:11 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ· Βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην· τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ οὐ μὴ πίω αὐτό;

18:12 それでその一隊の兵士、千人隊長,およびユダヤ人の下役たちは、イエスを捕まえて彼を縛り、
18:12 Therefore, the cohort and the chiliarch and the officers of the Jews seized Jesus and bound him,
18:12 Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτὸν

18:13 まずアンナスのところに連れて行った。その年に祭司長であったカヤパのしゅうとであったからである。
18:13 and led him to Annas first, for he was the father-in-law of Caiaphas, who was chief priest of that year.
18:13 καὶ ἤγαγον πρὸς Ἅνναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου·

18:14 ところで、カヤパは、一人の人が民のために死ぬことが益であると、ユダヤ人たちに助言した者であった。
18:14 But Caiaphas was the one who advised the Jews that it is expedient for one man to die for the people.
18:14 ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ.

18:15 シモン・ペテロともうひとりの弟子とが、イエスについて行った。さて、その弟子は祭司長に知られていたので、イエスと共に祭司長の中庭に入った。
18:15 Now Simon Peter, and another disciple, followed Jesus. Now that disciple was known to the chief priest and entered together with Jesus into courtyard of the chief priest.
18:15 Ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής. ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ καὶ συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως,

18:16 しかし、ペテロは外で戸口に立っていた。そこで祭司長に知られていたそのほかの弟子が出て来て門番の女に話し、ペテロを中に連れて来た。
18:16 But Peter stood at the door outside. Therefore, the other disciple, who was known to the chief priest, went out and spoke to the doorkeeper and he led Peter in.
18:16 ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον.

18:17 すると、門番の女中がペテロに言った。「あなたもこの人の弟子の一人ではないでしょうね」。その者は「わたしはそうではない」と言った。
18:17 The female slave, who was the doorkeeper, therefore, says to Peter, “Are you not also of this man’s disciples?” That one says, “I am not.”
18:17 λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός· Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος· Οὐκ εἰμί.

18:18 さて、寒かったので、奴隷たちや下役たちはそこに立って炭火をおこしていた。彼らは身を暖めていた。ペテロも彼らと一緒に立って身を暖めていた。
18:18 Now the slaves and the officers stood by, having made a charcoal fire because it was cold, and they warmed themselves. But Peter was also standing with them and warming himself.
18:18 εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο· ἦν δὲ καὶ ὁ Πέτρος μετʼ αὐτῶν ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος.

18:19 それで、祭司長はイエスに、彼の弟子たちと彼の教えについて尋ねた。
18:19 The chief priest, then, asked Jesus concerning his disciples and concerning his teaching.
18:19 Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ.

18:20 イエスは彼に答えた。「わたしは世界に対して公然と語った。わたしはいつも、すべてのユダヤ人たちが集まる会堂や神殿で教えた。ひそかに話したことは何もない。
18:20 Jesus answered him, “I have spoken openly to the world. I always taught in a synagogue and in the temple, where all the Jews come together, and in secret I have said nothing.
18:20 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς· Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν·

18:21 なぜあなたはわたしに尋ねるのか。わたしが彼らに言ったことを聞いてきた人たちに尋ねなさい。見よ、これらの人たちはわたしが言った事を知っている」。
18:21 Why do you ask me? Ask them who heard what I said to them. Behold, these know that which I said.”
18:21 τί με ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ.

18:22 彼がこのことを言うと、そばに立っていた下役の一人がイエスに平手打ちを加えて、「祭司長にそのような答えをするのか」と言った。
18:22 But when he said these things, one of the officers standing by gives Jesus a slap, saying, “Thus are you answering the chief priest?”
18:22 ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών· Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ;

18:23 イエスは彼に答えた。「わたしが悪いことを言ったのなら、その悪について証ししなさい。だが、正しいのなら、なぜわたしを打つのか」。
18:23 Jesus answered him, “If I have spoken evilly, testify concerning the evil. But if rightly, why do you strike me?”
18:23 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς· Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις;

18:24 それからアンナスは彼を縛ったまま、祭司長カヤパのところに遣わした。
18:24 Then Annas dispatches him bound to Caiaphas, the chief priest.
18:24 ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ Ἅννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα.

18:25 さて、シモン・ペテロは立って身を暖めていた。それで彼らは彼に言った。「あなたも彼の弟子のうちの一人ではないか」。その者は否定して、「わたしはそうではない」と言った。
18:25 Now Simon Peter was standing and warming himself. They, therefore, said to him, “Are you not also of his disciples?” That one denied and said, “I am not.”
18:25 Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. εἶπον οὖν αὐτῷ· Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· Οὐκ εἰμί.

18:26 祭司長の奴隷の一人で、ペテロが耳を切り落とした者の親族の者が言った。「わたしはあなたが園で彼と共にいるのを見なかっただろうか」。
18:26 One of the slaves of the chief priest, being a relative of the one whose ear Peter cut off, says, “Did I not see you in the garden with him?”
18:26 λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον· Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετʼ αὐτοῦ;

18:27 それでペテロは再び否定した。するとすぐにおんどりが鳴いた。
18:27 Again, then, Peter denied. And immediately a cock crowed.
18:27 πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος· καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.

18:28 それで彼らは、イエスをカヤパのところから官邸に連れて行った。早朝のことであった。そして彼ら自身は、汚れることなく過ぎ越しの食事ができるように、官邸の中に入らなかった。
18:28 They, then, lead Jesus from Caiaphas into the praetorium. But it was early, and they themselves did not enter into the praetorium, in order that they should not be defiled, but might be eating the passover.
18:28 Ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν δὲ πρωΐ· καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα.

18:29 それでピラトが彼らのいる外に出て来て言った。「この人に対してどんな訴えをするのか」。
18:29 Pilate, therefore, came outside to them and said, “What accusation do you bring against this man?”
18:29 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καὶ φησίν· Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου;

18:30 彼らは答えて彼に言った。「この者が悪を行なう者でなかったなら、わたしたちは彼をあなたに引き渡しはしなかったでしょう」。
18:30 They answered and said to him, “If this one were not doing evil, we would not have delivered him up to you.”
18:30 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· Εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν, οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν.

18:31 それでピラトは彼らに言った。「あなたがたは彼を引き取って、自分たちの律法に従って彼を裁くがよい」。それでユダヤ人たちは彼に言った。「わたしたちが人を殺すことは許されていません」。
18:31 Pilate, then, said to them, “You take him, and according to your law, judge him.” The Jews said to him, “To us it is not permitted to kill anyone,”
18:31 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. εἶπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα·

18:32 それは、自分がどのような死に方で死のうとしているかを示して言ったイエスの言葉が成就するためであった。
18:32 that the word of Jesus might be fulfilled that he said signifying by what sort of death he was going to die.
18:32 ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν.

18:33 それでピラトは再び官邸に入って、イエスを呼び、彼に言った。「あなたはユダヤ人の王ですか」。
18:33 Therefore, Pilate again entered into the praetorium and called Jesus and said to him, “Are you the king of the Jews?”
18:33 Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν Ἰησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ· Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;

18:34 イエスは答えた。「あなたは自分でこのことを言うのか。それともほかの人たちがわたしについてあなたに告げたのか」。
18:34 Jesus answered, “From yourself do you say this, or did others tell you concerning me?”
18:34 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ;

18:35 ピラトは答えた。「わたしはユダヤ人ではないではないか。あなたの国民と祭司長たちがあなたをわたしに引き渡したのだ。あなたは何をしたのか」。
18:35 Pilate answered, “I am not a Jew, am I? Your nation and the chief priests delivered you up to me. What did you do?”
18:35 ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί ἐποίησας;

18:36 イエスは答えた。「わたしの王国はこの世界のものではない。わたしの王国がこの世界のものだったなら、わたしの下役たちがわたしをユダヤ人たちに引き渡さないように戦っただろう。しかし今、わたしの王国はここからのものではない」。
18:36 Jesus answered, “My kingdom is not out of this world. If my kingdom were out of this world, my officers would fight, so that I should not be delivered up to the Jews. But now my kingdom is not from here.
18:36 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἄν, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.

18:37 それでピラトは彼に言った。「それではあなたは王なのか」。イエスは答えた。「あなたがわたしを王だと言っている。このためにわたしは生まれ、このためにわたしは世界に来た。それは、真理を証しするためです。真理に属する者はみな、わたしの声を聞く」。
18:37 Pilate, therefore, said to him, “Are you, therefore, not a king?” Jesus answered, “You say that I am a king. For this I was born, and for this I came into the world in order that I should be testifying to the truth. Everyone who is out of the truth hears my voice.”
18:37 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς· Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

18:38 ピラトは彼に言った。「真理とは何か」。これを言ってから、再びユダヤ人たちのところへ出て行って、彼らに言った。「わたしは彼に対して訴える根拠を何も見いださない。
18:38 Pilate says to him, “What is truth?” And saying this, he again went out to the Jews and says to them, “I find not one fault in him.”
18:38 λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· Τί ἐστιν ἀλήθεια; Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν·

18:39 しかしあなたがたには、過ぎ越しの際にわたしがあなたがたに一人を釈放する習慣がある。それであなたがたは、ユダヤ人の王を釈放して欲しいのか」。
18:39 But it is your custom that I should be releasing one to you in the Passover. Therefore, do you want that I should be releasing to you the king of the Jews?”
18:39 ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;

18:40 すると彼らは再び叫んで「この人ではない。バラバを」と言った。ところでバラバは強盗であった。
18:40 Then they cried out again saying, “Not this one, but Barabbas!” Now Barabbas was a robber.
18:40 ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες· Μὴ τοῦτον ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.

 

19:1 そこでその時、ピラトはイエスを引き取ってむち打った。
19:1 Then Pilate took Jesus, therefore, and scourged him.
19:1 Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν.

19:2 兵士たちはいばらで冠を編んで彼の頭に載せ、彼に紫の衣を着せた。
19:2 And the soldiers, braiding a crown out of thorns, placed it on his head, and they put on him a purple garment.
19:2 καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν,

19:3 そして彼のもとに寄って来て、「ユダヤ人の王、喜びなさい」と言い、彼を平手打ちを加えた。
19:3 And they came to him and said, “Rejoice! King of the Jews!” and gave him slaps.
19:3 καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον· Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα.

19:4 それからピラトは再び外に出て、彼らに言った。「見よ、わたしは彼をあなたがたのところに連れて来る。わたしが彼に対して訴える根拠を何も見いださないことをあなたがたが知るためです」。
19:4 And Pilate again came outside and says to them, “Behold, I bring him outside to you, that you may know that I find not one fault in him.”
19:4 καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ Πιλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ.

19:5 それでイエスは、いばらの冠と紫の衣を身に着けて、外に出た。彼は彼らに言った。「見よ、この人だ」。
19:5 Jesus, then, came outside, wearing the thorny crown and purple garment. And he says to them, “Behold, the man!”
19:5 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος.

19:6 それで祭司長たちと下役たちは彼を見ると、叫んで「はりつけにしろ、はりつけにしろ」と言った。ピラトは彼らに言った。「あなたがたが彼を引き取って、はりつけにするがよい。わたしは彼に対して訴える根拠を何も見いださないからだ」。
19:6 So when the chief priests and the officers saw him, they cried out saying, “Crucify! Crucify!” Pilate says to them, “You take him and crucify him, for I find no fault in him.”
19:6 ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες· Σταύρωσον σταύρωσον. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε, ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν.

19:7 ユダヤ人たちは彼に言った。「わたしたちには律法があります。その律法によれば、彼は死ぬべきです。自分を神の息子としたからです」。
19:7 The Jews answered him, “We have a law, and according to the law he ought to die, because he made himself son of God.”
19:7 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν.

19:8 それでピラトはこの言葉を聞くとますます恐れた。
19:8 So when Pilate heard this saying, he was even more afraid,
19:8 Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη,

19:9 彼は再び官邸に入って、イエスに言った。「あなたはどこから来たのか」。しかしイエスは彼に何の答えもしなかった。
19:9 and he entered into the praetorium again, and says to Jesus, “From where are you?” But Jesus did not give him an answer.
19:9 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ· Πόθεν εἶ σύ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ.

19:10 それでピラトは彼に言った。「あなたはわたしに話さないのか。わたしにはあなたを釈放する権限があり、あなたをはりつけにする権限もあることを、あなたは知らないのか」。
19:10 Pilate, therefore, says to him, “You do not speak to me? Do you not know that I have the authority to release you, and I have the authority to crucify you?”
19:10 λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε;

19:11 イエスは答えた。「上から与えられたのでなければ、あなたはわたしに対して何の権限もないだろう。そのために、わたしをあなたに引き渡した者の罪は、もっと大きい」。
19:11 Jesus answered him, “You would not have any authority against me unless it were given to you from above. Because of this, the one delivering me up to you has greater sin.”
19:11 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς· Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατʼ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει.

19:12 このときから、ピラトは彼を釈放しようとした。しかし、ユダヤ人たちは叫んで言った。「もしあなたがこの者を釈放するなら、あなたはカイザルの友ではない。自分を王とする者は皆カイザルに逆らって語っているのです」。
19:12 At this, Pilate sought to release him. But the Jews cried out saying, “If you should release this one, you are not a friend of Caesar! Everyone who makes himself king speaks against Caesar!”
19:12 ἐκ τούτου ὁ Πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες· Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.

19:13 それでピラトはこれらの言葉を聞くと、イエスを連れ出し、「敷石」、ヘブル語で「ガバタ」と呼ばれる場所で、裁判の席に着いた。
19:13 Pilate, therefore, hearing these words, brought Jesus outside, and sat down on the judgment seat in a place called the Stone Pavement, but in Hebrew, Gabbatha.
19:13 Ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθα.

19:14 ところで、それは過ぎ越しの準備の日で、およそ第六時であった。彼はユダヤ人たちに言った。「見よ、あなたがたの王だ」。
19:14 But it was the preparation of the Passover; it was about the sixth hour. And he says to the Jews, “Behold, your king!”
19:14 ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις· Ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.

19:15 するとその者たちは叫んだ。「取り除け、取り除け、彼をはりつけにしろ」。ピラトは彼らに言った。「わたしがあなたがたの王をはりつけにするのか」。祭司長たちは答えた。「わたしたちにはカイザルのほかに王はいません」。
19:15 Therefore, those ones cried out, “Away! Away! Crucify him!” Pilate says to them, “Shall I crucify your king?” The chief priests answered, “We do not have a king except Caesar!”
19:15 ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι· Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.

19:16 こうしてその時、彼は彼をはりつけにするために彼らに引き渡した。そこで彼らはイエスを引き取った。
19:16 So then he delivered him up to them in order that he should be crucified. They, therefore, took Jesus.
19:16 τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ. Παρέλαβον οὖν τὸν Ἰησοῦν·

19:17 彼は自分の十字架を背負って、「されこうべの場所」、ヘブル語で「ゴルゴタ」と呼ばれる場所へ出て行った。
19:17 And bearing the cross for himself, he went out to that which is called the Place of a Skull, which is called in Hebrew, Golgotha,
19:17 καὶ βαστάζων αὑτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον, ὃ λέγεται Ἑβραϊστὶ Γολγοθα,

19:18 その所で、彼らは彼をはりつけにした。彼と共にほかの二人をはりつけにした。こちら側とこちら側に、イエスを真ん中にした。
19:18 where they crucified him, and with him two others, from here and from here, but Jesus in the middle.
19:18 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετʼ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν.

19:19 ピラトは広告札も書いて、十字架の上に付けた。そこには「ナザレのイエス、ユダヤ人の王」と書かれていた。
19:19 Now Pilate also wrote a title and placed it on the cross. But it was written, “Jesus the Nazarene, the King of the Jews.”
19:19 ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον· Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.

19:20 それで多くのユダヤ人たちがこの広告札を読んだ。イエスがはりつけにされた場所は都に近かったからであり、それがヘブル語、ラテン語、およびギリシャ語で書かれていたからであった。
19:20 Many of the Jews, therefore, read this title, because the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, Latin, and Greek.
19:20 τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί.

19:21 そのため、ユダヤ人の祭司長たちはピラトに言った。「『ユダヤ人の王』と書かないで、『この者は「わたしはユダヤ人の王だ」と言った』と書いてください」。
19:21 The chief priests of the Jews, therefore, said to Pilate, “Do not write, ‘The King of the Jews,’ but that ‘That one said, I am King of the Jews.'”
19:21 ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων· Μὴ γράφε· Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλʼ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἰμί.

19:22 ピラトは答えた。「わたしが書いたことは、わたしが書いたのだ」。
19:22 Pilate answered, “That which I have written, I have written.”
19:22 ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· Ὃ γέγραφα γέγραφα.

19:23 さて、兵士たちは、イエスをはりつけにした時、彼の衣を取って四つに分け、それぞれの兵士たちに一つずつとした。また上着も取った。しかし、その上着は縫い目がなく、上からそっくり織ったものであった。
19:23 The soldiers, therefore, when they crucified Jesus, took his garments and made four parts — to each soldier a part — and the tunic. But the tunic was seamless, woven from above throughout the whole.
19:23 οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς διʼ ὅλου·

19:24 それで彼らは互いに言い合った。「これは裂かないで、誰のものにするか、くじを引こう」。それは、聖書が成就するためであった。こう述べている。「彼らは互いにわたしの衣を分けた。わたしの衣服のために彼らはくじを引いた」。そのために兵士たちはこれらの事をした。
19:24 Therefore, they said to each other, “We should not be tearing it, but we should cast lots concerning it, whose it will be,” so that the scripture should be fulfilled that is saying, “They divided my garments among themselves, and for my clothing they cast a lot.” The soldiers, therefore, did these things.
19:24 εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους· Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα· Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν.

19:25 しかし、イエスの十字架のそばには、イエスの母と、彼の母の姉妹と、クロパのマリヤと、マリヤ・マグダラが立っていた。
19:25 Now there stood beside the cross of Jesus his mother and the sister of his mother, Mary of Clopas, and Mary Magdalene.
19:25 Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.

19:26 それでイエスは、母と、自分が愛していた弟子がそばに立っているのを見ると、母に言った。「女よ、見なさい。あなたの息子です」。
19:26 Jesus, therefore, seeing his mother and the disciple whom he loved standing by, says to his mother, “Woman, behold your son!”
19:26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει τῇ μητρί· Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου·

19:27 次に、その弟子に言った。「見なさい。あなたの母だ」。その時から、その弟子は彼女を自分の家に引き取った。
19:27 After that he says to the disciple, “Behold your mother!” And from that hour the disciple received her into his own.
19:27 εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· Ἴδε ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπʼ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.

19:28 こののちイエスは、すべての事がすでに成し遂げられたのを知って、聖書が果たされるために、「わたしは渇く」と言った。
19:28 After this, Jesus knowing that all had already been accomplished, in order that the scripture should be fulfilled, says, “I thirst.”
19:28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφὴ λέγει· Διψῶ.

19:29 そこには酸いぶどう酒の満ちた器が置いてあった。そこで彼らは酸いぶどう酒をたっぷり含ませた海綿をヒソプに付け、彼の口もとに持って行った。
19:29 A vessel lay there full of sour wine. Therefore, putting a sponge full of the sour wine on a hyssop branch, they brought it to his mouth.
19:29 σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν· σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι.

19:30 それでイエスは酸いぶどう酒を受けると、「完了した」と言った。そして、頭を垂れて、霊を引き渡した。
19:30 When, then, Jesus received the sour wine, he said, “Is is accomplished,” and reclining his head, he delivered up the spirit.
19:30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.

19:31 それでユダヤ人たちは、準備の日であったため、(その安息日は大いなる日だったので、)安息日に体が十字架の上に残らないよう、彼らの足を折って取り降ろすことをピラトに願った。
19:31 The Jews, therefore, since it was the preparation, in order that the bodies should not abide on the cross on the sabbath (for it was a great day, that sabbath), asked Pilate that they might break their legs, and they might be taken away.
19:31 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν.

19:32 それで兵士たちは来て、最初の者の足を折り、また彼と共にはりつけにされたもう一方の者の足を折った。
19:32 The soldiers, therefore, came and broke the legs of the first and of the other who was crucified with him.
19:32 ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ·

19:33 しかし、イエスのところに来て、彼がすでに死んでいたのを見ると、彼の足を折ることはしなかった。
19:33 But coming to Jesus, when they saw he was already dead, they did not break his legs.
19:33 ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη,

19:34 しかし、兵士たちの一人が彼の脇を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出て来た。
19:34 But one of the soldiers pierced his side with a lance, and immediately came out blood and water.
19:34 ἀλλʼ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ.

19:35 見た者が証しをした。そして、彼の証しは真実である。その者は自分が真実を言っていることを知っている。それは、あなたがたが信じるためである。
19:35 And the one who has seen has testified, and his testimony is true, and that one knows that he speaks truth, in order that you also might believe.
19:35 καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία, καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύητε.

19:36 これらの事が起こったのは、「彼の骨は一つも砕かれないであろう」という聖句が成就するためである。
19:36 For these things occurred that the scripture might be fulfilled, “A bone of his shall not be broken.”
19:36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ· Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ.

19:37 そして、また別の聖句は、「彼らは自分たちが突き刺した者を見つめるだろう」と言う。
19:37 And again, another scripture says, “They will look on the one whom they have pierced.”
19:37 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει· Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.

19:38 これらの事ののち、イエスの弟子ではあったがユダヤ人たちへの恐れのために秘密にしていたアリマタヤから来ているヨセフが、イエスの体を取りおろしたいとピラトに願い出た。ピラトは彼に許可を与えた。それで彼は来て、彼の体を取りおろした。
19:38 But after these things, Joseph from Arimathea (being a disciple of Jesus, but secretly because of fear of the Jews) asked Pilate that he might take away the body of Jesus. And Pilate permitted it. Therefore, he came and took away his body.
19:38 Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ· καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πιλᾶτος. ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ.

19:39 最初の時は夜にイエスのもとに来たニコデモも、没薬とアロエとを混ぜた物を約百ポンド持って来た。
19:39 But Nicodemus also came, the one who came to him at night at first, bringing a mixture of myrrh and aloes, about a hundred pounds.
19:39 ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν.

19:40 こうして彼らはイエスの体を引き取り、埋葬に備えて行なうユダヤ人の習慣どおり、それを香料と共に亜麻布で巻いた。
19:40 They, therefore, took the body of Jesus, and they bound it in linen cloths with the spices, just as is the custom of the Jews to prepare for burial.
19:40 ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν.

19:41 ところで、彼がはりつけにされた場所には園があり、園にはまだ誰も横たえられたことのない新しい墓があった。
19:41 Now in the place where he was crucified was a garden, and in the garden a new tomb in which no one was yet placed.
19:41 ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος·

19:42 それで、ユダヤ人の準備の日であったため、その墓が近かったので、彼らはイエスをそこに横たえた。
19:42 There, therefore, because of the preparation of the Jews, because the tomb was near, they placed Jesus.
19:42 ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν.

 

20:1 さて、安息日々の一つに、マリヤ・マグダラは朝早く、まだ暗いうちに墓にやって来た。そして、墓から石が取りのけられているのを見た。
20:1 Now, on one of the sabbaths, Mary Magdalene comes to the tomb early, while it was still dark, and sees the stone taken away from the tomb.
20:1 Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου.

20:2 それで彼女は、走ってシモン・ペテロとイエスが愛情を抱いておられたもう一人の弟子のところに行き、彼らに言った。「彼らが主を墓から取り去ってしまい、どこに置いたのか、わたしたちには分かりません」。
20:2 Therefore, she runs and comes to Simon Peter and to the other disciple of whom Jesus is fond, and says to them, “They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him!”
20:2 τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.

20:3 それでペテロともう一人の弟子は出て行き、墓へ行った。
20:3 Peter, therefore, and the other disciple came out, and they went to the tomb.
20:3 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητής, καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον.

20:4 二人は一緒に走っていた。もう一人の弟子はペテロよりも早く走って、最初に墓に着いた。
20:4 Now the two ran together, and the other disciple ran ahead, more swiftly than Peter, and came first to the tomb.
20:4 ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,

20:5 そして、身をかがめて中をのぞくと、亜麻布が置いてあるのを見たが、中には入らなかった。
20:5 And, stooping, he sees the linen cloths lying, but he did not enter.
20:5 καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν.

20:6 それで、シモン・ペテロも彼に続いてやって来て、墓の中に入った。彼は亜麻布が置いてあるのを見た。
20:6 Then Simon Peter also comes, following him, and he enters into the tomb and beholds the linen cloths lying,
20:6 ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον· καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,

20:7 また、彼の頭にあった布が、亜麻布と一緒には置いてなく、一つの場所に別にして巻いてあるのを見た。
20:7 and the handkerchief, which was on his head, not lying with the linen cloths, but folded up separately in one place.
20:7 καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον·

20:8 こうしてその時、最初に墓に来たもう一人の弟子も中に入り、見て信じた。
20:8 So then the other disciple also, who came first to the tomb, entered, and he saw and believed.
20:8 τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν·

20:9 彼らはまだ、彼が死んだ者たちの中から復活しなければならないという聖句を知っていなかったからである。
20:9 For they did not yet know the scripture that it was necessary for him to rise from out of dead ones.
20:9 οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.

20:10 そこで弟子たちはまた自分たちの家に去って行った。
20:10 Therefore, the disciples went away again to their own.
20:10 ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὑτοὺς οἱ μαθηταί.

20:11 しかし、マリヤは墓の外で立って泣いていた。それで、泣きながら、身をかがめて墓の中を見た。
20:11 But Mary stood outside at the tomb, weeping. Therefore, as she wept, she stooped to look into the tomb.
20:11 Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα. ὡς οὖν ἔκλαιεν παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον,

20:12 そして彼女は、イエスの体が横たえられていた所に、白い衣を着た二人のみ使いが、一人は頭のところに、もう一人は足のところに座っているのを見た。
20:12 And she beholds two angels in white sitting, one at the head and one at the feet, where the body of Jesus was laid.
20:12 καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.

20:13 するとその者たちは彼女に言った。「女よ、なぜ泣いているのか」。彼女は彼らに言った。「彼らがわたしの主を取り去ってしまい、彼をどこに置いたのか分からないのです」。
20:13 And those ones say to her, “Woman, why are you weeping?” She says to them that “They took away my Lord, and I do not know where they placed him.”
20:13 καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι· Γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς ὅτι Ἦραν τὸν κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.

20:14 彼女はこれらのことを言ってから、後ろを振り向いてイエスが立っているのを見た。しかし、それがイエスだとは分からなかった。
20:14 Saying these things, she turned behind, and she sees Jesus standing, and did not know that it is Jesus.
20:14 ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.

20:15 イエスは彼女に言った。「女よ、なぜ泣いているのか。誰を捜しているのか」。その者は、彼を庭師だと思っていたので、彼に言った。「ご主人さま、あなたが彼を運び去ったのでしたら、彼をどこに置いたのか、わたしに言ってください。わたしが彼を引き取ります」。
20:15 Jesus says to her, “Woman, why are you weeping? Whom do you seek?” That one supposing that he is the gardener, says to him, ”Lord, if you carried him away, tell me where you placed him, and I will take him away.”
20:15 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ· Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.

20:16 イエスは彼女に言った。「マリヤよ」。その者は振り向いて、彼にヘブル語で「ラボニ」と言った。これは「先生」と言うことである。
20:16 Jesus says to her, “Mary.” That one being turned says to him in Hebrew, “Rabboni” (which is to say, “Teacher”).
20:16 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί· Ραββουνι (ὃ λέγεται Διδάσκαλε).

20:17 イエスは彼女に言った。「わたしに触ってはいけない。わたしはまだ、わたしの父のもとに上っていないのだから。しかし、わたしの兄弟たちのところに行って、『わたしは、わたしの父またあなたがたの父のもとへ、わたしの神またあなたがたの神のもとへ上って行く』と彼らに言いなさい」。
20:17 Jesus says to her, “Do not touch me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, ‘I am ascending to my Father and your Father, and my God and your God.'”
20:17 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς· Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν.

20:18 マリヤ・マグダラは行って、「わたしは主を見ました」、そして、彼が彼女にこれらの事を言ったと弟子たちに告げた。
20:18 Mary Magdalene comes, reporting to the disciples that “I have seen the Lord,” and these things he said to her.
20:18 ἔρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι Ἑώρακα τὸν κύριον καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.

20:19 それで、その日の夕方、すなわち安息日々の一つ、弟子たちのいた所は、ユダヤ人たちに対する恐れのため、戸が閉められていた。するとイエスが来て真ん中に立ち、彼らに言った。「あなたがたに平安があるように」。
20:19 It being, therefore, the evening of that day, one of the sabbaths, and the doors having been shut where the disciples were because of fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and says to them, “Peace to you.”
20:19 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν.

20:20 このことを言ってから、両手と脇を彼らに見せた。それで弟子たちは主を見て喜んだ。
20:20 And saying this, he showed his hands and side to them. Therefore, the disciples rejoiced seeing the Lord.
20:20 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον.

20:21 それでイエスは再び彼らに言った。「あなたがたに平安があるように。父がわたしを遣わされたように、わたしもあなたがたを送る」。
20:21 Jesus said to them again, “Peace to you. As the Father has dispatched me, I also send you.”
20:21 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.

20:22 そしてこのことを言ってから、彼らの上に息を吹きかけて言った。「聖霊を受けなさい。
20:22 And saying this, he breathed on them and says to them, “Receive holy spirit.”
20:22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε πνεῦμα ἅγιον·

20:23 あなたがたが誰かの罪を赦すなら、彼らの罪は赦される。あなたがたが誰かの罪をとどめておくなら、それはとどめておかれる」。
20:23 If you should forgive anyone’s sins, they have been forgiven them. If you should retain anyone’s, they have been retained.”
20:23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς· ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται.

20:24 しかし、十二人のうちの一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来た時、彼らと共にいなかった。
20:24 But Thomas, one of the twelve, who is called Didymus, was not with them when Jesus came.
20:24 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετʼ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς.

20:25 それで、ほかの弟子たちは彼に言った。「わたしたちは主を見た」。しかし彼は言った。「彼の手にくぎの跡を見、わたしの指をくぎの跡に差し入れ、わたしの手を彼の脇に入れるのでなければ、わたしは決して信じない」。
20:25 Therefore, the other disciples said to him, “We have seen the Lord.” But he said to them, “Unless I should see in his hands the mark of the nails, and thrust my finger into the mark of the nails, and thrust my hand into his side, I will never believe.”
20:25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.

20:26 さて、八日後、弟子たちは再び中におり、トマスも彼らと共にいた。戸は閉ざされていたが、イエスが来て真ん中に立ち、「あなたがたに平安があるように」と言った。
20:26 And after eight days, his disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus comes, the doors having been shut, and stood in the midst and said, “Peace to you.”
20:26 Καὶ μεθʼ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετʼ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· Εἰρήνη ὑμῖν.

20:27 それから彼はトマスに言った。「あなたの指をここにつけて、わたしの手を見なさい。あなたの手を伸ばし、わたしの脇に差し入れなさい。信じない者にならないで、信じる者になりなさい」。
20:27 After this he says to Thomas, “Bring your finger here and see my hands, and bring your hand and thrust into my side, and do not become unbelieving, but believing.”
20:27 εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός.

20:28 トマスは答えて彼に言った。「わたしの主、そしてわたしの神よ」。
20:28 Thomas answered and said to him, “My Lord and my God!”
20:28 ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου.

20:29 イエスは彼に言った。「あなたはわたしを見たので信じたのか。見なくても信じる者は幸せです」。
20:29 Jesus says to him, “Because you have seen me, have you believed? Happy are those who are not seeing and believe.”
20:29 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας; μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.

20:30 それで、イエスは弟子たちの前でほかにも多くのしるしを行なったが、それはこの書には書かれていない。
20:30 Indeed, therefore, Jesus did many other signs also in the presence of the disciples, which are not written in this book.
20:30 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν, ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

20:31 しかし、これらの事が書かれたのは、あなたがたが、イエスがキリスト、神の息子であると信じるため、また、そう信じて、彼の名において命を得るためである。
20:31 But these have been written that you should be believing that Jesus is the Christ, the Son of God, and that, believing, you may have life in his name.
20:31 ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

 

21:1 これらの事ののち、テベリヤの海で、再び自分を弟子たちにを現わした。彼はこのやり方で自分を現わした。
21:1 After these things, Jesus manifested himself again to the disciples at the sea of Tiberias. Now he manifested in this way.
21:1 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως.

21:2 シモン・ペテロと、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナから来たナタナエル、ゼベダイの者たちと彼の弟子たちのうちのもう二人が一緒にいた。
21:2 Simon Peter and Thomas, who is called Didymus, and Nathanael from Cana of Galilee, and those of Zebedee, and two others from out of his disciples were together.
21:2 ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο.

21:3 シモン・ペテロが彼らに言った。「わたしは漁に行く」。彼らはペテロに言った。「わたしたちもあなたと共に行く」。彼らは出て行き、舟に乗り込んだ。その夜は何も捕れなかった。
21:3 Simon Peter says to them, “I am going fishing.” They say to him, “We also are coming with you.” They went out and got into the ship, and in that night they caught nothing.
21:3 λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος· Ὑπάγω ἁλιεύειν· λέγουσιν αὐτῷ· Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν.

21:4 しかし、すでに日が昇って来た時、イエスが浜辺に立ったが、弟子たちはそれがイエスだと分からなかった。
21:4 But when it is already becoming morning, Jesus stood on the beach. However, the disciples did not know that it is Jesus.
21:4 Πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν· οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.

21:5 それでイエスは彼らに言った。「小さい子供たち、何か食べる物があるか」。彼らは彼に「ありません」と答えた。
21:5 Jesus, therefore, says to them, “Little children, you do not have anything to eat, do you?” They answered him, “No.”
21:5 λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· Οὔ.

21:6 彼は彼らに言った。「網を舟の右側に投じなさい。そうすれば見つかるだろう」。それで彼らはそれを投じた。すると、多くの魚のために、彼らはもはやそれを引き上げることができなかった。
21:6 But he said to them, “Cast the net to the right parts of the ship, and you will find.” Therefore, they cast, and were no longer able to draw it from the multitude of fish.
21:6 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων.

21:7 それで、イエスが愛していた弟子がペテロに「主だ」と言った。そこでシモン・ペテロは、主だと聞くと、裸だったので上着をまとい、海の中に飛び込んだ。
21:7 Therefore, that disciple whom Jesus loved says to Peter, “It is the Lord!” Simon Peter, hearing that it is the Lord, girded around his outer garment (for he was naked), and cast himself into the sea.
21:7 λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ· Ὁ κύριός ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο, ἦν γὰρ γυμνός, καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν·

21:8 しかし、ほかの弟子たちは(陸から遠くなく、二百キュビトほどだったので)、魚の入った網を引いて、小舟でやって来た。
21:8 But the other disciples came in the boat (for they were not far from land, but about two hundred cubits off), dragging the net of fish.
21:8 οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.

21:9 そこで彼らが陸に上がると、そこに炭火があり、その上に魚が置いてあり、またパンがあるのを見た。
21:9 When, therefore, they got out on the land, they see a charcoal fire lying, and fish lying on it, and bread.
21:9 Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον.

21:10 イエスは彼らに言った。「今捕った魚を少し持って来なさい」。
21:10 Jesus says to them, “Bring from out of the fish which you have now caught.”
21:10 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν.

21:11 シモン・ペテロは舟に上がり、百五十三匹の大きな魚でいっぱいになった網を陸に引き寄せた。そして、それほど多かったが、網は裂けていなかった。
21:11 Simon Peter, therefore, went up and drew the net to land, full of great fish, one hundred fifty three. And there being so many, the net did not tear.
21:11 ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.

21:12 イエスは彼らに言った。「来て、朝の食事をしなさい」。弟子たちのうちの誰も、「あなたはどなたですか」とあえて尋ねる者はいなかった。主だと分かっていたからである。
21:12 Jesus says to them, “Come and have breakfast.” But no one among the disciples dared to ask him, “Who are you?” knowing that it is the Lord.
21:12 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν· Σὺ τίς εἶ; εἰδότες ὅτι ὁ κύριός ἐστιν.

21:13 イエスは来て、パンを取り、彼らに与え、魚も同じようにした。
21:13 Jesus comes and takes the bread and gives it to them, and the fish likewise.
21:13 ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως.

21:14 イエスが死んだ者たちの中から起こされたのち、弟子たちに現われたのは、これで既に三度目である。
21:14 This is already the third time Jesus was manifested to the disciples, after being raised out of dead ones.
21:14 τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.

21:15 そこで彼らが朝食を済ませると、イエスはシモン・ペテロに言った、「ヨハネのシモンよ、あなたはこれら以上にわたしを愛しているか」。彼は彼に言った。「はい、主よ。わたしがあなたに愛情を抱いていることを、あなたは知っておられます」。イエスは彼に言った。「わたしの子羊たちを養いなさい」。
21:15 So when they ate breakfast, Jesus says to Simon Peter, “Simon of John, do you love me more than these?” He says to him, “Yes, Lord. You konw that I am fond of you.” He says to him, “Feed my lambs.”
21:15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς· Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ· Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· Βόσκε τὰ ἀρνία μου.

21:16 また二度目に彼は彼に言った。「ヨハネのシモンよ、あなたはわたしを愛しているか」。彼は彼に言った。「はい、主よ。わたしがあなたに愛情を抱いていることを、あなたは知っておられます」。イエスは彼に言った。「わたしの羊たちを飼いなさい」。
21:16 He says to him again a second time, “Simon of John, do you love me?” He says to him, “Yes, Lord. You know that I am fond of you.” He says to him, “Shepard my sheep.”
21:16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον· Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ· Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου.

21:17 三度目に彼は彼に言った。「ヨハネのシモンよ、あなたはわたしに愛情を抱いているか」。ペテロは、彼が三度目に「あなたはわたしに愛情を抱いているか」と言ったことで悲しんだ。そして彼は彼に言った。「主よ、あなたはすべてのことを知っておられます。わたしがあなたに愛情を抱いていることを、あなたは知っておられます」。イエスは彼に言った、「わたしの羊たちを養いなさい。
21:17 He says to him a third time, “Simon of John, are you fond of me?” Peter was distressed because he said to him a third time, “Are you fond of me?” And he said to him, “Lord, you know all things. You know that I am fond of you.” Jesus says to him, “Feed my sheep.
21:17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον· Σίμων Ἰωάννου, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον· Φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, πάντα σὺ οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Βόσκε τὰ πρόβατά μου.

21:18 まことをもって、まことをもって、わたしはあなたに言っておく。あなたは若かったとき、自分で帯を締めて、自分の望む所を歩いた。しかし、年を取ると、あなたは手を伸ばし、ほかの者があなたに帯を締めて、自分の望まない所に連れて行くだろう」。
21:18 Amen, amen, I say to you, when you were young, you girded yourself and walked where you wanted. But when you may grow old, you will stretch out your hands, and another will gird you and will carry you where you do not want.
21:18 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.

21:19 しかし、彼がこのことを言ったのは、ペテロがどんな死に方で神に栄光を帰するかを示すためであった。このことを言ってから、彼は言った。「わたしについて来なさい」。
21:19 But he said this signifying with what death he would glorify God. And saying this, he says to him, “Follow me.”
21:19 τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι.

21:20 ペテロは振り向いて、イエスの愛しておられた弟子が、ついて来るのを見た。その者は夕食の時に彼の胸にもたれて、「主よ、あなたを引き渡す者は、誰なのですか」と言った者でもあった。
21:20 Peter, turning about, sees the disciple whom Jesus loved following, who also leaned back on his chest at the dinner and said, “Lord, who is the one delivering you up?”
21:20 Ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν· Κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε;

21:21 それでこの者を見て、ペテロはイエスに言った。「主よ、この者はどうなのですか」。
21:21 Therefore, seeing this one, Peter says to Jesus, “Lord, but what of this one?”
21:21 τοῦτον οὖν ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ· Κύριε, οὗτος δὲ τί;

21:22 イエスは彼に言った。「わたしが来るまで彼がとどまることをわたしが望むとしても、それがあなたにとって何なのか。あなたはわたしについて来なさい」。
21:22 Jesus says to him, “If I should want him to abide until I come, what is it to you? You follow me.”
21:22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ μοι ἀκολούθει.

21:23 それで、その弟子は死なないというこの言葉が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは、彼は死なないと彼に言ったのではなく、「わたしが来るまで彼がとどまることをわたしが望むとしても、それがあなたにとって何なのか」と言ったのである。
21:23 Therefore, this word came out to the brothers that that disciple is not dying. But Jesus did not say to him that he is not dying, but, “If I should want him to abide until I come, what is it to you?”
21:23 ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει ἀλλʼ· Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ;

21:24 この者が、これらの事について証しをし、またこれらの事を書いた弟子である。わたしたちは、彼の証しが真実であることを知っている。
21:24 This is the disciple who is testifying concerning these things, and who wrote these things. And we know that his testimony is true.
21:24 Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ ὁ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν.

21:25 しかし、イエスが行なった事はほかにも多くあるが、もしいちいち書かれるとすれば、世界そのものでさえも、その書かれる書物を収めることはできないであろうと、わたしは思う。
21:25 But there are also many other things that Jesus did, which, if they should be written, one by one, I suppose that not even the world itself would contain the books that would be written.
21:25 ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθʼ ἕν, οὐδʼ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρήσειν τὰ γραφόμενα βιβλία.